Ot.prp. nr. 10 (2005-2006)

Om lov om obligatorisk tjenestepensjon

Til innholdsfortegnelse

12 Ikrafttredelse og overgangsregler

12.1 Tidspunkt for iverksetting

12.1.1 Banklovkommisjonens forslag

Banklovkommisjonen har foreslått regler om ikrafttreden og gjennomføring av en lov om obligatorisk tjenestepensjon i lovutkastet § 11. Forslaget er nærmere omtalt i NOU 2005:15 avsnitt 11.1. Banklovkommisjonen skiller mellom fire forskjellige tidspunkter, henholdsvis ikrafttredelse, frist for når foretaket må ha etablert en pensjonsordning, frist for virkning i form av pensjonskostnader og tidspunkt for vurdering av foretakets plikt.

Ikrafttredelse

Banklovkommisjonen har i tråd med Stortingets vedtak foreslått at en lov om obligatorisk tjenestepensjon skal tre i kraft 1. januar 2006.

Banklovkommisjonen påpeker at en lov om obligatorisk tjenestepensjon vil medføre plikter for et meget betydelig antall foretak som hittil ikke har hatt pensjonsordning for sine arbeidstakere. Loven vil dessuten kunne få virkninger for en del foretak som allerede har pensjonsordning, dersom denne ikke fullt ut kan anses likeverdig med pensjonsordning basert på de lovfastsatte minstekrav. Praktisk sett vil det derfor etter Banklovkommisjonens vurdering, foreligge et klart behov for en tilpasningsperiode, både for det store antall foretak det gjelder, og for pensjonsinnretningene som skal levere de nødvendige pensjonsprodukter. Banklovkommisjonen har derfor lagt opp til å skille mellom tidspunktet for lovens ikrafttreden og den frist som skal gjelde for selve iverksettingen av ordningen med obligatorisk tjenestepensjon.

Frist for når foretakene må ha etablert en pensjons­ordning

Når det gjelder tidspunktet for når foretakene må ha etablert en pensjonsordning i samsvar med minimumskravene, har Banklovkommisjonen foreslått at fristen settes til utgangen av 2006, dvs. innen 31. desember 2006. Banklovkommisjonen skriver i NOU 2005: 15 avsnitt 11.1 pkt. 2):

«[e]n ordning med obligatorisk tjenestepensjon skal søkes iverksatt så hurtig som mulig sett i forhold til de betydelige praktiske overgangsproblemer som foreligger. Dette tilsier at det vanskelig kan settes en kortere frist enn ett år for gjennomføringen av ordningen i praksis. I samsvar med dette inneholder lovutkastet § 11 bestemmelser som at foretakene skal ha oppfylt sin plikt til å opprette ny pensjonsordning eller til å tilpasse eksisterende pensjonsordninger til de lovfastsatte minstekrav innen utgangen av 2006, dvs. innen 31. desember 2006.»

Frist for virkning av loven i form av pensjonskostnader

Banklovkommisjonen har foreslått at virkningene av loven i form av pensjonskostnader for foretakene og sikring av pensjonsopptjening for arbeidstakerne, skal inntre med virkning fra senest 1. juli 2006. Dette tidspunktet er valgt blant annet ut fra når lønnsforhandlingene gjennomføres. Banklovkommisjonen foreslår at innskuddsfritak eller premiefritak ved uførhet likevel skal være etablert med virkning fra senest 1. januar 2007.

Tidspunktet for vurdering av foretakets plikt

Banklovkommisjonen har foreslått at spørsmålet om et foretak har plikt til å opprette eller ha pensjonsordning i samsvar med en lov om obligatorisk tjenestepensjon, vil måtte avgjøres ut fra situasjonen i foretaket på det tidspunkt en lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft, jf. lovutkastet § 8 første ledd. Praktiske hensyn tilsier etter Banklovkommisjonens vurdering at man i denne sammenheng legger avgjørende vekt på hvilke arbeidstakere foretaket har ved utgangen av siste kalenderår. Under forutsetning av at lov om obligatorisk tjenestepensjon trer i kraft 1. januar 2006 og skal settes i verk i løpet av 2006, vil det således være situasjonen ved årsskiftet 2005/2006 som vil være avgjørende for om foretaket har plikt til å opprette eller ha pensjonsordning i samsvar med de minstekrav som fastsettes i loven. Se nærmere om foretakets plikt i kapittel 5 ovenfor.

12.1.2 Høringsinstansenes merknader

Bedriftsforbundet støtter Banklovkommisjonens forslag om frist til utgangen av 2006 med å etablere obligatorisk tjenestepensjon med virkning fra 1. juli 2006. Dette er etter Bedriftsforbundets syn en minimumsfrist for bedriftene til å iverksette en så omfattende reform. Bedriftsforbundet mener derimot at bedrifter som kan dokumentere svak økonomi, bør gis en frist til 1. juli 2007. Landsorganisasjonen Norge ( LO) er tilfreds med Banklovkommisjonens forslag til iverksettelse av obligatorisk tjenestepensjon. Næringslivets Hovedorganisasjon ( NHO) uttaler at Banklovkommisjonens forslag gir et godt grunnlag for gjennomføring innen de tidsfrister som er foreslått.

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) støtter Banklovkommisjonens forslag til iverksetting av loven og selve iverksettingen av ordningen, men ber om at bedrifter som ikke rekker å få iverksatt sin pensjonsordning innen 31.12.2006 behandles lempelig.

Landbrukets arbeidsgiverforening gir uttrykk for at fristen for å opprette pensjonsordning bør være ett år lenger av hensyn til kostnadsøkningen for bedriftene og av hensyn til kapasitet og konkurransesituasjonen forsikringsselskapene i mellom. Norges Bondelag har tilsvarende syn og ber om at en vurderer en noe lenger innføringsperiode for å dermed gi bedre konkurranse i markedet. De foreslår at siste frist for å etablere avtale settes til 31.12.2007 og at avsetningen til ordningen gjøres senest fra 1.1.2007. Norges Bondelag mener dette vil være enklere å håndtere regnskapsteknisk. De understreker også at når en ordning først er etablert, er det betydelig tyngre å foreta en flytting av pensjonsordningen til et annet selskap.

Norsk Journalistlag mener derimot at fristen for å innføre obligatorisk tjenestepensjon er for lang, og foreslår at ordningen skal gjelde fra 1. januar 2006.

Norges Bank foreslår en alternativ løsning til ikrafttredelsesbestemmelser. Norges Bank uttaler:

«En annen juridisk løsning her ville vært å pålegge samtlige foretak som omfattes av lovens virkeområde en plikt til å ha ei tjenestepensjonsordning, som oppfyller lovens minstekrav, kombinert med en felles overgangsbestemmelse for eksisterende foretak. Med en slik løsning ville loven etter utløpet av 2006, som vil være et overgangsår, ha en mer naturlig form med en plikt til å ha tjeneste­pensjonsordning for samtlige foretak. Denne plikten vil så suppleres med regler for nye foretak, og med regler om adgang til å avvikle ordninga når foretaket blir så lite at plikten til å ha ordning opphører (§ 8). Om en velger en slik løsning ville en helt unngå at noen kan argumentere for at foretakene vil ha ulik plikt til å ha ordninger avhengig av når foretakene ble etablert og av når foretakene etablerte sin tjenestepensjonsordning.»

12.1.3 Departementets vurdering

Departementet foreslår at loven skal gjelde fra 1. januar 2006, jf. lovforslaget § 9 første ledd.

Etter departementets vurdering er det imidlertid viktig at foretakene og pensjonstilbyderne får noe tid til å tilpasse seg de nye reglene. På den annen side har Stortinget allerede gitt klare signaler om at nye pliktregler skal innføres meget raskt. Innføringen av obligatorisk tjenestepensjon vil medføre økte utgifter for foretakene. Det vil også nødvendigvis kreve noe tid å etablere ordninger, alternativt få vurdert om eksisterende ordninger tilfredsstiller de nye minimumskravene. Departementet legger avgjørende vekt på hensynet til den ønskede raske gjennomføringen, og slutter seg til Banklovkommisjonens forslag til regler om dette. Dette innebærer at foretak, som ved lovens ikrafttreden 1. januar 2006 har plikt etter lovforslaget § 2 første ledd til å ha pensjonsordning, skal opprette slik ordning innen utløpet av 2006. Eksisterende pensjonsordninger skal etter lovforslaget ha gjennomført nødvendige endringer i regelverket, dersom ordningen ikke oppfyller de foreslåtte kravene i loven, innen samme frist. Det vises til lovforslaget § 9 annet ledd.

Departementet slutter seg også til at pensjonsordningen skal ha virkning senest fra 1. juli 2006, og at innskudds- eller premiefritak skal være etablert med virkning fra 1. januar 2007, jf. lovforslaget § 9 tredje ledd.

Lovforslaget § 9 fjerde ledd har regler for foretak som ved lovens ikrafttredelse ikke har plikt etter lovforslaget § 2, men som i løpet av 2006 omfattes av denne plikten. Departementet foreslår at disse foretakene skal følge den alminnelige fristen på 6 måneder, jf. lovforslaget § 2 annet ledd, med mindre denne fristen utløper i 2006. I så fall skal foretaket gis frist til å opprette pensjonsordning innen utløpet av 2006. Samme frist skal gjelde den økonomiske virkningen - start på pensjonsopptjeningen - for disse foretakene.

12.2 Nye foretak

12.2.1 Banklovkommisjonens forslag

Banklovkommisjonen har foreslått iverksettelsesregler for nye foretak i utkastet § 11 fjerde ledd. Banklovkommisjonen foreslår at det utformes særlige regler for nye foretak, dvs. «[f]oretak som etableres etter at en lov om obligatorisk tjenestepensjon er satt i kraft». Også slike foretak vil ha behov for en viss overgangstid fra det tidspunkt en plikt til å ha pensjonsordning er inntrådt. I lovutkastet § 11 fjerde ledd har Banklovkommisjonen foreslått at fristen settes til 6 måneder etter at plikten etter utkastet § 2 første eller annet ledd inntrådte.

12.2.2 Høringsinstansenes merknader

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) støtter Banklovkommisjonens forslag til overgangstid for nye bedrifter.

Bedriftsforbundet mener at nystartede bedrifter bør ha en frist på minst to år til å etablere en pensjonsordning. Banklovkommisjonens forslag på seks måneder er i følge Bedriftsforbundet altfor kort tid til å etablere en pensjonsordning i tillegg til alle andre kostnader i etableringsfasen. Bedriftsforbundet mener at en så kort tidsfrist kan få klare følger for etableringsaktiviteten, sysselsettingen og overlevelsesevnen til gründerbedrifter. Sparebankforeningen ønsker i likhet med Bedriftsforbundet at nystartede bedrifter ikke behøver å opprette pensjonsordning før det har gått ett eller to år. De begrunner det ut i fra nyetableringshensyn og ut i fra administrative og praktiske hensyn.

12.2.3 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til forslaget om at nystartede bedrifter får en viss overgangstid før den obligatoriske pensjonsordningen må etableres. Departementet legger til grunn at forslaget innebærer at foretakene heller ikke trenger å etterbetale innskudd til pensjonsordningen for de seks første månedene.

Flere av høringsinstansene mener at foretakene bør få lenger tid enn seks måneder før de må opprette pensjonsordning. Ett til to år er foreslått som rimelig tid. Departementet er enig i at fristen for nyetablerte bedrifter er kort, men hensynet til arbeidstaker taler for en rask opprettelse av pensjonsordning. Det sentrale med innføringen er at alle arbeidstakere skal sikres alderspensjon, og plikten må ikke uthules ved å gi lange innføringsfrister. Departementet foreslår ut fra dette at foretakene skal ha en frist på seks måneder til å opprette pensjonsordning. Fristen skal regnes fra det tidspunktet da vilkårene for plikt til å opprette pensjonsordning er oppfylt. Det vises til lovforslaget § 2 annet ledd.

Til dokumentets forside