NOU 2000: 3

Samisk lærerutdanning— - mellom ulike kunnskapstradisjoner

Til innholdsfortegnelse

15 Justering av Universitets- og høgskoleloven

Utvalget har vurdert «Lov om universiteter og høgskoler» (UHL) m.h.t. bruk av samisk som undervisningsspråk i høyere utdanning i Norge.

I lovens § 2 - om institusjonenes virksomhet - heter det bl.a. i pkt. 7:

«Undervisningsspråket er til vanlig norsk.»

....

«Lovutvalget fremholder at de høyere forsknings- og utdanningsinstitusjonene har et særlig ansvar for å opprettholde denne siden av norsk kultur. I kravet om at norsk til vanlig er undervisningsspråk, ligger at det skal foreligge en særlig begrunnelse for å fravike dette. Denne kan ligge i fagets innhold i praksis fordi det er tale om et språkfag eller om studier av tekster på originalspråket, i studentpopulasjonen - noen av studentene kan ikke norsk, og dette er et tilbud med internasjonal profil, eller i at foreleser ikke behersker norsk. Det er selvsagt forutsetning at man i slike tilfeller vurderer nøye om bruk av fremmedspråk vil kunne ha uakseptabel negativ betydning for norske studenters studiesituasjon.» (s. 23)

Utvalget tar det som en selvfølge at loven behandler bruken av samisk som undervisningsspråk på høyere nivå. I «Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (Sameloven), under § 1-5 og i Grunnlovens § 110 A, heter det at:

«Samisk og norsk er likeverdige språk og de skal være likestilte språk etter bestemmelsene i kapittel 3

Tilråding:

Utvalget tilrår at:

33. det tilføyes i § 2 i Lov om universiteter og høgskoler et nytt pkt. 8 som kan lyde: Undervisningsspråket er til vanlig samisk på Samisk høgskole.

Forklaring:

Det er viktig å opprettholde denne siden av samisk kultur i høyere utdanning og forskning. «Til vanlig» må forstås på samme måte som det er argumentert for i kommentarene i pkt. 7. Det må understrekes at høgskolestyret kan vedta å fravike kravet i spesielle tilfeller.

Til dokumentets forside