Ot.prp. nr. 10 (2005-2006)

Om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn for lovforslaget

2.1 Bakgrunn og Banklovkommi­sjonens mandat

Etter henvendelse fra partene i arbeidslivet uttalte Statsministeren i brev 31. mars 2004 til Teknologibedriftenes Landsforening/Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet at en vil «fremme forslag om pensjoner i arbeidsforhold, herunder forslag som fyller visse minimumsstandarder og som gjelder alle lønnsmottakere som ikke allerede har bedre ordninger».

I Pensjonsmeldingen ble det skissert tre, og anbefalt to, modeller for obligatorisk pensjonsordning. Stortinget ble invitert til å ta stilling til hvilken av disse modellene som skulle utredes videre. Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble 19. mai 2005 enige om en avtale om pensjonsreform, som også omfattet innføring av obligatorisk tjenestepensjon. Stortinget vedtok 26. mai 2005 å be Regjeringen om å iverksette det videre arbeidet med en pensjonsreform i tråd med denne avtalen, som fastsetter hovedprinsipper for obligatorisk tjenestepensjon:

«2.1 Obligatorisk tjenestepensjon

Det innføres obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold. Loven trer i kraft 1. januar 2006.

Ordningene utformes innenfor Lov om foretakspensjon og Lov om innskuddspensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold skal omfatte alle arbeidstakere som oppfyller kravene til medlemskap etter Lov om innskuddspensjon og Lov om foretakspensjon. Kravet om tjenestepensjon for ansatte som også delvis er eiere må avklares nærmere.

Regjeringen vurderer hvordan det kan etableres gode kontrollordninger som kan sikre at alle bedrifter tilbyr tjenestepensjon til sine ansatte.

De obligatoriske ordningene må utformes slik at det blir enkelt å utvide dem, slik at de ikke hindrer videreføring av eksisterende tjenestepensjonsordninger og slik at det blir enkelt for små og mellomstore bedrifter å opprette og administrere ordningene.

I den obligatoriske ordningen er arbeidsgiver pålagt å betale et innskudd på minst 2 pst. av lønnen over 1 G for den enkelte arbeidstaker. Dersom foretaket ikke velger en innskuddsbasert ordning, skal kostnadene til premier i de andre ordningene tilsvare et innskudd på 2 pst. av lønn over 1 G. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker i tillegg skal betale inn et innskudd eller en premie i pensjonsordningen.

For bedrifter som hittil ikke har hatt tjenestepensjon, kan innføringen av obligatorisk tjenestepensjon medføre en økonomisk belastning. Regjeringen bes vurdere nærmere de økonomiske og administrative konsekvensene for disse.

2.2 Samordning av tjenestepensjoner for flere foretak

Det må være mulig for flere foretak å opprette en felles innkjøpsordning for tjenestepensjoner. En innkjøpsordning kan opprettes gjennom avtale mellom foretakene eller gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet.

Innkjøpsordningen kan på vegne av medlemsforetakene inngå avtaler om kjøp av pensjonsprodukter fra forsikringsselskaper, banker og andre tilbydere. En slik felles innkjøpsordning må kunne omfatte både lovpålagte minimumsordninger, avtalte tilleggsytelser for alle medlemsforetakene og tilleggsytelser som medlemsforetakene selv kan velge om de vil ha.

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med eventuelle lovendringer som måtte være nødvendig for å opprette slike fellesordninger, og bes særlig om å vurdere:

 • en avtalt standard pensjonsordning for alle medlemsforetakene

 • felles kapitalforvaltning, rentegaranti mv.

 • felles administrasjon av tjenestepensjonene

 • avtaler om medregning av tjenestetid når en arbeidstaker bytter jobb fra et medlemsforetak til et annet

 • avtaler om premieutjamning knyttet til alder og kjønn mellom medlemsforetakene

Avtalepartene har under behandlingen av St.prp. nr. 68 (2004-2005) gått inn for at det så snart som mulig skal åpnes for at flere foretak skal kunne opprette en felles pensjonskasse etter modell av de interkommunale pensjonskassene.

...

2.5 Selvstendig næringsdrivende

Enkeltmannsforetak skal også kunne opprette en felles innkjøpsordning for tjenestepensjoner.

Det arbeides videre med endringer i Lov om innskuddspensjon (eventuelt etter Lov om foretakspensjon) slik at ordningene også åpnes for foretak med færre enn 2 sysselsatte. Tilslutning til en slik ordning bør gjøres frivillig for selvstendig næringsdrivende og andre med eierinteresser i foretak. Også for de med frivillig tilslutning til en kollektiv tjenestepensjonsordning, må det gis større skattemessig likebehandling med ordninger med tjenestepensjon for arbeidstakere, blant annet med fradrag for premien i skattbar næringsinntekt.»

Finansdepartementet ga 27. mai 2005 Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede og å utarbeide utkast til lov om obligatorisk tjenestepensjon med frist 1. juli 2005. Finansministeren orienterte i møte samme dag representanter for parter i arbeidslivet om det videre arbeidet med sikte på å oppfylle Stortingets forutsetning om lovregler om obligatorisk tjenestepensjon før årsskiftet.

Banklovkommisjonens utredning ble overlevert til Finansdepartementet 1. juli 2005. Den ble samme dag sendt ut på høring med høringsfrist 8. august 2005. Høringsinstansene var på forhånd varslet om den forestående høringen og den korte fristen i brev fra Finansdepartementet 10. juni 2005.

2.2 Høring

Følgende instanser mottok Banklovkommisjonens utredning til høring:

 • Akademikerne

 • Aksjonærforeningen i Norge

 • AktuarKonsulenters Forum

 • Alle departementene

 • ALT (Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger)

 • Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening

 • Banklovkommisjonen

 • Bedriftsforbundet

 • Brønnøysundregistrene

 • Coop Norge

 • Datatilsynet

 • De selvstendige kommunale pensjonskasser

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Aktuarforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske Revisorforening

 • Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Eiendomsmeglerforetakenes Forening

 • Energibedriftenes Landsforening

 • Finansieringsselskapenes forening

 • Finansnæringens arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon

 • Handelshøyskolen BI

 • International Maritime Exchange ASA (IMAREX)

 • Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon

 • Kommunenes Sentralforbund

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Landbrukets Arbeidsgiverforening

 • Landsforeningen for trafikkskadde

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Lederne

 • Likestillingsombudet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Luftfartens Funksjonærforening

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Nord Pool ASA

 • Nordic Association of Energy Traders (NAET)

 • Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)

 • Norges Apotekerforening NAF

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bank

 • Norges Bondelag

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Fondsmeglerforbund

 • Norges Handelshøyskole

 • Norges Ingeniørorganisasjon

 • Norges KommunerevisorforeningKors

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Røde Kors

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Flygerforbund

 • Norsk Flytekniker Organisasjon

 • Norsk Investorforum

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Kabinforening

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk Skuespillerforbund

 • Norsk Tillitsmann ASA

 • Norsk Venture

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Norske Forsikringsmegleres Forening

 • Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

 • Norske Meierifolks Landsforening

 • Norske Pensjonskassers Forening

 • Norske Privatskolers Landsforbund

 • Norske Siviløkonomers Forening

 • NOS Clearing ASA

 • NTL-Skatt

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Olje- og energikartellet

 • Oljeindustriens Landsforening

 • Oslo Børs

 • Regjeringsadvokaten

 • Revisjonssjefkretsen

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • Rikstrygdeverket

 • Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon

 • Sjøassurandørenes Centralforening

 • Skattebetalerforeningen

 • Skattedirektoratet

 • Skatterevisorenes Forening

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Statistisk sentralbyrå

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon

 • Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Verdipapirsentralen

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • ØKOKRIM

 • Økonomiforbundet

Følgende har gitt merknader til Banklovkommisjonens utredning:

 • Akademikerne

 • ALT (Organisasjon for administrative, ledende og tekniske stillinger)

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Arbeidsgiverorganisjonen for samvirkeforetak (SAMFO)

 • Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL)

 • Bedriftsforbundet

 • Brønnøysundregistrene

 • Coop NKL BA (Coop)

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Aktuarforening

 • Den norske Revisorforening

 • Finansnæringens arbeidsgiverforening

 • Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

 • Forsvarsdepartementet

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

 • Hovedorganisasjon for universitets- og høyskole­utdannede (UNIO)

 • Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiver­organisasjon (KS)

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Landbrukets arbeidsgiverforening

 • Landsforeningen for trafikkskadde

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Likestillingsombudet

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

 • Norges Bank

 • Norges Bondelag

 • Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Journalistlag

 • Norsk Sjøoffisersforbund

 • Norsk skuespillerforbund

 • Norske Pensjonskassers Forening

 • NTL-Skatt

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Pensjonstrygden for sjømenn

 • Rikstrygdeverket

 • Skattedirektoratet

 • Skogbrukets Landsforening

 • Sparebankforeningen

 • Statens Pensjonskasse

 • Statistisk sentralbyrå

 • Verdipapirfondenes Forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • Økonomiforbundet

Følgende høringsinstanser har opplyst at de ikke har merknader til utredningen:

 • Barne- og familiedepartementet

 • Datatilsynet

 • Finansieringsselskapenes Forening

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Forbrukerrådet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og politidepartementet

 • Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Moderniseringsdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Riksadvokaten

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

Norske Dansekunstnere har påpekt at de burde vært høringsinstans, og opplyst at de tiltrer høringsuttalelsen fra Norsk Skuespillerforbund.

Pensjonstrygden for sjømenn har påpekt at de ikke var tatt med som høringsinstans.

FNH har i tillegg i brev 1. juli 2005 bedt om at departementet vurderer endring i forskrift til innskuddspensjonsloven slik at det blir tillatt med innbetaling av innskudd for lønn over 1 G, samt at departementet vurderer om det er behov for endring som gjør det mulig å foreta innbetaling av kostnader utenfor maksimumsgrensene for innskudd, og at kostnadene får samme skattemessige behandling som innskuddet.

Til dokumentets forside