NOU 2013: 3

Pensjonslovene og folketrygdreformen III — Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

2 Konsolidert utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven)

Kapittel 1. Virkeområde. Definisjoner

§ 1-1. Virkeområde

(1) Loven gjelder tjenestepensjonsordninger som er opprettet ved kollektiv livsforsikringsavtale og foretak som har eller oppretter slik pensjonsordning.

(2) Pensjonsordning etter loven her kan opprettes ved avtale med pensjonsinnretning som er:

 • a. selskap som har tillatelse fra norske myndigheter til å drive livsforsikringsvirksomhet her i riket,

 • b. pensjonskasse som har tillatelse fra norske myndigheter til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring,

 • c. selskap som er etablert i en annen stat innenfor EØS-området og som her i riket har adgang til å drive livsforsikringsvirksomhet,

 • d. pensjonskasse som er etablert i annen stat innenfor EØS-området, og som har adgang til her i riket å overta kollektive pensjonsordninger som regnes som livsforsikring.

(3) Loven gjelder også for Svalbard, jf. lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 1 annet ledd.

§ 1-2. Definisjoner

(1) I loven betyr:

 • a. Pensjonsordning: Tjenestepensjonsordning som nevnt i § 1-1.

 • b. Regelverket: Pensjonsforsikringsavtalen med tilhørende vilkår og pensjonsplan.

 • c. Pensjonsplan: Den del av regelverket som gjelder beregning og innbetaling av årlig premier og oppbygging av pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer, samt beregning og utbetaling av årlig pensjon.

 • d. Pensjonsbeholdning: Summen til enhver tid av et medlems samlede pensjonsopptjening i pensjonsordningen basert på tilførte premier, dødelighetsarv og avkastning.

 • e. Beregningsgrunnlag: Det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen.

 • f. Reguleringsfond: Pensjonsordningens fond for premie til dekning av årlig regulering av medlemmenes pensjonsbeholdninger.

 • g. Pensjonsreguleringsfond: Pensjonsordningens fond for premie til dekning av årlig regulering av pensjoner under utbetaling.

(2) I loven betyr:

 • a. Foretak: Aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, enkeltpersonforetak og ethvert annet rettssubjekt som har arbeidstaker i sin tjeneste.

 • b. Konsern: Konsern som nevnt i aksjeloven § 1-3 og allmennaksjeloven § 1-3, likevel slik at morselskapet ikke må være aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

 • c. Medlemmer: Arbeidsgiveren og de arbeidstakere som oppfyller opptaksvilkårene i regelverket for pensjonsordningen. Som medlem regnes også alderspensjonist som har tatt ut alderspensjon fra ordningen rett etter avsluttet arbeidsforhold, samt arbeidstaker som er blitt ufør mens han var i foretakets tjeneste og som det betales årlig premie for i henhold til forsikring av premiefritak ved uførhet.

 • d. Barn: Medlemmets barn, herunder stebarn og fosterbarn.

 • e. Registrert partner: Partner i registrert partnerskap der partnerne ikke har samtykket til å omgjøre partnerskapet til ekteskap.

 • f. Samboer: Person som medlemmet:

  • 1. har felles bolig og felles barn med, eller

  • 2. lever sammen med i ekteskaps- eller partnerskapslignende forhold når det godtgjøres at forholdet har bestått uavbrutt i de siste fem årene før dødsfallet, og det ikke forelå forhold som ville hindre at lovlig ekteskap eller partnerskap ble inngått.

 • g. Forsikrede: Pensjonsordningens medlemmer, deres ektefelle, barn, registrert partner og samboer når de er sikret eller mottar pensjon etter regelverket.

§ 1-3. Forskrifter

(1) Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i loven her.

Kapittel 2. Opprettelse av pensjonsordninger

§ 2-1. Adgang til å opprette pensjonsordning

(1) Et foretak kan opprette pensjonsordning i samsvar med reglene i loven her for å sikre arbeidstakere i foretaket og andre forsikrede alderspensjon i tillegg til ytelser fra folketrygden. Regelverket for pensjonsordningen skal i sin helhet være i samsvar med bestemmelsene i loven her med tilhørende forskrifter.

(2) Foretaket skal tegne forsikring som gir rett til premiefritak ved uførhet i samsvar med uføregraden. Forsikringen skal omfatte alle medlemmer som ikke har fylt 67 år. Premien for slik forsikring skal beregnes slik at foretaket ikke skal betale årlig premie til alderspensjon for medlemmer som blir uføre, og at premiefritaket reduseres forholdsmessig etter uføregraden.

§ 2-2. Minstekrav

(1) Et foretak kan opprette pensjonsordning i henhold til loven her dersom foretaket har:

 • a. minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling,

 • b. minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller

 • c. personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

(2) Pensjonsordning kan også opprettes i pensjonskasse som er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av forsikringsvirksomhetsloven. Har pensjonskassen mindre enn 50 medlemmer, skal vedtektene for pensjonskassen inneholde særlige bestemmelser om gjenforsikring av forsikringsrisiko og begrensning av risiko knyttet til kapitalforvaltningen slik at medlemmenes rett til pensjon er betryggende sikret. Finanstilsynet fastsetter nærmere regler om dette.

(3) Dersom foretaket ved utløpet av et kalenderår ikke oppfyller vilkårene i første ledd, og foretaket heller ikke innen et år, igjen oppfyller vilkårene, skal pensjonsordningen opphøre og avvikles. Pensjonsordning i pensjonskasse som i en periode på seks måneder ikke oppfyller vilkårene i annet ledd, skal opphøre og avvikles eller videreføres som pensjonsforsikring i samsvar med første ledd.

§ 2-3. Pensjonsplan

(1) Det skal fastsettes en pensjonsplan for pensjonsordningen som angir reglene om beregning og innbetaling av årlige premier og oppbygging av pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer, samt reglene om beregning og utbetaling av årlig pensjon.

(2) Pensjonsinnretningen skal garantere at pensjonsbeholdningen til de enkelte medlemmer til enhver tid minst tilsvarer de premier og andre midler som er tilført pensjonsbeholdningen i henhold til pensjonsplanen eller loven her, med mindre annet følger av avtale om individuelt investeringsvalg etter §§ 5-5, 6-10 eller 7-10 femte ledd. Forvaltes pensjonsordningens midler som egen investeringsportefølje med investeringsvalg for foretaket etter § 5-6 gjelder § 4-7 fjerde ledd. Pensjonsinnretningen kan påta seg særskilt ansvar for avkastningen av pensjonsbeholdningen ved avkastningsgaranti etter reglene i § 5-8.

(3) Pensjonsplanen skal gjelde for alle arbeidstakere og andre forsikrede som omfattes av pensjonsordningen, med mindre annet følger av loven her med tilhørende forskrift.

§ 2-4. Styringsgruppe

(1) Foretak som har pensjonsordning som omfatter 15 eller flere medlemmer, skal opprette en styringsgruppe for pensjonsordningen på minst tre personer. Minst en av personene skal velges av og blant medlemmene.

(2) Styringsgruppen skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres.

§ 2-5. Livsforsikringsselskapets plikter

(1) En pensjonsinnretning kan bare tegne «tjenestepensjonsordning med skattefordel» når forsikringsavtalen og pensjonsordningen er i samsvar med loven her med tilhørende forskrifter.

(2) Pensjonsinnretningen skal påse at foretaket avgir skriftlig erklæring om at foretaket ikke har opprettet eller er tilsluttet annen pensjonsordning. Oversendelse kan skje ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en betryggende metode som autentiserer avsender og sikrer kravets innhold. Dersom foretaket har annen pensjonsordning, skal pensjonsinnretningen påse at samtlige pensjonsordninger sett i sammenheng, er i samsvar med loven her med tilhørende forskrifter.

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder så langt de passer for pensjonskasser.

§ 2-6. Ligningsforhold

(1) Det skal fremgå av regelverket for pensjonsordningen, premiekvitteringer og meldinger til ligningsmyndighetene at dokumentene gjelder tjenestepensjonsordning etter loven her.

(2) Premiekvitteringer og meldinger til ligningsmyndighetene skal inneholde spesifiserte opplysninger om de innbetalinger som foretaket har foretatt av årets premie, tilskudd til premiefond og tilskudd til pensjonsregulering.

(3) Er årets premie betalt ved overføring fra premiefondet, skal dette angis særskilt. Tilsvarende gjelder ved tilbakeføring av premiefondsmidler til foretaket.

(4) Pensjonsinnretningen og foretaket er ansvarlig for at opplysninger som nevnt i denne bestemmelsen er riktige. Det samme gjelder institusjon som forvalter premiefond.

§ 2-7. Tilsyn

(1) Finanstilsynet fører tilsyn med tjenestepensjonsordninger.

(2) Finner Finanstilsynet at en pensjonsordning er eller forvaltes i strid med lov eller forskrift, kan Finanstilsynet pålegge pensjonsinnretningen å rette på forholdet innen en fastsatt frist.

(3) Finner Finanstilsynet at en beregning eller fordeling av midler er foretatt i strid med gjeldende regler, kan Finanstilsynet kreve at beregningen eller fordelingen endres innen en fastsatt frist.

(4) Dersom frist gitt i medhold av annet og tredje ledd ikke overholdes, kan Finanstilsynet gi nærmere retningslinjer for virksomheten, oppnevne nytt styre eller styringsgruppe for pensjonsordningen, eller bestemme at pensjonsordningen skal opphøre og avvikles.

(5) Bestemmer Finanstilsynet at pensjonsordningen skal opphøre, skal tilsynet gi melding om vedtaket til Skattedirektoratet.

§ 2-8. Informasjon til arbeidstakerne

(1) Foretaket skal gi arbeidstakerne en skriftlig oversikt over regelverket for pensjonsordningen. Det skal redegjøres for regelverkets bestemmelser om pensjonsytelser og om arbeidstakernes rettigheter. Tilsvarende gjelder opplysninger om forsikring som vil gi uføreytelser eller ytelser til etterlatte.

(2) Foretaket skal gi arbeidstakerne skriftlig opplysning om endringer i regelverket av betydning. Krav om skriftlighet i eller i medhold av loven her er ikke til hinder for bruk av elektronisk kommunikasjon. Opplysninger som har betydning for arbeidstakers pensjonsrettigheter kan likevel bare gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom den enkelte arbeidstaker har gitt uttrykkelig samtykke til dette.

(3) Kongen kan fastsette regler om hvilken informasjon som skal gis fra pensjonsinnretning eller foretak i tilknytning til ordningen.

§ 2-9. Adgang til å ha kombinerte pensjonsordninger

(1) Et foretak som har pensjonsordning for alderspensjon etter loven her, kan supplere denne med en pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven (kombinerte pensjonsordninger).

(2) For kombinerte pensjonsordninger etter første ledd gjelder følgende:

 • a. samtlige ansatte som omfattes av regelverkets bestemmelser om medlemskap i pensjonsordningen etter loven her, skal være medlem av begge pensjonsordningene,

 • b. innskuddspensjonen skal utgjøre et tillegg til alderspensjon etter loven her,

 • c. regelverket i pensjonsordningene skal utformes med sikte på at forskjellsbehandling mellom arbeidstakere unngås så langt det er mulig når det gjelder samlet pensjon sett i forhold til lønn og tjenestetid i foretaket.

(3) Kongen kan fastsette nærmere regler om utformingen av kombinerte pensjonsordninger. Innskudd i det enkelte år til sikring av innskuddspensjon skal medregnes ved anvendelsen av grensene i §§ 4-10 og 4-13.

(4) Dersom pensjonsordningens administrasjonsreserve ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene knyttet til utstedelse av pensjonsbevis ved opprettelse av kombinerte pensjonsordninger etter paragrafen her, skal de resterende kostnadene først dekkes av midler i premiefondet og deretter ved innbetaling fra foretaket dersom midlene i premiefondet ikke er tilstrekkelige.

(5) Foretaket kan tegne uførepensjon i tilknytning til pensjonsordningen etter loven her eller i tilknytning til begge pensjonsordningene i den kombinerte ordningen. Den samlede kombinerte ordningen skal legges til grunn ved fastsettelse av uførepensjonens størrelse. Dersom uførepensjonen er tegnet kun i tilknytning til pensjonsordningen etter loven her, skal det fastsettes i regelverket at det skal ytes et tillegg til den uførepensjon som fastsettes på grunnlag av størrelsen av alderspensjonen etter loven her.

(6) Forsikring av rett til premie- eller innskuddsfritak ved uførhet skal knyttes til begge pensjonsordningene.

(7) Foretaket kan tegne pensjon til etterlatte enten i tilknytning til pensjonsordningen etter loven her eller i tilknytning til begge pensjonsordningene i den kombinerte ordningen. Den samlede kombinerte ordningen kan legges til grunn ved fastsettelse av etterlattepensjonens størrelse. Dersom etterlattepensjonen er tegnet kun i tilknytning til foretakets pensjonsordning etter loven her, kan det fastsettes i regelverket at det skal ytes et tillegg til den etterlattepensjon som fastsettes på grunnlag av størrelsen av alderpensjonen etter loven her. Innskuddspensjonsloven § 7-4 femte ledd gjelder tilsvarende ved kombinerte pensjonsordninger dersom etterlatt ektefelle, registrert partner eller samboer gis pensjon etter reglene i innskuddspensjonsloven § 7-4 tredje ledd.

