Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

16 Meldeplikt for primærinnsidere

16.1 Gjeldende rett

Det er gitt regler om meldeplikt for sk. primærinnsidere i vphl. § 3-1. Meldepliktreglene har til hensikt å effektivisere håndhevelsen av innsidehandelforbudet, samt å bedre informasjonsnivået for aktørene i markedet, jf. Ot.prp. nr. 29 (1996-97) punkt 5.2.3.

Etter vphl. § 3-1 første ledd skal sk. primærinnsidere som nevnt i vphl. § 2-1 straks gi norsk børs og autorisert markedsplass hvor aksjene er notert, melding om kjøp, salg eller tegning av aksjer utstedt av selskapet eller av selskaper i samme konsern. Det samme gjelder for selskapets handel med egne aksjer. Kretsen av meldepliktige (sk. primærinnsidere) omfatter styremedlem, medlem av kontrollkomité eller revisor tilknyttet utstederforetaket, varamedlem og observatør til styret i utstederforetaket, samt ledende ansatt i foretaket, og ledende ansatt og styremedlem i foretak i samme konsern, som normalt kan antas å få tilgang til innsideopplysninger, jf. vphl. § 2-3. Det vises til omtale i Ot.prp. nr. 29 (1996-97) punkt 5.2.3. Foretak som eier børsnoterte aksjer i et annet foretak eller aksjer i et annet foretak som er notert på autorisert markedsplass, og som på grunn av eierskapet er representert i vedkommende foretaks styre, må gi melding ved handel i slike aksjer, jf. vphl. § 3-1 første ledd tredje punktum. Meldingen skal sendes senest innen åpningen av børsen eller markedsplassen dagen etter at kjøp, salg eller tegning har funnet sted.

Ifølge vphl. § 3-1 annet ledd gjelder meldeplikten også lån som nevnt i aksjeloven § 11-1 og allmennaksjeloven § 11-1, inngåelse, kjøp, eller salg av tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd. Det fremgår av vphl. § 3-1 tredje ledd at meldeplikten også omfatter slik handel som gjelder vedkommendes nærstående som nevnt i § 1-4 nr. 1, 2 og 4.

Etter vphl. § 3-1 fjerde ledd skal selskapet sende oversikt over sk. primærinnsidere til vedkommende børs og autoriserte markedsplass. Meldingen skal inneholde den meldepliktiges navn, personnummer eller lignende identifikasjonsnummer, adresse, type tillitsverv eller stilling i selskapet og eventuell øvrig arbeidsstilling.

Etter vphl. § 3-1 femte ledd skal meldepliktige sende vedkommende børs og autoriserte markedsplass oversikt over personer og selskaper som anses som nærstående etter vphl. § 1-4, dersom disse innehar finansielle instrumenter som nevnt i første ledd og annet ledd. Meldingen skal inneholde personnummer, organisasjonsnummer eller lignende identifikasjonsnummer.

Meldepliktreglene gjelder tilsvarende for grunnfondsbevis, jf. vphl. § 3-1 sjette ledd.

Ifølge vphl. § 3-3 første ledd skal melding etter § 3-1 første ledd til tredje ledd inneholde opplysninger om (nr.1) tidspunktet for kjøpet eller salget, (nr. 2) antall aksjer meldingen omfatter, (nr. 3) om ervervet eller avhendelsen gjelder vedkommende selv eller nærstående som nevnt i § 1-4, (nr. 5) til hvilken kurs transaksjonen er foretatt og (nr. 5) beholdning etter tidspunktet for meldingen.

Vedkommende børs eller autorisert markedsplass skal offentliggjøre meldinger, jf. vphl. § 3-3 annet ledd.

Overtredelse av meldeplikten etter vphl. § 3-1 straffes med fengsel inntil 1 år, jf. vphl. § 14-3 annet ledd nr. 1, imens overtredelse av § 3-3 straffes med bøter, jf. vphl. § 14-3 tredje ledd.

16.2 EØS-rett

EU-retten har tidligere ikke regulert meldeplikt for primærinnsidere.

Det er gitt regler om meldeplikt for primærinnsidere og deres nærstående i direktivet art. 6 nr. 4:

«Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them, shall, at least, notify to the competent authority the existence of transactions conducted on their own account relating to shares of the said issuer, or to derivatives or other financial instruments linked to them. Member States shall ensure that public access to information concerning such transactions, on at least an individual basis, is readily available as soon as possible»

Det er gitt utfyllende bestemmelser i tredje kommisjonsdirektiv art. 6, jf. direktivet art. 6 nr. 10. I fortalen til tredje kommisjonsdirektiv punkt 7 er hensynene bak meldeplikten angitt som følger:

«The notification of transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities within an issuer on their own account, or by persons closely associated with them, is not only a valuable information for market participants, but also constitutes an additional means for competent authorities to supervise markets.»

Etter tredje kommisjonsdirektiv art. 1 nr. 1 menes med «persons discharging managerial responsibilites within an issuer» (sk. primærinnsidere):

«a person who is

(a) a member of the administrative, management or supervisory bodies of the issuer:

(b) a senior executive, who is not a member of the bodies as referred to in point (a), having regular access to inside information relating, directly or indirectly, to the issuer, and the power to make managerial decisions affecting the future developments and business prospects of this issuer.»

Med «person closely associated with a person discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments» (nærstående) menes iht. tredje kommisjonsdirektiv art. 1 nr. 2:

«(a) the spouse of the person discharging managerial responsibilities, or any partner of that person considered by national law as equivalent to the spouse;

(b) according to national law, dependent children of the person discharging managerial responsibilities;

(c) other relatives of the person discharging managerial responsibilities, who have shared the same household as that person for at least one year on the date of the transaction concerned;

(d) any legal person, trust or partnership, whose managerial responsibilities are discharged by a person referred to in point 1 of this Article or in letters (a), (b) and (c) of this point, or which is directly or indirectly controlled by such a person, or that is set up for the benefit of such a person, or whose economic interests are substantially equivalent to those of such person»

Det er gitt nærmere regler om meldeplikten i tredje kommisjonsdirektiv art. 6 nr. 1:

«For the purposes of applying Article 6(4) of Directive 2003/6/EC, and without prejudice to the right of Member States to provide for other notification obligations than those covered by that Article, Member States shall ensure that all transactions related to shares admitted to trading on a regulated market, or to derivatives or other financial instruments linked to them, conducted on the own account of persons referred to in Article 1 points 1 and 2 above, are notified to the competent authorities. The rules of notification to which those persons have to comply with shall be those of the Member State where the issuer is registered. The notification shall be made within five working days of the transaction date to the competent authority of that Member State. When the issuer is not registered in a Member State, this notification shall be made to the competent authority of the Member State in which it is required to file the annual information in relation to the shares in accordance with Article 10 of Directive 2003/71/EC.»

Etter bestemmelsen skal alle transaksjoner i forbindelse med aksjer, eller derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til dem, som utføres for de meldepliktiges eller nærståendes egen regning, meldes til kompetente myndigheter. Meldepliktige skal følge meldepliktsregler i den EØS-staten hvor utsteder er registrert. Meldinger skal sendes innen fem virkedager fra transaksjonsdatoen til kompetent myndighet i den aktuelle EØS-staten.

Meldinger skal ifølge tredje kommisjonsdirektiv art. 6 nr. 3 inneholde følgende informasjon:

«(a) name of the person discharging managerial responsibilities within the issuer, or, where applicable, name of the person closely associated with such a person,

(b) reason for responsibility to notify,

(c) name of the relevant issuer,

(d) description of the financial instrument,

(e) nature of the transaction (acquisition or disposal),

(f) date and place of the transaction (g) price and volume of the transaction»

I tredje kommisjonsdirektiv art. 6 nr. 2 er medlemsstatene gitt en adgang til å tillate at meldeplikten bortfaller eller at meldinger utsettes:

«The notification as referred to in paragraph 2 may be delayed until the total amount of transactions referred to in paragraph 1 has reached five thousand Euros. If this amount has not been reached at the end of a calendar year, notification may be delayed until the 31 January of the following year»

Bestemmelsen har sin bakgrunn i at enkelte EU-land har beløpsmessige terskler for meldepliktige erverv.

