Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013:

35,7 milliarder kroner til samferdsel - øker med 3,9 milliarder kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013. Dette er en økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent fra 2012.

Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013.  Dette er en økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 12,4 prosent fra 2012. (Beløpene er korrigert for budsjetteknisk omlegging som gjelder oppheving av momsfritak i vegsektoren).

- Aktiviteten i veg- og jernbanesektoren har aldri vært høyere enn for 2010-2013. Vi holder det vi har lovet. Vi er godt i rute mot målet om 100 milliarder kroner mer til transportsektoren i perioden 2010-2019 enn det som ble bevilget i forrige tiårsperiode for Nasjonal transportplan. Budsjettforslaget betyr at vi mer enn oppfyller de samlede økonomiske rammene for første fireårsperiode i gjeldende Nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Marit Arnstad.   

17, 8 milliarder kroner til vegformål – øker med 1,6 milliarder kroner

- Et rekordhøyt samferdselsbudsjett gir rom for sterk vekst i vegbevilgningene.  Dette fører til tryggere trafikk, bedre vegstandard og kortere reisetid for folk og næringsliv, sier samferdselsministeren.

15 større prosjekter, medregnet to rassikringsprosjekter, blir ferdige neste år, alle med kostnadsoverslag over 100 millioner kroner.

Tolv større, nye prosjekter får i 2013 statlige midler til anleggsstart eller forberedende arbeider. I tillegg er det lagt til grunn bompenger til anleggsstart eller forberedende arbeider på ytterligere ni nye, større prosjekter. For seks av disse er det tatt forbehold om Stortingets tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiert utbygging.

- Neste år kan det dermed bli oppstart av om lag 20 nye, større vegprosjekter, sier samferdselsministeren.
 
Regjeringen foreslår i alt 17,8 milliarder kroner til vegformål i 2013. (Beløpet er korrigert for en budsjetteknisk omlegging som gjelder oppheving av momsfritak for vegsektoren).
Sammenliknet med 2012 er dette en økning på 1,6 milliarder kroner eller 9,7 prosent.
 
Om lag 8,3 milliarder kroner er foreslått til drift og vedlikehold av riksveger og trafikant- og kjøretøytilsyn, en økning på 10,9 prosent.  Dette betyr blant annet nytt asfaltdekke på 950 kilometer riksveg neste år og gjennomføring av drifts- og vedlikeholdstiltak som bidrar til økt framkommelighet og enda tryggere trafikk.

7,9 milliarder kroner er foreslått til investeringer på riksvegnettet, medregnet midler til rassikring.  I tillegg kommer om lag 9,5 milliarder kroner i bompenger og annen ekstern finansiering for investeringstiltak innenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen.  Med budsjettforslaget er det lagt opp til anleggsstart innen utgangen av 2013 for alle riksvegprosjekter som er prioritert i perioden 2010-2013 og som har fått de nødvendige avklaringer.

Til rassikring er det foreslått 1370 millioner kroner. 819 millioner kroner går til rassikring på riksveger, mens 551 millioner kroner er statlig tilskudd til rassikring på fylkesveger.  

Jernbaneformål: 14,4 milliarder kroner – øker med 1,8 milliarder kroner

Regjeringen foreslår i alt 14,4 milliarder kroner til jernbaneformål, en økning på om lag 1,8 milliarder kroner eller 14,6 prosent fra 2012.

Av dette er 11,4 milliarder kroner avsatt til Jernbaneverket, og fordelt slik:

• Om lag 5,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold – om lag det samme som i 2012.

• Om lag 6,1 milliarder kroner til investeringer, medregnet nær 830 millioner kroner til budsjettposten ”Nytt dobbeltspor Oslo - Ski (Follobanen). Dette er en økning med 1,4 milliarder kroner eller vel 30 prosent fra 2012.

De foreslåtte bevilgningene til investeringer gjør det mulig å videreføre de store anleggsprosjektene i 2013. Midler til disse prosjektene er blant annet prioritert:

- dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn, på Vestfoldbanen
- dobbeltspor Langset – Kleverud, Fellesprosjektet Dovrebanen – E6
- dobbeltspor Holm – Holmestrand – Nykirke, Vestfoldbanen
- infrastrukturtiltak i forbindelse med nytt og bedre togtilbud i Østlandsområdet
 
I tillegg er det satt av midler til blant annet:

- planlegging av dobbeltspor Sandbukta – Moss – Kleberget – Såstad, på Østfoldbanen
- planlegging og mulig oppstart av Ulriken tunnel, på Bergensbanen
- planlegging og mulig oppstart av Hell – Værnes, på Trønderbanen/Nordlandsbanen

Til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det foreslått 2,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 405 millioner kroner eller 16 prosent. Økningen henger særlig sammen med en gradvis innføring av ny grunnrutemodell på Østlandet.

Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått 74 millioner kroner.

Økt kollektivsatsing i storbyområder – 673 millioner kroner til ”Belønningsordning”

- Flere storbyområder har en særlig stor vekst i folketallet – og dermed økt transportbehov. Skal vi dekke dette behovet på en mer miljøvennlig måte, må vi satse mer på kollektivtransport og legge bedre til rette for sykkel og gange.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med at regjeringen foreslår 673 millioner kroner til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.

Forslaget betyr en økning på 250 millioner kroner eller nær 64 prosent fra 2012. Økningen er i samsvar med klimaforliket som ble inngått på Stortinget i 2012.

Luftfartsformål: 956 millioner kroner

Til luftfartsformål er det foreslått 956 millioner kroner. Forslaget omfatter blant annet nær 673 millioner kroner til statlig kjøp flytransporttjenester.

Til Luftfartstilsynet er det foreslått nær 190 millioner kroner, mens 63 millioner kroner er ført opp til Statens havarikommisjon for transport.    

Post og telekommunikasjoner: 553 millioner kroner

Til post og telekommunikasjoner foreslår regjeringen i alt 555 millioner kroner – en økning på 257,5 millioner kroner fra 2012.
 
Økningen gjelder statlig kjøp av post- og banktjenester. Til dette formålet er det foreslått 353 millioner kroner i 2013.

 – Denne bevilgningen er med på å sikre likeverdige tjenester til samme pris over hele landet. Dette betyr blant annet rask framsending av prioritert post, omdeling av post seks dager i uka og enhetsporto, det vil si like portotakster over hele landet, sier samferdselsminister Marit Arnstad. 

Statsbudsjettet 2013 - samferdsel

Pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet om statsbudsjettet: