4 Vedtekter for Norsk Presseforbund (Vedtatt av Hovedstyret 17. juni 1994)

1 Formål og virksomhetsområder

1.1 NP er et fellesråd for norske massemedier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Medlemmene i fellesrådet er selvstendige og frittstående organisasjoner innenfor medienes virksomhetsområde.

1.2 NPs mål er å fremme den etiske standard, yrkesetikken og integriteten i norske medier, og derigjennom styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten. NP kan også behandle saker og avgi uttalelser når medlemmene finner det naturlig å opptre samlet gjennom NP. NP skal fungere som sekretariat for Pressens Faglige Utvalg.

1.3 NP kan ikke treffe vedtak som binder medlemmene rettslig.

2 Styret

2.1 NP ledes av et styre på 8 som oppnevnes av medlemmene som følger:

  1. 2 fra Norske Avisers Landsforening (NAL)

  2. 2 fra Norsk Journalistlag (NJ)

  3. 2 fra Norsk Redaktørforening (NR)

  4. 1 fra riksdekkende radio eller TV

  5. 1 felles for mindre medlemsorganisasjoner som ikke dekkes av pkt. a-d.

Reglene for oppnevning av representantene for gruppe d og e avtales direkte mellom de aktuelle organisasjoner i hver gruppe. Disse reglene skal godkjennes av styret. Oppnevningene skjer normalt for to år av gangen med virkning fra 1.1. Organisasjonene står imidlertid fritt til å foreta endringer når de finner det ønskelig.Vararepresentanter kan oppnevnes av de grupper som ønsker det. En vararepresentant fra hver gruppe kan delta i styrets møte uten stemmerett.

2.2 Styret konstituerer seg selv. Vervet som leder og nestleder skal såvidt mulig gå på omgang mellom NAL, NR og NJ.

2.3 Alle medlemmene skal ha tilsendt styrepapirer samtidig med styret. De av medlemmene som ikke har sete i styret, kan i enkeltsaker møte i styret for å legge fram sitt syn på den aktuelle sak.

2.4 Vedtak i alminnelig løpende saker fattes med alminnelig flertall i styret. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Følgende saker krever mer enn 3/4 flertall:

  • budsjetter

  • saker nevnt i pkt 5.1 og 5.2, samt godkjennelse etter annet ledd i pkt. 2.1

  • endringer av PFU's vedtekter eller retningslinjer

  • andre viktige saker av prinsipiell karakter.

2.5 Styret skal vedta aktivitetsplan og budsjett og godkjenne årsregnskapet. Disse dokumenter skal imidlertid først forelegges medlemsorganisasjonene dersom noen av disse ønsker det. Styret kan oppnevne spesielle utvalg til å forberede særlige saker.

2.6 Styret kan delegere til et arbeidsutvalg innen sin midte å fatte beslutninger i løpende saker dersom det finner dette hensiktsmessig. Slik delegasjon krever enstemmighet.

3 Sekretariatet

3.1 Virksomheten i NP utøves i det daglige av sekretariatet under ledelse av en generalsekretær. Styret vedtar instruks og funksjonsbeskrivelse for generalsekretæren.

4 Finansiering

4.1 NP's virksomhet finansieres ved bidrag fra medlemmene og andre kilder som styret finner akseptable i forhold til NP's virksomhet og formål. Medlemmenes bidrag fastsettes i særskilt avtale dem imellom. Finansieringen skal godkjennes av styret.

5 Endring av vedtekter, nye medlemmer, uttreden m.m.

5.1 Endring av disse vedtekter forutsetter mer enn 3/4 flertall i styret og godkjennelse av de deltakende organisasjonene.

5.2 Opptak av nye medlemmer forutsetter mer enn 3/4 flertall i styret og at det er inngått finansieringsavtale i henhold til pkt. 4 med kandidaten.

5.3 Et medlem kan tre ut av NP med 12 måneders skriftlig varsel til styret. Bidrag i henhold til pkt. 4 opphører ved uttreden.

5.4 Et medlem som skylder mer enn 6 måneders bidrag ifølge avtale inngått etter pkt. 4 foran, kan av styret med alminnelig flertall utelukkes fra videre deltakelse. Medlem som skylder slikt bidrag for mer enn ett år, skal utelukkes fra videre deltakelse, forutsatt at det har fått skriftlig varsel og purring med rimelig frist til å gjøre opp.

Til dokumentets forside