NOU 2000: 3

Samisk lærerutdanning— - mellom ulike kunnskapstradisjoner

Til innholdsfortegnelse

14 Forvaltning av samisk høyere utdanning og forskning

Utvalgets sterke understrekning av behovet for samiske perspektiv i høyere utdanning og forskning gjør det naturlig å vurdere forvaltningen av slik virksomhet. Utvalget har understreket betydningen av samisk språk og forskning, og Samisk høgskoles sentrale plass i slik forskning. Forskning og høyere utdanning bør etter utvalgets vurdering forvaltes av en samisk institusjon.

Tilråding:

Utvalget tilrår at

32. Det vurderes opprettet et nytt organ for samisk høyere utdanning og forskning. Dette organet får i oppdrag å si Sametinget råd i spørsmål om samisk utdanning og forskning. Det bør vurderes å gi dette organet forvaltningsansvar over midler til ulike formål innenfor utdanning og forskning.

Forklaring:

Det er foretatt en rekke vurderinger om hvordan samisk forskning og høyere utdanning skal organiseres, uten at det har ført til betydelige endringer. Det er blitt utarbeidet en utredning om samisk forskning, men heller ikke den har tatt for seg forvaltning av forskningsmidler. Det er behov for et forvaltningsorgan som identifiserer, uttrykker og tar initiativ til nyskapende virksomhet i samisk høyere utdanning og forskning.

Til dokumentets forside