Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

12 Forbudet mot urimelige forretningsmetoder mv.

12.1 Gjeldende rett

Det er nedfelt i gjeldende vphl. § 2-5 første ledd at ingen må benytte urimelige forretningsmetoder ved handel i finansielle instrumenter. Det følger videre av annet ledd at god forretningsskikk skal iakttas ved henvendelser som rettes til allmennheten eller til enkeltpersoner og som inneholder tilbud eller oppfordring til å fremsette tilbud om kjøp, salg eller tegning av finansielle instrumenter eller som ellers har til formål å fremme handel i finansielle instrumenter.

12.2 EØS-rett

Direktivet har ingen bestemmelse som tilsvarer nåværende vphl. § 2-5.

12.3 Kredittilsynets forslag

Kredittilsynet foreslår at dagens regel i vphl. § 2-5 videreføres i ny § 2-9. Kredittilsynet har vist til at bestemmelsen anses viktig og er vel innarbeidet i norsk rett.

12.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har hatt merknader til denne delen av Kredittilsynets forslag.

12.5 Departementets vurdering

Departementet slutter seg til Kredittilsynets forslag om å videreføre forbudet mot urimelige forretningsmetoder mv., og viser til at bestemmelsen gir uttrykk for et viktig prinsipp som er vel innarbeidet i verdipapirmarkedet.

Til dokumentets forside