Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Departementet sendte i 2005 ut et brev til hovedorganisasjonene og Moderniseringsdepartementet (nå Fornyings- og administrasjonsdepartementet) hvor vi ba om innspill i forhold til deres erfaringer med ferieloven. Hensikten var å foreta en kartlegging av erfaringene med ferieloven og på denne bakgrunn vurdere endringsbehov. Samtidig ble det vist til enkelte konkrete innspill departementet allerede hadde fått om behov for endring av loven.

Tilbakemeldingene fra kartleggingen viser at partene i all hovedsak mener at ferieloven er en velfungerende lov uten de store endringsbehov. Det ble imidlertid pekt på noen forhold som departementet fant grunn til å vurdere nærmere. I etterkant av kartleggingen har dessuten EF-domstolen avsagt en dom vedrørende fortolkningen av arbeidstidsdirektivet som etter departementets oppfatning også gjør det nødvendig med enkelte endringer i ferieloven.

Forslag om endringer i ferieloven ble sendt ut på bred høring 24. september 2007 med høringsfrist 31. desember 2007. Departementet har mottatt over 30 høringsuttalelser. Av disse har ca. 20 kommet med merknader. Det er redegjort for høringsinstansenes syn på de ulike vurderinger og forslag i departementets høringsnotat under de enkelte kapitler i denne proposisjonen.

For bedre å sikre at arbeidstaker faktisk får avviklet sin ferie i tråd med arbeidstidsdirektivets krav, foreslår departementet begrensninger i dagens mulighet til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert som et alternativ til faktisk avvikling av feriefritiden. Bare ved sykdom eller permisjoner i ferieåret skal det være mulig å erstatte manglende avviklet ferie med økonomisk godtgjørelse. Samtidig foreslås det at manglende avviklet ferie i andre tilfeller skal overføres til neste år.

Videre foreslås det at alle arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, gis rett til ekstra ferieuke. I dag er det bare arbeidstakere som fyller 60 år før 1. september som har rett til en ekstra ferieuke. Det foreslås videre at dagens ubegrensede rett til å avtale forskuddsferie begrenses til to uker i tråd med hva som gjelder for adgangen til å avtale overføring av ferie. I tillegg er det foreslått enkelte mindre justeringer og endringer av lovteknisk karakter.

I tillegg til endringer i ferieloven foreslås også en lovteknisk endring i arbeidsmiljøloven for å samle og tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for å fastsette den såkalte REACH forskriften. Det foreslås dessuten en endring i arbeidsmarkedsloven for å sikre hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette vilkår for innleie av arbeidstakere fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie.

Til dokumentets forside