Handlingsplan for India-strategien 2019-2022

Denne handlingsplanen viser hvordan vi konkret skal følge opp målsettingene i regjeringens strategi for samarbeidet med India, Norge-India 2030, som ble lansert 14. desember 2018.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i strategiens seks overordnede målsetninger og omfatter tiltak innen et bredt spekt av fagområder inkludert politikk, økonomi, hav, forskning og høyere utdanning, miljø, energi, handel og næringsliv. Handlingsplanen legger til grunn et treårig perspektiv. Det utelukkes ikke at det underveis kan oppstå behov for å inkludere nye tema og saksområder eller å foreta øvrige justeringer. For å sikre god koordinering av det bilaterale arbeidet må strategien ha forankring i berørte fagdepartementer og avdelinger i Utenriksdepartementet (UD) samt ved berørte utenriksstasjoner.

Mål og tiltak

1.  Demokrati og en regelstyrt verdensorden

Målsetting 1: Norge vil øke samarbeidet med India for å bidra til et styrket multilateralt samarbeid, et styrket internasjonalt handelssystem og en styrket internasjonal rettsordenen.

Bakgrunn: Et strategisk mål for norsk utenrikspolitikk er å bidra til å opprettholde den internasjonale rettsordenen og styrke multilaterale styringssystemer. Stabilitet og forutsigbarhet tjener Norge og resten av verdenssamfunnet. Det er i norsk interesse at internasjonale og regionale forbindelser, konfliktløsning og håndtering av nye utfordringer baseres på folkeretten. Det forventes at India i tiden fremover vil spille en større rolle i internasjonalt samarbeid, i takt med landets økonomiske og politiske fremvekst.

Aktiviteter og leveranser

Hva

Ansvarlig 1

Legge til rette for økt besøksutveksling på høyt politisk nivå for å fremme denne og andre målsettinger i strategien

Amb New Delhi, GK Mumbai, UD

Avholde møte i norsk-indisk samarbeidskommisjon

UD og amb New Delhi

Avholde årlige utenriksrådskonsultasjoner med en bred agenda som dekker bilaterale og internasjonale spørsmål

UD og amb New Delhi

Arbeide for at India blir prioritert i Forskningsrådets og Dikus 2 programmer, inkl. det nye programmet Utenriks

KD, UD og amb New Delhi

Vurdere tettere dialog med India om arktiske spørsmål

UD og amb New Delhi

Analysere geopolitiske og økonomiske spørsmål knyttet til regionen og det indiske hav (utover løpende rapportering med vekt på dette)

Amb New Delhi, GK i Mumbai og UD

Avholde regelmessige møter i Norge-India dialogforum for handel og investeringer

NFD og UD

Følge opp resultater av Norge-India dialog om handel og investeringer gjennom identifisering av mulige samarbeidsområder

NFD, IN, amb New Delhi og GK Mumbai

Identifisere muligheter for samarbeid med India i rammen av WTO

UD og amb New Delhi

Arbeide for å ferdigstille en frihandelsavtale mellom Efta og India

NFD og amb New Delhi

Avholde finanspolitiske konsultasjoner

FIN

Videreutvikle besøksprogram (begge veier) for yngre politikere og beslutningstakere

Amb New Delhi og UD

Identifisere samarbeidsområder og plattformer innenfor menneskerettighetsfeltet, inkludert i multilaterale fora

Amb New Delhi og UD

Identifisere tiltak som fremmer kvinners rettigheter og deltagelse, inkl. fremme av kvinner i næringslivet

Amb New Delhi og GK i Mumbai

1 Primæransvar uthevet

2 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

2.  Hav

Målsetting 2: Norsk næringslivs markedsandeler i Indias havbaserte næringer skal øke 

Målsetting 3: Norge skal støtte bærekraftig indisk utnyttelse av havets ressurser og bidra til redusert marin forsøpling.

