NOU 2013: 3

Pensjonslovene og folketrygdreformen III — Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen

Til innholdsfortegnelse

16 Utkast til endringer i lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) mv.

I

I utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) i NOU 2012: 13 inntas følgende:

Kapittel 7. Overgangsregler for eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger mv.

I. Alminnelige regler

§ 7-1. Virkeområde

(1) Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for kollektiv pensjonsforsikring i ytelsesbaserte pensjonsordninger etter bestemmelsene i foretakspensjonsloven som er opprettet før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og for medlemmene av slike pensjonsordninger på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(2) Bestemmelsene i § 7-10 gjelder fripoliser som sikrer rett til pensjon opptjent i ytelsesbasert pensjonsordning ved tjenestetid før tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(3) Med «ytelsesbasert pensjonsordning» menes i dette kapittel åpen eller lukket ytelsesbasert pensjonsordning.

§ 7-2. Tjenestepensjonsloven

(1) Bestemmelsene i tjenestepensjonsloven om opptjening av alderspensjon gjelder også for kollektiv pensjonsforsikring i åpne og lukkede ytelsesbaserte pensjonsordninger som er opprettet før loven trådte i kraft, for så vidt annet ikke følger av bestemmelsene i §§ 7-3 til 7-13 eller er bestemt av Kongen.

(2) Bestemmelsen i første ledd medfører ingen innskrenkning i de enkelte medlemmers rett til og uttak av den del av årlig alderspensjon som hvert medlem har opptjent etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen ut fra lønn og tjenestetid på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

(3) Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon eller pensjon til etterlatte i ytelsesbasert pensjonsordning videreføres inntil videre som del av pensjonsordningen, med mindre annet er fastsatt i forskrift gitt av Kongen. Regelverkets bestemmelser om opptjening av rett til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, med mindre annet er bestemt av foretaket eller i forskrift gitt av Kongen.

§ 7-3. Tilpasning av pensjonsordningens pensjonsplan og regelverk

(1) Foretaket og pensjonsinnretningen skal sørge for at det så snart som mulig og senest tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, blir fastsatt ny pensjonsplan for pensjonsordningen. Pensjonsplanen skal utformes i samsvar med kravene i § 4-2 og omfatte alle medlemmene i pensjonsordningen, likevel slik at det kan fastsettes særlige regler for arbeidstakere som omfattes av § 7-7.

(2) Den nye pensjonsplanen skal gjelde for pensjonsopptjening ved tjenestetid etter at pensjonsplanen er trådt i kraft. For pensjonsopptjening ved tjenestetid før dette tidspunkt, gjelder pensjonsordningens tidligere pensjonsplan og øvrige regelverk. Har foretaket ikke fastsatt ny pensjonsplan med virkning for ny pensjonsopptjening ved tjenestetid fra og med tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, skal pensjonsordningen avvikles eller omdannes etter reglene i § 7-12.

(3) Fastsetter den tidligere pensjonsplanen at alderspensjonen skal opphøre eller settes ned ved 77 års alder eller senere, og inneholder den nye pensjonsplanen bestemmelser om tidsavgrenset utbetalingsperiode i samsvar med reglene i § 4-23, skal årlig pensjon og premiereserve opptjent ved tjenestetid før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra lengden av utbetalingsperioden fastsatt i den nye pensjonsplanen. (4) Foretaket og pensjonsinnretningen skal også sørge for at det øvrige regelverket for pensjonsordningen blir tilpasset de krav som følger av tjenestepensjonsloven og bestemmelsene i dette kapittel innen tre år etter at loven er trådt i kraft.

§ 7-4. Opptjent pensjon

(1) Ved uttak av pensjon skal et medlems årlige alderspensjon tilsvare summen av:

 • a. den årlige alderspensjon som medlemmet har opptjent etter reglene i §§ 7-5 til 7-6 eller reglene i § 7-7 ved tjenestetid etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og

 • b. den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet har opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

(2) Før uttak av pensjon har et medlem til enhver tid opptjent pensjon tilsvarende summen av:

 • a. medlemmets pensjonsbeholdning opptjent etter reglene i §§ 7-5 til 7-6, eller den rett til pensjon med tilhørende premiereserve og andre midler som medlemmet har opptjent etter reglene i § 7-7, og

 • b. den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet har opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

II. Pensjonsopptjening etter ny pensjonsplan

§ 7-5. Ny opptjening av alderspensjon

(1) Medlemmene av pensjonsordningen erverver rett til alderspensjon ved årlig pensjonsopptjening og oppbygging av pensjonsbeholdning for det enkelte medlem i henhold til reglene i pensjonsplanen fastsatt etter § 7-3 og reglene i kapittel 4 avsnittene II og III og i tilfelle avsnitt VI. Tilleggspremie etter § 7-6 tilføres medlemmets pensjonsbeholdning.

(2) Ved uttak av pensjon opptjent ved tjenestetid etter at tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen er trådt i kraft, beregnes årlig alderspensjon etter reglene i kapittel 4 avsnittene IV eller V.

(3) Bestemmelsene i paragrafen her gjelder ikke ny pensjonsopptjening etter reglene i § 7-7.

§ 7-6. Tilleggspremie for eldre medlemmer

(1) I pensjonsplanen har foretaket adgang til å fastsette at det for arbeidstakere som var medlemmer av pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder, årlig skal innbetales tilleggspremie i prosent av lønn som et tillegg til den årlige premie som ellers skal innbetales av foretaket etter reglene i pensjonsplanen.

(2) Tilleggspremie etter første ledd skal innbetales selv om samlet årlig innskuddspremie for det enkelte av disse medlemmene dermed vil overstige de prosentvise grenser som følger av §§ 4-10 eller 4-13. I det enkelte år kan likevel summen av tilleggspremie og årlig premie etter pensjonsplanen for et medlem ikke overstige den premien som foretaket skulle ha innbetalt for alderspensjon etter den pensjonsplan som gjaldt for pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft.

§ 7-7. Ytelsesbasert pensjonsopptjening for eldre medlemmer

1) Foretaket kan inngå avtale med pensjonsinnretningen om at arbeidstakere som var medlemmer av pensjonsordningen da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder, skal sikres ny pensjonsopptjening i henhold til det tidligere regelverket for pensjonsordningen og bestemmelsene i paragrafen her. I så fall gjelder ikke reglene i §§ 7-5 og 7-6 for disse medlemmene.

(2) Særlige regler for ny pensjonsopptjening:

 • a. Som «ny pensjonsopptjening» regnes her retten til årlig alderspensjon beregnet etter medlemmets lønn og samlet tjenestetid på beregningstidspunktet med fradrag for den del av årlig pensjon etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen trådte i kraft, jf. § 7-3 annet ledd.

 • b. Ved beregning av pensjonsytelser og premier for ny pensjonsopptjening skal folketrygdens ytelser beregnes etter reglene i foretakspensjonsloven § 5-5 og uten levealdersjustering etter folketrygdloven §§ 19-6 og 19-7.

 • c. Ved beregningen av et medlems tjenestetid ved ny pensjonsopptjening, medregnes tjenestetid etter uttak av pensjon eller etter nådd opptjeningsalder, likevel slik at det for opptjening etter nådd opptjeningsalder skal sees bort fra endringer i lønn og beregnet folketrygd. Medlem som har oppnådd full samlet tjenestetid, har deretter vanlig pensjonsopptjening etter reglene i pensjonsplanen.

 • d. Ved beregningen av årlig premie for ny pensjonsopptjening kan beregningsrenten ikke overstige den til enhver tid gjeldende høyeste lovlige beregningsrente.

 • e. Årlig premie for ny opptjening skal beregnes på grunnlag av gjennomsnittlig dødelighet for menn og kvinner etter det dødelighetsgrunnlag som benyttes av pensjonsinnretningene til enhver tid. Pensjonsinnretningen skal påse at årlig premie også omfatter reguleringspremie til dekning av påkrevd oppregulering av premiereserven for ny pensjonsopptjening som følge av økningen i forventet levetid i løpet av året.

 • f. Det kan fastsettes i pensjonsplanen at årlig pensjon ved ny opptjening skal beregnes levealdersjustert etter reglene i § 4-17 annet til femte ledd. I så fall tas dette i betraktning ved beregning av reguleringspremie etter bokstav e.

 • g. Oppnådd avkastning av midler tilsvarende premiereserve med tilhørende andel av tilleggsavsetninger til sikring av ny pensjonsopptjening, fratrukket den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført premiereserven, skal i opptjenings- og utbetalingstiden benyttes til å styrke premiereserven for å sikre utbetaling av årlig pensjon opptjent ved ny pensjonsopptjening og for øvrig til regulering av pensjon under utbetaling etter § 4-20.

 • h. Ved uttak av pensjon gjelder §§ 7-4 første ledd, 4-15, 4-16 og 4-18, og i tilfelle avtale etter bokstav f om levealdersjustering av årlig pensjon ved ny pensjonsopptjening. Ved uttak av pensjon før medlemmet har fylt 67 år (opptjeningsalderen) omregnes pensjonsytelsen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget og lengden av utbetalingsperioden på uttakstidspunktet, unntatt for den del av opptjent pensjon som er beregnet levealdersjustert etter reglene i § 4-17 annet til fjerde ledd.

III. Pensjonsopptjening etter tidligere regelverk

§ 7-8. Tidligere pensjonsopptjening

(1) Uttak av pensjon etter §§ 4-15, 4-16 og 4-18 omfatter også den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen før tjenestepensjonsloven og den nye pensjonsplanen trådte i kraft, jf. § 7-3 annet ledd. Ved uttak før opptjeningsalderen skal likevel denne delen av opptjent pensjon omregnes på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget for lengden av utbetalingsperioden på uttakstidspunktet.

(2) Midler tilsvarende premiereserve til sikring av den rett til pensjon et medlem har opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen og en forholdsmessig del av pensjonsordningens tilleggsavsetninger, skal regnes som egen pensjonsbeholdning. § 5-1 annet ledd gjelder tilsvarende. Oppnådd avkastning av midlene skal årlig tilføres denne pensjonsbeholdningen. Det samme gjelder en forholdsmessig andel av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av forpliktelser overfor medlemmer som dør i løpet av året. Pensjonsinnretningen kan kreve kostnads- og risikopremier.

(3) Kravet til avsetning til premiereserve til sikring av den del av årlig pensjonsytelse etter pensjonsplanen for den ytelsesbaserte pensjonsordningen som medlemmet hadde opptjent ut fra lønn og tjenestetid etter tidligere regelverk for pensjonsordningen, skal til enhver tid minst tilsvare kapitalverdien av framtidige pensjonsforpliktelser beregnet etter beregningsrenten i beregningsgrunnlaget og det dødelighetsgrunnlag som gjelder til enhver tid.

(4) Dersom pensjonsbeholdningen etter annet ledd ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet etter tredje ledd, skal pensjonsinnretningen utarbeide en opptrappingsplan etter regler om tidsrammer og andre forhold fastsatt ved forskrift av departementet. Planen skal godkjennes av departementet.

(5) Oppnådd avkastning i utbetalingstiden som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdningen, tilføres pensjonsbeholdningen og benyttes til å styrke avsetningene til sikring av utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

(6) Et medlem kan innen tre år etter at loven trådte i kraft, kreve at premiereserven og en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger knyttet til medlemmets rett til pensjon opptjent ut fra lønn og tjenestetid før tjenestepensjonsloven og ny pensjonsplan trådte i kraft, i stedet skal utskilles av pensjonsordningens midler og forvaltes i henhold til pensjonsbevis utstedt etter reglene i kapittel 6.

§ 7-9. Pensjonsbevis til fratrådte arbeidstakere

(1) Pensjonsinnretningen skal utstede pensjonsbevis i henhold til reglene i kapittel 6 for opptjent pensjon etter § 7-4 annet ledd til arbeidstakere som etter at loven trådte i kraft, fratrer sin stilling i foretaket og opphører å være medlem av pensjonsordningen.

(2) Pensjonsbeholdningen etter § 7-8 annet ledd på det tidspunkt arbeidstakeren fratrer, skal også knyttes til pensjonsbeviset. For øvrig gjelder § 7-8 tredje til femte ledd tilsvarende.

(3) Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, og skal omfattes av pensjonsbeviset.

§ 7-10. Fripoliser utstedt før tjenestepensjonsloven trådte i kraft

(1) Pensjonsinnretning som har utstedt fripolise for rett til pensjon opptjent i pensjonsordningen etter tidligere regelverk for pensjonsordningen, skal overføre midlene knyttet til fripolisen til en pensjonsbeholdning for rettighetshaveren og utstede pensjonsbevis som nevnt i § 6-2 første ledd. Reglene i §§ 6-4 første, tredje og fjerde ledd, 6-5 og 6-7 gjelder tilsvarende for pensjonsbeviset. Opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte videreføres inntil videre, og skal omfattes av pensjonsbeviset.

(2) For pensjonsbevis etter § 6-2 første ledd, får bestemmelsen i § 6-8 om forvaltningen av pensjonsbeholdningen tilsvarende anvendelse. Kravet til avsetning til premiereserve beregnes etter reglene i § 7-8 tredje ledd. Dersom pensjonsbeholdningen ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet, gjelder reglene i § 7-8 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(3) Ved uttak av alderspensjon etter §§ 4-15, 4-16 og 4-18 skal årlig pensjon minst tilsvare den årlige pensjon som fripolisen ga rett til etter tidligere regelverk for pensjonsordningen. Det kan bare foretas gradert uttak av pensjon dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette. Ved uttak av pensjon før medlemmet har nådd opptjeningsalderen, omregnes pensjonsytelsen på forsikringsteknisk grunnlag ut fra beregningsgrunnlaget på uttakstidspunktet og lengden av utbetalingsperioden.

(4) Oppnådd avkastning som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdningen, tilføres pensjonsbeholdningen og benyttes til å styrke avsetningene til sikring av utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

(5) Ved utstedelse av pensjonsbevis etter første ledd eller senere kan innehaveren og pensjonsinnretningen avtale at midlene i pensjonsbeholdningen knyttet til pensjonsbeviset i stedet skal forvaltes som egen investeringsportefølje etter følgende regler:

 • a. Bestemmelsene i § 6-10 første til tredje og femte til syvende ledd gjelder tilsvarende.

 • b. Før avtalen inngås, skal pensjonsinnretningen i tillegg til opplysninger som nevnt i § 6-10 femte ledd, skriftlig underrette innehaveren om:

  • 1. At avtalen innebærer at pensjonsinnretningens garanti av den årlige pensjonsytelse som pensjonsbeviset gir rett til, bortfaller.

  • 2. I hvilken utstrekning pensjonsbeholdningen på avtaletidspunktet motsvarer kapitalverdien av framtidige pensjonsforpliktelser beregnet etter annet ledd i paragrafen her.

  • 3. Hvilken gjennomsnittlig årlig avkastning av pensjonsbeholdningen som trengs fram til opptjeningsalderen (67 år), for at årlig pensjon skal tilsvare den pensjonsytelse som pensjonsbeviset gir rett til.

 • c. Årlig alderspensjon beregnes med utgangspunkt i investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet. Midlene knyttet til pensjonsbeviset skal på uttakstidspunktet overføres til alminnelig forvaltning i kollektivporteføljen, med mindre innehaveren krever at midlene knyttet til pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje. Hvis pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje, skal årlig alderspensjon beregnes ut fra investeringsporteføljens verdi og forventet gjenstående levetid ved hver utbetaling. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om beregningen og utbetalingen av årlig alderspensjon fra pensjonsbeviset.

 • d. Ved uttak av pensjon gjelder §§ 4-15, 4-16 og 4-18. Det kan bare foretas gradert uttak av pensjon dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette. For øvrig gjelder §§ 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22.

§ 7-11. Pensjonister

(1) Pensjonsinnretningen er fortsatt ansvarlig for utbetaling av den årlige pensjonsytelse til medlemmer som da tjenestepensjonsloven trådte i kraft, fikk utbetalt alderspensjon. Bestemmelsene i § 4-18 annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. For pensjonsopptjening etter at loven er trådt i kraft, gjelder reglene i §§ 3-9 annet ledd og 4-19.

(2) Premiereserve knyttet til et medlems rett til alderspensjon under utbetaling på det tidspunkt tjenestepensjonsloven trådte i kraft, og en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger på dette tidspunkt, skal overføres til pensjonsbeholdning for medlemmet. § 5-1 annet ledd gjelder tilsvarende. Oppnådd avkastning skal årlig tilføres pensjonsbeholdningen etter fradrag av kostnader etter § 4-11 annet ledd bokstav b.

(3) Kravet til avsetning til premiereserve beregnes etter reglene i § 7-8 tredje ledd. Dersom pensjonsbeholdningen ikke er tilstrekkelig til å dekke avsetningskravet, gjelder reglene i § 7-8 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(4) Oppnådd avkastning som overstiger den avkastning som etter beregningsgrunnlaget årlig forutsettes tilført pensjonsbeholdning, benyttes til å styrke avsetningene for å sikre utbetaling av årlig pensjon og for øvrig til regulering av årlig pensjon etter reglene i § 4-20.

§ 7-12. Avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning mv.

(1) Bestemmelsene i §§ 7-2 til 7-11 er ikke til hinder for at et foretak innen tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft, vedtar å avvikle en ytelsesbasert pensjonsordning opprettet før loven trådte i kraft, og å omdanne pensjonsordningen til innskuddspensjonsordning etter reglene i foretakspensjonsloven § 15-6 første ledd. De midler som er knyttet til pensjonsordningen ved avviklingen, fordeles i så fall mellom medlemmene på opphørstidspunktet etter reglene i foretakspensjonsloven § 15-3 annet ledd og tredje ledd første punktum. Premiefondet kan likevel unntas fra fordelingen og overføres til innskuddsfond for innskuddspensjonsordningen.

(2) Den andel av midlene som tilordnes det enkelte medlem, skal overføres til pensjonsbeholdning for medlemmet og sikres ved pensjonsbevis av pensjonsinnretningene etter reglene i lovens kapittel 6. Det skal knyttes administrasjonsreserve til pensjonsbeviset, jf. foretakspensjonsloven § 15-6 femte ledd. Bestemmelsene i §§ 7-9, 7-10 og 7-11 gjelder tilsvarende.

(3) Foretaket kan likevel velge å videreføre pensjonsordningen etter reglene i § 7-7 for arbeidstakere som var medlemmer da tjenestepensjonsloven trådte i kraft og som er født i 1962 eller tidligere og som ikke har nådd opptjeningsalderen eller ikke har full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder.

(4) Bestemmelsene i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved avvikling av ytelsesbasert pensjonsordning etter foretakspensjonsloven opprettet før tjenestepensjonsloven trådte i kraft, når sammenslåing eller deling av foretak som nevnt i foretakspensjonsloven kapitlene 13 og 14, jf. § 15-2, fører til at arbeidstakere som er medlem av slik pensjonsordning på opphørstidspunktet, blir overført til foretak med innskuddspensjonsordning. For arbeidstakere som må fratre sin stilling som følge av sammenslåingen eller delingen, gjelder reglene i §§ 7-9 og 7-10 tilsvarende.

IV. Andre bestemmelser

§ 7-13. Forskrifter

(1) Kongen kan fastsette nærmere regler til utfylling, gjennomføring og avgrensning av bestemmelsene i dette kapittel.

(2) Første ledd gjelder også nærmere regler om videreføring av opptjente rettigheter knyttet til uførepensjon og pensjon til etterlatte og om fortsatt opptjening av slike pensjonsrettigheter, herunder om tilpasning av pensjonsrettighetene til endringer i og gjennomføring av folketrygdlovgivningen.

Kapittel 8. Uføreytelser

(utsatt)

Kapittel 9. Ytelser til etterlatte

(utsatt)

Kapittel 10. Konsernforhold

§ 10-1. Felles pensjonsordning for konsernforetak

(1) Flere foretak i samme konsern kan opprette felles pensjonsordning dersom de til sammen fyller minstekravene i § 2-2. Et foretak i konsernet kan også slutte seg til pensjonsordning som er opprettet av ett eller flere andre konsernforetak.

(2) Den felles pensjonsordning kan omfatte konsernforetak med pensjonsplaner utformet etter så vel standardmodellen som grunnmodellen, jf. § 4-2 annet ledd.

(3) Finanstilsynet kan samtykke i at andre foretak som har tilsvarende nær tilknytning til hverandre, har felles pensjonsordning.

§ 10-2. Gruppeinndeling

(1) Arbeidstakerne i hvert av foretakene skal utgjøre en egen gruppe innenfor pensjonsordningen. Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle hvilken gruppe en arbeidstaker skal tilhøre.

(2) Bestemmelsene i kapitlene 3 til 7 gjelder i forhold til medlemmene av hver gruppe. Det kan fastsettes særskilt pensjonsplan for hver gruppe, utformet enten etter standardmodellen eller grunnmodellen, jf. § 4-2.

(3) Bestemmelsene i første og annet ledd er ikke til hinder for at:

 • a. det fastsettes felles pensjonsplan og benyttes samme beregningsgrunnlag for alle medlemmene i den felles pensjonsordning dersom den felles pensjonsplan er utformet enten etter standardmodellen eller etter grunnmodellen,

 • b. det fastsettes at tjenestetiden for medlemmene av den felles pensjonsordning skal beregnes som samlet tjenestetid ved sammenhengende ansettelse i foretak som inngår eller har inngått i konsernet.

§ 10-3. Premie, avkastning mv.

(1) Årlige innskuddspremier og andre premier og tilskudd til pensjonsordningen skal fordeles mellom foretakene på grunnlag av de beløp som trengs for å sikre pensjonsopptjening og opptjent pensjon for de medlemmer som inngår i hver gruppe.

(2) Ingen av foretakene kan belastes med en større andel av premien enn fastsatt i første ledd.

(3) Avkastning og midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av forpliktelser på grunn av død, samt inntekter og kostnader knyttet til pensjonsordningen, skal fordeles mellom gruppene etter gjeldende regler.

§ 10-4. Fellesfond

(1) Pensjonsordningen kan ha et felles premiefond. Har pensjonsordningen felles pensjonsplan utformet etter standardmodellen, jf. § 10-2 tredje ledd, kan pensjonsordningen også ha felles reguleringsfond og pensjonsreguleringsfond, jf. §§ 4-7 annet ledd og 4-20 annet ledd.

(2) Ved disponeringen av midler i et fellesfond gjelder reglene i § 10-3 tilsvarende. Det skal føres regnskap for fellesfond som sikrer at bestemmelsene i § 10-3 blir overholdt.

§ 10-5. Opphør av konsernforholdet

(1) Selges et konsernforetak eller opphører konsernforholdet på annen måte, skal foretaket og dets gruppe av medlemmer skilles ut fra den felles pensjonsordning. Tilsvarende gjelder dersom tilknytningsforhold som nevnt i § 10-1 annet ledd opphører.

§ 10-6. Tilordning av midler til det utskilte foretaket

(1) Ved utskillelsen skal den del av den felles pensjonsordnings midler som knytter seg til medlemmene i foretakets gruppe, tilordnes foretakets gruppe og disponeres etter reglene i § 10-7. Er foretaket solgt eller konsernforholdet opphørt på annen måte, kan premiefondet unntas fra fordeling dersom foretakets gruppe av arbeidstakere med medlemskap utgjør mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i den felles pensjonsordningen.

(2) Skal foretaket utskilles fra felles pensjonsordning i pensjonskasse, skal foretakets gruppe også tilordnes:

 • a. En del av risikoutjevningsfondet beregnet etter forholdet mellom midlene knyttet til opptjent pensjon for medlemmene i foretakets gruppe og midlene knyttet til opptjent pensjon for de øvrige medlemmene i pensjonsordningen.

 • b. Egenkapital som det utskilte foretaket har tilført pensjonskassen, samt en forholdsmessig del av den egenkapital i pensjonskassen som ikke er innskutt egenkapital, beregnet etter samme forholdstall som i bokstav a, med mindre foretaket er solgt eller konsernforholdet opphørt på annen måte, og foretakets gruppe av arbeidstakere med medlemskap utgjør mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i pensjonsordningen.

§ 10-7. Anvendelsen av midler tilordnet det utskilte foretakets gruppe

(1) De midler som er tilordnet det utskilte foretakets gruppe etter reglene i § 10-6, skal anvendes for å sikre medlemmene av foretakets gruppe tilsvarende rett til pensjon etter reglene i paragrafen her.

(2) Skal medlemmene av foretakets gruppe sikres rett til pensjon i ny pensjonsordning i annen pensjonsinnretning, skal de tilordnede midlene overføres til pensjonsinnretningen. Er den nye pensjonsordningen opprettet i livsforsikringsselskap og er foretakets gruppe tilordnet midler etter § 10-6 annet ledd som ikke trengs for å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon, skal resten av midlene fordeles slik:

 • a. Tilordnet del av risikoutjevningsfondet overføres til premiefond.

 • b. Tilordnet egenkapital tilbakeføres til foretaket.

(3) Skal pensjonsordningen for medlemmene i foretakets gruppe opphøre, skal medlemmene sikres rett til pensjon etter reglene i § 13-3. Er foretaket tilordnet midler etter § 10-6 annet ledd, gjelder annet ledd annet punktum tilsvarende.

Kapittel 11. Sammenslåing av foretak mv.

§ 11-1. Virkeområde

(1) Bestemmelsene i kapitlet her gjelder ved sammenslåing av foretak når minst ett av foretakene har pensjonsordning etter loven her på tidspunktet for sammenslåingen.

(2) Sammenslåing av foretak foreligger når et nystiftet foretak overtar virksomheten i de foretak som deltar i sammenslåingen, eller et foretak som deltar i sammenslåingen, overtar virksomheten i de øvrige foretakene.

(3) Dersom et foretak overtar virksomheten i et annet foretak fordi dette skal avvikles, gjelder reglene i § 11-5.

§ 11-2. Fastsettelse av pensjonsplan og regelverk

(1) Skal det overtakende foretaket etter sammenslåing ha egen pensjonsordning etter loven her, skal det fastsettes pensjonsplan og regelverk for pensjonsordningen som omfatter alle arbeidstakere i foretaket.

(2) Gir den nye pensjonsplanen lavere pensjonsopptjening enn pensjonsplanen for pensjonsordningen for et foretak som deltar i sammenslåingen, kan likevel den tidligere pensjonsplanen videreføres dersom samtlige pensjonsplaner for foretak som deltar i sammenslåingen, blir videreført. En pensjonsplan som videreføres, skal gjelde for medlemmene av den tidligere ordningen på tidspunktet for sammenslåingen.

(3) En pensjonsplan kan ikke uten samtykke av Finanstilsynet videreføres etter annet ledd dersom planen er fastsatt eller vesentlig endret mindre enn tre år før tidspunktet for sammenslåingen.

(4) Et foretak som omfattes av sammenslåingen, og som har pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven opprettet med investeringsvalg for pensjonskapitalen, skal avvikle pensjonsordningen ved sammenslåingen. Annen innskuddspensjonsordning skal omdannes til pensjonsordning etter loven her. Ved omdanningen gjelder reglene i innskuddspensjonsloven § 14-1 første, annet og fjerde ledd tilsvarende så langt de passer.

§ 11-3. Overtagelse av pensjonsforpliktelser

(1) Pensjonsordningen i det overtakende foretak skal overta forpliktelsene i henhold til tidligere pensjonsordninger i de foretak som slås sammen, herunder rett til pensjon opptjent før sammenslåingen i henhold til pensjonsplan som ikke blir videreført etter § 11-2 annet ledd. Dette gjelder ikke hvis alle tidligere pensjonsordninger skal opphøre og avvikles etter reglene i loven her.

(2) Pensjon opptjent av arbeidstakere i foretak som slås sammen, men som ikke blir overført til det overtakende foretaket, skal sikres ved pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9, med mindre annet følger av §§ 12-2 eller 12-3.

§ 11-4. Midler knyttet til tidligere pensjonsordning

(1) Når pensjonsordningen i det overtakende foretaket overtar forpliktelsene i henhold til tidligere ordninger i de foretak som omfattes av sammenslåingen, skal de ulike deler av midler som etter §§ 5-1 første ledd, 7-8 annet ledd og 7-11 annet ledd er knyttet til pensjon opptjent i de tidligere ordningene, overføres til pensjonsordningen. Det samme gjelder premiereserve og tilleggsavsetninger knyttet til pensjonsopptjening etter § 7-7.

(2) Sammenslåingstidspunktet legges til grunn ved beregningen av midler som omfattes av første ledd. Dersom det overtakende foretak skal ha pensjonsordning etter grunnmodellen, skal midler i reguleringsfondet for en tidligere pensjonsordning fordeles ut fra lønn mellom medlemmer som omfattes av § 4-8 første og annet ledd og benyttes som engangstillegg til medlemmenes pensjonsbeholdninger. Pensjonsreguleringsfond i tidligere pensjonsordning fordeles forholdsmessig mellom pensjonsbeholdningene for medlemmer som har uttatt pensjon, og benyttes til pensjonsregulering for disse medlemmene etter § 4-20 tredje ledd annet punktum.

(3) Midler i premiefond knyttet til tidligere pensjonsordninger overføres til premiefond for det overtakende foretaks pensjonsordning.

(4) Skal det overtakende foretaket ha pensjonsordning i livsforsikringsselskap, og har foretak som deltar i sammenslåingen hatt pensjonsordning i pensjonskasse, gjelder første til tredje ledd ved overføringen av midler knyttet til pensjonsordning i pensjonskassen. For øvrig skal pensjonskassen avvikles etter § 13-4.

(5) Skal de tidligere pensjonsordningene i foretak som deltar i sammenslåingen avvikles fordi det overtakende foretaks pensjonsordning ikke overtar forpliktelsene i henhold til de tidligere ordningene etter § 11-3 første ledd, gjelder reglene i §§ 13-3 og 13-4, likevel slik at:

 • a. Fordeling av premiefond etter § 13-3 tredje ledd bare foretas for så vidt det trengs midler fra premiefondet for å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon.

 • b. Øvrige midler i premiefondet overføres til premiefondet for den nye pensjonsordningen i samsvar med tredje ledd.

§ 11-5. Virksomhetsoverdragelse

(1) Overtar et foretak virksomheten i et annet foretak fordi dette skal avvikles, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-4 tilsvarende når minst to tredeler av de arbeidstakere som har vært medlemmer i pensjonsordningen i dette foretaket, samtidig overføres til det overtakende foretaket og blir medlemmer av dets pensjonsordning etter loven her. Pensjonsbevis for rett til opptjent pensjon skal utstedes etter reglene i kapittel 6 og § 7-9 til medlemmer som ikke blir overført.

(2) Blir mindre enn to tredeler av arbeidstakerne overført til det overtakende foretaket og dets pensjonsordning, skal midlene knyttet til pensjonsordningen i det foretak som avvikles, fordeles etter reglene i § 12-1 annet og tredje ledd mellom gruppen av arbeidstakere som blir overført og gruppen av arbeidstakere som ikke blir overført til det overtakende foretak.

(3) Midler som tilordnes gruppen av arbeidstakere som overføres til det overtakende foretaket, skal overføres til pensjonsordningen og benyttes til å sikre arbeidstakernes rett til pensjon opptjent ved overtakelsen.

(4) Midler som tilordnes gruppen av arbeidstakere som ikke blir overført til det overtakende foretaket, skal fordeles mellom de enkelte arbeidstakerne etter reglene i § 13-3 og benyttes til å sikre arbeidstakernes rett til opptjent pensjon ved pensjonsbevis utstedt etter reglene i kapittel 6 og § 7-9.

§ 11-6. Det overtakende foretak skal ha innskuddspensjonsordning

(1) Dersom det overtakende foretaket skal ha egen pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, skal tidligere pensjonsordninger etter loven her omdannes på samme måte etter reglene i § 13-5 eller videreføres etter reglene i innskuddspensjonsloven § 11-2 tredje ledd, med mindre alle tidligere pensjonsordninger skal opphøre og avvikles etter reglene i loven her.

Kapittel 12. Deling av foretak mv.

§ 12-1. Deling av foretaket

(1) Blir et foretak som har pensjonsordning etter loven her, delt opp i to eller flere nye foretak, skal pensjonsordningen deles etter reglene i paragrafen her. Dette gjelder ikke når pensjonsordningen blir videreført som felles pensjonsordning for de nye foretakene etter reglene i kapittel 10.

(2) De medlemmer av pensjonsordningen som ved delingen av foretaket overføres til et av de nye foretakene, skal regnes som en egen gruppe ved fordelingen av midlene i pensjonsordningen og være medlemmer i de nye foretakenes pensjonsordninger. Medlemmer som ikke blir overført til noen av de nye foretakene, skal sikres rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. Blir en del av foretakets virksomhet avviklet i forbindelse med delingen, gjelder § 12-3 tilsvarende.

(3) Ved delingen av pensjonsordningens midler skal hver gruppe tilordnes de midler som er knyttet til rett til pensjon opptjent på delingstidspunktet av medlemmene i gruppen. For øvrig gjelder reglene i § 11-4 første og annet ledd tilsvarende ved beregningen av de midler som skal tilordnes hver gruppe. Pensjonsordningens premiefond skal fordeles ut fra gjennomsnittet for hver gruppe av årlige premier for ny opptjening av pensjon i delingsåret og året etter.

(4) Har det foretak som deles pensjonsordning i pensjonskasse, skal pensjonskassen avvikles etter § 13-4, likevel slik at risikoutjevningsfond og egenkapital deles og tilordnes hvert av de nye foretakene på grunnlag av de midler som er tilordnet hvert foretaks gruppe av medlemmer etter tredje ledd.

(5) De midler som tilordnes hvert av de nye foretakene og dets gruppe av medlemmer, skal overføres til tilsvarende pensjonsordning for det nye foretaket i samme eller annen pensjonsinnretning og benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon i den nye pensjonsordningen.

(6) Blir et foretak etablert ved delingen og deretter sluttet sammen med et annet foretak, gjelder reglene i kapittel 11.

(7) Skal et nytt foretak ha ny pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, kan foretaket benytte midlene tilordnet den gruppen av arbeidstakere som overføres til foretaket, til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon i pensjonsordningen. Foretaket kan også videreføre den tidligere pensjonsplanen for denne gruppen av medlemmer, enten etter reglene om omdanning i § 13-5 eller ved videreføring av pensjonsplanen etter reglene i innskuddspensjonsloven § 11-2 tredje ledd. For øvrig skal midlene tilordnet denne gruppen benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9.

§ 12-2. Utskilling av en del av foretaket

(1) Blir en del av foretaket utskilt til eget foretak, og skal en del av medlemmene i pensjonsordningen overføres til det nye foretaket, gjelder § 12-1 tilsvarende. Er det mindre enn en tredel av de arbeidstakere som er medlemmer i foretakets pensjonsordning som skal overføres til det nye foretaket, kan likevel:

 • a. Premiefondet unntas fra fordeling etter § 12-1 tredje ledd.

 • b. Fordeling etter § 12-1 fjerde ledd unnlates.

(2) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak, og skal en del av medlemmene i foretakets pensjonsordning overføres til dette foretaket, gjelder første ledd tilsvarende. Har dette foretaket egen pensjonsordning etter loven her, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-4 tilsvarende.

(3) Blir virksomhet i foretaket utskilt og overført til annet foretak med innskuddspensjonsordning, gjelder reglene i § 12-1 syvende ledd tilsvarende.

§ 12-3. Avvikling av virksomhet i foretaket

(1) Blir en virksomhet i foretaket utskilt og avviklet, skal midlene knyttet til pensjonsordningen fordeles mellom den gruppe av medlemmer som må slutte i foretaket, og den gruppe av medlemmer som blir tilbake i foretaket og dets pensjonsordning, etter reglene i § 12-1 tredje ledd. Er pensjonsordningen i pensjonskasse, skal risikoutjevningsfondet fordeles etter reglene § 12-1 fjerde ledd.(2) Medfører avviklingen av virksomhet at mindre enn to tredeler av de arbeidstakere som er medlemmer i pensjonsordningen må slutte i foretaket, skal likevel:

 • a. Premiefondet ikke fordeles etter første ledd.

 • b. Fordeling etter § 12-1 fjerde ledd unnlates.

(3) Midlene tildelt den gruppe som skal slutte i foretaket, skal benyttes til å sikre medlemmenes rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. § 13-3 tredje ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.

(4) Paragrafen her gjelder tilsvarende dersom virksomheten i foretaket innskrenkes i løpet av to år på en slik måte at det må likestilles med en avvikling av en virksomhet. Finanstilsynet avgjør i tvilstilfelle om dette er tilfellet.

Kapittel 13. Opphør, avvikling og omdanning

§ 13-1. Opphør av pensjonsordningen

(1) Foretaket kan bestemme at pensjonsordning etter loven her skal opphøre og avvikles eller omdannes etter reglene i dette kapittel. Før beslutning treffes, skal spørsmålet forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen eller styret i pensjonskassen.

(2) Pensjonsordningen skal opphøre når det følger av bestemmelse i loven her at pensjonsordningen skal opphøre.

(3) Slutter foretaket å betale premie til pensjonsordningen, skal ordningen opphøre med mindre det foreligger midler i premiefondet til dekning av premien.

§ 13-2. Vedtak om avvikling av foretakets virksomhet

(1) Pensjonsordningen skal opphøre når foretaket treffer vedtak om at virksomheten i foretaket skal avvikles.

(2) Skal foretaket avvikles fordi dets virksomhet overføres til annet foretak, gjelder reglene i §§ 11-2 til 11-6.

(3) Treffes det vedtak om at foretaket og dets virksomhet skal deles i to eller flere nye foretak, gjelder reglene i § 12-1.

§ 13-3. Avvikling av pensjonsordningen

(1) Når en pensjonsordning opphører, skal midlene knyttet til ordningen fordeles og anvendes i samsvar med bestemmelsene i paragrafen her, med mindre annet er særskilt fastsatt i loven. Fordelingen av midlene skal fastsettes på grunnlag av et avviklingsoppgjør basert på beregninger foretatt av ansvarshavende aktuar i pensjonsinnretningen.(2) Midlene knyttet til ordningen skal fordeles på medlemmene på tidspunktet for opphør av ordningen. Reglene i § 11-4 første og annet ledd gjelder tilsvarende ved beregningen.

(3) Midler i premiefondet overføres til foretaket.

(4) Midler tilordnet et medlem skal benyttes til å sikre medlemmets rett til opptjent pensjon ved utstedelse av pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9 og i tilfelle til fortsatt premiebetaling.

§ 13-4. Særregler for pensjonskasser

(1) Når en pensjonskasse opphører og avvikles, skal midler i risikoutjevningsfondet overføres til premiefondet.(2) Egenkapitalen i pensjonskassen etter sluttregnskapet skal anvendes som fastsatt i vedtektene. For øvrig kan egenkapitalen med Finanstilsynets samtykke utbetales til foretaket.

§ 13-5. Omdanning til innskuddspensjonsordning og lukking

(1) Et foretak som har pensjonsordning etter loven her og som i stedet vil opprette pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven, skal avvikle pensjonsordningen etter reglene i kapitlet her for så vidt foretaket ikke viderefører pensjonsordningen helt eller delvis etter reglene i annet til fjerde ledd. Midler i premiefondet kan overføres til innskuddsfond for den nye pensjonsordningen.

(2) Foretaket kan velge å videreføre pensjonsordning for arbeidstakere som er medlemmer på tidspunktet for opprettelsen av ny innskuddspensjonsordning. Arbeidstakerne skal kunne velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning. Den videreførte ordningen kan ikke endres slik at utformingen av rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjoner i de to ordningene gir ytelser som står i et mindre rimelig forhold til hverandre enn på tidspunktet for opprettelsen av ny ordning.

(3) Foretaket kan velge å videreføre pensjonsordning bare for arbeidstakere som er medlemmer av ordningen på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning, og som da har 15 år eller mindre igjen til opptjeningsalderen. I så fall skal også medlemmer som er uføre eller arbeidsuføre med rett til sykepenger inngå i den videreførte ordningen. Ved slik videreføring av tjenestepensjonsordning, omfattes ikke disse arbeidstakere av annet ledd annet punktum. Medlemmer som nevnt i annet punktum skal ved friskmelding uten rett til uførepensjon gå over til innskuddspensjonsordningen. Annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(4) Foretaket kan etter avtale med arbeidstakerne eller deres organisasjoner videreføre pensjonsordning for medlemmer som er uføre eller arbeidsuføre med rett til sykepenger på tidspunktet for opprettelse av ny innskuddspensjonsordning. Medlemmer med rett til uførepensjon med en uføregrad på 100 prosent skal likevel sikres ved pensjonsbevis etter reglene i kapittel 6 og § 7-9. Medlemmer som nevnt i første punktum skal ha rett til å velge å gå over til ny innskuddspensjonsordning. De skal gå over til innskuddspensjonsordningen ved friskmelding uten rett til uførepensjon, og det skal da utstedes pensjonsbevis etter kapittel 6 og § 7-9. Annet ledd tredje punktum gjelder tilsvarende.

(5) Dersom pensjonsordningens administrasjonsreserve ikke er tilstrekkelig til å dekke kostnadene ved å utstede pensjonsbevis ved avvikling eller omdanning av pensjonsordningen etter paragrafen her, skal de resterende kostnadene først dekkes av midler i premiefondet og deretter ved innbetaling fra foretaket dersom midlene i premiefondet ikke er tilstrekkelig.

II

I tidligere utkast til lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring (tjenestepensjonsloven) i NOU 2012: 13 gjøres for øvrig følgende endringer:

§ 2-3 annet ledd første punktum skal lyde:

(2) Pensjonsinnretningen skal garantere at pensjonsbeholdningen til de enkelte medlemmer til enhver tid minst tilsvarer de premier og andre midler som er tilført pensjonsbeholdningen i henhold til pensjonsplanen eller loven her, med mindre annet følger av avtale om individuelt investeringsvalg etter §§ 5-5, 6-10 eller 7-10 femte ledd.

§ 4-7 tredje ledd skal lyde:

(3) Når et medlem tar ut pensjon etter § 4-17, jf. § 4-18, eller fratrer med rett til pensjonsbevis for opptjent pensjonsbeholdning etter § 6-1 annet ledd, skal en forholdsmessig del av reguleringsfondet på dette tidspunkt tilføres medlemmets pensjonsbeholdning.

§ 4-10 annet ledd første punktum skal lyde:

(2) Prosentgrensene i første ledd gjelder ikke reguleringspremie som foretaket skal dekke etter §§ 4-8 tredje ledd, 4-9 annet ledd og 4-20 annet ledd.

§ 4-16 første og annet ledd skal lyde:

(1) Alderspensjon skal ytes fra uttak av alderspensjon etter § 4-15 og så lenge arbeidstakeren lever, med mindre annet følger av annet ledd eller § 4-23. Livsvarig alderspensjon kan ikke omdannes til tidsavgrenset alderspensjon etter reglene i § 4-23.

(2) Det kan likevel fastsettes i pensjonsplanen at utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Et medlem og pensjonsinnretningen kan også avtale at alderspensjon bare skal ytes i det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig pensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Ved omregningen etter dette ledd gjelder § 4-21 annet ledd.

§ 4-17 skal lyde:

§ 4-17. Årlig alderspensjon. Levealdersjustering

(1) Årlig alderspensjon beregnes på grunnlag av medlemmets pensjonsbeholdning og forventet levetid på uttaktidspunktet. Ved uttak av pensjon skal en forholdsmessig del av reguleringsfondet på dette tidspunkt tilføres medlemmets pensjonsbeholdning, jf. § 4-7 tredje ledd.

(2) Ved uttak av pensjon legges til grunn at et medlems forventet gjenstående levetid utgjør et antall år beregnet etter reglene om levealdersjustering og nøytralt uttak i tredje ledd. Årlig pensjonsytelse beregnes ut fra forventet gjenstående levetid i den måned uttaket av alderspensjon foretas.

(3) Et medlems alderspensjon levealdersjusteres ut fra endringer i de forsikredes forventede gjenstående levetid beregnet for hvert årskull ut fra den statistikk for gjennomsnittlig dødelighet for menn og kvinner som benyttes av pensjonsinnretningene på uttakstidspunktet. Alderspensjonen skal være nøytral i forhold til medlemmets uttaksalder ved at forskjeller i forventet gjenstående levetid ved ulike uttaksaldere innen hvert årskull legges til grunn ved beregningen. Årlig pensjonsytelse beregnes slik at forventet nåverdi av den enkeltes samlede pensjonsutbetalinger er uavhengig av uttaksalderen. Regler om diskonteringsrente kan fastsettes av departementet.

(4) Pensjonsinnretningen bærer risikoen for avvik mellom forventet og faktisk utbetalingsperiode, herunder endring i levealder i utbetalingsperioden. Årlig premie for avkastningsrisiko og levealdersrisiko i utbetalingsperioden, dekkes årlig etter reglene i § 4-11 annet ledd eller § 4-14 annet ledd.

(5) Pensjonsinnretning som har levealdersrisiko i sin portefølje som avviker fra det som følger av annet og tredje ledd, kan ta hensyn til dette ved beregning av årlig premie for levealdersrisiko som nevnt i §§ 4-11 og 4-14. Departementet kan fastsette nærmere regler om beregningen.

§ 4-18 utgår.

§§ 4-19 til 4-25 blir §§ 4-18 til 4-24.

§ 4-18 fjerde ledd (tidligere § 4-19) skal lyde:

(4) Ved endring av uttaksgraden foretas omberegning av pensjonsytelsen etter reglene i § 4-21.

§ 4-19 første ledd (tidligere § 4-20) skal lyde:

(1) Pensjonsopptjening som tilføres pensjonsbeholdningen etter uttak av full pensjon, regnes om til årlig pensjon etter reglene i § 4-17 på grunnlag av forventet gjenstående levetid på omregningstidspunktet og legges til årlig pensjonsytelse.

§ 4-21 første ledd (tidligere § 4-22) skal lyde:

(1) Dersom et medlem endrer uttaksgraden, skal pensjonsytelsen beregnes på nytt etter reglene i § 4-17 ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning på omregningstidspunktet. Har et medlem stoppet uttak av pensjon, beregnes pensjonsytelsen ved senere uttak av pensjon etter reglene i § 4-17 ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning på det nye uttakstidspunktet.

§ 4-22 annet ledd (tidligere § 4-23) skal lyde:

(2) Første ledd gjelder tilsvarende når pensjonsinnretningen mottar melding etter § 4-18 om uttak av pensjon før fylte 67 år. Er utbetalingstiden redusert etter § 4-23 annet ledd, skal pensjonsinnretningen gi arbeidstakeren skriftlig informasjon om adgangen til å redusere uttaket fra folketrygden og andre pensjonsleverandører.

§ 4-23 annet og tredje ledd (tidligere § 4-24) skal lyde:

(2) Ved uttak av pensjon beregnes årlig pensjonsytelse ut fra pensjonsbeholdningen og forventet utbetalingsperiode på uttakstidspunktet etter reglene i § 4-17 annet og tredje ledd. Utbetalingstiden kan settes ned til det antall hele år som er nødvendig for at samlet årlig alderspensjon utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp, jf. § 4-21 annet ledd. For øvrig gjelder reglene i § 4-17 fjerde og femte ledd tilsvarende.

(3) Ved endret uttaksgrad skal pensjonsytelsen beregnes på nytt ut fra medlemmets samlede pensjonsbeholdning og forventet utbetalingsperiode på endringstidspunktet. Tilsvarende gjelder ved omdanning til alderspensjon som skal ytes så lenge medlemmet lever.

§ 5-5 fjerde ledd annet punktum skal lyde:

(4) Reglene i §§ 4-15 til 4-19, § 4-20 første, tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22 gjelder tilsvarende.

§ 5-6 fjerde og femte ledd skal lyde:

(4) Årets avkastningsresultat benyttes til oppregulering av pensjonsbeholdningene og i tilfelle overføring til reguleringsfondet etter reglene i § 4-7 første ledd, og til oppregulering av pensjoner under utbetaling og i tilfelle overføring til pensjonsreguleringsfondet etter reglene i § 4-20.

(5) Er avkastningsresultatet negativt eller ikke tilstrekkelig til å dekke årets regulering av pensjonsbeholdninger og pensjoner etter § 4-8 tredje ledd eller § 4-20 annet ledd, skal de midler som trengs for å sikre arbeidstakernes pensjonsrettigheter overføres fra premiefondet eller foretaket.

§ 6-5 annet ledd annet punktum skal lyde:

(2) For pensjonsbevis som gir rett til utbetaling av pensjon når krav om sammenslåing framsettes, foretas omregning som nevnt i § 4-19 første ledd.

§ 6-9 skal lyde:

§ 6-9. Uttak av pensjon

(1) Reglene om uttak av alderspensjon i §§ 4-15 til 4-18, 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22, samt § 4-14 annet ledd gjelder tilsvarende for pensjonsbevis.

(2) Det kan bare foretas gradert uttak i § 4-18 annet og tredje ledd dersom pensjonsinnretningen samtykker til dette.

§ 6-10 skal lyde:

§ 6-10. Pensjonsbevis med investeringsvalg

(1) Ved utstedelse av pensjonsbevis eller senere kan innehaveren og pensjonsinnretningen avtale at midler tilsvarende pensjonsbeholdningen og i tilfelle administrasjonsreserven knyttet til pensjonsbeviset, skal forvaltes som egen investeringsportefølje tilordnet pensjonsbeviset. Avtalen skal angi hvordan porteføljen skal settes sammen og hvilken adgang innehaveren skal ha til å endre sammensetningen. En slik avtale kan bare omfatte midler tilsvarende pensjonsbeholdningen og administrasjonsreserve knyttet til pensjonsbeviset.

(2) Pensjonsbeviskontoen skal tilføres avkastningen av investeringsporteføljen. Pensjonsbeviset skal hvert år tilføres en forholdsmessig del av de midler som frigjøres i pensjonsinnretningen ved bortfall av pensjonsforpliktelser overfor medlemmer som før uttak av pensjon er død i løpet av året. Innehaveren bærer risikoen for at verdien av investeringsporteføljen blir redusert, når annet ikke er fastsatt ved særskilt avkastningsgaranti etter reglene i § 5-8.

(3) Pensjonsinnretningen kan kreve vederlag for administrasjon og forvaltning av pensjonsbeviset, for innehaverens bruk av rett til å endre investeringsporteføljen, samt eventuell avkastningsgaranti knyttet til pensjonsbeviset. Vederlaget kan dekkes ved belastning av pensjonsbeviskontoen. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om vederlag knyttet til pensjonsbeviset og om dekning av vederlag ved belastning av pensjonsbeviskontoen.

(4) Ved uttak av alderspensjon gjelder reglene i §§ 4-15 til 4-18, 4-20 tredje og fjerde ledd, 4-21 og 4-22, samt § 4-14 annet ledd tilsvarende. Årlig alderspensjon beregnes med utgangspunkt i investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet. Midlene knyttet til pensjonsbeviset skal på uttakstidspunktet overføres til alminnelig forvaltning i kollektivporteføljen, med mindre innehaveren krever at midlene knyttet til pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje. Hvis pensjonsbeviset fortsatt skal forvaltes som egen investeringsportefølje, skal årlig alderspensjon beregnes ut fra investeringsporteføljens verdi og forventet gjenstående levetid ved hver utbetaling. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om beregningen og utbetalingen av årlig alderspensjon fra pensjonsbeviset.

(5) Før det inngås avtale om utstedelse av pensjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, skal pensjonsinnretningen skriftlig opplyse innehaveren om at:

 • a. investeringsporteføljen tilordnet pensjonsbeviset vil bli forvaltet for innehaverens regning og risiko,

 • b. pensjonsytelsene bestemmes ut fra verdien av porteføljen på tidspunktet for uttak av pensjon,

 • c. pensjonsinnretningens ansvar for avkastningsresultatet og verdiutviklingen over tid bortfaller, med mindre annet er avtalt,

 • d. pensjonsinnretningen har rett til årlig vederlag som nevnt i tredje ledd.

For hvert forhold det opplyses om etter bokstav a til d skal det samtidig opplyses skriftlig om hvilke vilkår som gjelder for et pensjonsbevis som undergis alminnelig forvaltning.

(6) Pensjonsinnretningen har plikt til å kartlegge innehaverens behov og ønske om risiko og til å opplyse om eventuelle forhold som tilsier at en avtale om forvaltning av pensjonsbeviset i egen investeringsportefølje ikke vil være i innehaverens interesse. Før det inngås avtale om utstedelse av pensjonsbevis tilordnet egen investeringsportefølje, skal pensjonsinnretningen i alle tilfelle gi innehaveren råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon og størrelsen av midlene knyttet til pensjonsbeviset. Når innehaveren har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal pensjonsinnretningen gi råd om risikoreduserende tiltak. En skriftlig sammenfatning av de råd som pensjonsinnretningen gir etter leddet her skal sendes innehaveren. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om pliktig informasjon og rådgivning.

(7) § 6-5 om sammenslåing av pensjonsbevis gjelder tilsvarende.

Kapittel 7 blir kapittel 14.

§ 14-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Bestemmelsene i skatteloven § 6-47 første ledd bokstav b) gjelder tilsvarende for trygdedes rett til fradrag for tilskudd til tjenestepensjonsordningen i henhold til en tilskuddordning i samsvar med vilkår og regler i lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring § 4-24.

III

I lov 2005-12-21 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:

(1) Foretak som angitt i § 1 første ledd skal ha pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven som sikrer arbeidstakere i foretaket alderspensjon i samsvar med kravene i loven her.

§ 3 første ledd skal lyde:

(1) Arbeidstaker i foretak med plikt til å etablere tjenestepensjonsordning etter § 2 har krav på at tjenestepensjonsordning etableres i samsvar med loven her. Dette gjelder ikke arbeidstaker som kan holdes utenfor foretakets pensjonsordning etter reglene i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller tjenestepensjonsloven.

§ 4 skal lyde:

§ 4. Minstekrav til pensjonsordning med innskuddspensjon og tjenestepensjon

(1) Oppretter et foretak en pensjonsordning med innskuddspensjon skal foretaket etter innskuddsplanen hvert år betale innskudd til alderspensjon for medlemmene. Innskuddet skal minst utgjøre 2 prosent av den lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av innskuddsåret, jf. innskuddspensjonsloven § 5-5. Kongen kan fastsette nærmere regler om beregning av innskudd.

(2) Oppretter et foretak en pensjonsordning etter tjenestepensjonsloven skal foretaket etter pensjonsplanen hvert år betale premie til alderspensjon for medlemmene. Årlig premie skal minst utgjøre 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G som det enkelte medlem mottar fra foretaket i løpet av premieåret, jf. tjenestepensjonsloven § 4-3. Kongen kan fastsette nærmere regler om beregning av årlig premie.

(3) Det skal i regelverket for pensjonsordningen fastsettes at det for medlemmer som blir uføre skal være innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet i samsvar med uføregraden dersom uføregraden er 20 prosent eller mer. Uføregraden fastsettes etter reglene i foretakspensjonsloven § 6-2. Innskuddsfritaket eller premiefritaket løper så lenge uføregraden er 20 prosent eller mer, men ikke lenger enn til medlemmet fyller 67 år. Foretaket dekker premiekostnadene ved innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet i tillegg til innskudd etter første ledd.

(4) Kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen skal dekkes av foretaket i tillegg til innskuddet eller årlig premie etter første og annet ledd. Kostnader ved endring av investeringsporteføljen etter innskuddspensjonsloven § 3-3 første ledd skal dekkes av kontohaveren.

(5) Paragrafen her gjelder tilsvarende for pensjonsordninger med engangsbetalt alderspensjon etter foretakspensjonsloven.

(6) Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere regler til utfylling og avgrensning av bestemmelsene i paragrafen her.

§ 5 første ledd skal lyde:

(1) Oppretter et foretak en pensjonsordning med ytelsesbasert foretakspensjon, skal pensjonsplanen være utformet slik at den minst vil gi alderspensjon i samsvar med det minstekrav som følger av annet eller tredje ledd. § 4 tredje ledd gjelder tilsvarende for premiefritak under uførhet, men likevel slik at det kan benyttes samme minstekrav til uføregrad som for uførepensjon etter pensjonsordningen.

IV

I lov 1999-03-26 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) gjøres følgende endringer:

§ 4-2 annet ledd skal lyde:

(2) Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd c, skal livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10-2 e medtas ved fastsettelse av skattepliktig formue, forutsatt at forsikringen er tegnet i selskap som har eller har hatt tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet her i landet. Dette omfatter likevel ikke rettigheter etter folketrygdloven, lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon og lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, samt rettigheter etter offentlige tjenestepensjonsordninger og andre pensjonsordninger som er pålagt i lov eller i medhold av lov. Det samme gjelder kollektiv livrenteforsikring som nevnt i forsikringsavtaleloven § 10-1 g, samt uforfalt krav i tilknytning til uførepensjon under utbetaling.

§ 5-40 tredje ledd skal lyde:

(3) Bestemmelsene i annet ledd og § 5-41 gjelder tilsvarende for ytelser fra annen pensjonsordning i arbeidsforhold enn pensjonsforsikring og for individuelle pensjonsavtaler, fripoliser eller pensjonsbevis utgått fra slike avtaler.

§ 6-46 overskriften skal lyde:

§ 6-46. Tilskudd til pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon, lov om innskuddspensjon og lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring fra arbeidsgiver, selvstendig næringsdrivende mv.

§ 6-46 nytt tredje ledd skal lyde:

(3) Arbeidsgiver gis fradrag for tilskudd til tjenestepensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven. Fradraget omfatter:

 • a. den skattepliktiges andel av årlig premie, herunder reguleringspremie i henhold til tjenestepensjonsloven §§ 4-8 og 4-9,

 • b. tilskudd til premiefond med inntil 50 prosent av gjennomsnittet av det beløp som er nevnt under a og den skattepliktiges andel av årets premie i de to foregående årene, likevel bare så langt fondet ikke overstiger seks ganger gjennomsnittet av det beløp som er nevnt under a og den skattepliktiges andel av premie i de to foregående år.

 • c. tilskudd og kostnad i henhold til tjenestepensjonsloven §§ 4-11 og 4-14.

§ 6-46 tredje til femte ledd blir nytt fjerde til sjette ledd.

§ 6-46 femte og sjette ledd skal lyde:

(5) Fradrag kan kreves når premien, tilskuddet eller innskuddet etter første, annet og tredje ledd er endelig betalt til pensjonsordningen innen tre måneder etter utgangen av vedkommende inntektsår.

(6) Fradrag etter første, annet, tredje og femte ledd gis bare hvis arbeidsgiver har avtale med det selskapet mv. der pensjonsordningen er tegnet, om at dette ukrevet innberetter opplysninger om utbetalinger fra pensjonsordningen til ligningsmyndighetene i henhold til ligningsloven.

§ 6-47 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b. den trygdedes tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold, som omhandlet i § 6-46 første ledd a og e, § 6-46 annet ledd bokstav a, § 6-46 tredje ledd bokstav a og § 6-46 femte ledd.

V

I lov 2000-11-24 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

§ 2-13 skal lyde:

Et foretak som har ordning med ytelsesbasert alderspensjon etter lov om foretakspensjon eller tjenestepensjonsordning etter lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, kan supplere denne med pensjonsordning etter loven her i samsvar med bestemmelsene gitt i medhold av lov om foretakspensjon § 2-12 eller lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring § 2-9.

§ 5-1 annet ledd annet punktum skal lyde:

Dersom det er fastsatt i innskuddsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilføre pensjonskapitalen inntil 2 prosent av lønn som tillegg til årets innskudd etter innskuddsplanen.

§ 5-2 første ledd skal lyde:

(1) Innskuddsplanen skal fastsettes slik at pensjonsinnskuddene ikke utgjør en større del av lønn for høytlønnende enn for lavtlønnede. Det kan likevel fastsettes at innskudd som andel av lønn for hvert medlem kan beregnes på grunnlag av en prosentsats for lønn inntil 12 G og et tilleggsinnskudd i prosent av lønn for lønn mellom 7,1 og 12 G.

§ 5-3 første ledd bokstav d skal lyde:

 • d. et beløp for hvert medlem beregnet på grunnlag av ulike prosentsatser for medlemmets lønnsgrunnlag for henholdsvis lønn inntil 12 G og de deler av lønnen som ligger mellom 7,1 og 12 G.

§ 5-4. Innskuddsgrenser skal lyde:

(1) Foretakets tilskudd til årlig premie etter § 5-3 kan ikke i innskuddsplanen settes høyere enn 8 prosent av medlemmets samlede lønn inntil 12 G i det enkelte år. Tilleggsinnskudd for medlemmets lønn mellom 7,1 og 12 G kan ikke settes høyere enn 18,1 prosent av slik lønn i det enkelte år.

(2) Kongen kan fastsette nærmere regler om at innskuddene i et år ikke skal overstige et fastsatt beløp for hvert medlem eller en fastsatt prosent av medlemmets lønn. Det kan fastsettes ulike prosentsatser for innskudd av medlemmets lønn inntil 12 G og for tilleggsinnskudd for lønn mellom 7,1 og 12 G. Kongen kan også fastsette at det ved beregningen av lønn kan ses bort fra lønn mellom 0 og 1 G.

(3) Ved beregningen av innskudd etter innskuddsplanen kan det ikke benyttes høyere beløp eller prosentsatser enn det som til en hver tid er fastsatt i eller i medhold av paragrafen her.

§ 5-6 skal lyde:

(1) Ved avtale mellom foretaket og et flertall av medlemmene i pensjonsordningen på minst to tredeler eller fagforeninger som representerer minst to tredeler av medlemmene, kan det fastsettes at medlemmene selv skal innbetale et årlig innskudd til pensjonsordningen. Avtalen skal inneholde bestemmelser om reservasjonsrett. Skal et medlem ha adgang til å reservere seg mot å delta i tilskuddsordningen, skal vilkårene for reservasjonsretten fastsettes i avtalen. Minst to tredeler av arbeidstakerne må bli med i ordningen.

(2) Avtalen skal fastsette årlig innskudd fra medlemmene som en bestemt prosent av det enkelte medlems lønn inntil 12 G beregnet etter § 5-5, samt angi hvordan innskudd fra medlemmene skal innbetales. Medlemmenes innskudd i prosent av lønn kan ikke settes høyere enn halvparten av de prosentvise grenser for årlig innskudd av lønn som er fastsatt med hjemmel i § 5-4. Samlet årlig innskudd for hvert medlem i pensjonsordningen skal i det enkelte år ikke overstige de fastsatte grenser for årlig innskudd.

(3) Årets innskudd fra et medlem skal tilføres medlemmets pensjonskapital etter hvert som innskudd blir innbetalt. Det kan avtales at inntil en forholdsmessig del av de kostnader som pensjonsinnretningen kan kreve dekket av foretaket, skal dekkes av de medlemmer som omfattes av tilskuddsordningen, ved fradrag i årlig avkastning på pensjonskapitalen eller om nødvendig ved fradrag i pensjonskapitalen eller i årlig pensjonsytelse.

(4) De bestemmelser som etter avtalen skal gjelde for arbeidstakernes tilskuddsordning, skal inntas innskuddsplanen for pensjonsordningen. Arbeidstakere som ansettes etter etablering av tilskuddsordningen skal være med i ordningen.

§ 11-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Har et foretak som deltar i sammenslåingen pensjonsordning etter lov om foretakspensjon eller lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, kan den tidligere ordningen videreføres for medlemmene av ordningen på tidspunktet for sammenslåingen.

§ 11-3 overskriften skal lyde:

§ 11-3. Foretaket skal ha foretakspensjonsordning eller tjenestepensjonsordning

§ 11-3 første ledd skal lyde:

(1) Skal foretaket etter sammenslåingen ha pensjonsordning etter lov om foretakspensjon eller lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, gjelder reglene i henholdsvis lov om foretakspensjon kapittel 13 eller lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring kapittel 11.

Ny § 14-3 skal lyde:

§ 14-3. Omdanning til tjenestepensjonsordning

Ved omdanning av pensjonsordning etter loven her til pensjonsordning etter lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, gjelder §§ 14-1 første, annet og fjerde ledd og 14-2 så langt de passer tilsvarende.

VI

Lovendringene gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Til dokumentets forside