3 Kapittel 5 i kringkastingsloven Klage over kringkastingsprogram. Klagenemnda.

§ 5-1. Klagenemndas kompetanse

Klagenemnda prøver om program sendt i norske kringkastingssendinger har behandlet noen utilbørlig og om det har krenket privatlivets fred. Den prøver om kringkastingsselskapets avgjørelse i sak om beriktigelse av uriktige opplysninger er i samsvar med god skikk.

Nemnda kan foreta prøving etter eget initiativ eller etter klage. Klageren må godtgjøre at programmet eller avgjørelsen om beriktigelse direkte vedrører klageren.

§ 5-2. Framgangsmåten ved klage

Klage over program må være fremsatt for klagenemnda innen tre uker etter at programmet er sendt. Klagenemnda kan i særlige tilfeller behandle en klage selv om fristen ikke er holdt. Ved beregning av fristen gjelder forvaltningslovens § 30 tilsvarende.

§ 5-3. Klagenemndas sammensetning

Klagenemnda består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer. De oppnevnes av departementet for fire år. Tre medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes etter forslag fra kringkastingssektoren. Departementet oppnevner nemndas leder blant de seks medlemmene. Nemndas leder og dennes varamedlem skal oppfylle de alminnelige vilkår for å være dommer.

Departementet gir nærmere bestemmelser om nemndas virksomhet, oppnevningsprosedyrer m.v.

§ 5-4. Klagenemndas saksbehandling

Saksbehandlingen er skriftlig med mindre nemnda bestemmer noe annet. Nemnda skal avgjøre klagen i møte. Nemnda er vedtaksfør når minst fem medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller dennes varamedlem, er til stede. Ved stemmelikhet har lederen, eventuelt dennes varamedlem, dobbeltstemme.

Nemnda skal søke saken opplyst så godt som mulig. Den kan kreve programmet avspilt og utskrift av det.

En part har adgang til å uttale seg om den annen parts anførsler så langt nemnda finner det rimelig.

Departementet kan gi nærmere regler om nemndas saksbehandling.

§ 5-5. Avvisning uten realitetsbehandling

Åpenbart uholdbar klage kan klagenemnda avvise uten realitetsbehandling. Det samme gjelder dersom klageren har reist søksmål om forholdet.

§ 5-6. Klagenemndas avgjørelse

Nemndas avgjørelse og eventuell dissens skal grunngis.

Nemndas avgjørelse er ikke bindende for klageren.

Avgjørelsen og begrunnelsen med eventuell dissens skal meddeles partene. Nemnda bestemmer om avgjørelsen og begrunnelsen, eventuelt om også dissens skal offentliggjøres i sending fra kringkastingsselskapet.

Nemndas avgjørelse kan ikke påklages etter forvaltningsloven.

Til dokumentets forside