Historisk arkiv

Spørsmål og svar i tilknytning til programmet "The Wanted"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sendt av det amerikanske tv-selskapet NBC 20. juli 2009

Hvorfor har ikke Mulla Krekar blitt returnert til Irak?

 • Den norske regjerings syn er tindrende klart: Vi ønsker å returnere personen kjent som Mulla Krekar til Irak så raskt det lar seg gjøre. Han er utvist fra Norge. Han er ansett å være en trussel mot rikets sikkerhet. Vi vurderer situasjonen i Irak fortløpende, med sikte på at han skal kunne returneres snarest mulig.
 • Så snart Mulla Krekar kan returneres til Irak uten at dette bryter med våre forpliktelser i henhold til folkeretten, vil dette bli gjort. Vi vurderer situasjonen fortløpende, og har kontakt med Irak om dette.

Hva skal til for at Norge returnerer Mulla Krekar til Irak?

 • Ingen vestlige land returnerer i dagens situasjon personer til Irak med slike beskyldninger som Mulla Krekar har rettet mot seg. Vi er her på linje med alle andre land som er bundet av grunnleggende menneskerettighetsforpliktelser.
 • Norske myndigheter er forpliktet til å foreta en selvstendig vurdering av om forholdene for retur til Irak er tilstede. Denne vurderingen gjøres fortløpende. I tillegg må det foreligge tilstrekkelige folkerettslig forpliktende garantier fra irakiske myndigheter for at Mulla Krekar ikke vil bli henrettet, utsatt for tortur eller annen nedverdigende behandling.

Men NBC fikk tak i en garanti fra Irak om at Mulla Krekar ikke ville blir henrettet/dårlig behandlet?

 • Dokumentet er ikke utstedt av sentrale myndigheter i Irak, men tilsynelatende underskrevet av en representant for regionale myndigheter i Nord-Irak. Dokumentet gir derfor ingen diplomatisk garanti mot mishandling eller for at en eventuell dødsstraff mot Mulla Krekar ikke vil bli gjennomført, og endrer ikke returforutsetningene for Krekar til Irak.

Hvorfor avslo Norge å motta dokumentet som NBC hevdet inneholdt nye garantier fra irakiske myndigheter om at Krekar vil bli forsvarlig behandlet?

 • Dette er en alvorlig sak hvor Norge har klare folkerettslige forpliktelser. Det er derfor ikke mulig å saksbehandle et dokument som blir overlevert i en intervjusituasjon foran åpent kamera.
 • Norske myndigheter har i forbindelse med opptak av programmet ved gjentatte anledninger forsøkt å få nærmere informasjon om de påståtte garantiene fra NBC. Dette har blitt avslått av NBC, men Utenriksdepartementet fikk via norske medier tilgang til dokumentet fredag 17. juli. Dokumentet er publisert på våre nettsider.

Hva bygger Norge på når dere sier at situasjonen i Irak ikke tilsier retur i dag?

 • Utviklingen med hensyn til menneskerettigheter i Irak har ikke gått så raskt i riktig retning som det var grunn til å håpe. Det er riktignok store variasjoner mellom regionene. I de kurdiske områdene i Nord-Irak har man gjort viktige fremskritt.
 • I følge rapporter fra FN og en rekke andre uavhengige kilder forekommer det imidlertid fortsatt tortur og andre overgrep mot personer som mistenkes for å være innblandet i virksomheten til radikale grupper i Nord-Irak.

Burde ikke hensynet til Norges sikkerhet veie tyngre enn den eventuelle risikoen ved retur av Krekar til Irak?

 • Norge ivaretar grunnleggende menneskerettigheter også i saker om utvisning av utlendinger. Vi kan ikke returnere noen dersom det er reell fare for tortur eller dødsstraff. Den europeiske menneskerettsdomstol har avvist å lempe på kravene til returvern av hensyn til rikets sikkerhet i flere lignende saker.
 • For å kunne ha bedre kontroll med personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet har regjeringen foreslått lovendringer som åpner for å pålegge slike personer meldeplikt eller bestemt oppholdssted hvis de ikke kan tvangsreturneres til hjemlandet.