Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Sikring av skolebarn i buss

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jeg er opptatt av at skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal være sikret i skolebussen, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Samferdselsdepartementet vil vedta og innføre en forskrift som pålegger kommuner og fylkeskommuner å sørge for at alle skoleelever med rett til skoleskyss har tilgang på sitteplass med setebelte på skolebussen. Forskriften skal vedtas innen 1. januar 2013 og gjelde fra skolestart høsten 2013.

- Tiltaket innebærer en betydelig styrking av trafikksikkerheten til skoleelevene, sier samferdselsminister Arnstad.

20 millioner til fylkeskommunene

Det er i Statsbudsjettet for 2013 foreslått 20 millioner kroner årlig til fylkeskommunene, som kompensasjon for utgifter som vil følge av forskriften.

Fylkeskommunene har hovedansvaret for å organisere skoleskyssen i samarbeid med kommunene. Flere fylkeskommuner har prioritert arbeidet med trafikksikkerhet i skoleskyssen og er kommet langt i å sikre at skoleelever har tilgang på sitteplass med setebelte i skolebussen. Andre fylkeskommuner har et stykke igjen å gå, og forskriften kan skape utfordringer for dem.

Det kan på kort sikt være vanskelig å skaffe nok busser med setebelter og nok sjåfører til å oppfylle de kravene som nå vil bli stilt. Noen fylkeskommuner vil også måtte endre rutestrukturen og endre sine kontrakter med transportselskaper. Forskriften vil derfor inneholde adgang til å gi tidsavgrenset dispensasjon for fylkeskommuner som av disse grunnene ikke klarer å oppfylle kravene høsten 2013.

Forskriften omfatter ikke skoleskyss i bybusser.

For flere opplysninger:

Pressemelding om endringer i vegtrafikkloven (hjemmel til å fastsette forskrift)

Prop. 144 L (2010-2011) Endringer i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.)

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet om statsbudsjettet: