10 Lovutkast

10.1 Utkast til kapittel 17 i ny lov om straff

Kapittel 17. Vern av Norges selvstendighet og forfatning, freden og andre grunnleggende nasjonale interesser

§ 17–1. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen måte volder fare for at Norge, eller noen del av Norge

 1. innlemmes i en annen stat,

 2. blir underlagt fremmed stats herredømme,

 3. blir påført krig eller fiendtligheter,

 4. påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett eller

 5. løsrives,

  straffes med fengsel inntil 10 år.

§ 17–2. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred

Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år.

Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det især legges vekt på om

 1. den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,

 2. den er skjedd ved bruk av våpenmakt, under utnyttelse av frykt for inngrep av fremmed stat, eller ved trussel om dette,

 3. gjerningspersonen er et medlem av Regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse eller

 4. handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.

§ 17–3. Krenkelse av Norges statsforfatning

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen måte volder fare for at Norges statsforfatning forandres, straffes med fengsel inntil 10 år.

§ 17–4. Grov krenkelse av Norges statsforfatning

Grov krenkelse av Norges statsforfatning straffes med fengsel inntil 21 år.

Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på de forholdene som er nevnt i § 17-2 andre ledd nr. 1 til 4.

§ 17–5. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Den som ved bruk av makt, trusler eller på annen måte volder fare for at Kongen, Regenten, Regjeringen, Stortinget eller dets avdelinger, Høyesterett, Riksretten, eller noen av medlemmene i disse institusjonene, hindres i sin virksomhet, straffes med fengsel inntil 10 år.

§ 17–6. Grovt angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Grovt angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet straffes med fengsel inntil 21 år.

Ved avgjørelsen av om angrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på de forholdene som er nevnt i § 17-2 andre ledd nr. 1 til 4.

§ 17–7. Inngrep overfor andre samfunnsinstitusjoner

Den som ved organisert bruk av makt, trusler eller på annen måte griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner så som offentlig myndighet, politiske partier og media, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare, straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 17–8. Grovt inngrep overfor andre samfunnsinstitusjoner

Grovt inngrep overfor andre samfunnsinstitusjoner straffes med fengsel inntil 15 år.

Ved avgjørelsen av om inngrepet er grovt, skal det særlig legges vekt på de forholdene som er nevnt i § 17-2 andre ledd nr. 1 til 4.

§ 17–9. Landssvik

Den som i krig, under væpnet konflikt eller okkupasjon, eller ved overhengende fare for dette, yter fienden eller okkupasjonsmakten bistand mot Norge, eller skader norsk forsvarsevne, straffes med fengsel inntil 10 år. På samme måte straffes den som skader forsvarsevnen til stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med.

§ 17–10. Grovt landssvik

Grovt landssvik straffes med fengsel inntil 21 år.

Ved avgjørelsen av om landssviket er grovt, skal det særlig legges vekt på de forholdene som er nevnt i § 17-2 nr. 1, 3 og 4.

§ 17-11. Ulovlig etterretningsvirksomhet

Den som til fordel for fremmed stat eller uten aktverdig grunn, samler inn eller setter seg i besittelse av hemmelig opplysning som, dersom den blir kjent for slik stat eller for øvrig avsløres, vil skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder

 1. forsvars- og beredskapsmessige forhold,

 2. de øverste statsorganenes virksomhet, sikkerhet eller handlefrihet,

 3. forholdet til andre stater,

 4. sikkerhetsopplegg for fremmede staters representasjon og ved større nasjonale og internasjonale arrangementer eller

 5. samfunnets infrastruktur, så som mat-, vann- og energiforsyning, samferdsel og telekommunikasjon, helseberedskap eller bank- og pengevesen,

  straffes med fengsel inntil 2 år.

Den som driver etterretningsvirksomhet på norsk område til fordel for fremmed stat eller terrororganisasjon som gjelder

 1. innsamling av opplysninger om personlige forhold, når meddelelse av disse kan volde fare for noens liv, helse, frihet eller eiendom,

 2. innsamling av opplysninger som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser, eller

 3. verving til militær virksomhet for fremmed stat eller virksomhet for terrororganisasjon,

  straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år.

§ 17-12. Grov ulovlig etterretningsvirksomhet

Grov overtredelse av § 17-11 første ledd straffes med fengsel inntil 6 år.

Ved avgjørelsen av om den ulovlige etterretningsvirksomheten er grov, skal det særlig legges vekt på om

 1. gjerningspersonen er et medlem av Regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,

 2. gjerningspersonen hadde til hensikt å avsløre opplysningen til fremmed stat eller

 3. avsløring ville ha voldt betydelig skade.

§ 17-13. Avsløring av statshemmelighet

Den som offentliggjør, overleverer eller på annen måte avslører hemmelig opplysning til skade for grunnleggende nasjonale interesser som nevnt i § 17-11 første ledd nr. 1 til 5, straffes med fengsel inntil 3 år.

§ 17-14. Grov avsløring av statshemmelighet

Grov avsløring av statshemmelighet straffes med fengsel inntil 15 år.

Ved avgjørelsen av om avsløringen av statshemmelighet er grov, skal det særlig legges vekt på om.

 1. gjerningspersonen er et medlem av Regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,

 2. hemmeligheten er betrodd gjerningspersonen i stillings medfør,

 3. hemmeligheten er avslørt til fremmed stat, eller

 4. betydelig skade er voldt.

