Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette rapporten fra samisk språkutvalg på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.03.2017