Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Fylkesvis oversikt - forslag og tiltak i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Fylkesvis oversikt - forslag og tiltak i samferdselssektoren.

Velg fylke  (Se også samferdselskartet for prosjekter i ditt fylke)

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland

Troms
Finnmark

 

Østfold

Veg

 • E18

543,3 millioner kroner er foreslått som statlig investeringsramme for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 225 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen settes det av midler til statlig refusjon til bompengeselskapet som har forskuttert midler til prosjektet E18 Krosby – Knapstad. Prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2010. I tillegg er det satt av midler til å videreføre prosjektet E18 Melleby – Momarken. Det er dessuten satt av midler til blant annet bygging av gang- og sykkelveger og til tiltak for kollektivtrafikken.

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til forberedende arbeider på prosjektet E18 Knapstad – Akershus grense. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, blant annet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring, Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

385 millioner kroner er foreslått til arbeid på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken i Eidsberg kommune. Av dette beløpet forutsettes 35 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.  På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre er det planlagt to planskilte kryss på strekningen.   Anleggsarbeidene startet i oktober 2011 høst, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • E6 Riksgrensen/Svinesund – Oslo med tilknytninger

Innenfor den statlige investeringsrammen for E6-strekningen Oslo – Svinesund er det blant annet prioritert midler til utbedring av Moumsbekken bru og Lille Ruds bru på riksveg 111 i Østfold.

Jernbane

 • Østfoldbanen

109 millioner kroner er avsatt for å videreføre arbeid på Østfoldbanens Østre linje med sikte på å etablere en erfaringsstrekning for nytt signal-, sikrings og fjernstyringssystem på det norske jernbanenettet. Jernbaneverket planlegger å bygge ut ”ERMTS/ETCS – European Rail Traffic Management System/European Train Control System”. Strekningen på Østre Linje skal brukes til å teste nye operasjonelle regler for togframføring. Erfaringsstrekningen skal etter planen tas i bruk i 2015.

Innenfor forslaget til investeringsbudsjett er det satt av midler til å gjenoppta planlegging av prosjektet Sandbukta – Moss – Kleberget - Såstad. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 5 milliarder kroner. Hele strekningen fra Sandbukta til Såstad er om lag 10 kilometer, med 2,5 kilometer nord for Moss stasjon og om lag 6, 5 sør for stasjonen. Prosjektet omfatter en ombygging av Moss stasjon med fire spor til plattform, og stasjonen får en samlet lengde på om lag én kilometer. Det foreligger godkjent reguleringsplan for delstrekningen Sandbukta – Moss. Denne må oppdateres og justeres når det gjelder blant annet endelig trasevalg. Det gjenstår å utarbeide og behandle reguleringsplan for strekningen sør fra Moss til Såstad. Prosjektet er også viktig for byutviklingen i Moss.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Østfold gjelder dette Askim Næringspark og Langnes i Askim kommune, på Østfoldbanen, Østre linje.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

671,1 millioner kroner er foreslått til ordningen, en økning på 250 millioner kroner.

Nedre Glommaregionen, ved Østfold fylkeskommune, har søkt om å få delta i ordningen. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i Klimaforliket.

Akershus

Veg

 • E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark

57 millioner kroner er foreslått som sluttoppgjør til prosjektet. E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. I tillegg er det lagt til grunn 71 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet.  Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark (Labbdalen N – Skaberud) inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2011.

1 590 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,2 milliard kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud er 21 kilometer. Strekningen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre toløps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai i år, og E6-delen prosjektet er ventet åpnet for trafikk høsten 2014.

I budsjettforslaget er det ellers lagt til grunn midler til å starte bygging av gang- og sykkelveg på fylkesveg 454, parallelt med E6 mellom Kløfta og Jessheim. 

 • E18

Det legges opp til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Nygårdskrysset og Vinterbro. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Akershus. Det er prioritert bompenger fra Oslopakke 3 til grunnerverv, planlegging og oppstart av vegomlegging ved Høvik stasjon. Tiltaket er en del av E18 Vestkorridoren og gjennomføres i forbindelse med Jernbaneverkets ombygging av Høvik stasjon i 2013-2014.   

 • E16

For prosjektet E16 Sandvika – Wøyen er det lagt til grunn 100 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 3 til prosjektering og grunnerverv og eventuelle forberedende arbeider.

 • Riksveg 22 Lillestrøm - Fetsund

210 millioner kroner er foreslått til prosjektet Lillestrøm – Fetsund. Av dette beløpet forutsettes 180 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter utvidelse til firefelts veg med midtrekkverk og langsgående gang- og sykkelveg på en om lag 5,3 kilometer lang strekning i Skedsmo og Fet kommuner. Bygging av to planskilte kryss og en rekke støyskjermingstiltak inngår også i prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i mai 2013, med sikte på åpning for trafikk i 2015.

Jernbane

 • Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen

290 millioner kroner er foreslått for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastruktur i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god og pålitelig trafikkavvikling.

I 2013 prioriteres følgende tiltak: Tiltak for å gjøre ferdig fornyelsesarbeidet på strekningen Lysaker – Etterstad, oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika (samtidig med utbyggingen av Høvik stasjon) og oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

827 millioner kroner er foreslått i til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2013. Av dette beløpet skal 671 millioner kroner settes av til videre planlegging av dobbeltsporet, mens 156 millioner kroner går til bygging av hensettingsspor ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet og ventes sluttbehandlet ved årsskiftet 2012/2013.

Kostnadanslaget er om lag 23,5 milliarder kroner. Endelig kostnads- og styringsramme vil bli fastlagt i forbindelse med gjennomføringen av ekstern kvalitetssikring (KS2) av detaljplanen. Byggestart planlegges i 2014, og prosjektet kan tidligst være ferdig ved utgangen av 2019.

 • Dovrebanen

848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund – Skaberud. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen.

Samlet kostnadsramme for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner. Omregnet til 2013-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen vel 5,1 milliarder kroner og styringsrammen er nær 4,4 milliarder kroner. Utbyggingsarbeidene kom i gang våren og sommeren 2012. Ny E6-strekning skal etter planen tas i bruk i 2014 og jernbaneprosjektet i 2015.

 • Oslo S- Lysaker – tiltak for økt kapasitet i Oslotunnelen 

For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbederinger i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på 64 millioner kroner.

 • Nytt og bedre togtilbud på Østlandet – særlige investeringstiltak

I forbindelse med innføringen av en ny grunnrutemodell for togtrafikken i Østlandsområdet fra 2014 prioriteres flere pågående og nye infrastrukturprosjekter i Akershus i 2013:

Eidsvoll (Hovedbanen og Dovrebanen): Hensettings- og vendespor fase 1 og 2.

Høvik vendespor og hensetting: Prosjektet har sammenheng med behovet for et vende- og hensettingsanlegg for tog vest for Lysaker, for å betjene tog som har sitt endepunkt på Lysaker. Prosjektet har en kostnadsramme på 652 millioner kroner.  Byggestart for hovedearbeidene er planlagt våren 2013, og det legges opp til stenge Drammenbanen på ett av de to dobbeltsporene mellom Lysaker og Sandvika fra april 2013 til november 2014. All togtrafikk mellom Lysaker og Sandvika vil da bli kjørt på dobbeltsporet i den nye Bærumstunnelen. Det øvrige arbeidet skal etter planen være ferdig i 2014.

Lillestrøm (Hovedbanen og Kongsvingerbanen): Prosjektene ”Lillestrøm hensetting” og ”Lillestrøm spor 13” på Lillestrøm stasjon omfatter blant annet bygging av ny driftsbanegård og forlenging av spor 13 mot Kongsvingerbanen. Arbeidene skal være ferdig i fjerde kvartal 2014

Frogner stasjon og kryssingsspor (Hovedbanen): Prosjektet er nå utsatt, og Jernbaneverket gjennomfører en ny vurdering av mulige løsningsalternativer. Utsettelsen av prosjektet gir ingen direkte virkning for iverksettelse av ny ruteplan for Østlandet, men det vil isolert sett begrense mulighetene for økt godstransport på strekningen etter innføringen av den nye ruteplanen.

 • Gjøvikbanen

16 millioner er avsatt til prosjektet Jensrud kryssingsspor i Nittedal kommune på Gjøvikbanen. Utbyggingen vil gi økt framføringskapasitet for godstogene mellom Alnabru og Bergen. Anleggsarbeidene startet i 2009, og prosjektet sluttføres i 2013.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som gjelder utformingen av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Akershus gjelder dette Drømtorp og Langli i Ski kommune, på Østfoldbanen, Østre linje og Seterstøa i Nes kommune, på Kongsvingerbanen.

Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Det er ventet en vekst i arbeidsplasser og bosetning i Oslo og Akershus i årene framover. Dette bidrar til fortsatt transportvekst, og stiller store krav til utvikling av et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i Oslo og Akershus, og skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper med særlig vekt på nærings- og kollektivtransport. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen.