Kapittel 3. Medlemskap i pensjonsordningen

§ 3-1. Krav til regelverket

(1) Regelverket skal inneholde bestemmelser om medlemskap og opptak av medlemmer.

(2) I regelverket kan det gjøres unntak eller fastsettes særlige vilkår for særlige grupper av arbeidstakere for så vidt bestemmelsene er i samsvar med loven her med tilhørende forskrifter.

§ 3-2. Alminnelige regler om medlemskap

(1) Arbeidstakere i foretaket kan opptas i dets pensjonsordning.

(2) Pensjonsordningen kan også omfatte arbeidsgiveren og annen person som må anses som innehaver av foretaket. Bestemmelsene i § 3-5 gjelder tilsvarende. Finanstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke personer som skal omfattes av dette ledd.

(3) Personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden med medlemskap som omfatter opptjening av pensjonsrettigheter, kan ikke være medlem av pensjonsordningen med mindre annet følger av forskrift fastsatt av Kongen.

§ 3-3. Hvem skal være medlem

(1) Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år, med mindre annet er fastsatt i loven her eller i forskrifter fastsatt av Kongen. Det kan fastsettes lavere alder i regelverket.

(2) En arbeidstaker skal være medlem selv om det for tiden ikke opptjenes rett til pensjon i pensjonsordningen.

(3) Arbeidstakere som er medlemmer av en annen pensjonsordning som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir pensjonsopptjening av minst tilsvarende verdi, skal ikke være medlemmer av pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i regelverket.

§ 3-4. Nye arbeidstakere

(1) En arbeidstaker som ansettes av foretaket og som fyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen, opptas som medlem fra første arbeidsdag i foretaket.

(2) Forsikringsloven kapittel 11 gjelder ved flytting til pensjonsordningen av pensjonsbeholdning og andre midler knyttet til pensjonsbevis for opptjent pensjon.

§ 3-5. Arbeidstakere i deltidsstilling

(1) Arbeidstaker som har mindre enn en femdel av full stilling i foretaket, skal ikke være medlem av pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i regelverket.

(2) Pensjonsopptjeningen for arbeidstaker i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville være opptjent dersom arbeidstakeren hadde hatt fulltidsstilling.

§ 3-6. Sesongarbeidere

(1) Arbeidstaker som er sesongarbeider og som i løpet av et kalenderår utfører arbeid i foretaket som tilsvarer mindre enn en femdel av tilsvarende fulltidsstilling, skal ikke være medlem av pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i regelverket.

(2) I regelverket kan det fastsettes at en sesongarbeider bare skal opptas som medlem dersom det arbeid som er utført i løpet av de siste tre år, for hvert år minst utgjør en femdel av fulltidsstilling.

§ 3-7. Arbeidstakere med permisjon

(1) Arbeidstaker som har permisjon for et fastsatt tidsrom og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.

(2) Bestemmelsene i første ledd kan fravikes for permisjon i henhold til avtale ved at det i regelverket fastsettes:

 • a. særlige regler om opptjening av pensjon mens permisjonen varer, eller

 • b. at medlemskapet skal opphøre fra permisjonstidspunktet.

Det samme gjelder for permisjon i henhold til lov dersom arbeidstakeren er medlem av en annen pensjonsordning i permisjonstiden.

(3) Regelverket kan fastsette at arbeidstakere som er permitterte som følge av driftsinnskrenkninger mv. skal være medlemmer av pensjonsordningen.

§ 3-8. Arbeidstakere som ikke er arbeidsføre

(1) Arbeidstaker som ikke er arbeidsfør på den tid arbeidstakeren ellers skulle opptas som medlem, skal først bli medlem av pensjonsordningen når arbeidstakeren begynner å arbeide i stillingen, med mindre annet er fastsatt i regelverket.

§ 3-9. Eldre arbeidstakere

(1) En arbeidstaker skal tas opp som medlem av pensjonsordningen etter bestemmelsene i §§ 3-3 til 3-8 frem til fylte 75 år. Dette gjelder selv om arbeidstakeren ved ansettelsen mottar alderspensjon fra folketrygden eller fra annen tjenestepensjonsordning.

(2) Arbeidstaker som etter uttak av alderspensjon fra pensjonsordningen fortsatt har fulltids- eller deltidsstilling i foretaket, har fortsatt rett til pensjonsopptjening i pensjonsordningen frem til fylte 75 år.

Kapittel 4. Alderspensjon

I. Alminnelige regler

§ 4-1. Retten til alderspensjon

(1) Medlemmene i pensjonsordningen erverver rett til alderspensjon ved årlig pensjonsopptjening og oppbygging av en pensjonsbeholdning for det enkelte medlem. Retten til opptjent pensjon faller bort ved medlemmets død.

(2) Et medlems pensjonsopptjening tilsvarer summen av de midler som til enhver tid er tilført medlemmets pensjonsbeholdning etter reglene i avsnitt II eller avsnitt III.

(3) Årlig alderspensjon beregnes ut fra pensjonsbeholdningen ved uttak av pensjon etter reglene i avsnitt IV eller V.

(4) Opptjeningen av alderspensjon opphører senest når arbeidstakeren har fylt 75 år.

§ 4-2. Krav til pensjonsplanen

(1) Pensjonsplanen for pensjonsordningen skal inneholde de bestemmelser som skal gjelde om beregning og innbetaling av årlige premier fra foretaket og om oppbygging av de enkelte medlemmers pensjonsbeholdning, samt om beregning og utbetaling av årlig pensjon. Pensjonsplanen skal være i samsvar med kravene i loven her.

(2) Pensjonsplanen for pensjonsordningen kan utformes i samsvar med bestemmelsene i avsnitt II (Standardmodell) eller i samsvar med bestemmelsene i avsnitt III (Grunnmodell).

(3) I pensjonsplanen skal årlig premie fra foretaket være fastsatt som en bestemt prosent av de enkelte medlemmenes lønn i foretaket inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Det kan fastsettes i pensjonsplanen at det for medlemmers lønn mellom 7,1 G og 12 G skal innbetales en tilleggspremie beregnet etter en fastsatt prosent av slik lønn på inntil 18,1 prosent.

(4) Årlig premie for medlem i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av det premien ville vært dersom medlemmet hadde fulltidsstilling.

§ 4-3. Beregning av lønn

(1) Et medlems lønn er den lønn som medlemmet mottar fra foretaket i løpet av året.

(2) Endring i lønn som følge av lønnsutviklingen i foretaket eller av avtale, skal tillegges virkning fra det tidspunkt endringen trer i kraft.

(3) Det kan i pensjonsplanen fastsettes at det skal ses bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg, eller i stedet at det skal gjøres et fradrag på inntil 10 prosent av lønn etter første ledd.

§ 4-4. Beregningsgrunnlag

(1) Årlig premie, samt årlige kostnader og risikopremier skal beregnes etter de retningslinjer (beregningsgrunnlaget) som pensjonsinnretningen har meddelt Finanstilsynet. Det skal tas forbehold om endringer dersom vesentlige forutsetninger for beregningsgrunnlaget blir endret.

(2) Finanstilsynet kan gi pålegg for å sikre at beregningsgrunnlaget er betryggende.

§ 4-5. Endring av pensjonsplanen

(1) Pensjonsplanen kan endres i samsvar med bestemmelsene i loven her. Før endringen vedtas, skal saken forelegges styringsgruppen til uttalelse.

(2) Det kan ikke gjennomføres endringer i pensjonsplanen og beregningsgrunnlaget for pensjonsordningen som medfører reduksjon av medlemmers rett til opptjent pensjon på tidspunktet for endringen.

II. Standardmodell

§ 4-6. Årlig pensjonsopptjening. Pensjonsbeholdningen

(1) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem skal tilføres årlig premie for medlemmet i samsvar med pensjonsplanen etter hvert som årets premie innbetales av foretaket. Dersom det er fastsatt i pensjonsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 prosent av årets lønn som tillegg til årets premie etter pensjonsplanen.

(2) Pensjonsinnretningen skal hvert år tilføre pensjonsbeholdningen for de enkelte medlemmer en forholdsmessig del av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforpliktelser overfor medlemmer, som før uttak av pensjon er død i løpet av året.

(3) Utbetaling i henhold til forsikring som gir et medlem rett til premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd, skal tilføres pensjonsbeholdningen.

(4) Reguleringspremie for regulering av pensjonsbeholdningen i henhold til reglene i §§ 4-8 eller 4-9 skal årlig tilføres pensjonsbeholdning.

(5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem tilsvarer summen av de midler som til enhver tid er tilført beholdningen. Dette gjelder selv om pensjonsinnretningen og foretaket har inngått avtale etter § 5-6 om at pensjonsordningens midler skal forvaltes som egen investeringsportefølje med rett til investeringsvalg for foretaket.

§ 4-7. Årlig avkastning. Reguleringsfond

(1) Den avkastning som oppnås ved pensjonsinnretningens forvaltning av midlene i pensjonsbeholdningen i opptjeningsperioden, skal benyttes til å dekke årets reguleringspremie etter reglene i § 4-8 tredje ledd og for øvrig tilføres pensjonsordningens reguleringsfond.

(2) Midler i reguleringsfondet benyttes til å dekke årlig reguleringspremie etter § 4-8 tredje ledd for så vidt denne ikke dekkes av årets avkastning.

(3) Når et medlem tar ut pensjon etter § 4-17, jf. § 4-18, eller fratrer med rett til pensjonsbevis for opptjent pensjonsbeholdning etter § 6-1 annet ledd, skal en forholdsmessig del av reguleringsfondet på dette tidspunkt tilføres medlemmets pensjonsbeholdning.

(4) Paragrafen her gjelder også avkastning av pensjonsbeholdning som forvaltes i egen investeringsportefølje med investeringsvalg for foretaket etter reglene i § 5-6.

§ 4-8. Årlig regulering av pensjonsbeholdningen

(1) Det skal fastsettes i pensjonsplanen at medlemmenes pensjonsbeholdninger i opptjeningsperioden skal reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med alminnelig lønnsvekst. Alminnelig lønnsvekst beregnes som i folketrygden. Det kan i pensjonsplanen i stedet fastsettes at den årlige regulering av pensjonsbeholdningen skal baseres på lønnsøkningen for de enkelte medlemmer som ledd i den alminnelige lønnsutvikling i foretaket.

(2) Regulering av pensjonsbeholdningen som nevnt i første ledd, gjelder likevel ikke for medlemmer som har uttatt full pensjon eller har fratrådt sin stilling i foretaket. Ved delvis uttak av pensjon gjelder reguleringen den del av pensjonsbeholdningen som er tilbake dersom medlemmet fortsatt har stilling i foretaket.

(3) Årlig premie for regulering av pensjonsbeholdningen etter første ledd (reguleringspremien) skal dekkes av årlig avkastning av de midler som er knyttet til medlemmenes pensjonsbeholdninger eller, dersom årets avkastning ikke er tilstrekkelig, ved overføring av midler fra reguleringsfondet etter § 4-7 annet ledd. Udekket del av reguleringspremien skal dekkes av foretaket.

(4) Paragrafen her gjelder også regulering av pensjonsordningens midler som forvaltes i egen investeringsportefølje ved investeringsvalg for foretaket etter reglene i § 5-6.

§ 4-9. Særskilt avtalt lønnsøkning

(1) Det kan i pensjonsplanen fastsettes regler om særskilt oppregulering av et medlems pensjonsbeholdning i tilfelle hvor medlemmet ved skifte av stilling, vesentlig endring av arbeidsoppgaver eller ved særskilt avtale gis et særskilt tillegg i lønn inntil 12 G uavhengig av den alminnelige lønnsutvikling i foretaket. Ved oppreguleringen tilføres pensjonsbeholdningen en engangspremie som helt eller delvis skal tilsvare differansen mellom pensjonsopptjening beregnet ut fra den nye og den ellers gjeldende lønn i tiden fra ansettelsen i foretaket.

(2) Pensjonsplanen skal inneholde nærmere regler om vilkårene for og omfanget av oppregulering av pensjonsbeholdningen som nevnt i første ledd.

(3) Engangspremie for oppregulering etter første ledd skal dekkes av foretaket.

§ 4-10. Grenser for årlig premie for alderspensjon

(1) Foretakets tilskudd til årlig premie etter § 4-6 første ledd kan i pensjonsplanen ikke sette høyere enn 7 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G i det enkelte år. En tilleggspremie for medlemmets lønn mellom 7,1 og 12 G kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år.

(2) Prosentgrensene i første ledd gjelder ikke reguleringspremie som foretaket skal dekke etter §§ 4-8 tredje ledd, 4-9 annet ledd og 4-20 annet ledd. Det samme gjelder kostnader og risikopremier som omfattes av § 4-11, og årlig premie for premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd. Kongen kan ved forskrift fastsette høyere prosentsatser for stillinger med rett til uttak av tjenestepensjon før fylte 62 år.

