Historisk arkiv

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Meir tilgjengeleg kollektivtransport - for alle!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Informasjonskart for svaksynte, haldeplassar tilpassa funksjonshemma, heis og direkte innsteg i buss, trikk og jernbanevogn. Dette er nokre av ei rekkje tiltak for å gjere kollektivtransporten meir tilgjengeleg for alle grupper av trafikantar. Tiltaka er ein del av ein handlingsplan som Samferdselsdepartementet har lagt fram.

Pressemelding

Nr.: 21/06
Dato: 05.04.06

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete: Meir tilgjengeleg kollektivtransport – for alle!

Informasjonskart for svaksynte, haldeplassar tilpassa funksjonshemma, heis og direkte innsteg i buss, trikk og jernbanevogn.

Dette er nokre av ei rekkje tiltak for å gjere kollektivtransporten meir tilgjengeleg for alle grupper av trafikantar. Tiltaka er ein del av ein handlingsplan som Samferdselsdepartementet har lagt fram.

- Eit av hovudmåla for transportpolitikken er å få til eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle og eit transporttilbod som gjer det mogeleg for alle å leve eit aktivt liv. Den handlingsplanen som no ligg føre er særleg innretta mot å gi dei som er funksjonshemma eit betre tilbod når det gjeld kollektivtransport, med vekt på forbetringar i heile reisekjeda, ”frå dør til dør”, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

”Handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet BRA 2006 – 2009 – bedre infrastruktur, rullende materiell, aktiv logistikkforbedring” gir mellom anna nærmare opplysningar om lover, forskrifter og om dei rettar som gjeld for passasjerar i kollektivtransport.

I handlingsplanen viser ein til at det som vilkår ved tildeling av løyve for persontransport og ved offentleg kjøp av persontransporttenester kan fastsetjast særlege krav om at transporttilbodet skal vere tilpassa dei som er funksjonshemma. Handlingsplanen, som omfattar heile transportsektoren, har dessutan ei fylkesvis ordna oversikt over meir enn 60 utbyggingstiltak som vil gjere infrastrukturen for kollektivtransport meir tilgjengeleg for alle grupper av reisande. Ombygging av stoppestader for tog og buss og utbetring av knutepunkt for kollektivtransporten er mellom tiltaka som skal gjennomførast.

Handlingsplanen er ei oppfølging av Stortinget si handsaming av stortingsmeldinga om Nasjonal Transportplan 2006 – 2015.

Handlingsplanen er tilgjengeleg i elektronisk utgåve her og på nettsidene til Samferdselsdepartementet.

Offentlege institusjonar kan tinge papirutgåva frå Informasjonsforvaltninga, e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no eller på faks: 22 24 27 86

Publikasjonsnr. N-0538 B

Til redaksjonen
Vi gjer merksam på fylkesvis oversikt på sidene 30 - 31 i handlingsplanen.