NOU 2013: 3

Pensjonslovene og folketrygdreformen III — Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Banklovkommisjonen legger med dette fram sin Utredning nr. 27, NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III.

Bakgrunnen for utredningen er det utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) tilpasset regelverket om alderspensjon i ny folketrygd, som ble framlagt i Utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdloven II. Ved gjennomføringen av ny tjenestepensjonslov oppstår det spørsmål om hvilke virkninger loven skal gis i forhold til opptjent pensjon og ny pensjonsopptjening i eksisterende pensjonsordninger. I NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III er derfor hovedtemaet forholdet mellom ny tjenestepensjonslov og ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger, og i utredningen framlegges utkast til lovbestemmelser på dette området.

I utredningen legges det opp til en fleksibel overgangsordning for eksisterende pensjonsordninger ved at videre pensjonsopptjening for medlemmene baseres på ny pensjonsplan i henhold til reglene i tjenestepensjonsloven, og ved at allerede opptjent årlig pensjon blir videreført innenfor pensjonsordningen uten utstedelse av fripoliser. Videre inneholder lovutkastet egne overgangsregler for fripoliser utstedt før tjenestepensjonsloven trer i kraft, og for rett til pensjon under utbetaling. I lovutkastet er det inntatt særlige regler som gir adgang til ny ytelsesbasert pensjonsopptjening for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere, slik at arbeidstakere med få år igjen til opptjeningsalder vil kunne fullføre pensjonsopptjeningen.

I samsvar med tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97 er det presisert at tjenestepensjonsloven og overgangsordningen ikke medfører noen innskrenkning i pensjonsrettigheter opptjent før loven trer i kraft. I regelverket skilles det klart mellom tidligere og ny pensjonsopptjening, blant annet ved at midler knyttet til tidligere pensjonsopptjening utgjør en egen pensjonsbeholdning atskilt fra midlene i pensjonsbeholdning opparbeidet ved ny pensjonsopptjening. Dette skillet ligger til grunn for fordeling av avkastning, risiko og kostnader ved videreføring av pensjonsordningens virksomhet.

Overgangsordningen legger til rette for at ny pensjonsopptjening vil skje etter regler tilpasset folketrygdreformen uten inngrep i allerede opptjent pensjon, og skal dessuten hindre fortsatt akkumulering av avkastnings- og levealdersrisiko i pensjonsinnretningene. Videre skal ordningen bidra til å dempe virkningene for norske pensjonsinnretninger når det nye kapitalkravsregimet blir gjennomført om noen år. Ordningen innebærer at gjeldende regler om uføre- og etterlattepensjoner videreføres inntil videre.

Enkelte medlemmer i Banklovkommisjonene har avgitt særmerknader, blant annet til ulike enkeltbestemmelser i lovutkastet. For øvrig er utredningen enstemmig.

Oslo, 18. desember 2012

Erling Selvig

Leder

Camilla Forgaard Andreassen

Jacob Hanssen

Olav Heldal

Eystein Gjelsvik

Øivind Fegth Knutsen

Øystein Løining

Kristin juliussen

Per Melsom

Kristin Diserud Mildal

Astrid Nyberget

Erik Orskaug

Stefi Kierulf Prytz

Erling G. Rikheim

Egil Rokhaug

Marius Ryel

Rolf A. Skomsvold

Tove Storrødvann

Runa Kristiane Sæther

Trond Søyland

Liv Synnøve Taraldsrud

Bente Øverli

Ottar Dalsøren

Anne Nesheim Egeberg

Lise Ljungmann Haugen (hovedsekretær)

Jørgen Keiserud

Sven Iver Steen

Til dokumentets forside