(3) Kongen kan fastsette en høyeste avkastningsprosent for avkastning som etter § 4-7 første ledd skal tilføres reguleringsfondet i et år. Avkastning ut over fastsatt prosentsats skal tilføres premiefondet.

§ 4-11. Årlige kostnader og risikopremier

(1) Kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen skal årlig dekkes av foretaket som tillegg til årlige premier til alderspensjon. Det samme gjelder årlig premie for premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd.

(2) Bestemmelsen i første ledd gjelder også dekning av:

 • a. årlig vederlag for avkastningsrisiko etter § 2-3 annet ledd knyttet til pensjonsbeholdningen før uttak av pensjon,

 • b. årlig vederlag for avkastningsrisiko og premie for levealdersrisiko i utbetalingsperioden.

III. Grunnmodell

§ 4-12. Årlig pensjonsopptjening. Pensjonsbeholdningen

(1) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem skal tilføres årlig premie for medlemmet i samsvar med pensjonsplanen etter hvert som årets premie innbetales av foretaket. Dersom det er fastsatt i pensjonsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 prosent av årets lønn som tillegg til årets premie etter pensjonsplanen.(2) Pensjonsinnretningen skal hvert år tilføre pensjonsbeholdning for de enkelte medlemmer en forholdsmessig del av midlene som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforpliktelser overfor medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året. (3) Den avkastning som oppnås ved pensjonsinnretningens forvaltning av midlene i pensjonsbeholdningen i opptjeningstiden, skal årlig tilføres pensjonsbeholdningen. (4) Utbetaling i henhold til forsikring som gir et medlem rett til premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd, skal tilføres pensjonsbeholdningen. (5) Pensjonsbeholdningen for det enkelte medlem tilsvarer summen av de midler som til enhver tid er tilført beholdningen med mindre pensjonsbeholdningen forvaltes som egen investeringsportefølje etter reglene i § 5-5.

§ 4-13. Grenser for årlig premie for alderspensjon

(1) Foretakets tilskudd til årlig premie etter § 4-12 første ledd kan i pensjonsplanen ikke sette høyere enn 8 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G i det enkelte år. En tilleggspremie for medlemmets lønn mellom 7,1 og 12 G kan i pensjonsplanen ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år. (2) Prosentgrensene etter første og annet ledd gjelder ikke kostnader og risikopremier som omfattes av § 4-14 første ledd. Kongen kan ved forskrift fastsette høyere prosentsatser for stillinger med rett til uttak av tjenestepensjon før fylte 62 år.(3) Kongen kan fastsette en høyeste avkastningsprosent for avkastning som etter § 4-12 tredje ledd skal tilføres de enkelte medlemmers pensjonsbeholdning i et år. Avkastning ut over fastsatt prosentsats skal tilføres premiefondet.

§ 4-14. Årlige kostnader og risikopremier

(1) Kostnader for administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen skal årlig dekkes av foretaket som et årlig kostnadstillegg til premier til alderspensjon, herunder årlig premie for premiefritak ved uførhet etter § 2-1 annet ledd og årlig vederlag for avkastningsrisiko etter § 2-3 annet ledd knyttet til pensjonsbeholdningen før uttak av pensjon.

(2) Årlig vederlag for avkastningsrisiko, premie for levealdersrisiko og administrative kostnader i utbetalingsperioden, skal dekkes ved et fradrag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen i utbetalingsperioden eller om nødvendig i den årlige pensjonsytelse som skal utbetales.

IV. Uttak av alderspensjon mv.

§ 4-15. Alder ved uttak av alderspensjon

(1) En arbeidstaker kan tidligst ta ut alderspensjon ved fylte 62 år. Kongen kan fastsette regler om uttak av alderspensjon før fylte 62 år for stillinger som:

 • a. medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning for de ansatte, eller

 • b. krever at de ansatte har særlige fysiske eller psykiske egenskaper for at arbeidet skal bli tilfredsstillende utført på forsvarlig måte.

(2) Det kan ikke stilles som vilkår i regelverket at alderspensjon bare kan eller må tas ut samtidig med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Det kan heller ikke stilles som vilkår at arbeidstakeren ikke har heltids- eller deltidsstilling i foretaket eller hos annen arbeidsgiver.

§ 4-16. Utbetalingstid

(1) Alderspensjon skal ytes fra uttak av alderspensjon etter § 4-15 og så lenge arbeidstakeren lever, med mindre annet følger av annet ledd eller § 4-23. Livsvarig alderspensjon kan ikke omdannes til tidsavgrenset alderspensjon etter reglene i § 4-23.

(2) Det kan likevel fastsettes i pensjonsplanen at utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Et medlem og pensjonsinnretningen kan også avtale at alderspensjon bare skal ytes i det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig pensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Ved omregningen etter dette ledd gjelder § 4-21 annet ledd.

(3) For stillinger med rett til uttak av alderspensjon før 62 år kan det i pensjonsplanen fastsettes at alderspensjonen bare skal løpe fram til, eller settes ned ved, fylte 67 år. Kongen kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra første eller annet ledd.

§ 4-17. Årlig alderspensjon. Levealdersjustering

(1) Årlig alderspensjon beregnes på grunnlag av medlemmets pensjonsbeholdning og forventet levetid på uttaktidspunktet. Ved uttak av pensjon skal en forholdsmessig del av reguleringsfondet på dette tidspunkt tilføres medlemmets pensjonsbeholdning, jf. § 4-7 tredje ledd.

(2) Ved uttak av pensjon legges til grunn at et medlems forventede gjenstående levetid utgjør et antall år beregnet etter reglene om levealdersjustering og nøytralt uttak i tredje ledd. Årlig pensjonsytelse beregnes ut fra forventet gjenstående levetid i den måned uttaket av alderspensjon foretas.

(3) Et medlems alderspensjon levealdersjusteres ut fra endringer i de forsikredes forventede gjenstående levetid beregnet for hvert årskull ut fra den statistikk for gjennomsnittlig dødelighet for menn og kvinner som benyttes av pensjonsinnretningene på uttakstidspunktet. Alderspensjonen skal være nøytral i forhold til medlemmets uttaksalder ved at forskjeller i forventet gjenstående levetid ved ulike uttaksaldere innen hvert årskull legges til grunn ved beregningen. Årlig pensjonsytelse beregnes slik at forventet nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger er uavhengig av uttaksalderen. Regler om diskonteringsrente kan fastsettes av departementet.

(4) Pensjonsinnretningen bærer risikoen for avvik mellom forventet og faktisk utbetalingsperiode, herunder endring i levealder i utbetalingsperioden. Årlig premie for avkastningsrisiko og levealdersrisiko i utbetalingsperioden, dekkes årlig etter reglene i §§ 4-11 annet ledd eller 4-14 annet ledd.

(5) Pensjonsinnretning som har levealdersrisiko i sin portefølje som avviker fra det som følger av annet og tredje ledd, kan ta hensyn til dette ved beregning av årlig premie for levealdersrisiko som nevnt i §§ 4-11 og 4-14. Departementet kan fastsette nærmere regler om beregningen.

§ 4-18. Uttak av alderspensjon

(1) Medlem skal gi pensjonsinnretningen melding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon skal utbetales. Dersom det ikke er sendt melding om uttak av alderspensjon innen fylte 75 år, skal pensjonen uansett utbetales.

(2) Medlem kan i meldingen bestemme at uttaket av alderspensjon bare skal gjelde en del av pensjonsytelsen. Graden av uttak kan likevel ikke være mindre enn det som er nødvendig for at samlet årlig pensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

(3) Uttaksgraden kan på ethvert tidspunkt etter uttak fram til fylte 75 år endres til fullt uttak av pensjon. Uttaksgraden kan for øvrig endres ved fylte 67 år og deretter på tidspunkter fastsatt i regelverket. Ved fylte 75 år skal uttaket uansett endres til fullt uttak.

(4) Ved endring av uttaksgraden foretas omberegning av pensjonsytelsen etter reglene i § 4-21.

(5) Medlem som mottar uførepensjon, kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 prosent. Blir arbeidstaker ufør etter uttak av alderspensjon, reduseres alderspensjonsutbetalingen slik at pensjonsgraden ikke overskrider 100 prosent.

§ 4-19. Pensjonsopptjening etter pensjonsuttak

(1) Pensjonsopptjening som tilføres pensjonsbeholdningen etter uttak av full pensjon, regnes om til årlig pensjon etter reglene i § 4-17 på grunnlag av forventet gjenstående levetid på omregningstidspunktet og legges til årlig pensjonsytelse.

(2) Omregningen foretas med virkning fra 1. januar året etter at opptjeningen fant sted.

(3) Ved gradert uttak av pensjon skal pensjonsopptjening som tilføres pensjonsbeholdningen etter uttak, omregnes til pensjon når uttaksgraden endres.

§ 4-20. Årlig avkastning. Regulering av pensjoner

(1) Den årlige avkastning som i utbetalingsperioden oppnås ved pensjonsinnretningens forvaltning av midlene i pensjonsbeholdningen til enhver tid, skal benyttes til pensjonsregulering etter reglene i paragrafen her.

(2) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at pensjoner under utbetaling skal reguleres årlig i samsvar med alminnelig lønnsvekst og fratrekkes deretter 0,75 prosent, eller i samsvar helt eller delvis med endring av grunnbeløpet i folketrygden. Årlig pensjonsreguleringspremie dekkes av årets avkastning av midlene i pensjonsbeholdningene til de medlemmer som har uttatt pensjon. Årlig avkastning som overstiger årets pensjonsreguleringspremie skal tilføres pensjonsordningens pensjonsreguleringsfond. Dersom årlig reguleringspremier ikke kan dekkes av årets avkastning eller ved overføring av midler i pensjonsreguleringsfondet, skal udekket del av pensjonsreguleringspremien dekkes av foretaket.

(3) Dersom regelverket ikke inneholder bestemmelse som nevnt i annet ledd, skal årlig avkastning av midlene i det enkelte medlems pensjonsbeholdning i utbetalingsperioden utbetales som tillegg til medlemmets pensjonsytelse i påfølgende år. Når annet ikke er avtalt mellom medlemmet og pensjonsinnretningen, skal avkastning som vil gi tillegg til pensjonsytelsen på mer enn en regulering av pensjonsytelse i samsvar med alminnelig lønnsvekst, deretter fratrukket 0,75 prosent, tilføres medlemmets pensjonsbeholdning og benyttes til tilsvarende tillegg til pensjoner som vil bli utbetalt i etterfølgende år.

(4) Ved gradert uttak av pensjon foretas forholdsmessig utbetaling etter tredje ledd.

(5) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke når det avtalt at midlene i pensjonsbeholdningen skal forvaltes i utbetalingsperioden i en egen investeringsportefølje med investeringsvalg etter reglene i § 5-5 fjerde ledd fjerde punktum.

§ 4-21. Omregning av pensjonsytelser

(1) Dersom et medlem endrer uttaksgraden, skal pensjonsytelsen beregnes på nytt etter reglene i § 4-17 ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning på omregningstidspunktet. Har et medlem stoppet uttak av pensjon, beregnes pensjonsytelsen ved senere uttak av pensjon etter reglene i § 4-17 ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning på det nye uttakstidspunktet.

(2) Settes utbetalingstiden ned etter reglene i § 4-16 annet ledd, beregnes alderspensjonen ut fra pensjonsbeholdningen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på uttakstidspunktet.

§ 4-22. Opplysningsplikt om pensjonsytelser

(1) Pensjonsinnretningen skal i løpet av det året en arbeidstaker fyller 61 år gi vedkommende informasjon om beregnet årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon fra hvert av årene fra fylte 62 år til fylte 67 år, henholdsvis med og uten fortsatt pensjonsopptjening. Det skal også gis informasjon om retten til pensjonsopptjening ved arbeid etter fylte 67 år.

(2) Første ledd gjelder tilsvarende når pensjonsinnretningen mottar melding etter § 4-18 om uttak av pensjon før fylte 67 år. Er utbetalingstiden redusert etter § 4-23 annet ledd, skal pensjonsinnretningen gi arbeidstakeren skriftlig informasjon om adgangen til å redusere uttaket fra folketrygden og andre pensjonsleverandører.

(3) Informasjonen etter denne bestemmelsen skal gis skriftlig og på en oversiktlig og lett forståelig måte.

(4) Kongen kan gi nærmere regler om opplysningsplikt for pensjonsinnretninger.

V. Pensjonsordning med tidsavgrenset alderspensjon

§ 4-23. Tidsavgrenset utbetalingsperiode

(1) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at alderspensjonen skal opphøre ved fylte 80 år eller senere, men ikke i noe tilfelle før alderspensjon har vært utbetalt minst i 10 år. Tidsavgrenset alderspensjon kan kreves omdannet til alderspensjon som skal ytes så lenge medlemmet lever.

(2) Ved uttak av pensjon beregnes årlig pensjonsytelse ut fra pensjonsbeholdningen og forventet utbetalingsperiode på uttakstidspunktet etter reglene i § 4-17 annet og tredje ledd. Utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, jf. § 4-21 annet ledd. For øvrig gjelder reglene i § 4-17 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(3) Ved endret uttaksgrad skal pensjonsytelsen beregnes på nytt ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning og forventet utbetalingsperiode på endringstidspunktet. Tilsvarende gjelder ved omdanning til alderspensjon som skal ytes så lenge medlemmet lever.

