Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

21 Økonomiske og administrative konsekvenser

21.1 Gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.

21.1.1 Administrative konsekvenser

Lovforslaget antas ikke å medføre administrative konsekvenser av vesentlig betydning.

På enkelte punkter vil det måtte utarbeides nye forskrifter. Det arbeid dette medfører, vil imidlertid knytte seg til en overgangsperiode.

Gjennomføringen av direktivet vil medføre enkelte nye ansvarsoppgaver for tilsynsmyndighetene, blant annet gjennom nye oppgaver knyttet til tilsyn og sanksjoner. Forøvrig antas ikke forslagene å medføre vesentlige endringer i myndighetenes oppgaver.

21.1.2 Økonomiske konsekvenser

Et overordnet mål med verdipapirhandelloven er å legge forholdene til rette for en sikker, ordnet og effektiv verdipapirhandel. Hensynet til verdipapirmarkedenes tillit er det bærende hensyn bak de eksisterende norske reglene om innsidehandel og markedsmanipulasjon. Det sentrale formålet med det nye markedsmisbruksdirektivet er også å legge til rette for øket tillit til de europeiske verdipapirmarkedene gjennom nye krav til sanksjonering av markedsmisbruk og videreføring av krav til sanksjonering av innsidehandel i nasjonal rett. De endringer som nå foreslås bidrar etter departementets syn til dette. Forøvrig antas det at forslaget ikke har vesentlige økonomiske konsekvenser.

Gjennomføring av direktivet i norsk rett vil kunne medføre noe økte kostnader for aktørene i verdipapirmarkedet. Dette gjelder blant annet gjennomføring av kravene om føring av lister over personer med tilgang til innsideinformasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner og ved utarbeidelse av analyser- og investeringsanbefalingene. Utvidelse av innsidehandelsforbudet til varederivater vil kunne medføre noe økte kostnader for aktørene i dette markedet, herunder for varederivatbørsen (for eksempel i form av økte markedsovervåkningskostnader). Gjennomføringen av direktivet vil medføre nye ansvarsoppgaver for tilsynsmyndighetene, blant annet gjennom nye oppgaver knyttet til tilsyn og sanksjoner.

21.2 Sikringsordning for verdipapirforetak

Forslaget innebærer en omgjøring av en individuell garantiordning til en kollektiv ordning for sikkerhetsstillelse. Alle verdipapirforetak vil etter forslaget bli pålagt å være medlem i Verdipapirforetakenes sikringsfond. For medlemmene vil ordningen innebære at det enkelte foretak ikke lenger bare skal være ansvarlig for sine egne feil overfor investorer, men nå til en viss grad kan bli indirekte ansvarlig også for andre foretaks feil. Dette vil kunne innebære visse økonomiske konsekvenser for medlemmene. Kapitaloppbygging og finansiering av fondet vil , på samme måte som andre sikringsordninger, ha økonomiske konsekvenser for medlemmene og deres kunder.

Forslaget til endringer antas ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.

21.3 Endringer i revisorloven

Forslagene til endringer i revisorloven antas ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Forslaget til endrede krav til revisjonsberetningen vil kreve visse tilpasninger i revisors rutiner.

21.4 Regulering av handel i børsnoterte aksjer mv. for ansatte i Kredittilsynet

Forslaget antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Kredittilsynet av særlig omfang.

Til dokumentets forside