NOU 2017: 3

Folketrygdens ytelser til etterlatte — Forslag til reform

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Arbeids- og sosialdepartementet. Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen. 4. juli 2016

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger

Hernæs, Erik, Simen Markussen, John Piggott, Knut Røed (2016). Pension reform and labor supply. Journal of Public Economics Vol 142, 39–55

Innst. S. nr. 247 (1964–1965) Innstilling fra sosialkomiteen om folkepensjon

Innst. 319 L (2014–2015) Lov om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)

Innst. S. nr. 180 (1995–96) Innstilling fra sosialkomiteen om 1) velferdsmeldingen, 2) forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om endring i retten til uførepensjon og 3) forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om minstestandard for stønad til livsopphold

James, Estelle (2009). Rethinking Survivor Benefits. SP Discussion Paper No. 0928. The World Bank

Kostøl, Andreas Ravndal og Magne Mogstad (2013). How Financial Incentives Induce Disability Insurance Recipients to Return to Work. NBER Working Paper No. 19016

Løken, Lommerud og Reiso (2014). Mothers and their children: Evaluating a work-encouraging welfare reform. Working Papers in Economiscs 4/14, Universitetet i Bergen

Norsk Monitor – en sosiokulturell studie: http://ipsos-mmi.no/Norsk-Monitor

NOU 1990: 20 Forenklet folketrygdlov

NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd

NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

OECD (2015) Pension at a Glance 2015

Ot.prp. nr. 17 (1965–66) Om lov om folketrygd

Ot.prp. nr. 44 (1991–92) Om lov om barneverntjenester (barnevernloven)

Ot.prp. nr. 99 (1991–92) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr. 12 om folketrygd (Trygdedekning, pensjonsopptjening og pensjonsberegning for personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder)

Ot.prp. nr. 4 (2001–2002) Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2001)

Ot.prp. nr. 37 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Ot.prp. nr. 106 (2008–2009) Om lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen)

Ot.prp. nr. 106 (2009–2010) Om lov om endringer i folketrygden mv.

Pedersen, Axel West og Elin Halvorsen (2016). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Paper til 2016 Annual ESPAnet Conference, 1.-3. September, Rotterdam

Proba samfunnsanalyse og Actecan (2012). Vurdering av folketrygdens etterlattepensjonsordning. Proba-rapport 2012-06

Prop. 19 L (2010–2011) Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre

Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Prop. 66 L (2013–2014) Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon)

Prop. 95 L (2014–2015) Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Endring av Prop. 1 S (2015–2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015–2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Sosial- og helsedepartementet. Høring om forslag til endringer i etterlattepensjonsordningen i folketrygden. 22. september 1999

SOU 1987: 55 Efterlevandepension – Reformering av den allmänna försäkringens efterlevandeförmåner

Statistisk Sentralbyrå (2007/11). Pensjonsreformen: Virkninger på statsfinanser, effektivitet og fordeling

St.meld. nr. 75 (1963–64) Om folkepensjon

St.meld. nr. 35 (1994–95) Velferdsmeldingen

St.meld. nr. 5 (2006–2007) Opptjening og uttak av alderspensjon.

The Global Gender Gap Report 2015. The World Economic Forum

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en

https://www.pensionsmyndigheten.se

http://www.kela.fi/web/sv

https://www.tyoelake.fi/sv/Sidor/Etusivu.aspx

https://www.borger.dk/

https://www.klp.no/person/pensjon/offentlig-tjenestepensjon/etterlattepensjon#tab7-7149

Til dokumentets forside