Forsiden

NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

3 Oversikt over deltageradganger og gjennomsnittsalder

3.1 Seinot nord for 62 grader nord mellom 13 og 27,5 m

Fisket etter sei med not nord for 62 grader nord ble lukket for fartøy over 13 m fra 1999. Deltagelse var avhengig av at fartøyet måtte ha fisket minimum 10 tonn ett av årene i perioden 1996 – 1998. For fartøy under 13 m er fisket åpent. Gruppen er ikke videre delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote.

Tabell 3.1 Antall deltageradganger seinot nord for N62

Hjemmelslengde01.01.0301.01.0517.02.06
13 - 14,99 m323335
15 - 20,99 m665947
21 - 27,5 m11111694
Totalt209208176

3.2 Seinot sør for 62 grader nord mellom 13 og 27,5 m

Fisket etter sei sør for 62 grader nord med not var åpent frem til 2003 da det for fartøy over 13 m ble stilt krav om minimum fangst på 3 tonn ett av årene i perioden 1999 – 2001. Gruppen er ikke videre delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote.

Tabell 3.2 Antall deltageradganger seinot sør for N62

Hjemmelslengde01.01.0301.01.0517.02.06
13-14,99 m788
15-20,99 m19149
21-27,99 m394546
Totalt656763

3.3 Nordsjøsild med not < 21,35 m

Fisket etter nordsjøsild med not ble for kystgruppen < 21,35 m lengde lukket i 2003 ved at fartøyene måtte ha fisket en viss mengde nordsjøsild i perioden 1999 – 2001 for å få adgang i 2003. Samme år ble det opprettet en Gruppe II for de som ikke tilfredsstilte kravene. Gruppe I er ikke delt inn i lengdegrupper, men fisker på samme gruppekvote. I følge Fiskeridirektoratet tilsa ikke ressurssituasjonen at behovet for lukking var akutt. Lukkingen ble hovedsakelig ansett å ha fordelingsmessig effekt og betydning i forhold til strukturkvoteordningen.

Tabell 3.3 Antall deltageradganger nordsjøsild med not < 21,35 m

Hjemmelslengde01.01.0301.01.0517.02.06
0 - 9,99 m172020
10 - 14,99 m475053
15 - 21,35 m294637
Totalt93116110

3.4 Snurpere uten ringnotkonsesjon (SUK)

Denne gruppen omfatter fiske etter makrell og nordsjøsild for fartøy med hjemmelslengde mellom 70 og 90 fot, som har vært underlagt en felles adgangsbegrensning siden 1980-tallet.

Tabell 3.4 Antall deltageradganger i SUK-gruppen

  01.01.0301.01.0517.02.06
Totalt202018

3.5 Konvensjonelle fartøy ≥ 28 m

Konvensjonelle fartøy ≥ 28 m ble underlagt adgangsbegrensning i torskefiske nord for 62°N samtidig med øvrige konvensjonelle fartøy fra 1990. Gruppen ble skilt ut som egen adgangsgruppe fra 1999, og adgangsbegrensningen ble da utvidet til å omfatte alle bunnfiskerier.

Tabell 3.5 Antall tillatelser og gjennomsnittsalder konvensjonelle fartøy ≥ 28 m

  Antall tillatelserGjennomsnittsalder
Fylke01.01.9001.01.0301.01.0517.02.0601.01.9001.01.0301.01.0517.02.06
Finnmark332222,016,715,016,0
Troms7119,128,0
Nordland2127,525,0
Nord-Trøndelag1136,043,0
Sør-Trøndelag3133,014,0
Møre og Romsdal4728242317,216,215,916,5
Sogn og Fjordane2016151614,417,919,420,6
Hordaland21111,528,029,0
Rogaland128,0
Totalt8552424217,817,917,418,4

3.6 Torsketrål

Torsketrålkonsesjon omfatter trålfiske etter alle fiskearter, unntatt makrell, lodde, kolmule, vassild og sild og trålfiske etter industrifisk (kolmule, tobis og øyepål mv.) i Nordsjøen. Gruppen har vært underlagt adgangsbegrensning siden 1939.

Tabell 3.6 Antall konsesjoner og gjennomsnittsalder torsketrål

  Antall tillatelserGjennomsnittsalder
Fylke01.01.9001.01.0301.01.0517.02.0601.01.9001.01.0301.01.0517.02.06
Finnmark3321151517,522,722,521,5
Troms3421181215,717,417,416,7
Nordland3121161915,320,619,419,6
Sør-Trøndelag1124,026,0
Møre og Romsdal302321158,216,718,514,9
Sogn og Fjordane28,0
Hordaland113,0
Vest-Agder11,0
Totalt13287716114,119,419,418,3

3.7 Ringnot

Ringnotgruppen omfatter fartøy på 90 fot eller mer eller med en lastekapasitet over 1.500 hl som fisker etter sild, makrell, lodde, kolmule eller brisling. Gruppen ble underlagt adgangsbegrensning i 1970 i form av en registreringsstopp for nye fartøy, som ble avløst av en ordinær konsesjonsordning i 1973.

Tabell 3.7 Antall konsesjoner og gjennomsnittsalder ringnot

  Antall tillatelserGjennomsnittsalder
Fylke01.01.9001.01.0301.01.0517.02.0601.01.9001.01.0301.01.0517.02.06
Finnmark663321,026,317,318,3
Troms756630,928,835,233,0
Nordland912101032,615,417,221,6
Nord-Trøndelag11112,04,06,07,0
Sør-Trøndelag322217,09,03,04,0
Møre og Romsdal3725232325,615,514,815,3
Sogn og Fjordane642230,528,818,519,5
Hordaland2837373524,919,111,111,4
Rogaland722220,77,04,05,0
Totalt10494868425,618,414,415,3

3.8 Industritrål

Industritråltillatelse omfatter trålfiske etter nordsjøsild, øyepål, tobis mv. sør for 64°N, etter torsk, hyse, hvitting og sei mv. sør for 62°N og øst for 4°V og etter kolmule. Tillatelsen omfatter ikke trålfiske etter lodde, polartorsk og vassild nord for 62°N og trålfiske etter norsk vårgytende sild og makrell. Dagens konsesjonsordning for industritrålgruppen ble etablert i 2002, da den daværende nordsjøtrålgruppen ble delt.

Tabell 3.8 Antall tillatelser og gjennomsnittsalder industritrål

  Antall tillatelserGjennomsnittsalder
Fylke01.01.0301.01.0517.02.0601.01.0301.01.0517.02.06
Troms1113,05,06,0
Nordland33316,318,319,3
Nord-Trøndelag123,0
Møre og Romsdal14151128,923,315,4
Hordaland1512924,325,720,9
Rogaland16171424,024,424,7
Vest-Agder54238,235,839,5
Totalt55524025,824,521,1
Til dokumentets forside