§ 17-15. Grovt uaktsom avsløring av statshemmelighet

Den som grovt uaktsomt avslører statshemmelighet, straffes med fengsel inntil 2 år.

§ 17-16. Avtale om krenkelse av Norges selvstendighet og forfatning, freden og andre grunnleggende nasjonale interesser

Den som inngår avtale med noen om å begå lovbrudd som nevnt i §§ 17-1 til 17-10, 17-13 og 17-14, straffes med fengsel inntil 6 år.

§ 17–17. Privat militær virksomhet

Den som danner, deltar i, rekrutterer medlemmer eller yter vesentlig økonomisk eller annen materiell støtte til privat organisasjon av militær karakter, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes ikke.

10.2 Endringer i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker

§ 130 a første ledd skal lyde:

I saker om overtredelse av straffeloven §§ 132 a, 147 a , 151 a, 162 annet eller tredje ledd, 192, 229 tredje straffalternativ, 231, 233, 266, 268 jf. § 267 , § 317 jf. § 162 annet eller tredje ledd eller § 317 jf. § 268 jf. § 267 eller ved overtredelser som nevnt i alkoholloven § 10-1 tredje ledd; eller forsøk på slik forbrytelse kan retten etter begjæring fra statsadvokaten ved kjennelse bestemme anonym vitneførsel når det om vitnets identitet blir kjent, kan være fare

 1. for en alvorlig forbrytelse som krenker livet, helsen eller friheten til vitnet eller til noen vitnet står i et slikt forhold til som nevnt i § 122 , eller

 2. for at muligheten for et vitne til å delta skjult i etterforskningen av andre saker av den art som er nevnt foran, blir vesentlig vanskeliggjort.

§ 200 a første ledd skal lyde:

Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91 eller 94, jf. § 90 eller av § 162 eller § 317, jf. § 162 , kan retten ved kjennelse beslutte at ransaking kan settes i verk uten underretning til den mistenkte eller andre. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning.

§ 202 b første ledd skal lyde:

Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a for så vidt gjelder vern av enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom, eller 94, jf. § 90 , kan påtalemyndigheten beslutte at teknisk peileutstyr plasseres på kjøretøy, gods eller andre gjenstander for å klarlegge hvor den mistenkte eller gjenstandene befinner seg (teknisk sporing). Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. § 196 gjelder tilsvarende.

§ 202 c første ledd skal lyde:

Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91 eller 94, jf. § 90, eller av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi mv. § 5 , kan retten ved kjennelse gi politiet tillatelse til å

 1. plassere teknisk peileutstyr i klær eller gjenstander som den mistenkte bærer på seg,

 2. plassere teknisk peileutstyr i veske eller annen håndbagasje som den mistenkte bærer med seg, eller

 3. foreta innbrudd for å plassere teknisk peileutstyr som nevnt i bestemmelsen her eller i § 202 b.

  § 202 b første ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende.

§ 210 b første ledd skal lyde:

Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a for så vidt gjelder vern av enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom, eller 94, jf. § 90 , kan retten ved kjennelse pålegge den som i fremtiden vil få besittelse av en ting som antas å ha betydning som bevis, å utlevere tingen til politiet straks den mottas. Utleveringspålegg kan bare gis overfor noen som plikter å vitne i saken. Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning. §§ 196 og 210 første ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 216 a første ledd skal lyde:

Retten kan ved kjennelse gi politiet tillatelse til å foreta kommunikasjonsavlytting når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling

 1. som etter loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller

 2. som rammes av straffeloven §§ 90, 91 eller 94, jf. § 90 , av § 162 eller § 317, jf. § 162 eller av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m v § 5.

Forhøyelse av maksimumsstraffen ved gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning.

§ 216 l første ledd skal lyde:

Når noen med rimelig grunn mistenkes for en handling eller forsøk på en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan politiet ved teknisk innretning avlytte eller gjøre opptak av telefonsamtale eller annen samtale med den mistenkte dersom politiet enten selv deltar i samtalen eller har fått samtykke fra en av samtalepartene. § 216 a annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 242 a tredje ledd skal lyde:

Reglene i første ledd første punktum bokstav b til d gjelder bare i saker om en handling eller forsøk på en handling

 1. som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller

 2. som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a for så vidt gjelder vern av enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom, eller 94, jf. § 90 , eller § 162 eller av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi mv. § 5.

§ 292 a tredje ledd skal lyde:

Reglene i første ledd første punktum bokstav b til d gjelder bare i saker om en handling eller forsøk på en handling

 1. som etter loven kan medføre straff av fengsel i 5 år eller mer, eller

 2. som rammes av straffeloven §§ 90, 91, 91 a for så vidt gjelder vern av enkeltpersoners liv, helbred, frihet eller eiendom, eller 94, jf. § 90 , eller § 162 eller av lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi mv. § 5.

10.3 Endringer i lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste

Nytt § 3 punkt 18 skal lyde:

 1. Forbudte områder; nøyaktig angitt sjø- eller landområde til hvilket det er knyttet bestemte restriksjoner av hensyn til rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser.

Nytt § 17 tredje ledd skal lyde:

Kongen gir bestemmelser om fastsettelse av forbudte områder og de restriksjoner som der skal gjelde.

Til dokumentets forside