Høring - utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land (ny ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2010

Vår ref.: 201000558-/KBD

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Forskriften skal fastsettes i medhold av ny § 5-24 a i folketrygdloven som ble vedtatt ved lov 19. juni 2009 nr. 72 om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land). Det vises til Ot.prp. nr. 92 (2008-2009) og Innst.O. nr. 134 (2008-2009). Forskriften gir nærmere regler om ordningen, og følger opp de løsninger som ble varslet i Ot.prp. nr. 92 (2008-2009).

Høringsnotatet ligger på departementets hjemmesider på www.regjeringen.no.
Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles pr. e-post fra mos@hod.dep.no eller pr. telefon 22 24 82 99. 

Høringsfristen er 15. august 2010.
Høringsuttalelser kan sendes i brev eller elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

 

Med vennlig hilsen


Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
                                                                       Kirsten Been Dahl
                                                                       seniorrådgiver

 

Høringsbrev i PDF

ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Aleris Helse
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge

Barneombudet
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Bioteknologinemnda
Borgestadklinikken
Bølgen næringshage AS

Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken - Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kinesiologiforening
Den norske Kreftforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den rettsmedisinske kommisjon
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Drammen private sykehus
Dysleksiforbundet i Norge

EEG-Laboratoriet AS

Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Familieterapi Instituttet
Fampo
Farmasi Forbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for el-overfølsomme
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen for Muskelsyke
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Bioteknologi
Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gynlab AS

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helhetsterapiforbundet
Helsedirektoratet
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Pasientreiser ANS)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
HIV-Norge
Hørselshemmedes Landsforbund

Informasjonssenteret Hieronimus
Innovasjon Norge
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
IRIS

Klagenemnda for behandling i utlandet
Klientaksjonen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetansesenter rus - Midt-Norge.
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Kriminalomsorgen, regionkontorene

Laboratorium for Patologi AS
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets fylkestannleger
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets kontrollkommisjoner
Landets pasientombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for kosthold og helse
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for Transseksuelle
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet

Marborg
Mattilsynet
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Medi 3 Molde AS
Menneskeverd
M.E. Nettverket i Norge
Mental Helse Norge
MS-forbundet

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin - NAKOS
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter 
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Nordisk institutt for odontologisk materialprøving
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for Stomi-og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Forskerforbund
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Kortvokste
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk ortopedisk forening
Norsk Osteoporoseforening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk Skolelederforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

OMOD (Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering)
Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter

PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Quality Assurance Service

Redd Barna
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Ryggforeningen i Norge Oslo
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse

SABORG – Sammenslutning for alternativ behandlere
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statens strålevern
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

TEKNA
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge

Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Vestlandske Blindeforbund
Voksne for barn
Volvat Medisinske Senter AS

We shall overcome

Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet