NOU 2006: 16

Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Til innholdsfortegnelse

8 Brev til Fiskeri- og kystdepartementet av 31. januar 2006 fra Strukturutvalget

Vedr. presisering av mandatet for strukturutvalget

Det vises til mandatet for strukturutvalget. Utvalget gjennomførte sitt første møte i Tromsø 26.-27. januar d.å. Under gjennomgang av mandatet kom det fram to punkter hvor det er ønskelig med en nærmere avklaring fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Det er ønskelig med en presisering av i hvilken grad utvalget skal legge til grunn at den eksisterende fordelingen av totalkvotene mellom hav- og kystflåten, samt den interne fordelingen mellom hver av de eksisterende reguleringsgruppene, skal ligge fast også i de framtidige ordninger.

Dette har betydning i forhold til hvor bredt utvalget skal arbeide med framtidige løsninger, noe som blant annet påvirker framdriften.

Utvalget ønsker også at FKD avklarer det juridiske handlingsrommet som finnes i forhold til konsekvensene av eksisterende og tidligere innførte strukturordninger.

I denne sammenheng er det viktig for utvalgets arbeid å få klarlagt de juridiske konsekvensen av å reversere tidligere innførte ordninger som for eksempel å innføre tidsavgrensing når kvoter tidligere er tildelt tidsuavgrenset. Tilsvarende ønsker vi belyst konsekvensen ved å etablere et tak på antall rettigheter som er lavere enn det taket som eksisterer i dag.

Sentralt i denne vurderingen vil være hva man eventuelt kan gjøre i forhold til aktører som allerede har benyttet ordningene. Dette vil blant annet ha konsekvenser i forhold til om man vil få fartøy med svært ulike rammebetingelser hvis allerede innførte strukturordninger blir endret.

Vi tillater oss å be FKD avklare disse forholdene så raskt som mulig. Av hensyn til utvalgets arbeid, er det svært viktig å ha en avklaring på det første punktet innen vårt neste møte som er 23. februar.

Undertegnede står til disposisjon hvis det er behov for utfyllende opplysninger.

Med vennlig hilsen

Trygve Myrvang

Leder av strukturutvalget

Til forsiden