9 Administrative og økonomiske konsekvenser av forslagene

Utvalgets forslag kan ikke ses å ha noen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Forslaget inngår imidlertid som en del av en større reform av straffelovgivningen og vil kunne bidra til et enklere og mer oversiktlig regelverk. Dette antas generelt å kunne gi en samfunnsmessig effektivitetsgevinst.

Utvalgets forslag til utvidelser og innskrenkninger i adgangen til å benytte etterforskingsmetoder – som er til dels ressurskrevende – kan tenkes å gi marginale økonomiske utslag.

Til dokumentets forside