I budsjettforslaget er det vist til forslag til revidert avtale om Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet tar ikke nå stilling styringsgruppens forslag til den videre innretning og finansiering av Oslopakke 3, medregnet E18 Vestkorridoren og E6 Manglerudprosjektet. Dette vil departementet komme tilbake til i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Departementet har likevel tatt stilling til enkelte elementer i styringsgruppens forslag for 2013. Departementet slutter seg til forslaget til styringsgruppen om å forlenge Oslopakke 3 med fem år til 2023 for å sikre gjennomføringen av prioriterte tiltak, forslaget om å øke bompengesatsen for personbil til 30 kroner i bomringen og 15 kroner (2012-kroner) i Bærumssnittet fra 1. februar 2013. 

Departementet slutter seg også til forslaget fra styringsgruppen om å redusere rabatten for passering med elektronisk brikke fra 20 til 10 prosent fra samme tidspunkt. Forventede bompengeinntekter i 2013 er om lag 2,6 milliarder 2013-kroner. Det er lagt til grunn 258 mill. kr i statlige midler til riksveg og 383 mill. kr fra Oslo og Akershus. Det er prioritert midler til oppstart av riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund og Lørenbanen (tidligere Lørensvingen/Haslesvingen). I tillegg er det satt av midler til forberedelser til E16 Sandvika – Wøyen. For 2013 er det foreslått om lag 2,25 milliarder kroner til store prosjekter og programområder i jernbanenettet i Oslopakke 3-området.


Oslo

Veg

 • Riksveg 150 Ulvensplitten - Sinsen

370 millioner kroner er foreslått til riksveg 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette forutsettes 270 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter nytt hovedvegsystem og nytt lokalvegsystem i området. Ring 3 skal legges i tunnel mellom Økern og Sinsen (Lørentunnelen), Østre Aker vei legges i tunnel forbi Økern (Økerntunnelen), og det skal etableres flere nye lokalvegforbindelser for å forbedre trafikkavviklingen. Prosjektet omfatter også ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. I tillegg skal Økern utvikles til et viktig kollektivknutepunkt, der Økern T-banestasjon får universell utforming.  De forberedende arbeider på prosjektet startet 2005, mens anleggsarbeid på lokalvegene tok til i 2008, og deler av lokalvegene ble åpnet for trafikk i 2010. Hovedarbeidene på riksveg 150 startet i 2010. Det ventes nå at hele prosjektet vil være åpnet for trafikk i oktober 2013.

 • Riksveg 150

Utbyggingen av gang- og sykkelveger mellom Vindern og Gaustad, langs riksveg 150 videreføres i 2013. I budsjettforslaget er det også lagt til grunn midler til oppstart av rehabiliteringen av riksveg 150 Smestadtunnelen.

 • E18 Bjørvikaprosjektet

381,4 millioner kroner er satt av til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette er 101,4 millioner kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 280 millioner kroner forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3.

Anleggsarbeidene for første etappe startet sommeren 2005. Tunnelen under Bjørvika og Bispevika ble åpnet etappevis for trafikk i 2010. Nordenga bru ble åpnet i august 2011. Av- og påkjøringsramper ved Havnelageret blir ferdig i løpet av 2012.

Andre etappe omfatter nytt lokalt riksvegstem i Bjørvika. I tillegg omfatter andre etappe ombygging av deler av Nylandsveien bru og ombygginger i Prinsens gate og Strandgata. Anleggsarbeidene for andre etappe startet høsten 2011. Hele prosjektet vil etter planen stå ferdig i 2014/2015.

 • E18 Sydhavna

150 millioner kroner er satt av til prosjektet E18 Sydhavna. Av dette beløpet forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3. Prosjektet omfatter bygging av nytt kryss på E18 ved Mosseveien med planskilt rundkjøring. Fra krysset skal det bygges ny bru ned til havna. I tillegg skal Mosseveien utvides på en om lag 900 meter lang strekning for å få plass til kollektivfelt i begge retninger. Bygging av gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Det legges opp til anleggsstart i januar 2013, mot tidligere forutsatt i desember 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.     

 • Gang- ogg sykkelveger langs E18

Byggingen av gang- og sykkelveger langs E18 mellom Fiskevollbukta og Ulvøya bru videreføres i 2013. I tillegg er det prioritert midler til oppgradering av holdeplasser på E18 i Oslo.

 • E6 i Oslo

Det er også satt av midler til rehabilitering av Brynstunnelen og Operatunnelen (Ekebergtunnelen) på E6.

Det er ellers satt av midler til gang- og sykkelveg langs riksveg 120 Kirkeveien og langs E6 ved Abildsø og kollektivfelt på E6 mellom Sandstuveien og Ryen (inngående trafikk). Kollektivfeltet delfinansieres med bompenger fra Oslopakke 3.

Jernbane

 • Nytt dobbeltspor Oslo – Ski (Follobanen)

827 millioner kroner er foreslått i til prosjektet nytt dobbeltspor Oslo-Ski i 2013. Av dette beløpet skal 671 millioner kroner settes av til videre planlegging av dobbeltsporet, mens 156 millioner kroner går til bygging av hensettingsspor ved Ski stasjon i forbindelse med innføring av nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo S. Bygging av en om lag 19,5 kilometer lang tunnel, med to atskilte løp, inngår i prosjektet. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet og ventes sluttbehandlet ved årsskiftet 2012/2013.

Kostnadsanslaget er foreløpig beregnet til om lag 23,5 milliarder kroner. Endelig kostnads- og styringsramme vil bli fastlagt i forbindelse med gjennomføringen av ekstern kvalitetssikring (KS2) av detaljplanen. Byggestart planlegges i 2014, og prosjektet kan tidligst være ferdig ved utgangen av 2019.

 • Prosjekt Stor-Oslo – fornyelse av infrastrukturen

290 millioner kroner er foreslått for å videreføre ”Prosjekt Stor-Oslo”. Prosjektet omfatter fornyelse av viktig jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området, med sikte på å oppnå en god pålitelig trafikkavvikling.

I 2013 prioriteres følgende tiltak: Tiltak for å gjøre ferdig fornyelsesarbeidet på strekningen Lysaker – Etterstad, oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker – Sandvika (samtidig med utbyggingen av Høvik stasjon) og oppstart av fornyelsesarbeidene på strekningen Etterstad – Lillestrøm.

 • Oslo S- Lysaker – tiltak for økt kapasitet i Oslotunnelen

For å kunne øke antall tog gjennom Oslo-tunnelen vil det bli gjennomført forbederinger i signalsystemet og enkelte endringer i sporplanen. Tiltakene har sammenheng med ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet. Endringene kan tas i bruk i desember 2014 og vil være fullt ferdig i begynnelsen av 2015. Prosjektet har en kostnadsramme på 64 millioner kroner.

 • Alnabru godsterminal containerterminal sør, byggetrinn 1

I budsjettforslaget blir det vist til at Jernbaneverket har utarbeidet et overordnet dokument for etatens strategi for utviklingen av Alnabru godsterminal. Det er gjennomført en uavhengig ekstern kvalitetssikring av utviklingsstrategien for Alnabru godsterminal. Kvalitetssikringen tilsier at omfanget av kapasitetsøkning og utbygging av Alnabru godsterminal bør vurderes nærmere, med blant annet vekt på den framtidige etterspørselen etter godstrafikk med jernbanen. Strategien for utvikling av Alnabru godsterminal vil bli vurdert i forbindelse med ny Nasjonal transportplan 2014-2023. 

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

673,1 millioner kroner er foreslått til ordningen, en økning på 250 millioner kroner.

Oslo kommune har søkt om å få delta i belønningsordningen. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i Klimaforliket.

Oslopakke 3 – utbygging av veg- og kollektivnett

Det er ventet en vekst i arbeidsplasser og bosetning i Oslo og Akershus i årene framover. Dette bidrar til fortsatt transportvekst, og stiller store krav til utvikling av et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken skal finansiere raskere utvikling av transporttilbudet i Oslo og Akershus, og skal sikre god framkommelighet for alle trafikantgrupper med særlig vekt på nærings- og kollektivtransport. Oslopakke 3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. 

I budsjettforslaget er det vist til forslag til revidert avtale om Oslopakke 3. Samferdselsdepartementet tar ikke nå stilling styringsgruppens forslag til den videre innretning og finansiering av Oslopakke 3, medregnet E18 Vestkorridoren og E6 Manglerudprosjektet. Dette vil departementet komme tilbake til i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023. Departementet har likevel tatt stilling til enkelte elementer i styringsgruppens forslag for 2013. Departementet slutter seg til forslaget til styringsgruppen om å forlenge Oslopakke 3 med fem år til 2023 for å sikre gjennomføringen av prioriterte tiltak, forslaget om å øke bompengesatsen for personbil til 30 kroner i bomringen og 15 kroner (2012-kroner) i Bærumssnittet fra 1. februar 2013.  Departementet slutter seg også til forslaget fra styringsgruppen om å redusere rabatten for passering med elektronisk brikke fra 20 til 10 prosent fra samme tidspunkt. Forventede bompengeinntekter i 2013 er om lag 2,6 milliarder 2013-kroner. Det er lagt til grunn 258 mill. kr i statlige midler til riksveg og 383 mill. kr fra Oslo og Akershus. Det er prioritert midler til oppstart av riksveg 22 Lillestrøm – Fetsund og Lørenbanen (tidligere Lørensvingen/Haslesvingen). I tillegg er det satt av midler til forberedelser til E16 Sandvika – Wøyen. For 2013 er det foreslått om lag 2,25 milliarder kroner til store prosjekter og programområder i jernbanenettet i Oslopakke 3-området.


Hedmark

Veg

 • E6 Gardermoen i Akershus – Kolomoen i Hedmark

57 millioner kroner er foreslått som sluttoppgjør til prosjektet E6 Dal – Minnesund og Skaberudkrysset. I tillegg er det lagt til grunn 71 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet.  Prosjektet omfatter andre etappe av den planlagte utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen og Kolomoen. Strekningen Dal – Minnesund i Akershus er 19 kilometer lang. Skaberudkrysset i Hedmark inngår også i andre utbyggingsetappe og omfatter en strekning på om lag to kilometer. Anleggsarbeidene startet i oktober 2009, og prosjektet ble åpnet for trafikk i november 2011.

1 590 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Minnesund i Akershus – Skaberud i Hedmark. Av dette foreslås 1,2 milliard kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter tredje og siste etappe av utbyggingen av eksisterende tofelts veg til firefelts veg mellom Gardermoen i Akershus og Kolomoen i Hedmark. Strekningen Minnesund – Skaberud er 21 kilometer. Strekningen inngår i Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som også omfatter utbygging av dobbeltspor på den 17 kilometer lange strekningen Langset – Kleverud. Tre to-løps tunneler, tre planskilte kryss og bygging av sammenhengende lokalveg inngår i vegprosjektet. Anleggsarbeidene startet i mai i år, og E6-delen av prosjektet er ventet åpnet for trafikk høsten 2014.   

 • Riksveg 3

65 millioner kroner er foreslått til prosjektet riksveg 3 Åsta bru med tilstøtende veg. Prosjektet omfatter bygging av ny bru over Åsta og ny avkjørselsfri veg forbi Åsta sentrum. I tillegg inngår bygging av gang- og sykkelveg, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Åsta og Rena. Prosjektet er et prøveprosjekt med midtrekkverk på en veg med 10 meter bredde. Det legges nå opp til anleggsstart i oktober 2012, mot tidligere forutsatt januar 2012. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

Det er ellers satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet Søndre Bjøra bru – Atna på riksveg 3. Prosjektet ble åpnet for trafikk i 2010. 

 • E16 Kongsvinger - Slomarka

710 millioner kroner er foreslått til den om lag 16,5 kilometer lange strekningen E6 Kongsvinger – Slomarka (tidligere riksveg 2-strekning). Av dette beløpet forutsettes 430 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Vegen skal bygges som firefelts veg med bredde 16,5 meter og midtrekkverk. Anleggsarbeidene tok til i september i fjor, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

Jernbane

 • Dovrebanen

848 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Langset i Akershus – Kleverud i Hedmark. Prosjektet er en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Jernbanedelen av Fellesprosjektet omfatter 17 kilometer nytt dobbeltspor som skal bygges parallelt og samtidig med 21 kilometer ny firefelts E6 Minnesund - Skaberud. Dette er et fellesprosjekt med Statens vegvesen.

Samlet kostnadsramme for fellesprosjektet E6-Dovrebanen er satt til 10,1 milliarder 2011-kroner. Omregnet til 2013-kroner er Jernbaneverkets andel av kostnadsrammen vel 5,1 milliarder kroner og styringsrammen er nær 4,4 milliarder kroner. Utbyggingsarbeidene kom i gang våren og sommeren 2012. Ny E6-strekning skal etter planen tas i bruk i 2014 og jernbaneprosjektet i 2015.

 • Kongsvingerbanen

Innføringen av ny grunnrutemodell og økt trafikk med NSBs nye tog betyr at flere og lengre togsett føres til Kongsvinger som endestasjon. Det er derfor planlagt en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon. Byggestart skjer høsten 2012, og utbyggingen skal være ferdig i mai 2013. På grunnlag av revidert hovedplan for ny løsning har prosjektet nå en kostnadsramme på 140 millioner kroner.

Oppgraderingen av tømmerterminalen på Nordsenga, ved Kongsvinger stasjon, blir ferdig i 2013.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

 Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

I Hedmark gjelder dette Disenå, Sander og Galterud i Sør-Odal kommune, alle på Kongsvingerbanen og Bellingmo i Alvdal kommune på Rørosbanen.


Oppland

Veg

 • E6 Øyer - Tretten

180 millioner kroner er avsatt til prosjektet E6 Øyer – Tretten.  Prosjektet omfatter bygging av ny E6 på en 13,5 kilometer lang strekning i Øyer kommune. I prosjektet inngår bygging av en om lag 4 kilometer lang tunnel ved Skarsmoen. Ved at deler av den nye E6-vegen legges i tunnel blir det en innkorting på vel to kilometer i forhold til eksisterende veg. Strekninger som går i dagen bygges som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Tunnelen bygges med ett løp og midtfelt. Utbygging av sammenhengende lokalvegnett og gang- og sykkelvegnett inngår i prosjektet. Ny bru over Lågen ved Tretten inngår fra 2010 i fylkesvegnettet (fylkesveg 254). Brua bygges som en del av prosjektet med midler fra Oppland fylkeskommune. Anleggsarbeidene startet i april 2010, og E6-delen av prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2012/2013. Bygging av jernbaneundergang på Tretten, støytiltak og diverse andre etterarbeider vil bli utført i 2013.

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E6 Frya Sjoa. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.  

 • E16

155 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Fønhus – Bagn. Av dette beløpet forutsettes 105 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utbedring og dels omlegging av en om lag 10 kilometer lang strekning. To kilometer av strekningen blir lagt i ny trasé. Bygging av den 650 meter lange Bergsundtunnelen forbi et svært rasutsatt område, er også en del av prosjektet. Vegen skal bygges som tofelts veg, med vegbredde 8,5 meter. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold på strekningen. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2014.

I budsjettforslaget er det ellers satt av midler til sluttfinansiering av arbeidene på strekningen Eidsbru – Varpe bru og forberedende arbeider på prosjektet Varpe bru i Vang kommune i Oppland – Smedalsosen i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane, med sikte på anleggsstart i 2014.

 • Riksveg 35 Jessheim – Hønefoss – Hokksund

Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det lagt opp til å starte utbyggingen av gang- og sykkelveg på riksveg 35 på strekningen Toso – Prestemoen i Jevnaker.

 • Riksveg 4

For 2013 er det satt av midler til å videreføre utbyggingen av gang- og sykkelveg mellom Bruflat og Reinsvoll langs riksveg 4.

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet riksveg Lunner grense – Jaren, inkludert Lygna sør. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.  

Jernbane

 • Dovrebanen

34 millioner kroner er avsatt for å gjøre ferdig byggingen av Vålåsjø kryssingsspor på Dovrebanen i Dovre kommune. Sammen med andre kryssingsspor på Dovrebanen vil dette nye kryssingssporet bidra til økt kapasitet for godstog mellom Oslo og Trondheim. Anleggsarbeidene startet i 2009 og skal være ferdig i 2013.

Buskerud

Veg

 • Riksveg 7

490 millioner kroner er avsatt til prosjektet riksveg 7 Sokna i Ringerike kommune – Ørgenvika i Krødsherad kommune. Prosjektet omfatter bygging av 17 kilometer ny veg, og vil føre til at riksveg 7 blir forkortet med om lag 20 kilometer. Hele den nye vegen skal bygges med forsterket midtmarkering. Om lag 6 kilometer bygges med forbikjøringsfelt og midtrekkverk. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i sommeren 2014. Av de foreslåtte midlene forutsettes 355 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

59 millioner kroner er foreslått til sluttoppgjør for prosjektet riksveg 7 Ramsrud – Kjeldsbergsvingene, som ble åpnet for trafikk i november 2011.

På riksveg 7 er det også lagt opp å videreføre arbeidet med å få på plass forsterket midtmarkering på strekningene Flå - Kjerringvik og Veme -  kryss med fylkesveg 76. 

 • E 134

I budsjettforslaget er det prioritert midler til å sluttføre byggingen av midtrekkverk på E134-strekningen Skjøl – Damåsen.

Det er foreløpig lagt til grunn statlige midler og bompenger til forberedende arbeider på prosjektet Damåsen – Saggrenda. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

 • E 16

72 millioner kroner er foreslått til arbeid med utbedring av Nestunnelen på E16 etter nedfall av betong fra tunnelhvelvet i mars 2011. Tunnelen er stengt i forbindelse med anleggsarbeidet, og prosjektet omfatter derfor også etablering av en omkjøringsveg som ble åpnet for trafikk i oktober 2011. Prosjektet ventes nå åpnet for trafikk høsten 2013, mot tidligere forutsatt i løpet av 2012.

I budsjettforslages er det prioritert midler til å starte byggingen av midtrekkverk på strekningen Vik – Ringerike grense på E16. Det er også satt av midler til å videreføre utbyggingen av midtrekkverk på strekningen Sollihøgda – Skaret på E16.

 • Riksveg 35

Innenfor foreslåtte midler til trafikksikkerhetstiltak er det lagt opp til å starte utbyggingen av gang- og sykkelveg på riksveg 35 på strekningen Bjørndalssvingen i Åmot S i Modum kommune.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har satt av 673,1 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder.

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Buskerud gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Buskerudbyen tildelt 100 millioner kroner i 2013.

Jernbane

 • Drammenbanen

I forbindelse med innføringen av ny grunnrutemodell for tografikken i Østlandsområdet er det behov for å øke sporkapasiteten for hensetting av tog i Drammen. Tiltakene omfatter nye og justerte spor med tilhørende serviceramper og andre jernbanetekniske anlegg. Arbeidet med detalj- og reguleringsplan har avdekt at prosjektet får et vesentlig større omfang enn tidligere lagt til grunn. Kostnadsrammen er nå på 230 millioner kroner. Byggearbeidene tok til våren 2012 og skal etter planen være ferdig våren 2013.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

Ny grunnrute for togtrafikken på Østlandet og innsetting av nytt togmateriell og sikkerhetskrav som gjelder utforming av plattformer og stasjoner fører til at enkelte mindre stasjoner må legges ned. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned. I Buskerud gjelder dette Åsåker og Hallenskog i Røyken kommune, på Spikkestadbanen og Skollenborg i Kongsberg kommune, på Sørlandsbanen.

I forbindelse med sikkerhetsutbedring må Steinberg i Nedre Eiker kommune bygges om dersom toget fortsatt skal stoppe her. Dette innebærer at stasjonen vil være midlertidig ubetjent. På bakgrunn av stasjonens trafikkgrunnlag og utviklingspotensial, tas det i løpet av 2014 sikte på gjenåpning når nødvendige tiltak er gjennomført. En gjenåpning av stasjonen må forutsette enighet med lokale myndigheter om en styrking av trafikkgrunnlaget ved fortetting og utbygging i gang- og sykkelavstand fra stasjonen.  

Vestfold

Veg

 • E18 Gulli - Langåker

Én milliard kroner er satt av til prosjektet Gulli – Langåker. Av dette forusettes 750 millioner kroner stilt til disposisjon fra bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av dagens tofelts veg til firefelts veg med 26 meter vegbredde over en strekning på 25,5 kilometer i kommunene Tønsberg, Stokke og Sandefjord. Dagens veg skal utbedres og gjøres om til nordgående kjørebane, mens det skal bygges ny sørgående kjørebane. I prosjektet inngår også bygging av sju toplankryss, bygging av 10 kilometer gang- og sykkelveg langs Raveien og flere trafikksikkerhetstiltak. Arbeidene startet i august i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2014.

 • E18 Bommestad - Sky

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E18 Bommestad – Sky. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte. 

 • E18 Sky – Langangen

90 millioner kroner er satt av til prosjektet Sky i Vestfold – Langåker i Telemark. Midlene er satt av til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn 62 millioner kroner i statlig refusjon til bompengeselskapet. Anleggsarbeidene på den 9,5 kilometer lange firefelts vegen startet i august 2009 og vegen ble åpnet for trafikk i juni 2012.

Jernbane

 • Vestfoldbanen

900 millioner kroner er satt av til prosjektet Holm – Holmestrand – Nykirke. Strekningen omfatter 14,3 kilometer dobbeltspor, med 11,3 kilometer i tunnel. Holmestrand stasjon skal anlegges i fjell, med to spor til plattform og to gjennomgående spor tilrettelagt for hastighet inntil 250 km/t på hele strekningen. Prosjektet gir økt kapasitet for framføring av tog, slik at rutetilbudet kan bedres og reisetiden mellom Tønsberg og Drammen reduseres. Anleggsarbeidet startet i juli 2010 og skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2015-2016.

57 millioner kroner er satt av til prosjektet Barkåker – Tønsberg.  Arbeidene knyttet til fase 1 i prosjektet, bygging av dobbeltspor på strekningen Barkåker - Tønsberg, ble i all hovedsak ferdigstilt og tatt i bruk i november 2011. Dobbeltsporet har gitt 3-4 minutter redusert reisetid på strekningen mellom Tønsberg og Oslo, og bidrar til mer effektive togkryssinger enn med tidligere ruteopplegg. Fase 2 omfatter opprustning av Tønsberg stasjon og installasjon av nytt permanent sikringsanlegg. I 2013 gjennomføres sluttarbeider for fase 1 og planlegging av fase 2.    

400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold – Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet – Porsgrunn omfatter er 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2018.

Telemark

Veg

 • E18 Sky – Langangen

90 millioner kroner er satt av til prosjektet Sky i Vestfold – Langåker i Telemark. Midlene er satt av til restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn 62 millioner kroner i refusjon til bompengeselskapet. Anleggsarbeidene på den 9,5 kilometer lange firefelts vegen startet i august 2009 og ble åpnet for trafikk i juni 2012.

For 2013 er det prioritert midler til ombygging av Rønholtkrysset på E18.

 • E134

110 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord kommune. Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny veg. 9,4 kilometer av vegen skal gå i tunnel, med om lag en kilometer veg på hver side av tunnelen for kopling mot E134.  Den nye vegen vil bety at E134 mellom Hjartdal og Seljord blir innkortet med 11 kilometer. Vegen er planlagt med en bredde på 10 meter og med forsterket midtoppmerking. Regjeringen vil komme tilbake med en tilråding om styrings- og kostnadsramme for prosjektet når arbeidet med ekstern kvalitetssikring er avsluttet. De foreslåtte midlene i 2013 vil gå til prosjektering og forberedende arbeider, og eventuelt til anleggsstart. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2017.   

Utbedringen av E134 mellom Grunge kirke og Velemoen videreføres i 2013.

Jernbane

400 millioner kroner er satt av til prosjektet Farriseidet i Vestfold – Porsgrunn i Telemark. Strekningen Farriseidet – Porsgrunn omfatter er 22,8 kilometer med dobbeltsporet jernbane, inkludert 14,5 kilometer fordelt på syv tunneler. Reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn kan bli redusert fra 34 minutter til 12 minutter. Prosjektet legger også til rette for å utvikle et bedre utviklet tilbringersystem fra Grenlandsområdet til Sandefjord lufthavn, Torp. Anleggsarbeidene startet i september 2012, og prosjektet er planlagt ferdig sommeren 2018.

I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell for togtrafikken på Østlandet planlegges det nye hensettingsspor ved Skien stasjon. Arbeidet med detaljplanlegging ventes ferdig i første halvår 2013.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

673,1 millioner kroner er foreslått til ordningen, en økning på 250 millioner kroner.

Grenland, ved Telemark fylkeskommune, har søkt om å få delta i ordningen. Søknaden vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i klimarforliket.

Aust-Agder

Veg

 • E18

Innenfor midlene til trafikksikkerhetstiltak er det prioritert midler til sluttfinansiering av byggingen av midtrekkverk på strekningene Temse – Bie – Frivold og Telemark grense – Østerholtheia.

 • Riksveg 9

Det er satt av statlige midler, bompenger og forskuddsmidler til prosjektet Krokå – Langeid i på riksveg 9 i Setesdal. I tillegg er det ført opp midler til ombygging av kryss på riksveg 9 ved Dåsnes i Aust-Agder.

Vest-Agder

Veg

 • E18

Innenfor Statens vegvesen budsjett er det satt av midler til å dekke kostnader til avslutning av OPS-prosjektet Grimstad – Kristiansand. Dette er kostnader som ikke dekkes av OPS-kontrakten.

 • E39

Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet E39 Fardal – Osestad som ble åpnet for trafikk høsten 2011. For 2013 er det ellers prioritert midler til å starte bygging av midtrekkverk på strekningene Fidjetoppen – Breimyrveien og Rosseland – Storenes bru. Det er også prioritert midler til bygging av gangbru over E39 ved Ime.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

673,1 millioner kroner er foreslått til ordningen, en økning på 250 millioner kroner.
Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 fireårig avtale med Kristiansandregionen, ved Vest-Agder fylkeskommune om tildeling av fra belønningsordningen. Avtalen utløper i 2012, og Kristiansandregionen ønsker å forlenge avtalen.

Rogaland

Veg

 • Riksveg 509 Solasplitten

91 millioner kroner er foreslått til riksveg 509 Solasplitten. Av dette beløpet forutsettes 68 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i august 2010, og prosjektet åpnes for trafikk i desember i år.  Midlene i 2013 vil gå til sluttfinansiering og til diverse mindre restarbeider.

 • E39

Det er satt av midler til sluttføring av ombyggingen av E39 Susortkrysset og til utbedring av E39 ved Helleland jernbanebru.

Det er satt av statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Eiganestunnelen. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg med fullfinansiering av prosjektet

I budsjettforslaget er det satt av midler til rehabilitering av Byfjord- og Mastrafjordtunnelene på E39. Helle

 • Riksveg 13

214,6 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Tysdalsvatnet (Vatne – Øyjaneset).  Av dette beløpet er 77 millioner kroner forskutterte midler fra fylkeskommunen. De statlige midlene er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet omfattet opprinnelig omlegging av riksveg 13 på strekningen Vatne – Skreppeneset gjennom bygging av 3,5 kilometer tunnel og 1,6 kilometer ny veg i dagen. Gjennomføring av prosjektet vil sikre riksveg 13 forbi det mest rasutsatte punktet, Svoa. Det ligger an til kostnadsreduksjoner i prosjektet. På bakgrunn av initiativ fra Rogaland fylkeskommune har Samferdselsdepartementet lagt til grunn at innsparingene skal kunne brukes til å forlenge tunnelen med om lag en kilometer slik at ytterligere ett rasutsatt punkt blir fjernet. Anleggsarbeidene startet i februar 2011, og prosjektet ventes åpnet  for trafikk i november 2013.

 • Riksveg 13 Ryfast

800 millioner kroner er foreslått til prosjektet Riksveg 13 Ryfast. Av dette beløpet forutsettes 90 millioner kroner i lokale tilskudd og 560 millioner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Statlige midler til prosjektet er kompensasjon for økt merverdiavgiftsbelastning. Prosjektet er i alt 20,7 kilometer langt og omfatter to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. Hundvågtunnelen er om lag 5,7 kilometer lang og Solbakktunnelen er 14,3 kilometer lang. Sammen med prosjektet E39 Eiganestunnelen vil Ryfast gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Ryfylke. I tillegg vil Hundvågtunnelen gi bydelen Hundvåg/Buøy et nytt fastlandssamband og avlaste Bybrua. Utbyggingen av Ryfast er avhengig av at deler av Eiganestunnelen blir bygd, og 0,9 kilometer av Eiganestunnelen er fellesstrekning med Hundvågtunnelen. Anleggsarbeidene starter i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

 • E 134

80 millioner kroner er foreslått til prosjektet E134 Skjold – Solheim. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 60 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Utbyggingen er forutsatt delvis bompengefinansiert som en del av Hauglandspakken. 

Prosjektet innebærer en omlegging av E134 forbi Skjold på en strekning på om lag 2,8 kilometer. Prosjektet omfatter bygging ei bru, to tunneler, toplanskryss, gang- og sykkelbru over E134, flere busslommer og fire bruer på lokalt vegnett. Samferdselsdepartementet legger nå til grunn at det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Endringer i prosjektet har ført til at kostnadene har økt med til sammen 100 millioner kroner i forhold til opprinnelig overslag. Samferdselsdepartementet legger nå til grunn en ny kostnadsramme på 399 millioner kroner. Det legges opp til anleggsstart høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

Jernbane

 • Jærbanen

165 millioner kroner er avsatt til prosjektet dobbeltspor Sandnes – Stavanger. Midlene skal brukes til nytt signal- og sikringsanlegg som planlegges satt i drift i 2014. Dobbeltsporstrekningen, som ble tatt i bruk i november 2009, har nå et midlertidig signalanlegg. Nytt signalanlegg gir høyere kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling på banen, som i dag har manuell trafikkstyring.

31 millioner kroner går til nytt signal- og sikringsanlegg for Ganddal godsterminal. Anlegget anskaffes sammen med nytt signal- og sikringsanlegg for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger.

Hordaland

Veg

 • E39

280 millioner kroner er foreslått bevilget til E39 Vågsbotn – Hylkje i Bergen kommune. Prosjektet omfatter 1,7 kilometer veg ved Vågsbotn, der 1,2 kilometer skal legges i en ny trasé, medregnet 0,6 kilometer i tunnel. På resten av strekningen følges i hovedsak eksisterende veg. Det er planlagt to kryss på strekningen. Det er nå godkjent tunnel med to løp, mot tidligere ett løp. Firefelts veg blir dessuten videreført på en om lag 700 meter lang strekning nordover fra tunnelen. For å bedre trafikkavviklingen for kryssende trafikk fra E16 er prosjektet også utvidet med ei ny bru med direkteføring av E39 over rundkjøringen ved Vågsbotn. Anleggsarbeidene startet i februar i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

I budsjettforslaget er det prioritert statlige midler og bompenger til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart på prosjektet E39 Svegatjørn – Rådal. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefaling fra ekstern kvalitetssikrer. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Det er prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg på E39-strekningen Minde allé – Kronstad.   

Det er satt av midler til restfinansiering av utbedringstiltak i Glasskar- og Eidsvågtunnelene på E39.

Innenfor midler til trafikksikkerhetstiltak er det foreslått å starte byggingen av midtrekkverk på E39-strekningen Tuft – Flatøy.

 • Riksveg 7/riksveg 13  Hardangerbrua

310 millioner kroner er satt av til Hardangerbrua, i Ulvik og Ullensvang kommuner. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 145 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet blir finansiert med bompenger, lokale tilskudd, innsparte ferjetilskudd og ordinære statlige midler. Brua blir bygd som tofelts hengebru med gang- og sykkelveg. Brua får et hovedspenn på 1310 meter og en samlet lengde på 1380 meter. Prosjektet omfatter også 2,4 kilometer tunnel, 0,8 kilometer veg i dagen og 0,9 kilometer gang- og sykkelveg fram til brua. De første anleggsarbeidene tok til i februar 2007, og prosjektet skal etter planen åpnes for trafikk i juni 2013.

 • Vossapakken

420 millioner kroner er satt av til restarbeider på prosjektet Vossapakken. Av dette beløpet vil 247 millioner kroner bli stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 Disse delprosjektene inngår i Vossapakken:

-          Riksveg 13 Øvre Granvin – Voss grense i kommunene Granvin og Voss. Prosjektet omfatter om lag 5,2 kilometer ny veg (medregnet 4,1 kilometer tunnel) og ble åpnet for trafikk i desember i fjor.

-          Riksveg 13 Mønshaug – Palmafoss i Voss kommune, med bygging av 3,5 kilometer ny veg. Prosjektet ble åpnet for trafikk i desember i fjor. 

-          Omlegging av E16 forbi Voss sentrum, med bygging av 3,4 kilometer ny veg nord for sentrum, medregnet en om lag 2,4 kilometer lang tunnel. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2013.

I Vossapakken er det i tillegg lagt til grunn midler til ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle i Vaksdal kommune.

 • E16

Innenfor den statlige rammen for E16 Sandvika – Bergen er det satt av midler til å videreføre arbeidene med ombygging av kryss og undergang E16 ved Skulstadmo. I tillegg prioriteres midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E16 på strekningen Gaupås – Vågsbotn.

11,8 millioner kroner er foreslått bevilget til restfinansiering av rassikringstiltak på E16 ved Stalheim og Hettatunnelen.

 • E 134

I budsjettforslaget er det satt av midler til utbedring av Svandalsflonatunnelene og Austmannalitunnelene på E134.

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til Stordalstunnelen på E134 i Hordaland. Bompengene er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, medregnet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

 • Riksveg 555

For 2013 er det lagt til grunn forskudd fra Hordaland fylkeskommune til å videreføre byggingen av kollektivfelt mellom Breiviksskiftet og Drotningsvik i Bergen.

Luftfart

12 millioner kroner er foreslått til å videreføre det statlige driftstilskuddet til Stord Lufthamn.

Jernbane

 • Bergen stasjon – Fløen og Ulriken tunnel

50 millioner kroner er satt av til mulig oppstart av Ulriken tunnel (Fløen – Arna) og videre planlegging og oppstart av anskaffelser av signalanlegg på Bergen stasjon – Fløen i 2013.

Prosjektet dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen ble midlertidig stanset i 2010 på grunn av Jernbaneverkets manglende kapasitet innenfor signalfaget. Prosjektet blir nå sett i sammenheng med planleggingen av prosjektet Ulriken jernbanetunnel, det vil si en ny tunnel, parallelt med dagens tunnel og med en lengde på nær 9 kilometer.

Jernbaneverket legger opp til felles anskaffelse av signal- og sikringsanlegg for de to prosjektene.

Utbygging av dobbeltspor Bergen stasjon – Fløen sammen med en ny Ulriken tunnel vil ha stor betydning for trafikkavviklingen og togkapasiteten inn og ut av Bergen. To tunnelløp gjennom Ulriken gir mulighet for økt frekvens for lokaltrafikken til Arna, Voss og Myrdal, samtidig som kapasiteten for godstrafikken ivaretas. Dagens tunnelløp gjennom Ulriken har behov for oppgradering. 

Detaljplanlegging og grunnerverv for Ulriken tunnel er gjennomført i år. Prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på om lag 3,25 milliarder kroner og en styringsramme på nær 3 milliarder kroner. En kvalitetssikring ventes ferdig høsten 2012. Det er planlagt for mulig byggestart i 2013 med sikte på at utbyggingen skal være ferdig i 2018. Dersom kvalitetssikringen gir grunnlag for det, vil Samferdselsdepartementet legge fram forslag til kostnads- og styringsramme for Stortinget.

 • Voss stasjon

91 millioner kroner er avsatt til arbeid med å ruste opp Voss stasjon til et mer effektivt kollektivknutepunkt med økt sikkerhet og bedre tilgjengelighet.  Arbeidene, som også omfatter signal- og sikringsanlegg, vil være ferdig i 2013.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

Ved en del stasjoner vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget -  å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle bestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. Fra ruteendringen i desember 2012 skal 18 stasjoner og holdeplasser legges ned.

I Hordaland gjelder dette Takvam i Bergen kommune, Bogegrend i Vaksdal kommune og Jørnevik, Volli og Eggjareid i Voss kommune – alle på Vossebanen.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Regjeringen har satt av 673,1 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport, god tilrettelegging for syklister og fotgjengere og mindre bruk av bil i byområder.

Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør-Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene.

Forutsatt at Bergen/ Hordaland gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, er Bergen/Hordaland tildelt 168 millioner kroner i 2013.

Sogn og Fjordane

Veg

 • E39

95 millioner kroner er foreslått til E39 Lavik ferjekai i Høyanger kommune. Prosjektet omfatter bygging av ny ferjekai og omlegging av E39 på en om lag 0,6 kilometer lang strekning utenom Lavik sentrum, oppgradering av 0,7 kilometer av fylkesveg 607 og bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg. Bygging av nytt kryss på strekningen og nødvendige omlegginger av lokalvegsystemet er også omfattet av prosjektet.

Det er prioritert midler til utbedring av Oppedal ferjekai på E39. I tillegg er det prioritert statlige midler til å sluttføre E39 Anda ferjekai. 

Til prosjektet E39 Torvund – Teigen er det foreslått 65 millioner kroner. Prosjektet åpnes for trafikk i desember 2012 og omfatter en om lag 5,5 kilometer lang strekning i Høyanger kommune. Den nye vegen vil føre til en innkorting av E39, Kyststamvegen, med 0,9 kilometer.

20 millioner kroner er foreslått til E39 Dregebø – Grytås og Birkeland – Sande N. Strekningene blir bygget som ett prosjekt, og omfatter: Bygging av om lag åtte kilometer ny veg, med tre kilometer i ny trasé forbi Sande sentrum, tunnel i en lengde på én kilometer langs Økslandsvatnet, ny bru på om lag 100 meter og to kilometer gang- og sykkelveg ved Sande. Det er lagt opp til anleggsstart i februar 2013.

Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 55 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2013 vil gå til restarbeider. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009.

Det er prioritert midler til å videreføre byggingen av gang- og sykkelveg på E39-strekningen Klokkargarden – Hjelle.

 • E 16

Det er foreslått 144,8 millioner kroner til å videreføre av arbeidene på E16 Smedalsosen – Maristova – Borlaug. Prosjektet omfatter omlegging av en om lag 11 kilometer lang strekning. Fire rasutsatte punkter på strekningen blir fjernet. Det skal bygges en kjettingplass, og forholdene legges bedre til rette for venting i forbindelse med kolonnekjøring, både for E16 over Filefjell og for riksveg 52 over Hemsedalsfjellet.  Hovedarbeidene startet i 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

 • Riksveg 5

10 millioner kroner er foreslått til Loftesnesbrua på riksveg 5 i Sogndal. Dagens bru er for smal og har ikke fortau. Prosjektet omfatter ny Loftesnes bru og tilstøtende gang- og sykkelveg. Det er lagt opp til anleggsstart våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • Riksveg 15

Utbedringen på strekningen Rise bru – Stryn Aust på riksveg er foreslått videreført.

Jernbane

Ved en del jernbanestasjoner og -holdeplasser vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle sikkerhetsbestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. For Flåmsbanen gjelder dette Dalsbotn og Kårdal i Aurland kommune. Dalsbotn legges ned fra ruteendringen i desember i år. Kårdal, som ikke er i bruk, legges ned fra ruteendringen i desember 2013.

Møre og Romsdal

Veg

 • E39

Til E39 Kvivsvegen er det foreslått 55 millioner kroner. Prosjektet ble åpnet for trafikk i september 2012. Midlene i 2013 vil gå til restarbeider. Prosjektet omfatter omlegging av E39 i ny trasé gjennom Kniven, med vel 17 kilometer ny veg fra Grodås i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane til Geitvika i Volda kommune i Møre og Romsdal og om lag 3 kilometer sideveger og 1,5 kilometer gang- og sykkelveg. En om lag 6,5 kilometer lang tunnel, tre korte tunneler og to bruer inngår også i prosjektet. Prosjektet vil gi ferjefri riksveg mellom Nordfjord og Sunnmøre og knytte sammen en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Anleggsarbeidet tok til i januar 2009.

218 millioner kroner er foreslått som statlig bevilgning til E39 Hjartåberga. Prosjektet omfatter rassikring av den åtte kilometer lange strekningen på dagens fylkesveg 651 mellom Årset og Løvikneset i Volda kommune. Ved Hjartåberga bygges det en om lag 3,5 kilometer lang tunnel. I tillegg skal eksisterende veg utbedres med til dels ny linjeføring. Dagens Årsettunnel på 250 meter skal utbedres. I prosjektet inngår også om lag en kilometer nye sideveger, 0,6 kilometer gang- og sykkelveg, rasteplass med døgnhvileplass ved Hjartåelva og tosidig kontrollplass ved Hunnes. Anleggsarbeidene tok til i desember 2010, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013. Etter åpning av prosjektet E39 Kvivsvegen vil E39 bli flyttet til dagens fylkesveg 651 på nordsiden av Austefjorden.  

For 2013 er det ellers prioritert midler til utbedring av E39 på strekningen Geitvika – Årset og til utbedring av Festøy ferjekai på E39.

17 millioner kroner er foreslått til E39 Knutset – Høgset. Av dette beløpet er 15 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på 4,5 kilometer, medregnet en tunnel på 0,7 kilometer. E39 blir innkortet med 1,4 kilometer. Utbyggingen på strekningen Knutset – Høgset skjer i sammenheng med utbyggingen på E39-strekningen Astad – Knutset, som også er vedtatt bompengefinansiert. Anleggsarbeidene startet i november 2009, og prosjektet ventes åpnet i april 2013. 

 • E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen

485 millioner kroner er til sammen foreslått til E 136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 194 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Prosjektet Tresfjordbrua i Vestnes kommune omfatter bygging av om lag 2,8 kilometer ny veg. Selve brua er på 1,2 kilometer, og bruprosjektet omfatter også en sjø- og landfylling på 0,8 kilometer, der overskuddsmassene fra Vågstrandstunnelen blir nyttet. Bygging av lokalveger, med tilbud for gående og syklende, er ellers en del av prosjektet. Tresfjordbrua fører til en innkorting av E136 på om lag 13 kilometer. Fra Vikebukt til Helland som er kommunesentrum i Vestnes kommune, blir innkortingen om lag 22 kilometer. Prosjektet Vågstrandstunnelen i Rauma kommune omfatter en om lag 3,6 kilometer lang tunnel og om lag 1,2 kilometer ny veg i dagen. Omlegging av lokalveger og bygging av gang- og sykkelveger inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i september i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

 • Riksveg 70

265 millioner kroner er foreslått for å videreføre prosjektet ”Riksveg 70 Oppdølstranda. Prosjektet omfatter en 9 kilometer lang strekning, der 7,6 kilometer skal legges i tunnel. Bygging av om lag 0,5 kilometer gang- og sykkelveg inngår også i prosjektet. Anleggsarbeidene startet i august 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2014.

Det er satt av midler til sluttfinansiering av prosjektet riksveg 70 Brunneset – Øygarden.

Sør-Trøndelag

Veg

 • E 39 Harangen – Høgkjølen

217 millioner kroner er foreslått til E39 Harangen - Høgkjølen. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer veg, der 7,5 kilometer er ny veg fra Høgkjølen til Stokkhaugen på fylkesveg 714. På fylkesveg 714 skal det bygges en om lag 800 meter lang tunnel gjennom Harangshammeren. Derfra vil E39 følge dagens fylkesveg 714 og fylkesveg 710 til Orkanger. Omleggingen vil føre til omklassifisering av dagens E39 mellom Høgkjølen og Orkanger til fylkesveg. Det er vedtatt at prosjektet skal startes opp med forskutterte midler fra Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

Anleggsarbeidene startes høsten 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk sommeren 2015. Av det foreslåtte beløpet i 2013 er 42 millioner forskutterte midler. 

 • E6

40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Oppdal sentrum. Prosjektet omfatter omlegging av E6 utenfor Oppdal sentrum og bygging av tre rundkjøringer som knytter sentrumstrafikken og riksveg 70 til E6. Sør for sentrum legges E6 mellom jernbanen og boligområdene og føres inn på dagens E6 sør for bebyggelsen. Anleggsarbeidene er ventet å starte sommeren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

155 millioner kroner er for 2013  ført opp til prosjektet E6 Sentervegen - Tonstad, sør for Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 120 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Miljøpakken for transport i  Trondheim. Strekningen er 2,3 kilometer lang. Her skal en delstrekning på 1,3 kilometer utvides fra to til fire felt, mens resten av strekningen skal utvides fra fem til seks felt. Nytt Tillerkryss i to plan inngår i prosjektet. Det blir også bygd ny veg til Tillerbyen som vil frigjøre Østre Rosten og tilstøtende boligområder for store trafikkmengder. Forholdene for kollektivtrafikken blir forbedret ved bygging av ny kollektivveg fra Sentervegen til Sivert Tonstads veg. Bygging av to planskilte kryssinger for gang- og sykkeltrafikk inngår også i prosjektet, sammen med støyskjerming for utsatte boliger langs vegen. Forberedende arbeider startet høsten 2010, hovedarbeidene tok til høsten 2011, og hele prosjektet ventes ferdig i oktober 2013.

805 millioner kroner er avsatt til E6 Nidelv bru – Grillstad E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av dette beløpet forutsettes 305 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet vil bli en del av et sammenhengende hovedvegsystem rundt Trondheim fra ny Nidelv bru (Pirbrua) i vest til Grillstad i øst. Utbyggingen omfatter om lag 5,4 kilometer dels ny firefelts veg og dels utbedret veg. Om lag 2,4 kilometer av strekningen er tunnel. Anleggsarbeidene startet våren 2009. Det legges opp til å åpne deler av prosjektet for trafikk høsten 2013, mens hele prosjektet vil stå ferdig i 2014.

I budsjettforslaget er det ellers midler til rehabilitering av Grillstadtunnelen på E6. I tilegg er det lagt til grunn midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på E6 over Skansenløpet i Trondheim.  

 • Riksveg 706 Dorthealyst - Stavne  

87 millioner kroner er avsatt til riksveg 706 Dorthealyst – Stavne, som inngår i  Miljøpakken for transport i Trondheim. Prosjektet omfatter vel 420 meter ny veg, medregnet betongtunnel under jernbanesporene for Stavne – Leangsbanen og Dovrebanen. Bygging av om lag 800 meter gang- og sykkelveg og 200 meter kollektivgate er ellers noen av tiltakene i prosjektet.

Forberedende arbeider tok til i mars 2010, og hovedarbeidene startet i september 2011. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2012. Av de foreslåtte midler i 2013 forutsettes 75 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

 • Sykkelvegnettet – i Trondheim

I budsjettforslaget for 2013 er det lagt opp til å videreføre arbeidet med å utvikle sykkelvegnettet i Trondheim.

Jernbane

81 millioner kroner er satt av til ”Byggetrinn 1 ved Trondheim stasjon”. Prosjektet omfatter nye atkomster til plattformene på stasjonen, heving av plattformer og nye plattformtiltak. Prosjektet er første trinn i en større utvikling av Trondheim stasjon. Byggetrinn 1ble startet i 2012 og blir ferdig i 2014.

 • Trønderbanen og Nordlandsbanen

Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

673,1 millioner kroner er foreslått til ordningen, en økning på 250 millioner kroner. Samferdselsdepartementet inngikk i 2009 en  fireårig avtale med Trondheimregionen, ved Sør-Trøndelag fylkeskommune om tildeling av fra belønningsordningen. Avtalen utløper i 2012, og Trondheimregionen ønsker å forlenge avtalen.

Nord-Trøndelag

Veg

 • E6 

170 millioner kroner er avsatt til E6 Værnes – Kvithamar. Av dette beløpet er 65 millioner kroner forutsatt stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter en strekning på vel 5 kilometer mellom kryss med av- og påkjøring fra Trondheim lufthavn Værnes og Kvithammar, nord for Stjørdal. Vegen bygges med fire felt og vil på deler av strekningen avvikle både lokal- og fjerntrafikk. Omlegging av lokalvegsystemet og utvidelse av E14 inn mot kryss med E6 inngår i prosjektet. Anleggsarbeidene tok til i mai 2008, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2013/2014. 

90 millioner kroner er satt av til prosjektet E6 Harran – Nes bru. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en 2,2 kilometer lang strekning nord for Harran sentrum, medregnet ny bru over Namsen og en 1,2 kilometer lang miljøgate i sentrum. Anleggsarbeidene startet i september i fjor. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013, mot tidligere forutsatt i 2014.

Det er satt av midler til å sluttfinansiere utbyggingen av midtrekkverk på E6 ved Svemarka.

Jernbane

 • Trønderbanen og Nordlandsbanen

Gevingåsen jernbanetunnel mellom Hommelvik i Sør-Trøndelag og Hell i Nord-Trøndelag ble satt i drift i august 2011. Det er satt av 26 millioner kroner til avsluttende arbeider og sluttoppgjør i 2012.

Til sammen 50 millioner er foreslått avsatt til prosjektet Hell – Værnes, medregnet ny bru over Stjørdalselva og prosjektet Værnes holdeplass. Disse to prosjektene henger tett sammen.

Prosjektet Hell – Værnes omfatter dobbeltspor fra Hell stasjon og fram til Værnes holdeplass. Utbyggingen vil gi økt hastighet og kapasitet på strekningen og bidrar til mer nytte av den nye Gevingåsen tunnel.

Det planlegges ombygging av Værnes holdeplass med heving av plattform, nye heiser, nye innebygde rulletrapper og forbedret atkomst for reisende til og fra flyplassen, i forbindelse med at Avinor bygger om terminalen på Trondheim lufthavn Værnes. Disse to prosjektene må sees i sammenheng, og det foreslåtte beløpet i 2013 skal nyttes til videre planlegging og prosjektering, med sikte på mulig oppstart. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med forslag til kostnads- og styringsrammer.

Nordland

Veg

 • E6 med tilknytninger 

Det er foreløpig lagt til grunn bompenger til prosjektet E6 Helgeland nord. Prioriteringen er avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet. Regjeringen vil vurdere prosjektet nærmere, blant annet anbefalinger fra ekstern kvalitetssikring. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Til riksveg 80 Løding - Vikan er det avsatt 184 millioner kroner. Av foreslåtte midler i 2013 forutsettes 45 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 2,1 kilometer ny veg, medregnet ny Tverlandet bru på om lag 700 meter. Prosjektet planlegges som firefelts veg med midtrekkverk over brua, og som tofelts veg på begge sider av brua. Om lag 1,9 kilometer gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Dette vil gi sammenhengende gang- og sykkelveg fra Tverlandet til Bodø sentrum. Utbyggingen vil føre til en innkorting av riksveg 80 mellom Fauske og Bodø på om lag to kilometer. Prosjektet vil fjerne et rasutsatt punkt ved Hopshamran og delfinansieres med midler fra budsjettposten Rassikring. Anleggsarbeidene startet høsten 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2013.

Innenfor den statlige rammen til ”E6 Trondheim – Fauske, med tilknytninger”, er det også lagt opp til å videreføre utbedringen av Umskardstunnelen på E12 i Nordland. Det legges også opp til å fullfinansiere utbedringen av E6 i Dunderlandsdalen.

E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik: 690 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Håloglandsbrua og skredsikring E10 Trældal – Leirvik. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer ny tofelts veg fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges en ny hengebru over Rombaken med gang- og sykkelfelt over til Øyjord. På Øyjord går deler av ny veg gjennom en 300 meter lang tunnel til Stormyra der den knyttes til eksisterende E6/E10. Hengebrua over Rombaken vil få en samlet lengde på 1533 meter, med midtspenn på 1145 meter. Seilingshøyden blir 40 meter. I prosjektet inngår også rassikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik. 1,1 kilometer av denne strekningen skal legges i tunnel.

Anleggsarbeidene startes i oktober 2012. Brua ventes åpnet for trafikk høsten 2016, og tunnelen på E10 ventes å være ferdig høsten 2014. Av de foreslåtte midlene i 2013 forutsettes 570 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

E6 Kråkmofjellet nord: 40 millioner er foreslått til E6 Kråkmofjellet. Prosjektet omfatter omlegging av E6 på en l7,5 kilometer lang strekning. Målet for prosjektet er bedre framkommelighet, bedre forutsigbarhet og bedre trafikksikket. Det foreligger nå vedtatt reguleringsplan for den nordligste strekningen, om lag fem kilometer. Regjeringen legger derfor til grunn en etappevis utbygging. Prosjektet Kråkmofjellet nord omfatter utbygging av 4,5 kilometer veg i dagen, 500 meter tunnel og to korte bruer. Anleggsarbeidene er ventet å starte våren 2013, og prosjektet er ventet åpnet for trafikk i 2015.

 • E10 Solbjørnneset – Hamnøy

Til rassikringsprosjektet E10 Solbjørnneset – Hamnøy er det foreslått 210 millioner kroner. Prosjektet omfatter flere rasoverbygg på til sammen om lag 0,8 kilometer, brede grøfter og voller. På delstrekningen Akkarvikodden – Hamnøy, gjennom Hamnøyfjellet, skal det bygges en tunnel på vel 1,4 kilometer. Det ligger nå an til kostnadsøkninger i prosjektet. Kostnaden er nå ventet økt med om lag 150 millioner kroner i forhold til tidligere prognose for sluttkostnad og om lag 90 millioner kroner over kostnadsrammen som ble oppgitt i budsjettforslaget for 2012. Prognose for sluttkostnad er nå 757 millioner kroner. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak høyere tilbudspriser enn forventet, i tillegg til økt behov for vann- og frostsikring og økte byggherrekostnader. Anleggsarbeidene startet i september 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk ved årsskiftet 2014-2015.

 • Moskenes ferjekai

I budsjettforslaget er det lagt opp til utbedring av blant annet støttekai på Moskenes ferjekai på riksveg 80.

Jernbane

 • Nordlandsbanen

Innenfor investeringsprogrammet kapasitetsøkende tiltak er det avsatt 34 millioner kroner til å videreføre arbeidet med ombygging av dagens godsterminal i Bodø. Prosjektet startest i 2010 og skal etter planen være ferdig i 2014. 

For 2013 er det avsatt sju millioner kroner til prosjektet ”Fjernstyring av Nordlandsbanen”. Prosjektet Grong – Eiterstraum ble ferdig i 20111, mens utbyggingen på strekningen Eiterstraum – Bodø er midlertidig stanset i påvente av anskaffelse av nytt signal- og sikringsanlegg. Videre framdrift og nye kostnads- og styringsrammer vil bli avklart etter at Jernbaneverket har gjennomført installasjon av nytt sikringsanlegg på strekningen Sandnes – Stavanger og ved Ganddal godsterminal i Rogaland.

 • Ofotbanen

Jernbaneverket har forhandlet fram en avtale med malmselskapet LKAB om at selskapet skal yte anleggsbidrag for å forberede forlengingen av Bjørnefjell kryssingsspor. Avtalen har sammenheng med at LKAB planlegger å kjøre flere lengre tog fra 2015, og kryssingssporet er avgjørende for å få dette til. Bidraget er på 20 millioner kroner og skal gå til å planlegge kryssingssporforlengelsen og til å etablere en ny kulvert ved Bjørnefjell.  Når detaljplanen er ferdig vil Samferdselsdepartementet vurdere prioriteringen og finansieringen av prosjektet videre. Forlengelse av kryssingsspor både ved Bjørnefjell og ved Rombak og andre tiltak for å øke kapasiteten på Ofotbanen vil bli vurdert i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Jernbaneverket har avtalt med malmselskapet Northland Resources AB at selskapet skal yte anleggsbidrag på i alt 231 millioner kroner for å oppgradere Fagerneslinja i Narvik til 30 tonns aksellast. Framskyndet vedlikehold av Fagerneslinja er også en del av oppgraderingen. Utgiftene til dette vedlikeholdsarbeidet dekkes av Jernbaneverket og koster 161 millioner kroner. Tiltaket omfatter også nødvendige tilpasninger på Narvik containerterminal i forbindelse med at selskapet fra 2013/2014 skal starte ny malmtransport, med utskiping fra containerterminalen. Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 100 millioner kroner til oppgraderingen av Fagerneslinja.

Den planlagte økningen i godstrafikken på Ofotbanen fører til behov for å forsterke strømforsyningen for kjørestrøm. Det er planlagt å skifte ut fjernledning mellom Narvik og Bjørnefjell, og det planlegges å anskaffe en mobil strømomformer for kjørestrøm. Prosjektet har nå en kostnadsramme på 139 millioner kroner. Byggestart er i 2013, og ny fjernledning skal etter planen tas i bruk i 2014.

 • Nedlegging av stasjoner og holdeplasser

Ved en del stasjoner vil det være for kostbart – sett i forhold til passasjergrunnlaget - å foreta nødvendige ombygginger for å oppfylle sikkerhetsbestemmelser som gjelder utforming av plattformer og stasjoner. I Nordland skal Svenningdal i Grane kommune, på Nordlandsbanen og Straumsnes på Ofotbanen i Narvik kommune, legges ned ved ruteendringen i desember 2013.

Troms

Veg

 • E 8 i Lavangsdalen

Innenfor den statlige rammen for ”E6 Fauske – Nordkjosbotn med tilknytninger” legges det opp til å etablere midtrekkverk på E8 i Lavangsdalen.

 • E 8 Riksgrensen – Skibotn

40 millioner kroner er foreslått til prosjektet E8 Riksgrensen – Skibotn.  Den 38 kilometer lange strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 i Skibotn er viktig for godstrafikk til og fra Finland. Prosjektet omfatter i hovedsak utvidelse av vegbredden og utbedring av kurvatur på de dårligste delstrekningene, blant annet i Halsbakken. I tillegg vil krysset med E6 bli lagt om. Det legges opp til anleggsstart våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015. 
Budsjettforslaget omfatter også midler for å bidra til sentrumstiltak på E6 i Skibotn.  

Finnmark

Veg

 • E6

Til prosjektet E6 Jansnes – Halselv, som er en del av E6 vest for Alta, er det foreslått 27,9 millioner kroner. Prosjektet omfatter en strekning på 3,3 kilometer, med delvis utbedring av eksisterende veg og delvis omlegging av E6 med tunnel fra Talvik til Halselv. Gjennom Talvik sentrum gjennomføres trafikksikkerhetstiltak og bygging av i alt 1,6 kilometer gang- og sykkelveg/fortau. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013.

125 millioner kroner er foreslått til E6 Møllnes – Kvenvik – Hjemmeluft. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta og omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av eksisterende veg på en om lag 9,3 kilometer lang strekning. Fem bruer, medregnet kryssing av Kåfjorden, tre tunneler, bygging av gang- og sykkelveg og omlegging av lokalvegnettet inngår i prosjektet. Brua over Kåfjorden er 390 meter lang. Prosjektet vil føre til en innkorting av E6 med om lag 6 kilometer. Anleggsarbeidene tok til i mars 2011, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2013. Av de foreslåtte midlene i 2012 forutsettes 10 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

60 millioner kroner er foreslått til prosjektet E6 Halselv – Møllnes. Prosjektet er en del av E6 vest for Alta  Det omfatter delvis bygging av ny veg og delvis utbedring av dagens veg på en om lag 12,9 kilometer lang strekning. I prosjektet inngår bygging av to tunneler, Kråkenestunnelen med lengde 2440 meter og Storvikatunnelen med lengde 1200 meter. Ny veg betyr at E6 blir innkortet med om lag to kilometer i forhold til dagens veg som går langs fjorden. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til styrings- og kostnadsramme for prosjektet så snart det foreligger nærmere avklaringer. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2016.

I budsjettforslaget er det prioritert midler til bygging av gang- og sykkelveg langs E6 i Varangerbotn,

 • E105 Elvenes Hesseng (Rundevannet – Hesseng)

Til omlegging og utbedring av E105 Elvenes – Hesseng i Sør-Varanger kommune er det foreslått 30 millioner kroner. E105 er eneste vegforbindelse mellom Norge og Russland, og forbindelsen antas å få større betydning etter hvert som samhandelen med Russland øker. Strekningen fra riksgrensen til kryss med E6 ved Hesseng er om lag 10 kilometer lang.

I Elvenes må vegen legges om på grunn av bebyggelse, og det må bygges ny bru over Pasvikelva. På resten av strekningen legges det opp til kurveutbederinger og utvidelse av vegbredden. Det foreligger nå godkjent reguleringsplan for den 2,5 kilometer lange strekningen Rundvannet – Hesseng. Samferdselsdepartementet legger derfor opp til en etappevis utbygging av delstrekningen Elvenes – Hesseng. Det legges opp til anleggsstart på strekningen Rundvannet – Hesseng våren 2013, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2015.

Det er ellers prioritert midler til sluttfinansiering av arbeidene på delstrekningen E105 Storskog – Elvenes.

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet om statsbudsjettet: