Høringer

Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.07.2017

Vår ref.: 17/1739

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler, forskrift 22. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv., forskrift 12. juni 2015 nr. 646 om helseforetaksfinansierte- reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus og forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Endringene som foreslås er basert på Legemiddelmeldingen (Meld. St. 28 (2015-2016)) og Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)). Stortinget har jf. Innst. 57 S (2016-2017) sluttet seg til forslagene i Prioriteringsmeldingen om prinsipper for prioritering, som skal gjelde for spesialisthelsetjenesten, for legemidler finansiert over folketrygden og for fastlegenes samhandling med spesialisthelsetjenesten. Denne høringen inneholder forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioritering i regelverket for legemidler som finansieres av folketrygden.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill innen 14. juli 2017. Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Guro Lindland Nordeng (tlf. 22 24 87 58, gln@hod.dep.no) eller seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm (tlf. 22 24 86 96, tik@hod.dep.no). 

 

Med vennlig hilsen                                                           

 

 

Bjørg Storesund (e.f.)

fung. avdelingsdirektør

                                                                             Guro Lindland Nordeng

                                                                             seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for e-helse
Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret for helsetjenesten
Helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helseklage
Landets pasient- og brukerombud
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse
Konkurransetilsynet
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets helseforetak
Landets regionale helseforetak
Regelrådet
Sjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF
Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Handikapforbund
Norsk Pasientforening
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Farmasiforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)
Norsk Farmasøytisk Selskap
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
Norsk Sykepleierforbund
Norske Sykehusfarmasøyters Forening
Parat
Apotekforeningen
Apotek 1 Gruppen AS
Apotekergruppen
Boots Norge AS
Norsk Medisinaldepot AS
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelgrossistforeningen
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Parallelldistributørforeningen
MedtekNorge
HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Sintef, avdeling helse
Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet
Universitetet i Bergen, Forskningsgruppen Helseøkonomi
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet
Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi