Ot.prp. nr. 10 (2005-2006)

Om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Til innholdsfortegnelse

9 Flytting

9.1 Gjeldende rett

Regler om flytting av kollektive pensjonsordninger, og om flytting av pensjonskapitalbevis og fripoliser som er utstedt i henhold til slike pensjonsordninger, fremkommer av forsikringsvirksomhetsloven kapittel 8c. Reglene er videreført i ny forsikringslov kapittel 11. Denne loven er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft. Reglene må sees i sammenheng med pensjonslovenes bestemmelser om sammenslåing av henholdsvis pensjonskapitalbevis og fripoliser, se innskuddspensjonsloven § 6-4 og foretakspensjonsloven § 4-15. Regler om medregning fremkommer av foretakspensjonsloven §§ 4-11 flg. Det vises til Banklovkommisjonens utredning avsnitt 11.3.

9.2 Banklovkommisjonens forslag

Banklovkommisjonen foreslår at det i lovutkastet § 10 inntas en henvisning til forsikringsloven angående regler om flytting. Banklovkommisjonen finner det hensiktsmessig at dette fremgår av loven. I utredningen avsnitt 11.3 skisseres problemstillinger rundt flytting, sammenslåing og medregning av pensjonsrettigheter. Banklovkommisjonen uttaler at tiltakende mobilitet i det norske arbeidsmarked generelt synes å forsterke behovet for en mer helhetlig tilnærmingsmåte til de lovgivningsspørsmål en her står overfor. I utredningen legger Banklovkommisjonen til grunn at det er dette forhold som danner bakgrunnen for de deler av stortingsvedtaket som gjelder avtaler om medregning. Banklovkommisjonen mener at de spørsmål det i så fall er behov for å ta stilling til, er av generell karakter og så vidt mangeartede og vanskelige at det neppe er hensiktsmessig å gå nærmere inn på dette problemområdet i forbindelse med selve gjennomføringen av en ordning med obligatorisk tjenestepensjon. På grunn av den korte tiden Banklovkommisjonen har til rådighet, lar kommisjonen dette spørsmålet ligge.

Banklovkommisjonen foreslår at en pensjonsordning i samsvar med bestemmelsene i lov om obligatorisk tjenestepensjon kan flyttes til annen pensjonsinnretning etter reglene i forsikringsloven kapittel 11. Den som har rett til pensjonsrettigheter knyttet til pensjonskapitalbevis eller fripolise, har rett til å flytte kontrakten til annen pensjonsinnretning i henhold til reglene i forsikringsloven § 11-13. Det vises til lovutkastet § 10.

9.3 Høringsinstansenes merknader

Bedriftsforbundet uttaler at «adgangen til å slå sammen pensjonsrettigheter fra ett arbeidsforhold til et annet bør gjøres enkelt og billig. Det vil gjøre det lettere å bytte jobb, øke konkurransen mellom pensjonsinnretninger, redusere administrative kostnader knyttet til enkeltpoliser og bedre oversikten over forventet pensjon». Bedriftsforbundet anmoder derfor om at Banklovkommisjonen får i oppdrag å arbeide videre med saken, herunder vurdere om myndighetene bør påse at flyttekostnadene er i rimelig samsvar med de reelle kostnader til pensjonsinnretningene.

Det er ingen av de øvrige høringsinstansene som har merknader til lovutkastet § 10.

9.4 Departementets vurdering

Reglene om flytting er nylig behandlet av Stortinget på bakgrunn av Ot.prp. nr. 11 (2003-2004) del II. Departementet slutter seg til Banklovkommisjonens vurdering av at disse reglene også vil gjelde for forsikring opprettet i henhold til en ny lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er etter departementets vurdering ikke nødvendig å ta inn en egen bestemmelse om dette i en lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Til dokumentets forside