NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over deltageradganger og gjennomsnittsalder

3.1 Seinot nord for 62 grader nord mellom 13 og 27,5 m

Fisket etter sei med not nord for 62 grader nord ble lukket for fartøy over 13 m fra 1999. Deltagelse var avhengig av at fartøyet måtte ha fisket minimum 10 tonn ett av årene i perioden 1996 – 1998. For fartøy under 13 m er fisket åpent. Gruppen er ikke videre delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote.

Tabell 3.1 Antall deltageradganger seinot nord for N62

Hjemmelslengde 01.01.03 01.01.05 17.02.06
13 - 14,99 m 32 33 35
15 - 20,99 m 66 59 47
21 - 27,5 m 111 116 94
Totalt 209 208 176

3.2 Seinot sør for 62 grader nord mellom 13 og 27,5 m

Fisket etter sei sør for 62 grader nord med not var åpent frem til 2003 da det for fartøy over 13 m ble stilt krav om minimum fangst på 3 tonn ett av årene i perioden 1999 – 2001. Gruppen er ikke videre delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote.

Tabell 3.2 Antall deltageradganger seinot sør for N62

Hjemmelslengde 01.01.03 01.01.05 17.02.06
13-14,99 m 7 8 8
15-20,99 m 19 14 9
21-27,99 m 39 45 46
Totalt 65 67 63

3.3 Nordsjøsild med not < 21,35 m

Fisket etter nordsjøsild med not ble for kystgruppen < 21,35 m lengde lukket i 2003 ved at fartøyene måtte ha fisket en viss mengde nordsjøsild i perioden 1999 – 2001 for å få adgang i 2003. Samme år ble det opprettet en Gruppe II for de som ikke tilfredsstilte kravene. Gruppe I er ikke delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote. I følge Fiskeridirektoratet tilsa ikke ressurssituasjonen at behovet for lukking var akutt. Lukkingen ble hovedsakelig ansett å ha fordelingsmessig effekt og betydning i forhold til strukturkvoteordningen.

Tabell 3.3 Antall deltageradganger nordsjøsild med not < 21,35 m

Hjemmelslengde 01.01.03 01.01.05 17.02.06
0 - 9,99 m 17 20 20
10 - 14,99 m 47 50 53
15 - 21,35 m 29 46 37
Totalt 93 116 110

3.4 Snurpere uten ringnotkonsesjon (SUK)

Denne gruppen omfatter fiske etter makrell og nordsjøsild for fartøy med hjemmelslengde mellom 70 og 90 fot, som har vært underlagt en felles adgangsbegrensning siden 1980-tallet.

Tabell 3.4 Antall deltageradganger i SUK-gruppen

  01.01.03 01.01.05 17.02.06
Totalt 20 20 18

3.5 Konvensjonelle fartøy ≥ 28 m

Konvensjonelle fartøy ≥ 28 m ble underlagt adgangsbegrensning i torskefiske nord for 62°N samtidig med øvrige konvensjonelle fartøy fra 1990. Gruppen ble skilt ut som egen adgangsgruppe fra 1999, og adgangsbegrensningen ble da utvidet til å omfatte alle bunnfiskerier.

Tabell 3.5 Antall tillatelser og gjennomsnittsalder konvensjonelle fartøy ≥ 28 m

  Antall tillatelser Gjennomsnittsalder
Fylke 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06
Finnmark 3 3 2 2 22,0 16,7 15,0 16,0
Troms 7 1 19,1 28,0
Nordland 2 1 27,5 25,0
Nord-Trøndelag 1 1 36,0 43,0
Sør-Trøndelag 3 1 33,0 14,0
Møre og Romsdal 47 28 24 23 17,2 16,2 15,9 16,5
Sogn og Fjordane 20 16 15 16 14,4 17,9 19,4 20,6
Hordaland 2 1 1 11,5 28,0 29,0
Rogaland 1 28,0
Totalt 85 52 42 42 17,8 17,9 17,4 18,4

3.6 Torsketrål

Torsketrålkonsesjon omfatter trålfiske etter alle fiskearter, unntatt makrell, lodde, kolmule, vassild og sild og trålfiske etter industrifisk (kolmule, tobis og øyepål mv.) i Nordsjøen. Gruppen har vært underlagt adgangsbegrensning siden 1939.

Tabell 3.6 Antall konsesjoner og gjennomsnittsalder torsketrål

  Antall tillatelser Gjennomsnittsalder
Fylke 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06
Finnmark 33 21 15 15 17,5 22,7 22,5 21,5
Troms 34 21 18 12 15,7 17,4 17,4 16,7
Nordland 31 21 16 19 15,3 20,6 19,4 19,6
Sør-Trøndelag 1 1 24,0 26,0
Møre og Romsdal 30 23 21 15 8,2 16,7 18,5 14,9
Sogn og Fjordane 2 8,0
Hordaland 1 13,0
Vest-Agder 1 1,0
Totalt 132 87 71 61 14,1 19,4 19,4 18,3

3.7 Ringnot

Ringnotgruppen omfatter fartøy på 90 fot eller mer eller med en lastekapasitet over 1.500 hl som fisker etter sild, makrell, lodde, kolmule eller brisling. Gruppen ble underlagt adgangsbegrensning i 1970 i form av en registreringsstopp for nye fartøy, som ble avløst av en ordinær konsesjonsordning i 1973.

Tabell 3.7 Antall konsesjoner og gjennomsnittsalder ringnot

  Antall tillatelser Gjennomsnittsalder
Fylke 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06 01.01.90 01.01.03 01.01.05 17.02.06
Finnmark 6 6 3 3 21,0 26,3 17,3 18,3
Troms 7 5 6 6 30,9 28,8 35,2 33,0
Nordland 9 12 10 10 32,6 15,4 17,2 21,6
Nord-Trøndelag 1 1 1 1 2,0 4,0 6,0 7,0
Sør-Trøndelag 3 2 2 2 17,0 9,0 3,0 4,0
Møre og Romsdal 37 25 23 23 25,6 15,5 14,8 15,3
Sogn og Fjordane 6 4 2 2 30,5 28,8 18,5 19,5
Hordaland 28 37 37 35 24,9 19,1 11,1 11,4
Rogaland 7 2 2 2 20,7 7,0 4,0 5,0
Totalt 104 94 86 84 25,6 18,4 14,4 15,3

3.8 Industritrål

Industritråltillatelse omfatter trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N, etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62°N og øst for 4°V og etter kolmule. Tillatelsen omfatter ikke trålfiske etter lodde, polartorsk og vassild nord for 62°N og trålfiske etter norsk vårgytende sild og makrell. Dagens konsesjonsordning for industritrålgruppen ble etablert i 2002, da den daværende nordsjøtrålgruppen ble delt.

Tabell 3.8 Antall tillatelser og gjennomsnittsalder industritrål

  Antall tillatelser Gjennomsnittsalder
Fylke 01.01.03 01.01.05 17.02.06 01.01.03 01.01.05 17.02.06
Troms 1 1 1 3,0 5,0 6,0
Nordland 3 3 3 16,3 18,3 19,3
Nord-Trøndelag 1 23,0
Møre og Romsdal 14 15 11 28,9 23,3 15,4
Hordaland 15 12 9 24,3 25,7 20,9
Rogaland 16 17 14 24,0 24,4 24,7
Vest-Agder 5 4 2 38,2 35,8 39,5
Totalt 55 52 40 25,8 24,5 21,1
Til dokumentets forside