Historisk arkiv

Sikring av skolebarn i buss – forskrift fastsatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Forskriften styrker trafikksikkerheten til skoleelever. Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Forskriften styrker trafikksikkerheten til skoleelever. Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet har fastsatt en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Forskriften vil gjelde fra 1. juli 2013.

Det er i Statsbudsjettet for 2013 foreslått 20 millioner kroner årlig til fylkeskommunene, som kompensasjon for de merutgifter som vil følge av kravene i forskriften.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for å organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunene. Flere fylkeskommuner har prioritert arbeidet med trafikksikkerhet i skoleskyssen, og er kommet langt i å sikre at skoleelever har tilgang til sitteplass med setebelte i skolebussen. Andre fylkeskommuner har et stykke igjen å gå. Forskriften sikrer et likt og trygt skoleskysstilbud uavhengig hvor i landet man bor. 

På kort sikt kan det for enkelte fylkeskommuner være vanskelig å skaffe nok busser med setebelter og nok sjåfører til å oppfylle kravene som nå vil bli stilt. Forskriften vil derfor inneholde adgang til å gi tidsavgrenset dispensasjon for fylkeskommuner som av disse grunnene ikke klarer å oppfylle kravene innen skolestart 2013.

Forskriften gjelder ikke for skoleskyss som utføres med såkalte bybusser.

Veiledning til forskriften vil publiseres på Samferdselsdepartementets nettsider tidlig 2013.

For flere opplysninger se:
Forskrift.
Pressemelding om endringer i vegtrafikkloven: (hjemmel til å fastsette forskrift)
Pressemelding om sitteplass og bilbelte ved skoleskyss.
Prop. 144 L (2010-2011) Endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.)