Høring - datalagring

Høringsnotat om datalagring er nå sendt på høring, med høringsfrist 12. april 2010. Notatet er utarbeidet av Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i fellesskap.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2010

Høringsnotat om datalagring ble sendt på høring med høringsfrist 12. april 2010. Notatet er utarbeidet av Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i fellesskap. Høringsdokumentene er tilgjengelig via menyen over.

Saken er nå lagt fram for Stortinget:

Stortinget vedtok 15. april 2011 at datalagringsdirektivet skulle innlemmes i EØS-avtalen. Lovendringene som gjennomfører direktivet vil tre i kraft 1. juli 2012: Les mer om saken

Samferdselsdepartementet laget en blogg som et supplement til den ordinære høringssaken. Bloggen er tilgjengelig på: http://datalagringsdirektivet.wordpress.com/

Se også opptak i Nett-TV fra debattmøte om datalagring 8. juni 2010