VI. Tilskudd fra arbeidstakerne

§ 4-24. Alminnelige regler

(1) Ved avtale mellom foretaket og et flertall av medlemmene i pensjonsordningen på minst to tredeler eller fagforeninger som representerer minst to tredeler av medlemmene, kan det fastsettes at medlemmene selv skal innbetale en årlig innskuddspremie til pensjonsordningen. Avtalen skal inneholde bestemmelser om reservasjonsrett. Skal et medlem ha adgang til å reservere seg mot å delta i tilskuddordningen, skal vilkårene for reservasjonsretten fastsettes i avtalen. Minst to tredeler av arbeidstakerne må bli med i ordningen.

(2) Avtalen skal fastsette årlig innskuddspremie fra medlemmene som en bestemt prosent av det enkelte medlems lønn inntil 12 G, samt angi hvordan innskuddspremier fra medlemmene skal innbetales. Den årlige innskuddspremie i prosent av lønn kan ikke settes høyere enn halvparten av lovens grenser for årlig premie for alderspensjon i §§ 4-10 og 4-13 for lønn inntil 12 G. Samlet årlig innskuddspremie for hvert medlem skal ikke overstige de grenser for årlig premie for alderspensjon som følger av § 4-10 eller 4-13.

(3) Årets innskuddspremie fra et medlem skal tilføres medlemmets pensjonsbeholdning etter hvert som tilskudd blir innbetalt. Det kan avtales at inntil en forholdsmessig del av de premier og kostnader som foretaket skal dekke etter §§ 4-11 eller 4-14 første ledd, skal dekkes av de medlemmer som omfattes av tilskuddordningen, ved fradrag i årlig avkastning av pensjonsbeholdningen eller om nødvendig ved fradrag i pensjonsbeholdningen eller i årlig pensjonsytelse.

(4) De bestemmelser som etter avtalen skal gjelde for arbeidstakernes tilskuddordning, skal inntas i pensjonsplanen for pensjonsordningen. Arbeidstakere som ansettes etter etablering av tilskuddordningen skal være med i ordningen.

Kapittel 5. Pensjonsordningens midler

I. Alminnelige regler

§ 5-1. Midler knyttet til pensjonsordningen

(1) En pensjonsordnings midler omfatter midler tilsvarende medlemmenes pensjonsbeholdninger til enhver tid, samt i tilfelle midler i pensjonsordningens reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond. Midler knyttet til pensjonsbevis omfattes ikke.

(2) Pensjonsinnretning skal garantere at pensjonsordningens midler til enhver tid minst tilsvarer medlemmenes opptjente pensjonsbeholdninger og midler overført til reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, med mindre annet følger av reglene om investeringsvalg etter § 5-5. I forhold til medlemmene av pensjonsordningen gjelder dette selv om pensjonsinnretningen og foretaket har inngått avtale etter § 5-6 om at pensjonsordningens midler skal forvaltes som egen investeringsportefølje med rett til investeringsvalg for foretaket.

(3) Pensjonsordningens midler skal disponeres i samsvar med regler gitt i eller i medhold av loven her.

(4) Pensjonsordningens midler kan overføres til annen pensjonsinnretning ved flytting av pensjonsordningen etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11.

§ 5-2. Forholdet til foretaket

(1) Pensjonsordningens midler skal holdes atskilt fra foretakets midler.

(2) Midlene hefter ikke for foretakets forpliktelser. Midlene kan ikke ved pantsettelse eller på annen måte benyttes til å sikre eller å dekke foretakets kreditorer.

II. Kapitalforvaltning

§ 5-3. Forsvarlig kapitalforvaltning

(1) Pensjonsordningens midler skal forvaltes på forsvarlig måte i samsvar med de regler for kapitalforvaltning som til enhver tid gjelder for pensjonsinnretningen.

§ 5-4. Fordeling av årlig avkastning

(1) Årlig avkastningen ved pensjonsinnretningens forvaltning av pensjonsordningens midler skal fordeles forholdsmessig mellom medlemmenes pensjonsbeholdninger, og i tilfelle reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond med mindre annet følger av § 4-7 første ledd.

(2) Paragrafen her gjelder ikke for så vidt annet følger av reglene i § 5-5.

§ 5-5. Individuell investeringsportefølje

(1) Det kan fastsettes i regelverket at pensjonsinnretningen skal opprette egen pensjonskonto for hvert medlem, og at hver pensjonskonto skal tilordnes en egen investeringsportefølje som tilsvarer pensjonsbeholdningen til det enkelte medlem. Foretaket og pensjonsinnretningen skal inngå avtale om hvordan investeringsporteføljen skal sammensettes og den adgang medlemmene skal ha til å endre sammensetningen. Før foretaket gjør dette, skal styringsgruppen gis anledning til å uttale seg.

(2) Avkastningen på investeringsporteføljen skal hvert år tilføres pensjonskontoen. Kontohaveren bærer risikoen for at verdien av investeringsporteføljen blir redusert, når annet ikke er fastsatt i regelverket eller ved avtale med pensjonsinnretningen.

(3) Kostnadene ved administrasjon og forvaltning av pensjonsordningen dekkes av foretaket etter § 4-14 første ledd. Særskilte kostnader ved endring av investeringsporteføljen og i tilfelle særskilt avkastningsgaranti etter § 5-8 femte ledd skal dekkes av det enkelte medlem og kan belastes dets pensjonskonto.

(4) Ved uttak av pensjon beregnes medlemmets årlig pensjon på grunnlag av verdien på uttakstidspunktet av medlemmets pensjonsbeholdning. Reglene i §§ 4-15 til 4-19, 4-20 første, tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22 gjelder tilsvarende. Kostnader og risikopremier i utbetalingsperioden dekkes etter reglene § 4-14 annet ledd. Kontohaveren kan likevel kreve at pensjonsbeholdningen fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje etter reglene i første til annet ledd i paragrafen her, og i så fall beregnes årlig pensjonsytelse ut fra investeringsporteføljens verdi og forventet gjenstående levetid ved hver utbetaling.

(5) Midler knyttet til egen pensjonskonto kan bare flyttes til en annen pensjonsinnretning ved flytting av pensjonsordningen etter reglene i § 5-1 fjerde ledd.

§ 5-6. Investeringsvalg for foretaket

(1) Ved pensjonsordning opprettet etter standardmodellen kan pensjonsinnretningen og foretaket avtale at pensjonsordningens midler skal forvaltes som egen investeringsportefølje med rett til investeringsvalg for foretaket. Avtalen medfører ingen begrensninger i foretakets forpliktelser overfor medlemmene i pensjonsordningen i henhold til regelverket eller loven her.

(2) Det skal fastsettes i avtalen hvordan investeringsporteføljen skal være sammensatt, og hvilken adgang foretaket skal ha til å endre sammensetningen.

(3) Avkastning og tap ved forvaltningen av investeringsporteføljen skal tilordnes foretaket med mindre annet følger av pensjonsinnretningens avkastningsgaranti etter § 5-8.

(4) Årets avkastningsresultat benyttes til oppregulering av pensjonsbeholdningene og i tilfelle overføring til reguleringsfondet etter reglene i § 4-7 første ledd, og til oppregulering av pensjoner under utbetaling og i tilfelle overføring til pensjonsreguleringsfondet etter reglene § 4-20.

(5) Er avkastningsresultatet negativt eller ikke tilstrekkelig til å dekke årets regulering av pensjonsbeholdninger og pensjoner etter § 4-8 tredje ledd eller § 4-20 annet ledd, skal de midler som trengs for å sikre arbeidstakernes pensjonsrettigheter overføres fra premiefondet eller foretaket. Avtalen skal inneholde regler om foretakets plikt til å dekke negativt avkastningsresultat i et år som ikke dekkes ved overføring av premiefondet.

§ 5-7. Sammensetning og registrering av investeringsportefølje

(1) En investeringsportefølje sammensettes i samsvar med retningslinjer for kapitalforvaltningen i pensjonsinnretninger og kan bestå av

 • a. andeler i verdipapirfond,

 • b. andeler i en særskilt investeringsportefølje, og

 • c. kontanter og tilsvarende likvider.

(2) Eiendeler tilordnet den enkelte investeringsportefølje skal registreres slik at det til enhver tid er klart hvilke eiendeler som inngår i porteføljen.

(3) Ved endring av en investeringsporteføljes sammensetning skal markedsverdien av eiendelene legges til grunn ved avregningen.

§ 5-8. Avkastningsgarantier

(1) Pensjonsinnretningen kan ved avtale påta seg garantiansvar for størrelsen av den avkastning som vil bli oppnådd ved forvaltningen av pensjonsordningens midler.

(2) Avtalen skal angi den årlige avkastningsprosent som gjelder for garantien. Det kan ikke avtales høyere avkastningsprosent enn 3 prosent eller en høyere eller lavere prosentgrense fastsatt av Finanstilsynet for avkastningsgarantier.

(3) Det skal også fremgå av avtalen om avkastningsgarantien skal gjelde for avkastningen i det enkelte år eller for gjennomsnittlig avkastning i løpet av et fastsatt antall av år. En avkastningsgaranti kan ikke ha en lengre løpetid enn 5 år.

(4) Avkastningsgaranti kan også inngå i eller knyttes til avtale om forvaltning av midler som en egen investeringsportefølje etter reglene i § 5-5 eller § 5-6. Slik avkastningsgaranti kan også knyttes til en negativ prosentsats.

(5) Pensjonsinnretningen skal kreve særskilt årlig godtgjørelse for dekning av garantirisikoen i henhold til den pristariff som gjelder på avtaletidspunktet.

§ 5-9. Kontoinformasjon

(1) Pensjonsinnretningen skal hvert år gi de enkelte medlemmer opplysning om pensjonsbeholdningen som minst angir:

 1. pensjonsbeholdningen ved årets utgang, samt midler tilført pensjonsbeholdningen som premie, dødelighetsarv og avkastning i løpet av året,

 2. årets regulering av pensjonsbeholdning eller pensjonsytelser i samsvar med lønnsvekst og i tilfelle lønnsendring, herunder reguleringspremie som er dekket av avkastning av pensjonsbeholdningen,

 3. pensjonsytelse utbetalt i løpet av året,

 4. risikopremier og andre kostnader belastet pensjonsbeholdningen, avkastningen eller pensjonsytelsen,

 5. ved forvaltning av pensjonsordningens midler eller pensjonsbeholdningen i egen investeringsportefølje, tap som er belastet investeringsporteføljen.

(2) Kongen kan fastsette nærmere regler om hvilken informasjon som skal gis fra pensjonsinnretningen, herunder regler kontoutskrift.

III. Premiefond

§ 5-10. Premiefond for pensjonsordningen

(1) Foretaket skal ha et premiefond for pensjonsordningen. Bestemmelsene i §§ 5-1 annet og tredje ledd og 5-2 gjelder tilsvarende for premiefond.

(2) Midler i premiefondet skal forvaltes av pensjonsinnretningen i samsvar med de regler for kapitalforvaltningen som til enhver tid gjelder for pensjonsinnretningen, med mindre annet følger av § 5-14. Avkastningen på midler knyttet til premiefond skal årlig tilføres premiefondet.

(3) Premiefondet kan flyttes til annen pensjonsinnretning eller institusjon etter reglene i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 11.

(4) Midler i premiefond opprettet av samme foretak skal anses som ett fond knyttet til foretakets pensjonsordninger.

§ 5-11. Premiefondets midler

(1) Premiefondet skal tilføres

 1. alle tilskudd til premiefondet som omfattes av skatteloven § 6-46 første ledd bokstav c,

 2. avkastningen av midlene i premiefondet etter § 5-10 annet ledd eller § 5-14 annet ledd,

 3. avkastning som tilordnes premiefondet etter §§ 4-10 tredje ledd eller 4-13 tredje ledd,

 4. for meget betalt innskuddspremie for medlemmer som slutter i foretaket i løpet av året,

 5. pensjonsbeholdning for medlem som ved fratredelse i foretaket har kortere tjenestetid enn 12 måneder, jf. § 6-1 annet ledd annet punktum.

§ 5-12. Bruk av premiefondet

(1) Premiefondet kan bare brukes til dekning av:

 1. årets premier med kostnader og risikopremier som skal dekkes av foretaket etter reglene i kapittel 4,

 2. kostnad i henhold til § 2-9 fjerde ledd,

(2) Foretaket kan ikke bruke midler i premiefondet til formål som nevnt i første ledd bokstav b), med mindre premiefondet fortsatt vil være tilstrekkelig til å sikre at årets og neste års premier mv. etter bokstav a) blir betalt.

§ 5-13. Overføring til foretaket

(1) Er premiefondet ved årets utgang større enn seks ganger gjennomsnittet av årets og de to foregående års premier med kostnader og risikopremier for den eller de pensjonsordninger foretaket har, skal foretaket sørge for at det overskytende beløp tilbakeføres til foretaket.

(2) Foretaket kan bestemme at midler i premiefondet som overstiger halvparten av grensen etter første ledd, skal overføres til foretaket. Før beslutning om overføring treffes av foretaket, skal spørsmålet forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen til uttalelse.

5-14. Premiefond med investeringsportefølje

(1) Foretaket og pensjonsinnretningen kan avtale at midler i premiefondet skal forvaltes som en egen investeringsportefølje. Foretaket skal ha adgang til å endre investeringsporteføljen.

(2) Avkastningen på investeringsporteføljen skal hvert år tilføres premiefondet. Foretaket bærer risikoen for at verdien av investeringsporteføljen blir redusert, når annet ikke er avtalt med institusjonen.

(3) Bestemmelsene i §§ 5-7 og 5-8 gjelder tilsvarende.

Kapittel 6. Opphør av medlemskap. Pensjonsbevis

I. Alminnelige regler

§ 6-1. Opphør av medlemskap

(1) Et medlem som slutter i foretaket uten samtidig å ta ut alderspensjon fra ordningen, opphører ved fratredelsen å være medlem av pensjonsordningen.

(2) Medlemmet beholder sin rett til opptjent pensjonsbeholdning ved fratredelsen. Er medlemmets tjenestetid ved fratredelsen kortere enn 12 måneder, skal likevel pensjonsbeholdningen tilføres premiefondet.

(3) Pensjonsbeholdningen kan ikke utbetales til medlemmet.

§ 6-2. Rett til pensjonsbevis

(1) Pensjonsinnretningen skal sørge for at det utstedes pensjonsbevis som sikrer medlemmet rett til pensjonsbeholdningen etter § 6-1 annet ledd. Er pensjonsbeholdningen forvaltet i særskilt investeringsportefølje etter reglene § 5-5, skal pensjonsbeholdningen bestemmes ut fra verdien av investeringsporteføljen på fratredelsestidspunktet.

(2) Har medlemmet fratrådt sin stilling i foretak med pensjonsordning etter standardmodellen, skal pensjonsbeholdningen tilføres en forholdsmessig del av pensjonsordningens reguleringsfond, jf. § 4-7 tredje ledd. I så fall skal det også knyttes administrasjonsreserve til pensjonsbeviset.

(3) Er pensjonsbeholdningen mindre enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp og har medlemmet pensjonsbevis fra tidligere arbeidsforhold, har medlemmet likevel bare rett til å få pensjonsbeholdningen overført til dette. Medlemmet kan i stedet kreve overføring til individuell pensjonsavtale etter lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning.

(4) Pensjonsbeviset skal utstedes av livsforsikringsselskapet som har tegnet forsikringen. Er pensjonsordningen i en pensjonskasse, utstedes pensjonsbevis etter reglene i § 6-3. Pensjonsbevis kan utstedes elektronisk dersom arbeidstakeren uttrykkelig godtar dette.

(5) Det kan inngås avtale om at midler som knyttes til pensjonsbeviset, skal forvaltes som egen investeringsportefølje etter reglene i § 6-10.

§ 6-3. Særregler for pensjonskasser

(1) En pensjonskasse kan inngå avtale med et livsforsikringsselskap som nevnt i § 1-1 annet ledd om at selskapet skal utstede pensjonsbevis til medlemmer som slutter i foretaket. Pensjonskassen skal inngå slik avtale dersom pensjonskassen etter sin tillatelse ikke har adgang til å utstede pensjonsbevis.

(3) Når pensjonsbevis ikke skal utstedes av et livsforsikringsselskap, utstedes pensjonsbeviset av pensjonskassen. Bestemmelsene i § 6-2 første og annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 6-4. Forsikringsforholdet etter pensjonsbevis. Kontoinformasjon

(1) Pensjonsbeviset utgjør et eget rettsforhold mellom den som har mottatt pensjonsbeviset og pensjonsinnretningen som har utstedt det. Midlene knyttet til et pensjonsbevis kan overføres til annen pensjonsinnretning som nevnt i § 1-1 annet ledd, etter reglene i forsikringsloven kapittel 11.

(2) Fortsettelsesforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 19-7 skal tegnes på samme vilkår som pensjonsbeviset. Årlig premie kan likevel ikke overstige det beløp, justert etter alminnelig lønnsvekst, som ble innbetalt til pensjonsbeholdningen siste år arbeidstakeren var medlem av pensjonsordningen.

(3) Pensjonsinnretningen skal hvert år gi innehavere av pensjonsbevis opplysning om pensjonsbeholdningen som minst angir:

 • a. pensjonsbeholdningen ved årets utgang, samt midler tilført pensjonsbeholdningen i løpet av året som avkastning, dødelighetsarv og premie etter annet ledd,

 • b. pensjonsytelse utbetalt i løpet av året,

 • c. risikopremier og andre kostnader belastet pensjonsbeholdningen eller pensjonsytelsen,

 • d. ved forvaltning av pensjonsbeholdningen i egen investeringsportefølje, tap som er belastet investeringsporteføljen.

(4) Kongen kan fastsette nærmere regler om hvilken informasjon som skal gis fra pensjonsinnretningen etter tredje ledd, herunder regler om kontoutskrift.

§ 6-5. Sammenslåing av pensjonsbevis

(1) Arbeidstaker som har flere pensjonsbevis kan kreve at midlene knyttet til pensjonsbevisene blir slått sammen, og at nytt pensjonsbevis blir utstedt på grunnlag av samlet pensjonsbeholdning. Det nye pensjonsbeviset utstedes av den pensjonsinnretning som har utstedt pensjonsbevisene, eller som de øvrige pensjonsbevisene er flyttet til etter § 6-4 første ledd.

(2) Ved sammenslåing av pensjonsbevis som gir ulike rettigheter, skal det foretas omregning ut fra pensjonsbeholdningene. For pensjonsbevis som gir rett til utbetaling av pensjon når krav om sammenslåing fremsettes, foretas omregning som nevnt i § 4-19 første ledd. Samlet forsikringsteknisk kontantverdi skal være den samme før og etter omregningen.

(3) Kongen kan fastsette nærmere regler om sammenslåing av pensjonsbevis.

§ 6-6. Utenlandske statsborgere

(1) Utenlandske statsborgere som har hatt bopel her i riket i mindre enn tre år, og som slutter i foretaket med rett til opptjent pensjon og som deretter bosetter seg i utlandet, kan bruke midlene knyttet til pensjonsbeviset til å sikre pensjonsrettigheter i utenlandsk pensjonsinnretning.

§ 6-7. Registrering av pensjonsbevis

(1) Pensjonsbevis utstedt i henhold til reglene i loven her skal registreres i Fripoliseregisteret.

(2) Kongen gir nærmere regler om opprettelsen av Fripoliseregisteret og om føringen av registeret, samt om adgangen til å innhente opplysninger fra registerføreren. Kongen kan også gi regler om foretakenes, pensjonsinnretningenes og de forsikredes plikt til å gi opplysninger til Fripoliseregisteret.

II. Forvaltning av pensjonsbevis

§ 6-8. Forvaltning av pensjonsbeholdningen mv.

(1) Pensjonsbeholdning knyttet til pensjonsbevis forvaltes av pensjonsinnretningen etter ellers gjeldende regler.

(2) Pensjonsinnretning skal garantere at midlene knyttet til pensjonsbeviset til enhver tid minst tilsvarer pensjonsbeholdningen. Reglene i § 5-8 om særskilt avkastningsgaranti gjelder tilsvarende.

(3) Pensjonsbeviset skal hvert år tilføres en forholdsmessig del av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforpliktelser overfor medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året. Årlig avkastning av midler i pensjonsbeholdningen tilføres pensjonsbeholdningen hvert år etter fradrag for pensjonsinnretningens årlige vederlag for avkastningsrisiko.

(4) Årlige kostnader ved administrasjon av pensjonsbeviset dekkes av administrasjonsavsetning knyttet til pensjonsbeviset. Har pensjonsbeviset ikke administrasjonsavsetning, skal kostnadene dekkes ved fradrag i årlig avkastning av midlene i pensjonsbeholdningen.

(5) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke pensjonsbevis med pensjonsbeholdning forvaltet som egen investeringsportefølje etter reglene i § 6-10.

§ 6-9. Uttak av pensjon

(1) Reglene om uttak av alderspensjon i §§ 4-15 til 4-18, 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22, samt § 4-14 annet ledd gjelder tilsvarende for pensjonsbevis.

(2) Det kan bare foretas gradert uttak i § 4-18 annet og tredje ledd dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette.

§ 6-10. Pensjonsbevis med investeringsvalg

(1) Ved utstedelse av pensjonsbevis eller senere kan innehaveren og pensjonsinnretningen avtale at midler tilsvarende pensjonsbeholdningen og i tilfelle administrasjonsreserven knyttet til pensjonsbeviset, skal forvaltes som egen investeringsportefølje tilordnet pensjonsbeviset. Avtalen skal angi hvordan porteføljen skal settes sammen og hvilken adgang innehaveren skal ha til å endre sammensetningen. En slik avtale kan bare omfatte midler tilsvarende pensjonsbeholdningen og administrasjonsreserve knyttet til pensjonsbeviset.

(2) Pensjonsbeviskontoen skal tilføres avkastningen av investeringsporteføljen. Pensjonsbeviset skal hvert år tilføres en forholdsmessig del av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforpliktelser overfor medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året. Innehaveren bærer risikoen for at verdien av investeringsporteføljen blir redusert, når annet ikke er fastsatt ved særskilt avkastningsgaranti etter reglene i § 5-8.

(3) Pensjonsinnretningen kan kreve vederlag for administrasjon og forvaltning av pensjonsbeviset, for innehaverens bruk av rett til å endre investeringsporteføljen, samt eventuell avkastningsgaranti knyttet til pensjonsbeviset. Vederlaget kan dekkes ved belastning av pensjonsbeviskontoen. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vederlag knyttet til pensjonsbeviset og om dekning av vederlag ved belastning av pensjonsbeviskontoen.

(4) Ved uttak av alderspensjon gjelder reglene i §§ 4-15 til 4-18, 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22, samt § 4-14 annet ledd tilsvarende. Årlig alderspensjon beregnes med utgangspunkt i investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet. Midlene knyttet til pensjonsbeviset skal på uttakstidspunktet overføres til alminnelig forvaltning i kollektivporteføljen, med mindre innehaveren krever at midlene knyttet til pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje. Hvis pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje, skal årlig alderspensjon beregnes ut fra investeringsporteføljens verdi og forventet gjenstående levetid ved hver utbetaling. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om beregningen og utbetalingen av årlig alderspensjon fra pensjonsbeviset.

(5) Før det inngås avtale om utstedelse av pensjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, skal pensjonsinnretningen skriftlig opplyse innehaveren om at:

 • a. investeringsporteføljen tilordnet pensjonsbeviset vil bli forvaltet for innehaverens regning og risiko,

 • b. pensjonsytelsene bestemmes ut fra verdien av porteføljen på tidspunktet for uttak av pensjon,

 • c. pensjonsinnretningens ansvar for avkastningsresultatet og verdiutviklingen over tid bortfaller, med mindre annet er avtalt,

 • d. pensjonsinnretningen har rett til årlig vederlag som nevnt i tredje ledd.

For hvert forhold det opplyses om etter bokstav a til d skal det samtidig opplyses skriftlig om hvilke vilkår som gjelder for et pensjonsbevis som undergis alminnelig forvaltning.

(6) Pensjonsinnretningen har plikt til å kartlegge innehaverens behov og ønske om risiko og til å opplyse om eventuelle forhold som tilsier at en avtale om forvaltning av pensjonsbeviset i egen investeringsportefølje ikke vil være i innehaverens interesse. Før det inngås avtale om utstedelse av pensjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, skal pensjonsinnretningen i alle tilfelle gi innehaveren råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon og størrelsen av midlene knyttet til pensjonsbeviset. Når innehaveren har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal pensjonsinnretningen gi råd om risikoreduserende tiltak. En skriftlig sammenfatning av de råd som pensjonsinnretningen gir etter leddet her skal sendes innehaveren. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om pliktig informasjon og rådgivning.

(7) § 6-5 om sammenslåing av pensjonsbevis gjelder tilsvarende.

Kapittel 7. Overgangsregler for eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger mv.

I. Alminnelige regler

§ 7-1. Virkeområde

(1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for kollektiv pensjonsforsikring i ytelsesbaserte pensjonsordninger etter bestemmelsene i foretakspensjonsloven som er opprettet før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og for medlemmene av slike pensjonsordninger på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(2) Bestemmelsene i § 7-10 gjelder fripoliser som sikrer rett til pensjon opptjent i ytelsesbasert pensjonsordning ved tjenestetid før tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(3) Med «ytelsesbasert pensjonsordning» menes i dette kapittel åpen eller lukket ytelsesbasert pensjonsordning.

§ 7-2. Tjenestepensjonsloven

(1) Bestemmelsene i tjenestepensjonsloven om opptjening av alderspensjon gjelder også for kollektiv pensjonsforsikring i åpne og lukkede ytelsesbaserte pensjonsordninger som er opprettet før loven trådte i kraft, for så vidt annet ikke følger av bestemmelsene i §§ 7-3 til 7-13 eller er bestemt av Kongen.

