Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

8 Endringer i arbeidsmiljøloven

Departementet fremmer også forslag om endringer i arbeidsmiljøloven §§ 4-5 og 5-4. Dagens forskriftshjemmel i § 4-5 sjette ledd gir departementet generell hjemmel til å utdype arbeidsgivers plikter når det gjelder kjemisk og biologisk helsefare, og § 5-4 tredje ledd er en tilsvarende forskriftshjemmel til å fastsette plikter rettet mot produsenter, importører og forhandlere.

Departementet foreslår å tilføye to forskriftshjemler i §§ 4-5 og 5-4, dvs. § 4-5 nytt syvende ledd og § 5-4 nytt fjerde ledd. Formålet med forslagene er å tydeliggjøre at det er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH).

Når det gjelder det nærmere innholdet i REACH, viser departementet til St.prp. nr. 49 (2007-2008) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) og Stortingets behandling av denne.

Til dokumentets forside