Historisk arkiv

Ruspåvirket kjøring: Forslag om faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

- Stadig mer av den ruspåvirkede kjøringen har sammenheng med bruk av andre rusmidler enn alkohol. Det er derfor viktig å vurdere en mulig ordning med faste, lave grenser for kjøring under påvirkning av denne type rusmidler, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (13.12.05)

Pressemelding

Nr.: 146/05
Dato: 13.12.05

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet

Ruspåvirket kjøring: Forslag om faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

- Stadig mer av den ruspåvirkede kjøringen i vegtrafikken har sammenheng med bruk av andre rusmidler enn alkohol. Det er derfor viktig med en vurdering av en mulig ordning med faste, lave grenser for kjøring under påvirkning av denne type rusmidler. Fastsetting av slike grenser kan ha en signaleffekt, ved at det markeres at rus og bilkjøring ikke hører sammen.

Dette sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå sender rapporten "Forslag til tiltak mot kjøring av motorvogn under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol" ut på høring hos forskjellige myndigheter og organisasjoner. Høringsfrist er satt til 8. mars 2006.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet. I tillegg til disse to departementene har Statens vegvesen, Folkehelseinstituttet, Politiet og Sosial- og helsedirektoratet vært representert i gruppen.

Arbeidsgruppen anbefaler at det bør satses på bedre og mer målrettet informasjon om farene og følgene av kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Gruppen mener at det i føreropplæringen bør legges mer vekt på opplysninger om følger ved kjøring under påvirkning av "andre rusmidler". Arbeidsgruppen peker også på at det er viktig med økt satsing på trafikkontroller til tider og på steder der det ofte skjer ruspåvirket kjøring.

- Hvert år dør flere hundre mennesker som følge av ulykker i trafikken. Mange av ulykkene kunne ha vært unngått dersom førerne hadde kjørt rusfritt. Faste grenser for påvirkning av andre rusmidler enn alkohol kan øke oppdagelsesrisikoen ved at det blir lettere for politiet å drive kontroll og avdekke kjøring under ruspåvirkning. Erfaring fra blant annet arbeidet med å redusere hastighetsoverskridelser har vist at nettopp økt oppdagelsesrisiko har god forebyggende effekt. Vi må også på området rus og kjøring være villig til å se på nye muligheter for å finne frem til effektive forebyggende tiltak, sier justisminister Knut Storberget.

Av arbeidsgruppens rapport framgår det også at en slik grense vil gi politiet og påtalemyndigheten besparelser, ved at behovet for sakkyndige uttalelser reduseres og at antallet tilståelser trolig vil øke.

Arbeidsgruppen understreker at det er behov for mer forsking og undersøkelser før det kan innføres slike faste grenser, blant annet når det gjelder sammenhengen mellom stoffkonsentrasjon og påvirkningsgrad.Til redaksjonen
For mer informasjon – se:

Rapport fra arbeidsgruppe "Forslag til tiltak mot kjøring av motorvogn under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol"

Høringsbrev av 09.12.05 fra Samferdselsdepartementet.