Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Tempoet holdes oppe i jernbanesatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Jernbane er en av regjeringens hovedprioriteringer på statsbudsjettet for 2013. Den foreslåtte økningen går i hovedsak med til å videreføre store igangsatte byggeprosjekter som vil komme folk og næringsliv til gode, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Jernbane er en av regjeringens hovedprioriteringer på statsbudsjettet for 2013. Den foreslåtte økningen går i hovedsak med til å videreføre store igangsatte byggeprosjekter som vil komme folk og næringsliv til gode. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen foreslår om lag 14,4 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på nær 15 prosent fra i fjor. 

Til Jernbaneverket er det foreslått i underkant av 11,4 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet, opp 14,3 prosent fra 2012. Forslaget innebærer at bevilgningen til Jernbaneverket i planperioden 2010-2013 har en oppfyllingsgrad på 103,5 prosent i forhold til den økonomiske rammen i Nasjonal transportplan 2010-2019, eller nærmere 1,4 milliarder kroner mer enn planrammen.

Drift og vedlikehold

Til drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i Jernbaneverket er det satt av nærmere 5,2 milliarder kroner i 2013, om lag det samme som i 2012.
- Det er gjennomført mange forbedringer på jernbanenettet de siste årene, men fortsatt er tilstanden på store deler av dagens linjenett ikke tilfredsstillende. For å levere et tilbud med høy regularitet og punktlighet for person- og godstransport med tog, er det svært viktig med vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. Driftsavbruddene de siste par årene som følge av ekstremvær med ras og flom understreker behovet for dette, sier samferdselsminister Arnstad.    

Nyanlegg og øvrige investeringsprosjekter

Investeringsbudsjettet til Jernbaneverket foreslås økt med om lag 30 prosent, til 6,1 milliarder kroner, noe som blant annet sikrer videre framdrift for følgende nyanlegg:

• 400 millioner kroner til dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn. Arbeidet med strekningen startet i september 2012, og det 22,8 kilometer lange dobbeltsporet er planlagt ferdigstilt sommeren 2018.

• 900 millioner kroner til dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke. Arbeidet startet i 2010, og dobbeltsporet på 14,3 kilometer skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015/2016.

• 848 millioner kroner til dobbeltspor Langset – Kleverud (Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen). Arbeidet med det 17 kilometer lange dobbeltsporet ble påbegynt sommeren 2012 og er planlagt ferdig i 2015. 
 
• 827 millioner kroner til nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen). 671 millioner kroner er satt av til videre planlegging av dobbeltsporet, og 156 millioner kroner til bygging av hensettingskapasitet ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter 22 kilometer med nytt dobbeltspor, inkludert 19,5 i tunnel som planlegges bygd med to løp. Det er planlagt byggestart i 2014, og dobbeltsporet kan tidligst stå ferdig ved utgangen av 2019.

Det settes videre av 195 millioner kroner til planlegging, prosjektering og grunnerverv i 2013, herunder gjenopptaking av planleggingen av strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, mulig oppstart av Ulriken tunnel (Bergen - Fløen), og mulig oppstart av prosjektet Hell - Værnes. Andre viktige planaktiviteter i 2013 er videre planlegging av nye IC-prosjekter og Alnabru godsterminal.

Andre sentrale investeringstiltak på jernbanenettet

• 938 millioner kroner til bedre togtilbud på Østlandsområdet. Midlene er satt av for å legge til rette for å innføre ny grunnrute i Østlandsområdet i desember 2014. For å klare omleggingen til et bedre togtilbud, er det nødvendig å gjennomføre flere infrastrukturtiltak, blant annet tiltak for å optimalisere togproduksjonen, hensetting av tog, forsterking av strømforsyning for togframføring og tilpassing av plattformer for nye tog.

• 730 millioner kroner til tiltak for å forbedre publikumsrettede fasiliteter på stasjoner og knutepunkter, med vekt på sikkerhet, kundeinformasjon, universell utforming, tilgjengelighet for alle, samt annen service og samarbeid med kommuner. I 2013 prioriteres å videreføre ombygging av Voss stasjon og Trondheim stasjon. Videre prioriteres forlengelse av plattformer, stasjonstiltak på Øste linje i Østfold i forbindelse med utprøving av signalsystemet ERTMS og videreføring av tiltak knyttet til kundeinformasjon.

• 346 millioner kroner til investeringstiltak som øker kapasiteten på jernbanenettet. I 2013 vil bevilgningen i hovedsak brukes til å fullføre kryssingssporene på Jensrud og Vålåsjø, videreføre utbyggingen av Bodø godsterminal, planlegge forlenging av kryssingsspor på Ofotbanen, utbedre GSM-R-nettet, og utbedre og operasjonalisere kunde- og trafikkinformasjonssystemer.
• 290 millioner kroner til videreføring av Oslo-prosjektet. Midlene er satt av til å ferdigstille fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Etterstad, starte fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika og starte fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.

• 239 millioner kroner til tiltak for å forbedre sikkerheten og miljøet rundt dagens infrastruktur. I dette inngår blant annet tekniske tiltak og barrierer mot menneskelige feil, rassikring, sikring og sanering av planoverganger, tunnelsikkerhet, tiltak mot dyrepåkjørsler og miljøtiltak som opprydding av grunnforurensing. 

Stasjonsnedleggelser

Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Nedleggingen har også sammenheng med at det ved en del stasjoner vil være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

Andre saker

• Til statlig kjøp av persontransport er det foreslått drøyt 2,9 milliarder kroner. Økningen på 16,1 prosent fra 2012 henger sammen med tilrettelegging for ny grunnrutemodell på Østlandet og innfasing av nytt togmateriell.

• Til drift av Statens jernbanetilsyn er det foreslått 73,7 millioner kroner, en reduksjon på 2,5 prosent fra 2012 som kommer av at tilsynet i fjor fikk ekstra midler i forbindelse med utvidelse av ansvarsporteføljen. 

• Det er budsjettert med et utbytte fra NSB AS i 2013 på 176 millioner kroner, mens det foreslås å ikke ta ut utbytte fra Baneservice.  

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet om statsbudsjettet: