NOU 2013: 3

Pensjonslovene og folketrygdreformen III — Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

11 Sammenslåing, deling, opphør og omdanning av pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven

11.1 Utgangspunkter

Lovutkastet som ble framlagt i Banklovkommisjonens Utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, er i denne utredningen utvidet til også å omfatte et regelverk for senere endringer av en etablert pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven. I lovutkastet framlagt i NOU 2012: 13 ble det lagt vesentlig mer vekt på å prioritere selve utarbeidelsen av et nytt regelverk om alderspensjon i forsikringsbaserte tjenestepensjonsordninger, jf. NOU 2012: 3 side 139.

I forbindelse med det videre arbeidet med, og utbyggingen av, utkastet til en ny tjenestepensjonslov og nye tjenestepensjonsordninger, inngår – foruten overgangsordningen – virkningen av foretaksendringer og avvikling og omdanning av slike ordninger som et viktig element. Foretaksendringer vil påvirke foretakenes pensjonsordninger, og det er således nødvendig å innta et rammeverk for håndteringen av slike situasjoner. Andre endringer av pensjonsordningen, herunder omdanning, er også viktig å adressere innenfor rammen av lovutkastet. Både foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven har regler om slike endringer, og et regelverk for nye tjenestepensjonsordninger vil også kreve tilsvarende regelsett og styringsverktøy.

I den forbindelse har Banklovkommisjonen vurdert det slik at foretakspensjonsloven kapitlene 13 til 15 – også med hensyntagen til de foreslåtte endringer i NOU 2012: 3 (side 73 til 77 i Vedlegg 1) – vil fungere som naturlig utgangspunkt ved utbygging av utkastet til tjenestepensjonslov. Etter Banklovkommisjonens oppfatning er disse lovbestemmelsene – med enkelte redaksjonelle endringer og presiseringer – godt egnet til å ivareta de hensyn som gjør seg gjeldende for håndtering av pensjonsordninger ved foretaksendringer, samt avvikling og omdanning av de pensjonsordninger som følger av utkastet til tjenestepensjonslov. Visse regler i innskuddspensjonsloven har også blitt ansett som hensiktsmessig å innlemme i lovutkastet her, jf. utkastet § 11-1 annet ledd. Det vises for øvrig til avsnitt 4.3 foran.

Sammen med regler om konsernforhold, vil et regelverk om håndtering av pensjonsordninger ved foretaksendringer, avvikling og omdanning innebære en komplettering av regelverket for nye tjenestepensjonsordninger. Mer konkret dreier dette seg om regler om opphør eller videreføring av medlemskap ved opphør, omdanning eller endring av pensjonsordning som følge av sammenslåing, deling eller endring av foretaket eller dets virksomhet eller av overgang til annen type pensjonsordning. I samsvar med systematikken i foretakspensjonsloven er det i lovutkastet her også foretatt tilsvarende skiller som motsvarer foretakspensjonsloven kapitlene 13 til 15.

Dette innebærer at regler om, og virkningene av, sammenslåing av foretak inngår som et eget kapittel 11 i lovutkastet, se også avsnitt 11.2 nedenfor. Når det gjelder deling av foretak, herunder utskilling av en del av foretaket, er slike regler inntatt i lovutkastet kapittel 12 som er kort behandlet i avsnitt 11.3 nedenfor. Endelig er regler om opphør, avvikling og omdanning inntatt i lovutkastet kapittel 13. Det dreier seg her særlig om opphør og avvikling av pensjonsordningen, samt omdanning til innskuddspensjonsordning og lukking, jf. avsnitt 11.4 nedenfor.

11.2 Sammenslåing av foretak

Regler om hvordan en tjenestepensjonsordning skal utformes og hvordan midlene i ordningen skal håndteres ved sammenslåing av flere foretak, bør – på samme vis som etter foretakspensjonsloven – inngå som et eget kapittel. Bestemmelsene svarer i det alt vesentlige til foretakspensjonsloven kapittel 13. Det vises således til Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) avsnitt 22.13, jf. også kapittel 15 i proposisjonen. Det vises for øvrig til avsnitt 15.4 nedenfor med merknader til bestemmelsene i lovutkastet kapittel 11.

Regelverket kommer bare til anvendelse dersom minst ett av foretakene i sammenslåingen har pensjonsordning etter lovutkastets regler, jf. også lovutkastet § 11-1.

Foretakspensjonsloven kapittel 13 omhandler ikke tilfelle av sammenslåing hvor foretak som omfattes har, eller skal ha, innskuddspensjonsordning. Slike spørsmål er i dag regulert i innskuddspensjonsloven, men er av praktiske grunner foreslått inntatt i lovutkastet her, jf. utkastet § 11-2 annet ledd.

Det vises for øvrig særlig til at en tilsvarende bestemmelse som i foretakspensjonsloven § 15-2 er foreslått inntatt i lovutkastet kapittel 11 om sammenslåing (utkastet § 11-5). Bestemmelsen gir reglene om sammenslåing tilsvarende anvendelse ved overtagelse av virksomhet. Denne bestemmelsen er dessuten noe bygget ut for å begrense antallet av pensjonsbevis (fripoliser) som må utstedes ved opphør av pensjonsordningen i det foretak som må avvikles.

11.3 Deling av foretak

Regler om hvordan en tjenestepensjonsordning skal utformes og hvordan midlene i ordningen skal håndteres ved deling eller utskilling av en del av foretaket er inntatt i lovutkastet kapittel 12, og svarer – med enkelte redaksjonelle endringer – til foretakspensjonsloven kapittel 14. Det vises således til Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) avsnitt 22.14, jf. også kapittel 16 i proposisjonen. Det vises for øvrig til avsnitt 15.5 nedenfor med merknader til de enkelte bestemmelsene i lovutkastet kapittel 12.

11.4 Opphør, avvikling og omdanning

Regler om opphør og avvikling av tjenestepensjonsordninger, samt regler om omdanning til innskuddspensjonsordning, er inntatt i lovutkastet kapittel 13. Reglene svarer – med enkelte redaksjonelle endringer og presiseringer – til foretakspensjonsloven kapittel 15, likevel slik at foretakspensjonsloven § 15-2 er flyttet til lovutkastet kapittel 11. Foretakspensjonsloven § 15-5 om omdanning til annen foretakspensjonsordning er også overflødig i vår sammenheng. Det vises således til Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) avsnitt 22.15, jf. også kapittel 17 i proposisjonen. I forhold til videreføringen av bestemmelsen i foretakspensjonsloven § 15-6 i lovutkastet § 13-5, vises det til Ot.prp. nr. 78 (2000-2001) side 42 til 43, samt Ot.prp. nr. 32 (2006-2007) side 31. Det vises også til avsnitt 15.6 nedenfor med merknader til bestemmelsene i lovutkastet kapittel 13.

I forhold til overgangsordningen i lovutkastet kapittel 7, er det viktig å framheve den reservasjonsrett som er gitt foretaket gjennom utkastet § 7-13 til å avvikle ytelsesbasert pensjonsordning og i stedet gå over til innskuddpensjonsordning. Dersom foretaket benytter seg av denne reservasjonsretten, vil avvikling imidlertid måtte skje etter de någjeldende reglene i foretakspensjonsloven kapittel 15. Det vises for øvrig til merknadene til utkastet § 7-13 i avsnitt 15.1 nedenfor.

Til dokumentets forside