5 Vedtekter for Pressens Faglige Utvalg

§ 1

Pressens Faglige Utvalg er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standard i norsk presse (trykt presse, radio og fjernsyn). Som et ledd i dette arbeidet vurderer Pressens Faglige Utvalg klager på norsk presses atferd og avgir sine uttalelser som offentliggjøres.

Utvalget kan også vurdere klager over institusjoners, organisasjoners og personers behandling av presse og pressefolk under deres utøvelse av sin informasjonsoppgave.

Kompetanseområdet for Pressens Faglige Utvalg omfatter i prinsipp alle medier - kringkasting såvel som dagspresse, ukepresse og periodiske publikasjoner.

§ 2 Retningslinjer

Som retningslinjer for sitt arbeid vil Pressens Faglige Utvalg legge til grunn: «Vær Varsom-plakaten» som ble vedtatt av Norsk Presseforbund i 1936 og senere revidert, siste gang i 1992 og «Redaktørplakaten», utarbeidet i 1953 av Norske Avisers Landsforbund og Norsk Redaktørforening, revidert i 1973.

§ 3 Sammensetning

Pressens Faglige Utvalg består av 7 representanter, hvorav 3 utenfor pressen, alle med personlig vararepresentant. Både utvalgets leder og de øvrige medlemmene oppnevnes av Norsk Presseforbunds styre. Oppnevnelsen gjelder for to år om gangen regnet fra 1. juli det året de oppnevnes.

Innen utvalget kan det oppnevnes et arbeidsutvalg på tre medlemmer, hvorav to fra presseorganisasjonene.

Et medlem er ugild når særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes upartiskhet.

§ 4 Innsending av klage

Pressens Faglige Utvalg kan behandle klager fra enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og myndigheter. Generalsekretæren i Norsk Presseforbund kan også be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller saker hvor det er rimelig å gi den eller de personer saken gjelder, bistand til å fremme den.

Dersom utvalget blir bedt om å behandle samme spørsmål som er anmeldt eller brakt inn for domstol, eller som åpenbart vil ble brakt inn for domstol, skal behandlingen av klagen utstå til rettskraftig avgjørelse foreligger. Utvalget kan i alle tilfeller ta saken opp til behandling når det innklagede presseorgan samtykker i det.

Utvalget behandler ikke klager på radio og fjernsyn som er forelagt Klagenemnda for kringkastingsprogram.

For innsending av klage gjelder en foreldesesfrist på 3 måneder. Denne fristen kan fravikes innfor rimelig tid når klageren ikke har hatt anledning til å gjøre seg kjent med saken, og den er av prinsipiell betydning. Klage sendes til Norsk Presseforbund, Pressens Faglige Utvalg, Prinsensgt. 1, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo.

§ 5 Behandling av klagen

Det daglige arbeidet for Pressens Faglige Utvalg utføres av Norsk Presseforbunds sekretariat, hvis oppgave det er å forberede alle sakene for utvalget, foreta de nødvendige undersøkelser og sørge for at de fastsatte fristene overholdes og at utvalget behandler sakene så raskt som mulig.

Når en klage har kommet til sekretariatet, skal den først forelegges den parten det klages over. Hvis saken blir ordnet i minnelighet med klagen, sender partene melding om det til utvalget innen en frist på vanligvis to uker.

Hvis en minnelig ordning ikke kommer i stand, har den parten det klages over en frist på en uke til å utforme det svaret som utvalget skal ha.Dette svaret forelegges klageren som også har en uke til eventuelle bemerkninger. Hvis klageren har brakt nye opplysninger eller synspunkter inn i saken i sitt tilsvar, får den parten det klages over, en ukes frist til sitt endelige svar.

Når spesielle grunner tilsier det, kan det gis utsettelse med svar og tilsvar. Slik grunn vil alltid foreligge når ansvarlig redaktør ikke har hatt adgang til å konferere med vedkommende medarbeider, eller når tidsfristen ikke sikrer forsvarlig saksbehandling.

I de tilfelle klageren ikke er identisk med den eller dem saken gjelder, må det innhentes samtykke fra den/dem det gjelder.

Når sakens dokumenter har vært gjort kjent for de interesserte parter, skal Pressens Faglige Utvalg gjennomdrøfte saken og forme en uttalelse med en fullstendig saksfremstilling og en konklusjon så konsis som mulig.

Klageren skal så tidlig som mulig gjøres oppmerksom på de begrensninger i klagebehandlingen som fremgår av § 4

§ 6 Offentliggjøring av uttalelsen

Uttalelsene fra Pressens Faglige Utvalg er offentlige.

God presseskikk tilsier at «fellende» uttalelser gjengis snarest mulig, i sin helhet og på godt synlig plass/ i relevant sendetid i de medier saken gjelder. I trykt presse skal uttalelsen gjengis med den faste vignett med PFU's logo.

Hvis et medium som ikke er med i Norsk Presseforbunds medlemsorganisasjoner, ikke publiserer en fellende uttalelse, kunngjøres den på annen måte.

I særlige tilfelle, for eksempel når offentliggøring vil kunne krenke privatlivets fred, kan utvalget bestemme at uttalelsen ikke skal offentliggjøres, eller at den skal offentliggjøres på en slik måte at klagernes eller andre berørtes navn holdes utenfor.

§ 7 Finansiering

Pressens Faglige Utvalg får sine utgifter dekket av Norsk Presseforbund etter særskilt avtale mellom pressens organisasjoner.

§ 8

Disse vedtektene trådte i kraft 15. mars 1972 og er senere revidert 1. desember 1976, 21. november 1984, 2. desember 1987, 17. juni 1992, 11. november 1992 og 22. november 1995.

Til dokumentets forside