Forsiden

NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser og ordforklaring

«Finnmarksmodellen»

Inndeling av kystflåten i fire lengdegrupper etter hjemmelslengde; under 10 meter, 10-15 meter, 15-21 meter og 21-28 meter.

Basiskvote

Faktor som benyttes for å beregne et fartøys kvote, gjerne i pelagiske fiskeri.

Driftsordning

Uavkortet kvoteutveksling mellom fartøyer. Maksimalt tre av fem år. Innebærer ikke at fartøy tas permanent ut av fiske.

Enhetskvoteordning

Strukturordning som ble nyttet i havfiskeflåten.

Ervervstillatelse

Tillatelse til å eie fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst.

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Fartøykvote

Dersom summen av fartøyenes kvoter er tilnærmet lik gruppekvoten, kalles det enkelte fartøyets kvote en fartøykvote.

Fiskere på blad A

Register over personer som har fiske som biyrke.

Fiskere på blad B

Register over personer som har fiske som hovedyrke.

Gruppe I

Adgangsbegrenset gruppe for fartøy under 28 meter i fisket etter torsk (fra 2003 også hyse og sei) nord for 62°N med konvensjonelle redskaper.

Gruppe II

Åpen reguleringsgruppe for fartøy under 28 meter i flere fiskeri.

Gruppekvote

Det kvantum som fartøyene i en reguleringsgruppe til sammen kan fiske av et visst fiskeslag.

Havfiskeflåten

I hovedsak fiskefartøy over 28 meter.

Hjemmelslengde

Kvotedefinerende lengde på fartøyet.

Kondemneringsordning

Utbetaling av kompensasjon til fartøyeier for destruksjon av fartøy og bortfall av fisketillatelser.

Konsesjon

Spesiell tillatelse til å drive enkelte former for fiske og fangst, definert etter fiskeart og redskap.

Konvensjonelle redskap

Garn, line, snurrevad, ruser, teiner og juksa.

Kvotefaktor

Faktor som benyttes for å beregne et fartøys kvote, gjerne i torskefiskeri.

Kystflåten

I hovedsak fiskefartøy under 28 meter.

Maksimalkvote

Dersom summen av fartøyenes kvoter er større enn gruppekvoten, omtales det enkelte fartøyets kvote som en maksimalkvote.

Merkeregisteret

Register over fartøy som det er gitt ervervstillatelse for.

Norsk totalkvote

Det kvantum som norske fiskefartøy til sammen har anled-ning til å fiske av et visst fiskeslag.

Overregulering

Differansen mellom summen av maksimalkvotene og gruppekvoten. Uttrykkes i prosent av gruppekvoten.

Periodisering

Bare en viss andel av en kvote kan fiskes i en viss periode.

Ressursrente

Avkastning ut over normalt for arbeidskraft og kapital pga. utnyttelse av en naturressurs. Også kalt grunnrente.

Ressursrenteavgift

Avgift for å trekke inn ressursrente til staten.

Samlekvoteordning

Reguleringsform i torskefiske hvor kvotene av ulike fiskeslag slås sammen.

Skjæringsdato

Fastsatt dato for kvotedefinerende størrelse på fartøyet.

Strukturkvote

Strukturordning nyttet i både hav- og kystflåten.

Strukturkvoteordning

Tidsuavgrenset overføring av kvote mellom fartøy både i kyst- og havflåten. Det stilles krav om destruksjon av avgivende fartøy, og det er ulike regler for avkorting av kvoten for kyst- og havflåten.

Strukturordninger

Både strukturkvote- og kondemneringsordning.

Tilgjengelighet

Samlebegrep for variasjon i fisket, avhengig av bestandsstørrelse, temperatur mv. I tillegg har været betydning, spesielt for mindre fartøy.

Total Allowable Catch (TAC)

Det kvantum som alle (også utenlandske) fiskefartøy totalt sett har anledning til å fiske av et visst fiskeslag.

Til dokumentets forside