Forslag til tiltak mot kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.03.2006

Vår ref.: -

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2059- KB

09.12.05

Forslag til tiltak mot kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol

Stortinget ba, i Innst. S. nr. 272 (2002-2003), regjeringen om å legge fram ”tiltak mot kjøring i narkorus” 1) som egen sak. Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet besluttet på denne bakgrunn å nedsette en arbeidsgruppe til å følge opp saken.

Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Politidirektoratet/Utrykningspolitiet, Oslo politidistrikt og Sosial- og helsedirektoratet. Arbeidsgruppen har hatt følgende mandat:

  1. Beskrive dagens situasjon når det gjelder føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, herunder beskrive forholdene i Norge sammenliknet med bl.a. de øvrige nordiske land.
  2. Beskrive relevant regelverk og virkemidler som ulike instanser har til å begrense føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel, og i hvilket omfang de brukes. Beskrive kort hvordan de ulike instansene samarbeider.
  3. Evaluering og vurdering av dagens situasjon.
  4. På bakgrunn av pkt. 1, 2 og 3 fremme forslag til forbedringer av eksisterende tiltak og eventuelle nye tiltak. Vurdere trafikksikkerhetsmessige, økonomiske og administrative konsekvenser av endringsforslagene.

Arbeidsgruppen avla rapport 12. oktober d.å. Som det vil framgå av denne rapporten, kan personer som kjører i ruspåvirket tilstand representere en betydelig ulykkesrisiko i trafikken. I de nyeste undersøkelsene som er gjort, er det påvist rusmidler og medikamenter hos ca. 2/3 av de drepte førerne i ettkjøretøysulykker. I et nullvisjonsperspektiv er det derfor svært viktig å iverksette tiltak mot ulike former for ruspåvirket kjøring.

Arbeidsgruppen har vurdert foreliggende data, undersøkelser mv. og anbefaler at det settes inn en rekke ulike tiltak mot kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, herunder bl.a. bedre og mer målrettet informasjon om farene ved og konsekvensene av kjøring under påvirkning av andre stoffer, økt fokus på annen rus i føreropplæringen, økt satsing på trafikkontroller til de tider og på de steder der ruspåvirket kjøring ofte forekommer, innføring av faste legale påvirkningsgrenser for en del hyppig forekommende stoffer, samt satsing på forskning om ruspåvirket kjøring.

Når det gjelder forslaget om faste legale påvirkningsgrenser, innebærer dette at det fastsettes påvirkningsgrenser for en del hyppig forekommende stoffer, og at grensene settes relativt lavt. Dette vil gi et system som tilsvarer det som per i dag gjelder for alkohol, der det er satt en lav grense for når alkoholpåvirkning anses å foreligge. Det understrekes at det er behov for mer forskning før faste legale grenser eventuelt kan innføres.

De ulike tiltakene som presenteres i rapporten er uavhengig av hverandre, dvs. at de kan gjennomføres alene, eller eventuelt sammen med ett eller flere andre tiltak. Arbeidsgruppen mener imidlertid at en helhetlig og samlet satsing vil være å foretrekke, da det antas å gi størst effekt.

Det understrekes at flere av tiltakene som er foreslått av arbeidsgruppen må utredes og konkretiseres nærmere, før man eventuelt kan få gjennomført disse. Bl.a. betinger noen av de foreslåtte tiltakene at det må gjennomføres lovendringer. Arbeidsgruppen har likevel funnet det hensiktsmessig å innhente synspunkter på de foreslåtte tiltakene nå, før det tas stilling til videre oppfølging av saken. Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet er enig i dette. Vi gjør også oppmerksom på at høringsuttalelsene vil inngå som et viktig grunnlag i departementenes framlegg for Stortinget.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å innhente merknader fra sine underliggende organer/etater mv. Vi kan opplyse at de myndigheter og organisasjoner som har hatt representanter i arbeidsgruppen har fått denne høringen direkte tilsendt.

Samferdselsdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til vedlagte rapport innen 8. mars 2006. Merknadene bes sendt over i elektronisk format til kjersti.bakken@sd.dep.no.

Med hilsen

John Arild Jenssen e.f.


Kjersti Bakken

1)I forhold til Stortingets begrepsbruk - ”tiltak mot kjøring i narkorus” - har arbeidsgruppen funnet det hensiktsmessig å la begrepet ”narkorus” omfatte både illegal narkotika, narkotikaklassifiserte legemidler og andre legemidler som omfattes av vegtrafikklovens begrep ”annet berusende eller bedøvende middel”.

Arbeids- og sosialdepartementet

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Barne- og familiedepartementet

Bilimportørenes Landsforening

Datatilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forbrukerombudet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Kongelig Norsk Automobilforbund

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruls- og matdepartementet

Landsforeningen for trafikkskadde

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøverndepartementet

Moderniseringsdepartementet

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Norges Automobilforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Forsikringsforbund

Norges Handikapforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Lensmannslag

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Bilsportforbund

Norsk Motorcykkel Union

Norsk Trafikkmedisinsk Forening

Norsk Transportarbeiderforbund

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Opplysningsrådet for vegtrafikken

Oslo politidistrikt

Politiembetsmennenes Landsforening

Politiets Fellesforbund

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens havarikommisjon for transport

Statens trafikklærerskole

Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Statsministerens kontor

Transportbedriftenes Landsforening

Transportøkonomisk institutt

Trygg Trafikk

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

Utrykningspolitiet

Yrkestrafikkforbundet