16.3 Kredittilsynets forslag

Kredittilsynet omtaler meldeplikten i høringsnotatet punkt 15.3 og 15.4. Kredittilsynet viser til at gjeldende bestemmelser går lenger enn direktivets regler, for eksempel ved at kretsen av meldepliktige er videre. Kredittilsynet legger til grunn at kravet om meldeplikt for primærinnsidere og deres nærstående i art. 6 nr. 4 er en minimumsbestemmelse, og at det derfor kan fastsettes strengere regler enn det som følger av direktivet og dets utfyllende bestemmelser.

Kredittilsynet foreslår generelt sett ingen vesentlige endringer i vphl. kapittel 3. Kredittilsynet forslår at meldeplikten fortsatt reguleres i vphl. § 3-1 i vphl. og at bestemmelsen i all hovedsak videreføres. Det foreslås at meldepliktige handler innmeldes til børs eller autorisert markedsplass, slik tilfellet er i dag, samt at Kredittilsynet har ansvar for tilsyn med regelverket, jf. vphl. §§ 3-1 første ledd og 12-1 andre ledd. Hvem som anses som primærinnsidere fremgår av forslaget til vphl. § 2-6 første ledd.

Kredittilsynet foreslår endringer i vphl. § 3-1 ved at «bytte» skal utgjøre en meldepliktig transaksjon og at selskapers meldepliktige handler skal omfatte handler med aksjer i andre konsernselskaper (høringsnotatet punkt 15.4):

«På bakgrunn av Kredittilsynets erfaringer med meldeplikten, særlig i forbindelse med vurderinger av antatte overtredelser, bør enkelte forhold presiseres i § 3-1. For det første bør bytte utgjøre en meldepliktig transaksjon. Hensynene bak bestemmelsen tilsier at primærinnsideres bytte av aksjer mv. også bør bli kjent for markedet, jf første ledd første punktum. Med dette vil det for eksempel være hevet over tvil at konvertering av obligasjoner til aksjer, skal meldes. Videre bør selskapers meldepliktige handler også omfatte handler med aksjer i andre konsernselskaper, jf første ledd andre punktum. Slike transaksjoner antas også å være interessante for markedet. I tillegg bør henvisningen til vphl § 1-4 (nærstående begrepet) rettes opp. Til slutt bør det presiseres at listene etter § 3-1 fjerde og femte ledd skal være «ajourførte». Etter det Kredittilsynet kjenner til er det et problem at oversiktene som inngis til Oslo Børs ikke holdes à jour.»

Kredittilsynet foreslår av hensyn til kravene i tredje kommisjonsdirektiv enkelte endringer i vphl. § 3-3 første ledd og annet ledd. Kredittilsynet uttaler (høringsnotatet punkt 15.4):

«De nærmere kravene til meldingen bør etter Kredittilsynets oppfatning fortsatt følge av vphl § 3-3 første ledd. Kun små endringer i bestemmelsen er nødvendig for å gjennomføre tredje kommisjonsdirektiv art. 6 nr. 1 litra a) - g), jf forslaget.

På bakgrunn av den foreslåtte endringen i § 3-3 første ledd om meldeplikt, anser Kredittilsynet det hensiktsmessig at andre ledd i bestemmelsen om flagging også bygges ut. Nærmere bestemt foreslås det et nytt punkt hvorved navn på det finansielle instrumentet, inklusive angivelse/beskrivelse av klasse, type, vilkår, sentrale karakteristika mv. skal opplyses i flaggemeldingen. I likhet med meldinger om erverv etter § 3-1, har Kredittilsynet erfart at flaggemeldinger undertiden ikke gir tilstekkelig informasjon om det aktuelle finansielle instrumentet, herunder dets karakteristika. For ordens skyld nevnes at EU-rettens flaggeregler følger av direktiv 2001/34/EØF art. 89 flg. Bestemmelsene vil endres som følge av EUs transparency direktiv.»

16.4 Høringsinstansenes merknader

ØKOKRIM støtter forslaget om videreføring av dagens meldepliktbestemmelse med de endringer som foreslås inntatt i lovteksten. ØKOKRIM uttaler:

«På basis av vårt erfaringsgrunnlag foreslår vi en tilføyelse i § 3-1 annet ledd. Annet ledd viser bla til «...opsjoner og tilsvarende rettigheter knyttet til aksjer som nevnt i første ledd». Vi foreslår tilføyelse av at «dette gjelder uavhengig av om slike rettigheter gir rett til finansielt oppgjør eller rett til underliggende finansielt instrument ved oppgjør». Slik tilføyelse fremgår av Børssirkulære nr 1/2003 og anses etter vårt syn hensiktsmessig. Uten den foreslåtte tilføyelse, gjelder meldeplikten kun opsjoner eller tilsvarende rettigheter som faktisk gir rett til å få aksjer ved oppgjør, dvs at finansielle opsjoner ikke er omfattet. Dagens løsning anses ikke ønskelig fordi de samme hensyn gjør seg gjeldende ved finansielt oppgjør som ved oppgjør i aksjer. De samme regler burde derfor gjelde i begge tilfeller.»

ØKOKRIM støtter forslaget om at «bytte» av instrumenter inntas direkte i ny § 3-1. ØKOKRIM legger til grunn at både gjensidige aksjeswaper, etablering av gjensidig eierskap mellom ulike foretak og konvertering av konvertible obligasjoner derved vil omfattes. Videre uttaler ØKOKRIM:

«For å oppnå samsvar for de ulike alternativene i utkastets § 3-1 første ledd, bes det inntatt i lovteksten at bestemmelsen gjelder for «selskapets kjøp, salg, bytte eller tegning av egne aksjer og aksjer i selskaper i samme konsern». Forslagets formulering er «handel». Dette er problematisk i forhold til legalitetsprinsippet ved spørsmålet om bytte og tegning skal omfattes av meldeplikt også hva gjelder egne aksjer, jf de spørsmål som har oppstått i forhold til tilsvarende ordlyd i gjeldende § 3-1 første ledd første punktum.»

ØKOKRIM anser i likhet med Kredittilsynet at tilsvarende endringer/tilføyelser bør foretas i bestemmelsen om flaggeplikt som i bestemmelsen om meldeplikt. ØKOKRIM støtter videreføring av dagens straffesanksjonering.

FNH/Sparebankforeningen er enige med Kredittilsynet i at angivelse av meldingens nærmere innhold for såvidt gjelder opsjoner, og som til nå har hatt et svakt rettskildemessig grunnlag i Kredittilsynets rundskriv 22/2001, inntas direkte i lovens ordlyd.

Oslo Børs går inn for at dagens tidsfrist for å inngi melding videreføres som foreslått (dvs. «straks») så sant dette anses å være i tråd med direktivet. I et marked som det norske, der likviditeten i mange selskaper er så vidt lav at kurser lett flyttes, er tidsriktig informasjon om primærinnsideres handel viktig.

Norges Fondsmeglerforbund uttaler:

«Meldepliktreglene har den senere tid vært gjenstand for omfattende diskusjoner, og selv om ikke direktivet medfører behov for særlig omfattende endringer, vil vi sterkt oppfordre departementet til å iverksette et arbeid med revisjon av forskrifter og annet for å bringe regelverket mer i tråd med de faktiske behov markedet har for å få informasjon om transaksjoner mv. Dagens situasjon med uklar praksis og mange tolkninger, med ulik bakgrunn mv, burde bli avløst av større grad av sikkerhet og forutberegnelighet.»

Datatilsynet viser til forslaget § 3-1 fjerde ledd der det fremgår at meldingen bl.a. skal inneholde «personnummer eller lignende identifikasjonsnummer» og uttaler:

«Datatilsynet er klar over at dette er regulert i verdipapirhandelloven i dag. Tilsynet finner likevel grunn til å nevne pol § 12, som regulerer bruk av fødselsnummer. Det anbefales at det henvises til sistnevnte bestemmelse.»

Wiersholm, Melbye & Bech uttaler bl.a.:

«Kredittilsynets utgangspunkt om at definisjonene skal betraktes som fullharmoniseringsforpliktelser følges ikke fullt ut opp i høringsnotatet. Meldepliktige primærinnsidere defineres i MAD artikkel 6 4, samt utkast til tredje kommisjonsdirektiv artikkel 1 nr. 1. Dette er en presis definisjon som etter vår oppfatning må oppfattes som en felles definisjon for hele EØS området, og således ikke kan oppfattes som noen minimumsregel slik Kredittilsynet mener, jf. høringsnotatet pkt. 15.2.

Som en konsekvens av dette kan ikke personer utover den personkrets som nevnes i kommisjonsdirektivet inntas i den nasjonale lovgivning. Ifølge MAD artikkel 6 nr. 4 må en person for å kunne defineres som primærinnsider ha» discharging managerial responsibilities whithin the issuer».

CESR uttaler følgende om passusen «...within the issuer...» i Final Paper punkt 41:

«CESR is of the view that the requirement «...within an issuer...» excludes external persons such as auditors and other advisers and service providers who may be closely linked to the issuer...»

Etter vår oppfatning medfører dette at revisorer samt tillitsvalgte i konsernselskaper må tas ut av den gruppen av meldepliktige som i dag anses som meldepliktige primærinnsidere etter norsk lovgivning, jf. vphl. § 3-1.

Fristen for å melde meldeplikte transaksjoner er derimot en minimumsforpliktelse som følgelig kan settes strengere av det enkelte medlemsland. Dette var også oppfatningen i CESR's arbeid med utfyllende bestemmelser til MAD.»

16.5 Departementets vurdering

Regulering av primærinnsideres meldeplikt er nytt i EØS-rettslig sammenheng. Departementet legger i likhet med Kredittilsynet til grunn at direktivforpliktelsene i all hovedsak er oppfylt i norsk rett på dette punktet. Det vises bl.a. til at kretsen meldepliktige etter norsk rett er videre enn etter direktivets regler. Departementet slutter seg i hovedsak til Kredittilsynets forslag om å videreføre gjeldende bestemmelser om meldeplikt i vphl. §§ 3-1 og 3-3, med enkelte endringer.

Når det gjelder hvilke transaksjoner som er meldepliktige, viser departementet i likhet med Kredittilsynet til at direktivets krav er utformet som minstekrav, jf. «at least» i art. 6 nr. 4. Etter direktivet skal meldeplikten minst gjelde transaksjoner som utføres for egen regning, og som angår finansielle instrumenter fra den aktuelle utsteder eller derivater eller andre finansielle instrumenter. I tredje kommisjonsdirektiv presiseres dette utgangspunktet til å gjelde alle transaksjoner knyttet til aksjer eller derivater eller andre finansielle instrumenter knyttet til dem, jf. art. 6 nr. 1. Departementet slutter seg til Kredittilsynets vurdering av og forslag om å presisere i vphl. § 3-1 første ledd slik at bytte utgjør en meldepliktig transaksjon etter bestemmelsen. Etter departementets vurdering omfattes allerede opsjoner med finansielt oppgjør av meldeplikten, jf. vphl. § 3-1 annet ledd. Departementet slutter seg ikke til ØKOKRIMs forslag om å presisere dette.

Det foreslås enkelte endringer i kravene til meldingenes innhold i § 3-3 første ledd, på bakgrunn av bestemmelsene om dette i tredje kommisjonsdirektiv art. 6 nr. 3. Departementet foreslår enkelte tekniske endringer i forhold til Kredittilsynets forslag. Etter departementets forslag skal meldingen inneholde navn på den meldepliktige, bakgrunn for meldingen, navn på utsteder, beskrivelse av det finansielle instrument (her foreslår Kredittilsynet mer detaljerte regler), type transaksjon, tidspunkt og marked for transaksjonen, kurs og volum på transaksjonen, og beholdning etter transaksjonen.

Når det gjelder kravet til beskrivelse av det finansielle instrument i meldingen, bør beskrivelsen inneholde det finansielle instrumentets navn og type, angivelse/beskrivelse av klasse, vilkår, sentrale karakteristika mv.

Departementet slutter seg til forslaget om å lovfeste et krav om at listen som oversendes til Oslo Børs etter vphl. § 3-1 fjerde og femte ledd skal være ajourført.

På bakgrunn av at det pågår ulike prosesser mht. regelverksutvikling som vil berøre bl.a. meldepliktsregler, er det etter departementets syn ikke hensiktsmessig å foreta ytterligere endringer enn det som anses nødvendig til gjennomføring av direktivforpliktelser i denne omgang. Departementet slutter seg derfor ikke til forslaget om å endre kravet til innhold i flaggemeldinger, jf. vphl. § 3-3 annet ledd.

Til dokumentets forside