Bakgrunn: Norge er en av verdens ledende havnasjoner. De hav- og kystbaserte næringene er i sterk vekst og står for om lag 70 prosent av våre eksportinntekter. India vil med sin raskt voksende økonomi bli et viktig marked for norske bedrifter i de blå næringene. Havvind og havbruk er potensielle vekstområder.

Norge er i front når det gjelder havforskning og bærekraftig bruk av havets ressurser. Bærekraftig bruk og bevaring av marine økosystemer er viktige bidrag til å oppfylle flere av de globale bærekraftsmålene. Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet.

India er interessert i utvikling av gods- og passasjertransport langs kysten og på innenlandske vannveier. Norsk maritim næring kan bidra med design, utstyr og bygging av miljøvennlige skip og norske rederier kan bidra med effektive transportløsninger.

Den indiske regjeringen har lansert flere initiativer som har til hensikt å utvikle den indiske blå økonomien. En MoU om havsamarbeidet ble inngått under statsminister Solbergs besøk til India i januar 2019. Første møte i Joint Task Force on Blue Economy for Sustainable Development ble gjennomført under det samme besøket. Norge stilte med en bredt sammensatt delegasjon bestående av UD, NFD, OED, KLD, Innovasjon Norge (IN), Forskningsrådet og representanter fra næringslivet.

India ansees å være et viktig tilførselsland for marin forsøpling og annen form for marin forurensing. Statsminister Modi har annonsert en ambisjon om å fjerne alle engangsartikler av plast innen 2022. På delstatsnivå har flere myndigheter annonsert liknende tiltak og det planlegges interessante tiltak for å få på plass utvidede produsentansvarsordninger i samarbeid med privat sektor. India er derfor et land Norge bør øke samarbeidet med når det gjelder å bekjempe marin forsøpling, spesielt innenfor intensjonsavtalen fra februar 2019, Norway-India Marine Pollution Initiative og innen rammen av FNs miljøforsamling.

Aktiviteter og leveranser

Hva

Ansvarlig

Inkludere politisk dialog om havspørsmål som del av Joint Commission-møtene

UD, amb New Delhi og GK Mumbai

Avholde regelmessige møter i Joint Task Force on Blue Economy for Sustainable Development

Amb New Delhi, GK Mumbai, Innovasjon Norge, UD, NFD, OED og KLD

Identifisere muligheter for norsk engasjement innenfor indisk kyst- og elvetransport, herunder lavutslippsteknologi og alternativ drivstoff

NFD, Innovasjon Norge, GK Mumbai og amb New Delhi

Følge opp og avholde møter i felles arbeidsgruppe om maritime spørsmål

NFD, Innovasjon Norge, amb New Delhi og GK Mumbai

Etablere initiativ(er) av felles interesse innenfor marin sektor for oppfølgning i felles arbeidsgruppe for marine ressurser

Innovasjon Norge, NFD, amb New Delhi og GK i Mumbai

Identifisere muligheter for norsk engasjement innen oppdrettssektoren

Innovasjon Norge, amb New Delhi og NFD

Etablere samarbeid om kompetanse og erfaringsoverføring når det gjelder integrert havforvaltning

KLD, amb New Delhi og UD

Etablere og følge opp initiativ mot marin forsøpling i samspill med næringen og ved oppfølgning av prosjekter under intensjonsavtalen

Amb New Delhi, GK Mumbai, Innovasjon Norge, UD og KLD

Tilrettelegge for samarbeidsarenaer og avtaler mellom forsknings-, høyere utdannings- og innovasjonsaktører innen havbaserte næringer

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, amb New Delhi og GK Mumbai

Planlegge og gjennomføre delegasjonsreiser i India som følger opp muligheter for norsk næringsliv, forskning og høyere utdanning innen marin og maritim sektor

Amb New Delhi, GK i Mumbai, Innovasjon Norge, Forskningsrådet

Sikre markedsadgang for norske selskaper i India gjennom Branding the Blue og The Explorer i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge

Samarbeide med India for å styrke det globale rammeverket mot marin forsøpling under FNs miljøforsamling og andre relevante multilaterale instrumenter og fora

KLD, amb New Delhi og UD

3.  Energi

Målsetting 4: Øke norsk næringslivs markedsandeler i indias energimarkeder

Bakgrunn: Norge har i dag en høyteknologisk olje- og gassnæring i verdensklasse med kompetanse og teknologi som også tas i bruk i de andre havnæringene.

Indias energiforbruk vil vokse mer enn noe annet lands frem mot 2040. India er allerede verdens tredje største produsent og tredje største forbruker av energi. India er også verdens tredje største importør av olje og importerer i dag 83 prosent av sitt forbruk.

Norge har høy kompetanse innenfor kraftproduksjon, nett og kraftomsetning. Ambisjoner om en overgang til renere energiformer skaper nye muligheter for norsk næringsliv innenfor gass-, vann-, sol- og vindkraft. Vindkraft til havs er i sterk vekst internasjonalt. Norge har en betydelig maritim og petroleumsrettet kompetanse som vil være et konkurransefortrinn når store vindmøller skal utvikles, installeres og driftes på dypt vann.

Aktiviteter og leveranser

Hva

Ansvarlig

Identifisere muligheter for norsk engasjement og energipolitiske interesser i India

OED, Norwep, Innovasjon Norge, amb New Delhi og GK Mumbai

Avholde møte i felles arbeidsgruppe om kommersielle samarbeidsmuligheter innen olje og gass

OED, Norwep, Innovasjon Norge, amb New Delhi

Vurdere etablering av arbeidsgruppe om kommersielle samarbeidsmuligheter innen fornybar energi

OED, Norwep, amb New Delhi og KLD

Vurdere prosjekt for industrifremme og faglig samarbeid innen strømnett og krafthandel

Innovasjon Norge, Norwep og amb New Delhi

Tilrettelegge for norsk-indisk forsknings- og innovasjonssamarbeid knyttet til energi

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og amb New Delhi

4.  Klima og miljø

Målsetting 5: Norge skal bidra til at India begrenser utslipp og oppfyller sine forpliktelser under Parisavtalen.

Bakgrunn: India har en avgjørende rolle i å løse globale klima-, miljø- og ressursutfordringer. Om noen år vil India bli verdens tredje største økonomi. Landet står allerede i dag for sju prosent av verdens klimagassutslipp. India er sentral i global politikkutforming og forhandlinger på klima- og miljøområdet.

Norge har kompetanse på en rekke klima- og miljøfaglige områder. Samarbeid med India kan gi store muligheter for norske aktører innenfor miljøforvaltning og miljøteknologi. Samlet kan dette bidra til å redusere utslipp. India er også sentral for å nå målene for Norges klima- og skogsatsing om å bevare naturskog og kutte utslipp fra avskoging.

Aktiviteter og leveranser

Hva

Ansvarlig

Styrke dialog på klima, biodiversitet og forurensing, herunder marin forsøpling, og styrke det faglige og akademiske samarbeidet innenfor miljø og klima.

KLD, amb New Delhi, Forskningsrådet, UD

Støtte kunnskapsproduksjon om energisektoren i India i en klima- og miljøkontekst

Amb New Delhi

Vurdere norsk medlemskap i Den internasjonale solalliansen

UD, amb New Delhi og KLD

Videreføre dialog og samarbeid med India om reduksjon av klimagassene HFK.

KLD og amb New Delhi

Identifisere mulige samarbeidsområder innen klima og skog

KLD

Tilrettelegge for norsk næringsliv i India som bidrar til det grønne skiftet

Innovasjon Norge, Norwep, amb New Delhi, GK Mumbai

Dialog med norskstøttede FNs Partnership for Action on Green Economy (Page) som bistår India med grønn økonomi om deres engasjement i landet, med sikte på å vurdere samarbeid og synergier med andre norske prosjekt. 

KLD og amb New Delhi

Faglig samarbeid med sentrale norske og indiske partnere innen klima og miljø (Sintef, Teri, Nibio, CEEW, NTNU, NGI9).

