Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

7 Lovteknisk endring i ferieloven §§ 7 og 9

Etter forslag fra Barne- og likestillingsdepartementet i Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) (gjentatt for nytt Storting i Ot.prp. nr. 12 (2005-2006)), er benevnelsene «fødselspenger» og «adopsjonspenger» i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven slått sammen og endret til «foreldrepenger». I kommentarene til endringen i Ot.prp. nr. 104 (2005-2006) side 44, fremgår det at endringene ikke er av materiell art, men «utelukkende språklige endringer som følge av endringen av navnet fra fødsels- og adopsjonspenger til foreldrepenger».

Endringen i benevnelse er imidlertid ikke gjennomført i ferieloven §§ 7 nr. 1 og 9 nr. 2 som derfor fortsatt bruker benevnelsene «fødselspenger» og «adopsjonspenger». Bestemmelsene er heller ikke oppdaterte når det gjelder henvisningene til folketrygdlovens bestemmelser etter de endringer som der er gjort. Departementet foreslår oppdateringer for så vidt gjelder henvisningene til folketrygdlovens bestemmelser og at den korrekte benevnelse «foreldrepenger» også benyttes i ferieloven. Videre foreslår departementet at formuleringen «fødsels- og omsorgspermisjon» i nummeroverskriften til § 9 nr. 2 og § 10 nr. 4, erstattes med «foreldrepermisjon mv». Endringene vil ikke ha noen materiell betydning.

Til dokumentets forside