Forsiden

NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

9 Svar fra Fiskeri- og kystdepartementet

Presisering av mandatet for strukturutvalget

Jeg viser til Deres henvendelse datert 31. januar 2006, hvor det etterspørres en presisering av strukturutvalgets mandat.

Utvalget ønsker en presisering av hvorvidt dagens ressursfordeling mellom kyst- og havfiskeflåten, og mellom de enkelte fartøygrupper skal legges til grunn. Jeg har ved flere tidligere anledninger gitt uttrykk for at fordelinga mellom kyst og hav og mellom fartøygruppene vil ligge fast. Forøvrig viser jeg til utredningsmandatets formuleringer på side 3 om at «dersom utvalget ser behov for det, kan det også utrede andre problemstillinger knyttet til strukturordningene som det måtte se som relevante i forhold til utredningsoppgavene nevnt ovenfor, og fremme forslag vedrørende disse problemstillingene» . Dersom utvalget ønsker å utrede problemstillinger utover de konkrete utredningsoppgavene som ligger i mandatet, må dette selvsagt utføres innenfor den tidsfristen som utvalget har fått til disposisjon.

Utvalget ber videre om at Fiskeri- og kystdepartementet avklarer det juridiske handlingsrommet som finnes i forhold til konsekvensene av eksisterende og tidligere innførte strukturordninger. Jeg mener at den mest naturlige tilnærmingen til dette spørsmålet er at departementet vurderer det juridiske handlingsrommet for de forslag strukturutvalget finner hensiktsmessig etter at utvalget har lagt fram sin innstilling.

Jeg vil ønske dere lykke til i det videre arbeidet, og ser med forventning fram til utvalgets innstilling.

Med hilsen

Helga Pedersen

Til dokumentets forside