Amb New Delhi, Innovasjon Norge og KLD

5. Andre viktige samarbeidsområder: Forskning, høyere utdanning og global helse

Målsetting 6: Norge skal være en etterspurt partner for India innenfor forskning, høyere utdanning og global

Bakgrunn: Solide institusjoner med evne og vilje til internasjonalt samarbeid, fleksible finansieringsordninger, rask responstid og risikovilje gir Norge fortrinn når det gjelder samarbeid om forskning, høyere utdanning og global helse. Samarbeid mellom norske og indiske kunnskapsinstitusjoner skal bidra til å posisjonere norsk kompetanse og teknologi i India, noe som i sin tur fremmer næringslivssamarbeid, handel og investeringer.

Aktiviteter og leveranser

Hva

Ansvarlig

Styrke forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med India gjennom Forskningsrådets og Dikus programmer, blant annet gjennom dialog i felles arbeidsgruppe om forskningssamarbeid og felles arbeidsgruppe om høyere utdanning.

Forskningsrådet, Diku, KD, Innovasjon Norge og amb New Delhi

Styrke forsknings- og høyere utdanningssamarbeid gjennom multinasjonale programmer som EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Erasmus+ og Dikus nasjonale programmer for høyere utdanningssamarbeid med India

Forskningsrådet, Diku, KD, Innovasjon Norge og amb New Delhi

Fornye MoU innenfor høyere utdanning med Ministry of Human Resource Development i India

KD og Diku

Legge til rette for praksisplasser for studenter i norsk og indisk næringsliv

Diku

Fullføre Norway India Partnership Initiative (Nipi) om barnedødelighet og mødrehelse

Amb New Delhi og Innovasjon Norge

Dialog med norske og indiske helsefaglige organisasjoner og institusjoner for å styrke norsk indiske relasjoner innen global helse herunder om vaksiner, medisinsk teknologi og antibiotikaresistens

Amb New Delhi og Innovasjon Norge

Styrket dialog mellom norske forskningsmiljøer, høyere utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor for bevisstgjøring og kompetanseheving

Forskningsrådet og Diku, amb New Delhi og Innovasjon Norge

Profilere Norge som en foretrukket samarbeidspartner innenfor forskning, høyere utdanning og innovasjon innenfor strategiens prioriterte satsingsområder.

Forskningsrådet, Amb New Delhi og Innovasjon Norge

Oppfølging

Tiltakene som presenteres i handlingsplanen skal følges opp på en konkret og systematisk måte. Den interdepartementale arbeidsgruppen har ansvaret for å gjennomgå strategien og for at de konkrete forslagene i handlingsplanen følges opp. Arbeidsgruppen møtes halvårlig, og oftere ved behov, for å gjøre opp status og sette opp konkrete prioriteringer for det videre arbeidet. Utenriksdepartementet leder arbeidsgruppen. Det vil legges opp til rapportering på de ulike tiltakspunktene i forkant av arbeidsgruppemøtene.

Samarbeidet mellom ambassaden og generalkonsulatet (GK), og Innovasjon Norge og GK, i Team Norway lokalt gis en høy prioritet. Det vurderes hvor i UD ansvaret for GK Mumbai skal ligge og eventuelle andre grep for å sikre koblingen mellom politikk og næringsfremme og for å bidra til samordning, i nært samarbeid mellom avdelingene.

***

(Handlingsplanen i pdf-format)

Liste med forkortelser

CEEW

Council on Energy, Environment and Water

Diku

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

GK

Generalkonsulat

IN

Innovasjon Norge

KD

Kunnskapsdepartementet

KLD

Klima- og miljødepartementet

NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

Nibio

Norsk institutt for bioøkonomi

Norwep

Norwegian Energy Partners

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

OED

Olje- og energidepartementet

Sintef

(opprinnelig: Selskapet for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole)

Teri

Tata Energy Research Institute

UD

Utenriksdepartementet