Høring om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning (§ 25-6) og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (§ 25-7).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2017

Vår ref.: 17/917

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i folketrygdloven kapittel 25 om tap av retten til å praktisere for trygdens regning (§ 25-6) og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer (§ 25-7). Departementene foreslår at i de alvorligste situasjonene hvor en behandler eller tjenesteyter taper retten til å praktisere for trygdens regning, skal et vedtak praktiseres med virkning for hele folketrygden. Det er tilsvarende den praksisen som gjaldt før Helfo ble skilt ut fra Arbeids- og velferdsetaten. Øvrige vedtak skal kun gis virkning innenfor den enkelte etats ansvarsområde. Dessuten er det et forslag om at det kan reageres med en formell advarsel på mindre alvorlige tillitsbrudd innenfor Arbeids- og velferdsetatens ansvarsområde.

Høringsfristen er fredag 30. juni 2017.  

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Les og svar på høringen digitalt, under «Send inn høringssvar» nedenfor.

 

Med hilsen                                                                        

Ulf Pedersen
ekspedisjonssjef

                                                                                          Bjørn Dølvik (e.f.)

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Departementene og Statsministerens kontor

Fellesorganisasjonen

Fylkesmannsembetene

Helsedirektoratet

Kommunene

Kommunesektorens organisasjon (KS)

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landets helseforetak

Landets regionale helseforetak

Norsk Audiopedagogisk Forening (NAF)

Norsk fysioterapeutforening (NFF)

Norsk Kiropraktorforening (NKF)

Norsk Logopedlag (NLL)

Norsk manuellterapeutforening (NMF)

Norsk psykologforening

Norsk Tannpleierforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Privatpraktiserende fysioterapeuters forbund (PFF)

Regelrådet

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens pensjonskasse (SPK)

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)