Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen legger fram tiltak for arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Arbeid for alle er jobb nummer én. Derfor legger regjeringen i dag fram tiltak for å trygge eksisterende arbeidsplasser og skape nye. Vi foreslår endringer i statsbudsjettet for 2009 som vil dempe virkningene av det internasjonale økonomiske tilbakeslaget, sier statsminister Jens Stoltenberg.

  • Se presentasjonen av tiltakspakken på Nett-TV

Kristin Halvorsen, Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete
Finansminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Liv Signe Navarsete på vei til presentasjonen av tiltakspakken. Foto: Statsministerens kontor.

Kraftigste tiltak på over 30 år

- Dette er de kraftigste tiltakene som er foreslått mot arbeidsløshet på over 30 år og blant de sterkeste virkemidlene i et internasjonalt perspektiv. Regjeringen følger utviklingen i norsk økonomi svært nøye, og vi vil komme tilbake med ytterligere tiltak hvis behovet tilsier det, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Regjeringen foreslår nye tiltak for 20 milliarder kroner. Av dette er 16¾ milliarder kroner nye tiltak på budsjettets utgiftsside og 3¼ milliarder kroner målrettede skatteletter for næringslivet. Bruken av oljeinntekter anslås nå å øke med 43 milliarder kroner fra i fjor til i år. Dette gir omfattende tiltak for arbeid, velferd og miljø. I tillegg vil Regjeringen legge fram nye tiltak for å styrke bankenes utlånsevne den 9. februar, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Satsing på kommuner, bygg og samferdsel

- Vi skal bekjempe arbeidsløshet og ruste opp landet vårt. Kommunene er viktige samarbeidspartnere. Derfor øker vi kommunenes budsjetter med 6,4 milliarder kroner. Dermed kan vi pusse opp og bygge nye skoler, sykehjem og kirker, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Vi skal vedlikeholde og investere i jernbane, veier og havner over hele landet og øker samferdselsbudsjettet med 3,8 milliarder kroner. Vi skal framskynde, pusse opp og sette i gang nye byggeprosjekter for 2,8 milliarder kroner. Da sikrer vi bedre høgskoler og universiteter, sykehus, idrettsanlegg, fengsler og kulturbygg for framtida, understreker samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

- Tiltakene vi i dag legger fram, kommer næringslivet over hele landet til gode. Det er en god distriktsprofil både i kommunesatsingen, samferdselsatsingen og i skattetiltakene, sier samferdselsministeren.

Grønn profil

- Vi skal ruste opp Norge ved å redusere klimagassutslipp og satse på miljø.  Det er en klar, grønn profil på tiltakene. Vi øker innsatsen for energiøkonomisering og for ny, fornybar energi med 1,2 milliarder kroner. Dermed følger også tiltakene opp den brede enigheten fra klimaforliket i Stortinget. Vi styrker arbeidet for å ta vare på kulturminner i Kulturminneåret og vi øker innsatsen for å holde strandsoner og nasjonalparker i stand for folk flest, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

- Vi skal bygge ladestasjoner for el-biler og satse på bioenergi og forskning på havvindmøller. Styrking av jernbanen og gang- og sykkelveier er en svært viktig del av økningen på samferdselsbudsjettet. Vedlikeholds- og byggeprosjektene sikrer oss også mer energieffektive bygg og bedre inneklima fordi de vil følge nye byggeforskrifter, påpeker finansministeren.

Arbeid, omstilling og kompetanse

- Vi satser på omstilling og nyskaping i næringslivet med mer enn 2 mrd kroner. I tillegg kommer økte lånerammer og lavere skatt til bedriftene. Vi styrker Innovasjon Norge, Argentum og GIEK. Bevilgningene til NAV økes for å følge opp de som blir arbeidsløse, vi forbedrer permitteringsregelverket og øker tilskuddet til lærlinger. Økt innsats på ulike områder vil sikre aktive statlige tiltak overfor bedrifter, bransjer og regioner som rammes av arbeidsløshet og som må ruste seg for framtida, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Konjunkturavhengig skattelette

- Vi innfører en konjunkturavhengig skattelette for 2008 og 2009 for å hjelpe bedrifter som er lønnsomme på sikt gjennom vanskelige tider. Forslaget gir bedriftene en midlertidig mulighet til å tilbakeføre underskudd på inntil 5 millioner kroner. Samlet og for begge år gir dette minst 7 milliarder kroner i lavere skatter og styrket likviditet for bedriftene. Den bokførte virkningen i 2009 er 3¼ milliarder kroner i lavere skatteinntekter, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Behovet for ytterligere tiltak

- Vi har hatt en omfattende kontakt med bedrifter, organisasjoner og næringsliv for å høre hvor skoen trykker og for å sette sammen en best mulig pakke av tiltak. Det har vært en god dialog med opposisjonen, og dette er reflektert i Regjeringens forslag.

Regjeringen og Norges Bank har tidligere gjennomført tiltak rettet spesielt mot finanssektoren og penge- og kredittmarkedene. Regjeringen legger fram nye tiltak 9. februar for å styrke bankenes utlånsevne, slik at næringslivet og husholdningene lettere skal få nye lån, sier finansministeren.