NOU 2007: 14

Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms— Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Samerettsutvalget ble gjenoppnevnt ved kongelig resolusjon 1. juni 2001. Som en del av sitt mandat skulle utvalget gi en fremstilling av rettsutviklingen og en historisk redegjørelse for hvilke sedvaner, rettsoppfatninger og rettsregler som har gjort seg gjeldende når det gjelder retten til og bruken av land og vann i tradisjonelle samiske områder fra og med Troms fylke og sørover. Utvalget ble også bedt om å gi en historisk redegjørelse for den faktiske bruken av land og vann i disse områdene og for eventuelle uoverensstemmelser mellom rett og faktisk bruk.For å imøtekomme denne delen av mandatet, anmodet Samerettsutvalget ved brev 18. juni 2003 Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø om å administrere et utrednings- og forskningsprosjekt om samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Troms, Nordland, Midt- og Sør-Norge. Dette prosjektet ble igangsatt høsten 2003 og pågikk frem til våren 2007.De ulike utredningene som er inntatt i nærværende publikasjon har fortløpende vært lagt frem for Samerettsutvalget til gjennomgang og kommentarer. Foruten å være en selvstendig oppfyllelse av deler av Samerettsutvalgets mandat, har utredningene dermed også vært en viktig del av bakgrunnsmaterialet for de forslagene til endringer av gjeldende rett som utvalget legger frem i NOU 2007: 13A og 13B Den nye sameretten.

Oslo/Tromsø, 3. desember 2007

For Samerettsutvalget Jon Gauslaa utvalgsleder

Bjørn Bjerkli Prosjektleder, Senter for samiske studier

Til dokumentets forside