Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

Rekordøkning i kollektivsatsing i storbyområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Transportbehovet i byområder øker som følge av stor vekst i folketallet. Behovet må blant annet møtes ved å satse mer på kollektivtransport, og nå øker vi innsatsen mer enn noen gang tidligere, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- Transportbehovet i byområder øker som følge av stor vekst i folketallet. Behovet må blant annet møtes ved å satse mer på kollektivtransport, og nå øker vi innsatsen mer enn noen gang tidligere. Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen har foreslått 673,1 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”, en økning på 250 millioner kroner, eller nær 64 prosent, fra 2012.

Økningen er i samsvar med klimaforliket som ble inngått på Stortinget i juni 2012. Forslaget innebærer at regjeringen oppfyller målet om en dobling av midler til belønningsordningen ved utgangen av den første fireårsperioden i Nasjonal transportplan 2010-2019 sammenliknet med nivået i 2009.

Samferdselsdepartementet inngikk fireårige avtaler om tildeling av midler fra belønningsordningen med Trondheimsregionen og Kristiansandsregionen i 2009, med Buskerudbyen i 2010 og med Bergen/Hordaland i 2011. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken.

I tillegg til å videreføre allerede inngåtte avtaler, er det i 2013 aktuelt å fornye avtaler som løper ut i 2012 og inngå avtaler med nye byområder. Av de fireårige avtalene er det to som videreføres i 2013. Forutsatt at byområdene overholder avtalen, legges det opp til å tildele Buskerudbyen 100 millioner kroner og Bergen/Hordaland 168 millioner kroner i 2013.

Avtalene med Trondheimsregionen og Kristiansandsregionen løper ut i 2012, men begge ønsker å forlenge avtalene med Samferdselsdepartementet.

Videre har flere byområder søkt om å få belønningsmidler, herunder Nedre Glommaregionen, Grenland og Oslo. Disse søknadene vil bli vurdert blant annet på grunnlag av forutsetningene i klimaforliket.

Av klimaforliket går det fram at det skal være en forutsetning for tildeling av midler at det iverksettes tiltak, eller nylig har vært iverksatt tiltak, som virker dempende på personbiltrafikken. Belønningsordningen skal prioritere byområder som kan vise til dokumenterte resultater.

Andre kollektivtiltak

Jernbaneverket får nær 11,4 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer på jernbanenettet, en økning på 14,3 prosent sammenliknet med saldert budsjett 2012.

2,9 milliarder kroner er foreslått til statlig kjøp av persontransport med tog. Det er en økning på 16 prosent fra 2012.

Det foreslås å bevilge nær 759 millioner kroner i særskilt tilskudd til kollektivtransport. Foruten 673 millioner kroner til belønningsordningen er det foreslått nær 46 millioner kroner til tilgjengelighetstiltak innen kollektivtransport og 25 millioner kroner til forsøksordningen ”Kollektivtransport i distriktene”.

Til forvaltning av nasjonalt system for elektronisk billettering er det avsatt inntil 5 millioner kroner. Til å videreføre den toårige TT-forsøksordningen (tilrettelagt transport) for et bedre tilbud til brukere med særlige behov, er det avsatt 10 millioner kroner i 2013. 

Regjeringen foreslår nær 774 millioner kroner til å videreføre avtalen mellom Samferdselsdepartementet og Hurtigruten ASA for kystruten Bergen-Kirkenes.

Til kjøp av persontransport på flyruter som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme er det avsatt 673 millioner kroner, en reduksjon på 4,6 prosent sammenliknet med 2012.  

Til drift av riksvegferjer er det satt av drøyt 525 millioner kroner, en økning på 6,7 prosent fra 2012.

Regjeringen foreslår å bevilge drøyt 135 millioner kroner millioner kroner til kollektivtiltak og tiltak for universell utforming på vegnettet i 2012, en nedgang på nær 14 prosent fra året før. Midlene skal spesielt brukes til oppgradering av holdeplasser, knutepunkt og bygging av kollektivfelt.

Fylkeskommunale midler til kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt, kommer i tillegg til de statlige midlene.

Til drift og investering i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er det ellers lagt opp til å bruke bompenger fra Oslopakke 3. I Bergen og Trondheim er det også lagt opp til å bruke bompenger fra Bergensprogrammet og Miljøpakke Trondheim til kollektivtrafikk.

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel

Mer om belønningsordningen

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet om statsbudsjettet: