NOU 2000: 3

Samisk lærerutdanning— - mellom ulike kunnskapstradisjoner

Til innholdsfortegnelse

13 Situasjonen i det samiske utdanningssystemet

Det samiske utdanningssystemet har gjennomgått store og omfattende forandringer - særlig det siste tiåret.

Utvalget har pekt på noen av konsekvensene de nye utdanningsreformene har fått for den samiske utdanningssektoren. Den nye læreplanen L97 Samisk er innført. Helhetsbildet av det samiske utdanningssystemet må belyses.

Tilråding:

Utvalget tilrår at:

31. Det nedsettes et utvalg som får i oppdrag å gjennomgå og gjøre rede for situasjonen i hele den samiske utdanningssektoren.

Utvalget bør særlig vurdere kvaliteten på opplæring i grunnskole og videregående skole, gjennomstrømningen av elever/studenter i videregående skole og på høgskolenivå, resultat o.l.

Forklaring:

I ulike sammenhenger hevdes det av kvaliteten i samisk utdanningssektor ikke er tilfredsstillende. Dette begrunnes med at elever og studenter på ulike utdanningsnivå oppnår dårlige resultater. I tillegg er det mange som ikke fullfører sin utdanning. Det har i årenes løp kommet en rekke utredninger som tar for seg nivå i samisk utdanning. Disse er ofte ikke satt i sammenheng - verken med hverandre eller med det samiske utdanningssystemet som helhet. En helhetlig vurdering av samisk utdanning på alle nivå er nødvendig også fordi Sametinget får overført stadig mer ansvar for det samiske utdanningssystemet.

Til dokumentets forside