(2) Bestemmelsen i første ledd medfører ingen innskrenkning i de enkelte medlemmers rett til og uttak av den del av årlig alderspensjon som hvert medlem har opptjent etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen ut fra lønn og tjenestetid på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(3) Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon eller pensjon til etterlatte i ytelsesbasert pensjonsordning videreføres inntil videre som del av pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i forskrift gitt av Kongen. Regelverkets bestemmelser om opptjening av rett til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, med mindre annet er bestemt av foretaket eller i forskrift gitt av Kongen.

§ 7-3. Tilpasning av pensjonsordningens pensjonsplan og regelverk

(1) Foretaket og pensjonsinnretningen skal sørge for at det så snart som mulig og senest tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, blir fastsatt ny pensjonsplan for pensjonsordningen. Pensjonsplanen skal utformes i samsvar med kravene i § 4-2 og omfatte alle medlemmene i pensjonsordningen, likevel slik at det kan fastsettes særlige regler for arbeidstakere som omfattes av § 7-7.

(2) Den nye pensjonsplanen skal gjelde for pensjonsopptjening ved tjenestetid etter at pensjonsplanen er trådt i kraft. For pensjonsopptjening ved tjenestetid før dette tidspunkt, gjelder pensjonsordningens tidligere pensjonsplan og øvrige regelverk. Har foretaket ikke fastsatt ny pensjonsplan med virkning for ny pensjonsopptjening ved tjenestetid fra og med tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, skal pensjonsordningen avvikles eller omdannes etter reglene i § 7-12.

(3) Fastsetter den tidligere pensjonsplanen at alderspensjonen skal opphøre eller settes ned ved 77 års alder eller senere, og inneholder den nye pensjonsplanen bestemmelser om tidsavgrenset utbetalingsperiode i samsvar med reglene i § 4-23, skal årlig pensjon og premiereserve opptjent ved tjenestetid før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra lengden av utbetalingsperioden fastsatt i den nye pensjonsplanen.

(4) Foretaket og pensjonsinnretningen skal også sørge for at det øvrige regelverket for pensjonsordningen blir tilpasset de krav som følger av tjenestepensjonsloven og bestemmelsene i dette kapittel innen tre år etter at loven er trådt i kraft.

§ 7-4. Opptjent pensjon

(1) Ved uttak av pensjon skal et medlems årlige alderspensjon tilsvare summen av:

 • a. den årlige alderspensjon som medlemmet har opptjent etter reglene i §§ 7-5 til 7-6 eller reglene i § 7-7 ved tjenestetid etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og

 • b. den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet har opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

(2) Før uttak av pensjon har et medlem til enhver tid opptjent pensjon tilsvarende summen av:

 • a. medlemmets pensjonsbeholdning opptjent etter reglene i §§ 7-5 til 7-6, eller den rett til pensjon med tilhørende premiereserve og andre midler som medlemmet har opptjent etter reglene i § 7-7, og

 • b. den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet har opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

II. Pensjonsopptjening etter ny pensjonsplan

§ 7-5. Ny opptjening av alderspensjon

(1) Medlemmene av pensjonsordningen erverver rett til alderspensjon ved årlig pensjonsopptjening og oppbygging av pensjonsbeholdning for det enkelte medlem i henhold til reglene i pensjonsplanen fastsatt etter § 7-3 og reglene i kapittel 4 avsnittene II og III og i tilfelle avsnitt VI. Tilleggspremie etter § 7-6 tilføres medlemmets pensjonsbeholdning.

(2) Ved uttak av pensjon opptjent ved tjenestetid etter at tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, beregnes årlig alderspensjon etter reglene i kapittel 4 avsnittene IV eller V.

(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke ny pensjonsopptjening etter reglene i § 7-7.

§ 7-6. Tilleggspremie for eldre medlemmer

(1) I pensjonsplanen har foretaket adgang til å fastsette at det for arbeidstakere som var medlemmer av pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder, årlig skal innbetales tilleggspremie i prosent av lønn som et tillegg til den årlige premie som ellers skal innbetales av foretaket etter reglene i pensjonsplanen.

(2) Tilleggspremie etter første ledd skal innbetales selv om samlet årlig innskuddspremie for det enkelte av disse medlemmene dermed vil overstige de prosentvise grenser som følger av §§ 4-10 eller 4-13. I det enkelte år kan likevel summen av tilleggspremie og årlig premie etter pensjonsplanen for et medlem ikke overstige den premien som foretaket skulle ha innbetalt for alderspensjon etter den pensjonsplan som gjaldt for pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

§ 7-7. Ytelsesbasert pensjonsopptjening for eldre medlemmer

1) Foretaket kan inngå avtale med pensjonsinnretningen om at arbeidstakere som var medlemmer av pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder, skal sikres ny pensjonsopptjening i henhold til det tidligere regelverket for pensjonsordningen og bestemmelsene i paragrafen her. I så fall gjelder ikke reglene i §§ 7-5 og 7-6 for disse medlemmene.

(2) Særlige regler for ny pensjonsopptjening:

 • a. Som «ny pensjonsopptjening» regnes her retten til årlig alderspensjon beregnet etter medlemmets lønn og samlet tjenestetid på beregningstidspunktet med fradrag for den del av årlig pensjon etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen trådte i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

 • b. Ved beregning av pensjonsytelser og premier for ny pensjonsopptjening skal folketrygdens ytelser beregnes etter reglene i foretakspensjonsloven § 5-5 og uten levealdersjustering etter folketrygdloven §§ 19-6 og 19-7.

 • c. Ved beregningen av et medlems tjenestetid ved ny pensjonsopptjening, medregnes tjenestetid etter uttak av pensjon eller etter nådd opptjeningsalder, likevel slik at det for opptjening etter nådd opptjeningsalder skal sees bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd. Medlem som har oppnådd full samlet tjenestetid, har deretter vanlig pensjonsopptjening etter reglene i pensjonsplanen.

 • d. Ved beregningen av årlig premie for ny pensjonsopptjening kan beregningsrenten ikke overstige den til enhver tid gjeldende høyeste lovlige beregningsrente.

 • e. Årlig premie for ny opptjening skal beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig dødelighet for menn og kvinner etter det dødelighetsgrunnlag som benyttes av pensjonsinnretningene til enhver tid. Pensjonsinnretningen skal påse at årlig premie også omfatter reguleringspremie til dekning av påkrevd oppregulering av premiereserven for ny pensjonsopptjening som følge av økningen i forventet levetid i løpet av året.

 • f. Det kan fastsettes i pensjonsplanen at årlig pensjon ved ny opptjening skal beregnes levealdersjustert etter reglene i § 4-17 annet til femte ledd. I så fall tas dette i betraktning ved beregning av reguleringspremie etter bokstav e.

 • g. Oppnådd avkastning av midler tilsvarende premiereserve med tilhørende andel av tilleggsavsetninger til sikring av ny pensjonsopptjening, fratrukket den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført premiereserven, skal i opptjenings- og utbetalingstiden benyttes til å styrke premiereserven for å sikre utbetaling av årlig pensjon opptjent ved ny pensjonsopptjening og for øvrig til regulering av pensjon under utbetaling etter § 4-20.

 • h. Ved uttak av pensjon gjelder §§ 7-4 første ledd, 4-15, 4-16 og 4-18, og i tilfelle avtale etter bokstav f om levealdersjustering av årlig pensjon ved ny pensjonsopptjening. Ved uttak av pensjon før medlemmet har fylt 67 år (opptjeningsalderen) omregnes pensjonsytelsen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget og lengden av utbetalingsperioden på uttakstidspunktet, unntatt for den del av opptjent pensjon som er beregnet levealdersjustert etter reglene i § 4-17 annet til fjerde ledd.

III. Pensjonsopptjening etter tidligere regelverk

§ 7-8. Tidligere pensjonsopptjening

(1) Uttak av pensjon etter §§ 4-15, 4-16 og 4-18 omfatter også den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen trådte i kraft, jf. § 7-3 annet ledd. Ved uttak før opptjeningsalderen skal likevel denne delen av opptjent pensjon omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget for lengden av utbetalingsperioden på uttakstidspunktet.

(2) Midler tilsvarende premiereserve til sikring av den rett til pensjon et medlem har opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen, og en forholdsmessig del av pensjonsordningens tilleggsavsetninger, skal regnes som egen pensjonsbeholdning. § 5-1 annet ledd gjelder tilsvarende. Oppnådd avkastning av midlene skal årlig tilføres denne pensjonsbeholdningen. Det samme gjelder en forholdsmessig andel av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av forpliktelser overfor medlemmer som dør i løpet av året. Pensjonsinnretningen kan kreve kostnads- og risikopremier.

(3) Kravet til avsetning til premiereserve til sikring av den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen, skal til enhver tid minst tilsvare kapitalverdien av framtidige pensjonsforpliktelser beregnet etter beregningsrenten i beregningsgrunnlaget og det dødelighetsgrunnlag som gjelder til enhver tid.

(4) Dersom pensjonsbeholdningen etter annet ledd ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet etter tredje ledd, skal pensjonsinnretningen utarbeide en opptrappingsplan etter regler om tidsrammer og andre forhold fastsatt ved forskrift av departementet. Planen skal godkjennes av departementet.

(5) Oppnådd avkastning i utbetalingstiden som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdningen, tilføres pensjonsbeholdningen og benyttes til å styrke avsetningene til sikring av utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

(6) Et medlem kan innen tre år etter at loven trådte i kraft, kreve at premiereserven og en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger knyttet til medlemmets rett til pensjon opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og ny pensjonsplan trådte i kraft, i stedet skal utskilles av pensjonsordningens midler og forvaltes i henhold til pensjonsbevis utstedt etter reglene i kapittel 6.

§ 7-9. Pensjonsbevis til fratrådte arbeidstakere

(1) Pensjonsinnretningen skal utstede pensjonsbevis i henhold til reglene i kapittel 6 for opptjent pensjon etter § 7-4 annet ledd til arbeidstakere som etter at loven trådte i kraft, fratrer sin stilling i foretaket og opphører å være medlem av pensjonsordningen.

(2) Pensjonsbeholdningen etter § 7-8 annet ledd på det tidspunkt arbeidstakeren fratrer, skal også knyttes til pensjonsbeviset. For øvrig gjelder § 7-8 tredje til femte ledd tilsvarende.

(3) Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, og skal omfattes av pensjonsbeviset.

§ 7-10. Fripoliser utstedt før tjenestepensjonsloven trådte i kraft

(1) Pensjonsinnretning som har utstedt fripolise for rett til pensjon opptjent i pensjonsordningen etter tidligere regelverk for pensjonsordningen, skal overføre midlene knyttet til fripolisen til en pensjonsbeholdning for rettighetshaveren og utstede pensjonsbevis som nevnt i § 6-2 første ledd. Reglene i §§ 6-4 første, tredje og fjerde ledd, 6-5 og 6-7 gjelder tilsvarende for pensjonsbeviset. Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, og skal omfattes av pensjonsbeviset.

(2) For pensjonsbevis etter § 6-2 første ledd, får bestemmelsen i § 6-8 om forvaltningen av pensjonsbeholdningen tilsvarende anvendelse. Kravet til avsetning til premiereserve beregnes etter reglene i § 7-8 tredje ledd. Dersom pensjonsbeholdningen ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet, gjelder reglene i § 7-8 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(3) Ved uttak av alderspensjon etter §§ 4-15, 4-16 og 4-18 skal årlig pensjon minst tilsvare den årlige pensjon som fripolisen ga rett til etter tidligere regelverk for pensjonsordningen. Det kan bare foretas gradert uttak av pensjon dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette. Ved uttak av pensjon før medlemmet har nådd opptjeningsalderen, omregnes pensjonsytelsen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på uttakstidspunktet og lengden av utbetalingsperioden.

(4) Oppnådd avkastning som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdningen, tilføres pensjonsbeholdningen og benyttes til å styrke avsetningene til sikring av utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

(5) Ved utstedelse av pensjonsbevis etter første ledd eller senere kan innehaveren og pensjonsinnretningen avtale at midlene i pensjonsbeholdningen knyttet til pensjonsbeviset i stedet skal forvaltes som egen investeringsportefølje etter følgende regler:

 • a. Bestemmelsene i § 6-10 første til tredje og femte til syvende ledd gjelder tilsvarende.

 • b. Før avtalen inngås, skal pensjonsinnretningen i tillegg til opplysninger som nevnt i § 6-10 femte ledd, skriftlig underrette innehaveren om:

  • 1. At avtalen innebærer at pensjonsinnretningens garanti av den årlige pensjonsytelse som pensjonsbeviset gir rett til, bortfaller.

  • 2. I hvilken utstrekning pensjonsbeholdningen på avtaletidspunktet motsvarer kapitalverdien av framtidige pensjonsforpliktelser beregnet etter annet ledd i paragrafen her.

  • 3. Hvilken gjennomsnittlig årlig avkastning av pensjonsbeholdningen som trengs fram til opptjeningsalderen (67 år), for at årlig pensjon skal tilsvare den pensjonsytelse som pensjonsbeviset gir rett til.

 • c. Årlig alderspensjon beregnes med utgangspunkt i investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet. Midlene knyttet til pensjonsbeviset skal på uttakstidspunktet overføres til alminnelig forvaltning i kollektivporteføljen, med mindre innehaveren krever at midlene knyttet til pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje. Hvis pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje, skal årlig alderspensjon beregnes ut fra investeringsporteføljens verdi og forventet gjenstående levetid ved hver utbetaling. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om beregningen og utbetalingen av årlig alderspensjon fra pensjonsbeviset.

 • d. Ved uttak av pensjon gjelder §§ 4-15, 4-16 og 4-18. Det kan bare foretas gradert uttak av pensjon dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette. For øvrig gjelder §§ 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22.

§ 7-11. Pensjonister

(1) Pensjonsinnretningen er fortsatt ansvarlig for utbetaling av den årlige pensjonsytelse til medlemmer som da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, fikk utbetalt alderspensjon. Bestemmelsene i § 4-18 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. For pensjonsopptjening etter at loven er trådt i kraft, gjelder reglene i §§ 3-9 annet ledd og 4-19.

(2) Premiereserve knyttet til et medlems rett til alderspensjon under utbetaling på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger på dette tidspunkt, skal overføres til pensjonsbeholdning for medlemmet. § 5-1 annet ledd gjelder tilsvarende. Oppnådd avkastning skal årlig tilføres pensjonsbeholdningen etter fradrag av kostnader etter § 4-11 annet ledd bokstav b.

(3) Kravet til avsetning til premiereserve beregnes etter reglene i § 7-8 tredje ledd. Dersom pensjonsbeholdningen ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet, gjelder reglene i § 7-8 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(4) Oppnådd avkastning som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdning, benyttes til å styrke avsetningene for å sikre utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

§ 7-12. Avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning mv.

(1) Bestemmelsene i §§ 7-2 til 7-11 er ikke til hinder for at et foretak innen tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, vedtar å avvikle en ytelsesbasert pensjonsordning opprettet før loven trådte i kraft, og å omdanne pensjonsordningen til innskuddspensjonsordning etter reglene i foretakspensjonsloven § 15-6 første ledd. De midler som er knyttet til pensjonsordningen ved avviklingen, fordeles i så fall mellom medlemmene på opphørstidspunktet etter reglene i foretakspensjonsloven § 15-3 annet ledd og tredje ledd første punktum. Premiefondet kan likevel unntas fra fordelingen og overføres til innskuddsfond for innskuddspensjonsordningen.

(2) Den andel av midlene som tilordnes det enkelte medlem, skal overføres til pensjonsbeholdning for medlemmet og sikres ved pensjonsbevis av pensjonsinnretningene etter reglene i lovens kapittel 6. Det skal knyttes administrasjonsreserve til pensjonsbeviset, jf. foretakspensjonsloven § 15-6 femte ledd. Bestemmelsene i §§ 7-9, 7-10 og 7-11 gjelder tilsvarende.

(3) Foretaket kan likevel velge å videreføre pensjonsordningen etter reglene i § 7-7 for arbeidstakere som var medlemmer da tjenestepensjonsloven trådte i kraft og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder.

(4) Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning etter foretakspensjonsloven opprettet før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, når sammenslåing eller deling av foretak som nevnt i foretakspensjonsloven kapitlene 13 og 14, jf. § 15-2, fører til at arbeidstakere som er medlem av slik pensjonsordning på opphørstidspunktet, blir overført til foretak med innskuddspensjonsordning. For arbeidstakere som må fratre sin stilling som følge av sammenslåingen eller delingen, gjelder reglene i §§ 7-9 og 7-10 tilsvarende.

IV. Andre bestemmelser

§ 7-13. Forskrifter

(1) Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling, gjennomføring og avgrensning av bestemmelsene i dette kapittel.

(2) Første ledd gjelder også nærmere regler om videreføring av opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte og om fortsatt opptjening av slike pensjonsrettigheter, herunder om tilpasning av pensjonsrettighetene til endringer i og gjennomføring av folketrygdlovgivningen.

Kapittel 8. Uføreytelser

(utsatt)

Kapittel 9. Ytelser til etterlatte

(utsatt)

Kapittel 10. Konsernforhold

§ 10-1. Felles pensjonsordning for konsernforetak

(1) Flere foretak i samme konsern kan opprette felles pensjonsordning dersom de til sammen fyller minstekravene i § 2-2. Et foretak i konsernet kan også slutte seg til pensjonsordning som er opprettet av ett eller flere andre konsernforetak.

(2) Den felles pensjonsordning kan omfatte konsernforetak med pensjonsplaner utformet etter så vel standardmodellen som grunnmodellen, jf. § 4-2 annet ledd.

(3) Finanstilsynet kan samtykke i at andre foretak som har tilsvarende nær tilknytning til hverandre, har felles pensjonsordning.

§ 10-2. Gruppeinndeling

(1) Arbeidstakerne i hvert av foretakene skal utgjøre en egen gruppe innenfor pensjonsordningen. Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle hvilken gruppe en arbeidstaker skal tilhøre.

(2) Bestemmelsene i kapitlene 3 til 7 gjelder i forhold til medlemmene av hver gruppe. Det kan fastsettes særskilt pensjonsplan for hver gruppe, utformet enten etter standardmodellen eller grunnmodellen, jf. § 4-2.

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for at:

 • a. det fastsettes felles pensjonsplan og benyttes samme beregningsgrunnlag for alle medlemmene i den felles pensjonsordning dersom den felles pensjonsplan er utformet enten etter standardmodellen eller etter grunnmodellen,

 • b. det fastsettes at tjenestetiden for medlemmene av den felles pensjonsordning skal beregnes som samlet tjenestetid ved sammenhengende ansettelse i foretak som inngår eller har inngått i konsernet.

§ 10-3. Premie, avkastning mv.

(1) Årlige innskuddspremier og andre premier og tilskudd til pensjonsordningen skal fordeles mellom foretakene på grunnlag av de beløp som trengs for å sikre pensjonsopptjening og opptjent pensjon for de medlemmer som inngår i hver gruppe.

(2) Ingen av foretakene kan belastes med en større andel av premien enn fastsatt i første ledd.

(3) Avkastning og midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av forpliktelser på grunn av død, samt inntekter og kostnader knyttet til pensjonsordningen, skal fordeles mellom gruppene etter gjeldende regler.

§ 10-4. Fellesfond

(1) Pensjonsordningen kan ha et felles premiefond. Har pensjonsordningen felles pensjonsplan utformet etter standardmodellen, jf. § 10-2 tredje ledd, kan pensjonsordningen også ha felles reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, jf. §§ 4-7 annet ledd og 4-20 annet ledd.

(2) Ved disponeringen av midler i et fellesfond gjelder reglene i § 10-3 tilsvarende. Det skal føres regnskap for fellesfond som sikrer at bestemmelsene i § 10-3 blir overholdt.

§ 10-5. Opphør av konsernforholdet

(1) Selges et konsernforetak eller opphører konsernforholdet på annen måte, skal foretaket og dets gruppe av medlemmer skilles ut fra den felles pensjonsordning. Tilsvarende gjelder dersom tilknytningsforhold som nevnt i § 10-1 annet ledd opphører.

§ 10-6. Tilordning av midler til det utskilte foretaket

(1) Ved utskillelsen skal den del av den felles pensjonsordnings midler som knytter seg til medlemmene i foretakets gruppe, tilordnes foretakets gruppe og disponeres etter reglene i § 10-7. Er foretaket solgt eller konsernforholdet opphørt på annen måte, kan premiefondet unntas fra fordeling dersom foretakets gruppe av arbeidstakere med medlemskap utgjør mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i den felles pensjonsordningen.

(2) Skal foretaket utskilles fra felles pensjonsordning i pensjonskasse, skal foretakets gruppe også tilordnes:

 • a. En del av risikoutjevningsfondet beregnet etter forholdet mellom midlene knyttet til opptjent pensjon for medlemmene i foretakets gruppe og midlene knyttet til opptjent pensjon for de øvrige medlemmene i pensjonsordningen.

 • b. Egenkapital som det utskilte foretaket har tilført pensjonskassen, samt en forholdsmessig del av den egenkapital i pensjonskassen som ikke er innskutt egenkapital, beregnet etter samme forholdstall som i bokstav a, med mindre foretaket er solgt eller konsernforholdet opphørt på annen måte, og foretakets gruppe av arbeidstakere med medlemskap utgjør mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i pensjonsordningen.

§ 10-7. Anvendelsen av midler tilordnet det utskilte foretakets gruppe

(1) De midler som er tilordnet det utskilte foretakets gruppe etter reglene i § 10-6, skal anvendes for å sikre medlemmene av foretakets gruppe tilsvarende rett til pensjon etter reglene i paragrafen her.

(2) Skal medlemmene av foretakets gruppe sikres rett til pensjon i ny pensjonsordning i annen pensjonsinnretning, skal de tilordnede midlene overføres til pensjonsinnretningen. Er den nye pensjonsordningen opprettet i livsforsikringsselskap og er foretakets gruppe tilordnet midler etter § 10-6 annet ledd som ikke trengs for å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon, skal resten av midlene fordeles slik:

 • a. Tilordnet del av risikoutjevningsfondet overføres til premiefond.

 • b. Tilordnet egenkapital tilbakeføres til foretaket.

(3) Skal pensjonsordningen for medlemmene i foretakets gruppe opphøre, skal medlemmene sikres rett til pensjon etter reglene i § 13-3. Er foretaket tilordnet midler etter § 10-6 annet ledd, gjelder annet ledd annet punktum tilsvarende.

Kapittel 11. Sammenslåing av foretak mv.

§ 11-1. Virkeområde

(1) Bestemmelsene i kapitlet her gjelder ved sammenslåing av foretak når minst ett av foretakene har pensjonsordning etter loven her på tidspunktet for sammenslåingen.

(2) Sammenslåing av foretak foreligger når et nystiftet foretak overtar virksomheten i de foretak som deltar i sammenslåingen, eller et foretak som deltar i sammenslåingen, overtar virksomheten i de øvrige foretakene.

(3) Dersom et foretak overtar virksomheten i et annet foretak fordi dette skal avvikles, gjelder reglene i § 11-5.

§ 11-2. Fastsettelse av pensjonsplan og regelverk

(1) Skal det overtakende foretaket etter sammenslåing ha egen pensjonsordning etter loven her, skal det fastsettes pensjonsplan og regelverk for pensjonsordningen som omfatter alle arbeidstakere i foretaket.

(2) Gir den nye pensjonsplanen lavere pensjonsopptjening enn pensjonsplanen for pensjonsordningen for et foretak som deltar i sammenslåingen, kan likevel den tidligere pensjonsplanen videreføres dersom samtlige pensjonsplaner for foretak som deltar i sammenslåingen, blir videreført. En pensjonsplan som videreføres, skal gjelde for medlemmene av den tidligere ordningen på tidspunktet for sammenslåingen.

(3) En pensjonsplan kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet videreføres etter annet ledd dersom planen er fastsatt eller vesentlig endret mindre enn tre år før tidspunktet for sammenslåingen.

(4) Et foretak som omfattes av sammenslåingen, og som har pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven opprettet med investeringsvalg for pensjonskapitalen, skal avvikle pensjonsordningen ved sammenslåingen. Annen innskuddspensjonsordning skal omdannes til pensjonsordning etter loven her. Ved omdanningen gjelder reglene i innskuddspensjonsloven § 14-1 første, annet og fjerde ledd tilsvarende så langt de passer.

§ 11-3. Overtagelse av pensjonsforpliktelser

(1) Pensjonsordningen i det overtakende foretak skal overta forpliktelsene i henhold til tidligere pensjonsordninger i de foretak som slås sammen, herunder rett til pensjon opptjent før sammenslåingen i henhold til pensjonsplan som ikke blir videreført etter § 11-2 annet ledd. Dette gjelder ikke hvis alle tidligere pensjonsordninger skal opphøre og avvikles etter reglene i loven her.

(2) Pensjon opptjent av arbeidstakere i foretak som slås sammen, men som ikke blir overført til det overtakende foretaket, skal sikres ved pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9, med mindre annet følger av §§ 12-2 eller 12-3.

§ 11-4. Midler knyttet til tidligere pensjonsordning

(1) Når pensjonsordningen i det overtakende foretaket overtar forpliktelsene i henhold til tidligere ordninger i de foretak som omfattes av sammenslåingen, skal de ulike deler av midler som etter §§ 5-1 første ledd, 7-8 annet ledd og 7-11 annet ledd er knyttet til pensjon opptjent i de tidligere ordningene, overføres til pensjonsordningen. Det samme gjelder premiereserve og tilleggsavsetninger knyttet til pensjonsopptjening etter § 7-7.

(2) Sammenslåingstidspunktet legges til grunn ved beregningen av midler som omfattes av første ledd. Dersom det overtakende foretak skal ha pensjonsordning etter grunnmodellen, skal midler i reguleringsfondet for en tidligere pensjonsordning fordeles ut fra lønn mellom medlemmer som omfattes av § 4-8 første og annet ledd og benyttes som engangstillegg til medlemmenes pensjonsbeholdninger. Pensjonsreguleringsfond i tidligere pensjonsordning fordeles forholdsmessig mellom pensjonsbeholdningene for medlemmer som har uttatt pensjon, og benyttes til pensjonsregulering for disse medlemmene etter § 4-20 tredje ledd annet punktum.

(3) Midler i premiefond knyttet til tidligere pensjonsordninger overføres til premiefond for det overtakende foretaks pensjonsordning.

(4) Skal det overtakende foretaket ha pensjonsordning i livsforsikringsselskap, og har foretak som deltar i sammenslåingen hatt pensjonsordning i pensjonskasse, gjelder første til tredje ledd ved overføringen av midler knyttet til pensjonsordning i pensjonskassen. For øvrig skal pensjonskassen avvikles etter § 13-4.

(5) Skal de tidligere pensjonsordningene i foretak som deltar i sammenslåingen avvikles fordi det overtakende foretaks pensjonsordning ikke overtar forpliktelsene i henhold til de tidligere ordningene etter § 11-3 første ledd, gjelder reglene i §§ 13-3 og 13-4, likevel slik at:

 • a. Fordeling av premiefond etter § 13-3 tredje ledd bare foretas for så vidt det trengs midler fra premiefondet for å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon.

 • b. Øvrige midler i premiefondet overføres til premiefondet for den nye pensjonsordningen i samsvar med tredje ledd.

§ 11-5. Virksomhetsoverdragelse

(1) Overtar et foretak virksomheten i et annet foretak fordi dette skal avvikles, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-4 tilsvarende når minst to tredeler av de arbeidstakere som har vært medlemmer i pensjonsordningen i dette foretaket, samtidig overføres til det overtakende foretaket og blir medlemmer av dets pensjonsordning etter loven her. Pensjonsbevis for rett til opptjent pensjon skal utstedes etter reglene i kapittel 6 og § 7-9 til medlemmer som ikke blir overført.

(2) Blir mindre enn to tredeler av arbeidstakerne overført til det overtakende foretaket og dets pensjonsordning, skal midlene knyttet til pensjonsordningen i det foretak som avvikles, fordeles etter reglene i § 12-1 annet og tredje ledd mellom gruppen av arbeidstakere som blir overført og gruppen av arbeidstakere som ikke blir overført til det overtakende foretak.

(3) Midler som tilordnes gruppen av arbeidstakere som overføres til det overtakende foretaket, skal overføres til pensjonsordningen og benyttes til å sikre arbeidstakernes rett til pensjon opptjent ved overtakelsen.(4) Midler som tilordnes gruppen av arbeidstakere som ikke blir overført til det overtakende foretaket, skal fordeles mellom de enkelte arbeidstakerne etter reglene i § 13-3 og benyttes til å sikre arbeidstakernes rett til opptjent pensjon ved pensjonsbevis utstedt etter reglene i kapittel 6 og § 7-9.

§ 11-6. Det overtakende foretak skal ha innskuddspensjonsordning

(1) Dersom det overtakende foretaket skal ha egen pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, skal tidligere pensjonsordninger etter loven her omdannes på samme måte etter reglene i § 13-5 eller videreføres etter reglene i innskuddspensjonsloven § 11-2 tredje ledd, med mindre alle tidligere pensjonsordninger skal opphøre og avvikles etter reglene i loven her.

Kapittel 12. Deling av foretak mv.

§ 12-1. Deling av foretaket

(1) Blir et foretak som har pensjonsordning etter loven her, delt opp i to eller flere nye foretak, skal pensjonsordningen deles etter reglene i paragrafen her. Dette gjelder ikke når pensjonsordningen blir videreført som felles pensjonsordning for de nye foretakene etter reglene i kapittel 10.

(2) De medlemmer av pensjonsordningen som ved delingen av foretaket overføres til et av de nye foretakene, skal regnes som en egen gruppe ved fordelingen av midlene i pensjonsordningen og være medlemmer i de nye foretakenes pensjonsordninger. Medlemmer som ikke blir overført til noen av de nye foretakene, skal sikres rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. Blir en del av foretakets virksomhet avviklet i forbindelse med delingen, gjelder § 12-3 tilsvarende.

(3) Ved delingen av pensjonsordningens midler skal hver gruppe tilordnes de midler som er knyttet til rett til pensjon opptjent på delingstidspunktet av medlemmene i gruppen. For øvrig gjelder reglene i § 11-4 første og annet ledd tilsvarende ved beregningen av de midler som skal tilordnes hver gruppe. Pensjonsordningens premiefond skal fordeles ut fra gjennomsnittet for hver gruppe av årlige premier for ny opptjening av pensjon i delingsåret og året etter.

(4) Har det foretak som deles pensjonsordning i pensjonskasse, skal pensjonskassen avvikles etter § 13-4, likevel slik at risikoutjevningsfond og egenkapital deles og tilordnes hvert av de nye foretakene på grunnlag av de midler som er tilordnet hvert foretaks gruppe av medlemmer etter tredje ledd.

(5) De midler som tilordnes hvert av de nye foretakene og dets gruppe av medlemmer, skal overføres til tilsvarende pensjonsordning for det nye foretaket i samme eller annen pensjonsinnretning og benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon i den nye pensjonsordningen.

(6) Blir et foretak etablert ved delingen og deretter sluttet sammen med et annet foretak, gjelder reglene i kapittel 11.

(7) Skal et nytt foretak ha ny pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, kan foretaket benytte midlene tilordnet den gruppen av arbeidstakere som overføres til foretaket, til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon i pensjonsordningen. Foretaket kan også videreføre den tidligere pensjonsplanen for denne gruppen av medlemmer, enten etter reglene om omdanning i § 13-5 eller ved videreføring av pensjonsplanen etter reglene i innskuddspensjonsloven § 11-2 tredje ledd. For øvrig skal midlene tilordnet denne gruppen benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9.

§ 12-2. Utskilling av en del av foretaket

(1) Blir en del av foretaket utskilt til eget foretak, og skal en del av medlemmene i pensjonsordningen overføres til det nye foretaket, gjelder § 12-1 tilsvarende. Er det mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i foretakets pensjonsordning som skal overføres til det nye foretaket, kan likevel:

 • a. Premiefondet unntas fra fordeling etter § 12-1 tredje ledd.

 • b. Fordeling etter § 12-1 fjerde ledd unnlates.

(2) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak, og skal en del av medlemmene i foretakets pensjonsordning overføres til dette foretaket, gjelder første ledd tilsvarende. Har dette foretaket egen pensjonsordning etter loven her, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-4 tilsvarende.

(3) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak med innskuddspensjonsordning, gjelder reglene i § 12-1 syvende ledd tilsvarende.

§ 12-3. Avvikling av virksomhet i foretaket

(1) Blir en virksomhet i foretaket utskilt og avviklet, skal midlene knyttet til pensjonsordningen fordeles mellom den gruppe av medlemmer som må slutte i foretaket, og den gruppe av medlemmer som blir tilbake i foretaket og dets pensjonsordning, etter reglene i § 12-1 tredje ledd. Er pensjonsordningen i pensjonskasse, skal risikoutjevningsfondet fordeles etter reglene § 12-1 fjerde ledd.

(2) Medfører avviklingen av virksomhet at mindre enn to tredeler av de arbeidstakere som er medlemmer i pensjonsordningen må slutte i foretaket, skal likevel:

 • a. Premiefondet ikke fordeles etter første ledd.

 • b. Fordeling etter § 12-1 fjerde ledd unnlates.

(3) Midlene tildelt den gruppe som skal slutte i foretaket, skal benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. § 13-3 tredje ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

(4) Paragrafen her gjelder tilsvarende dersom virksomheten i foretaket innskrenkes i løpet av to år på en slik måte at det må likestilles med en avvikling av en virksomhet. Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om dette er tilfellet.

Kapittel 13. Opphør, avvikling og omdanning

§ 13-1. Opphør av pensjonsordningen

(1) Foretaket kan bestemme at pensjonsordning etter loven her skal opphøre og avvikles eller omdannes etter reglene i dette kapittel. Før beslutning treffes, skal spørsmålet forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen.

(2) Pensjonsordningen skal opphøre når det følger av bestemmelse i loven her at pensjonsordningen skal opphøre.

(3) Slutter foretaket å betale premie til pensjonsordningen, skal ordningen opphøre med mindre det foreligger midler i premiefondet til dekning av premien.

§ 13-2. Vedtak om avvikling av foretakets virksomhet

(1) Pensjonsordningen skal opphøre når foretaket treffer vedtak om at virksomheten i foretaket skal avvikles.

(2) Skal foretaket avvikles fordi dets virksomhet overføres til annet foretak, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-6.

(3) Treffes det vedtak om at foretaket og dets virksomhet skal deles i to eller flere nye foretak, gjelder reglene i § 12-1.

§ 13-3. Avvikling av pensjonsordningen

(1) Når en pensjonsordning opphører, skal midlene knyttet til ordningen fordeles og anvendes i samsvar med bestemmelsene i paragrafen her, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven. Fordelingen av midlene skal fastsettes på grunnlag av et avviklingsoppgjør basert på beregninger foretatt av ansvarshavende aktuar i pensjonsinnretningen.

(2) Midlene knyttet til ordningen skal fordeles på medlemmene på tidspunktet for opphør av ordningen. Reglene i § 11-4 første og annet ledd gjelder tilsvarende ved beregningen.

(3) Midler i premiefondet overføres til foretaket.

(4) Midler tilordnet et medlem skal benyttes til å sikre medlemmets rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9 og i tilfelle til fortsatt premiebetaling.

§ 13-4. Særregler for pensjonskasser

(1) Når en pensjonskasse opphører og avvikles, skal midler i risikoutjevningsfondet overføres til premiefondet.

(2) Egenkapitalen i pensjonskassen etter sluttregnskapet skal anvendes som fastsatt i vedtektene. For øvrig kan egenkapitalen med Finanstilsynets samtykke utbetales til foretaket.

§ 13-5. Omdanning til innskuddspensjonsordning og lukking

(1) Et foretak som har pensjonsordning etter loven her og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, skal avvikle pensjonsordningen etter reglene i kapitlet her for så vidt foretaket ikke viderefører pensjonsordningen helt eller delvis etter reglene i annet til fjerde ledd. Midler i premiefondet kan overføres til innskuddsfond for den nye pensjonsordningen.

(2) Foretaket kan velge å videreføre pensjonsordning for arbeidstakere som er medlemmer på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning. Den videreførte ordningen kan ikke endres slik at utformingen av rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjoner i de to ordningene gir ytelser som står i et mindre rimelig forhold til hverandre enn på tidspunktet for opprettelsen av ny ordning.

(3) Foretaket kan velge å videreføre pensjonsordning bare for arbeidstakere som er medlemmer av ordningen på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning, og som da har 15 år eller mindre igjen til opptjeningsalderen. I så fall skal også medlemmer som er uføre eller arbeidsuføre med rett til sykepenger inngå i den videreførte ordningen. Ved slik videreføring av tjenestepensjonsordning, omfattes ikke disse arbeidstakere av annet ledd annet punktum. Medlemmer som nevnt i annet punktum skal ved friskmelding uten rett til uførepensjon gå over til innskuddspensjonsordningen. Annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(4) Foretaket kan etter avtale med arbeidstakerne eller deres organisasjoner videreføre pensjonsordning for medlemmer som er uføre eller arbeidsuføre med rett til sykepenger på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning. Medlemmer med rett til uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent skal likevel sikres ved pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. Medlemmer som nevnt i første punktum skal ha rett til å velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning. De skal gå over til innskuddspensjonsordningen ved friskmelding uten rett til uførepensjon, og det skal da utstedes pensjonsbevis etter kapittel 6 og § 7-9. Annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(5) Dersom pensjonsordningens administrasjonsreserve ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved å utstede pensjonsbevis ved avvikling eller omdanning av pensjonsordningen etter paragrafen her, skal de resterende kostnadene først dekkes av midler i premiefondet og deretter ved innbetaling fra foretaket dersom midlene i premiefondet ikke er tilstrekkelig.

Kapittel 14. Ikrafttredelse. Overgangsregler

§ 14-1. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra det tidspunkt Kongen fastsetter.

§ 14-2. Overgangsregler

(1) Bestemmelsene i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon, unntatt § 5, gjelder tilsvarende for kollektive tjenestepensjonsordninger som opprettes i henhold til loven her.

(2) Bestemmelsene i skatteloven § 6-46 første ledd bokstavene a) og c) gjelder tilsvarende for arbeidsgivers rett til fradrag for årlige innskuddspremier, risikopremier og andre kostnader og tilskudd knyttet til tjenestepensjonsordning i henhold til reglene i lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring kapittel 4 avsnittene II til IV, samt for tilskudd til premiefond for tjenestepensjonsordningen etter reglene i kapittel 5 avsnitt III.

(3) Bestemmelsene i skatteloven § 6-47 første ledd bokstav b) gjelder tilsvarende for trygdedes rett til fradrag for tilskudd til tjenestepensjonsordningen i henhold til en tilskuddordning i samsvar med vilkår og regler i lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring § 4-24.

(4) Kongen kan gi nærmere overgangsregler.

Til dokumentets forside