Ot.prp. nr. 12 (2004-2005)

Om lov om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.)

Til innholdsfortegnelse

15 Unntak for visse transaksjoner

15.1 Gjeldende rett

Etter vphl. § 2-1 tredje ledd gjelder ikke reglene om innsidehandel for disposisjoner som foretas på vegne av en stat, når disposisjonene er et ledd i vedkommende stats penge- eller valutapolitikk. Det er ikke gjort slikt unntak for andre bestemmelser om markedsmisbruk.

15.2 EØS-rett

Direktivet art. 7 uttaler følgende om unntak fra markedsmisbruksreglene:

«This Directive shall not apply to transactions carried out in pursuit of monetary, exchange-rate or public debt-management policy by a Member State, by the European System of Central Banks, by a national central bank or by any other officially designated body, or by any person acting on their behalf. Member States may extend this exemption to their federated States or similar local authorities in respect of the management of their public debt.»

Som det fremgår av unntaksbestemmelsen skal direktivet ikke komme til anvendelse på transaksjoner som er et ledd i penge- eller valutakurspolitikken eller i styringen av offentlig gjeld. Sammenhengen med bestemmelsens siste setning viser at det er snakk om styring av statlig gjeld.

Unntaket kommer til anvendelse på alle transaksjoner som er utført av eller på vegne av en medlemsstat, Det europeiske system av sentralbanker (ECB eller nasjonale sentralbanker koordinert av ECB), en nasjonal sentralbank (i en medlemsstat) eller ethvert annet offisielt utpekt organ.

Medlemsstatene kan også la unntaket få anvendelse på delstater eller tilsvarende lokale administrative enheter når disse styrer sin offentlige gjeld.

15.3 Kredittilsynets forslag

Kredittilsynet foreslår at direktivet art. 7 gjennomføres i en ny vphl. § 2-13. Følgende er uttalt om forslaget i høringsnotatet side 74:

«Det bør presiseres at bestemmelsen kommer til anvendelse på «disposisjoner foretatt av eller på vegne av». Etter Kredittilsynets oppfatning er det derved ikke nødvendig å benytte utvidelsesadgangen til slutt i art. 7. Dette medfører ikke at for eksempel kommuners obligasjonsutstedelse er unntatt markedsmisbruksregleverket. De aktuelle transaksjonene må være ledd i «et EØS-lands penge- eller valutapolitikk eller styring av offentlig gjeld».

Etter Kredittilsynets oppfatning bør kretsen i unntaksregelen være i samsvar med Direktivet. Begrepet «stat» bør således endres til «EØS-stat, Den Europeiske Sentralbank, sentralbank i EØS-land eller andre myndighetsorgan i EØS-land». Dette vil medføre at transaksjoner foretatt av stater som ikke har samme markedsadferdsregler som Norge, i utgangspunktet ikke vil være unntatt forbudet mot innsidehandel, markedsmanipulasjon mv. Det er imidlertid klart at disposisjoner foretatt av slike stater vil kunne være legitime eller alminnelig aksepterte, og således gå klar av de aktuelle bestemmelsene.»

15.4 Høringsinstansenes merknader

Ingen høringsinstanser har hatt merknader til denne delen av Kredittilsynets forslag.

15.5 Departementets vurdering

Departementet foreslår i likhet med Kredittilsynet å gjennomføre direktivet art. 7 i ny vphl. § 2-13. Det understrekes at unntaket kun vil gjelde for disposisjoner som er et ledd i penge- eller valutapolitikken eller i styringen av statlig offentlig gjeld.

Til dokumentets forside