Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

11 Merknader til lovtekst

11.1 Ferieloven

Til § 5 nr. 1

Arbeidsgivers plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferie er presisert i første setning. Det er i tillegg foreslått et nytt andre punktum som tydeliggjør arbeidstakers plikt til å avvikle ferie. Paragraf 5 nr. 4 er foreslått tatt inn som et nytt tredje og fjerde punktum for at forklaringen på virkedager skal komme umiddelbart etter at begrepet virkedager presenteres i lovteksten.

Til § 5 nr. 2

Det foreslås at dagens skjæringstidspunkt fjernes slik at alle som fyller 60 år i løpet av ferieåret får rett til ekstraferie.

Til § 7 nr. 3

Første ledd

Bestemmelsen viderefører dagens § 7 nr. 3 andre og tredje punktum, men det er foreslått en begrensning for adgangen til å ta ut forskuddsferie tilsvarende begrensningen som gjelder for å avtale overføring av ferie. Dagens § 7 nr. 3 første setning er foreslått videreført i ny nr. 4.

Andre ledd

Det foreslås en ny bestemmelse om overføring av ferie som i strid med ferielovens bestemmelser ikke er avviklet innenfor ferieåret. Bestemmelsen må ses i sammenheng med de foreslåtte endringene i § 11 nr. 2 andre ledd som begrenser adgangen til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til å avvikle den lovbestemte ferien. Bestemmelsen regulerer virkningen av at denne plikten ikke er overholdt. Det vil således være i strid med ferieloven å inngå en avtale om overføring av feriedager utover hva som følger av første ledd.

Dersom manglende avviklet ferie skyldes manglende opptjening og arbeidstaker av denne grunn ikke ønsker å avvikle ferien, vil dette ikke være i strid med lovens bestemmelser. Det vises til § 5 nr. 6 som foreslås videreført i § 5 nr. 5 og som gir arbeidstaker rett til å motsette seg avvikling av slik ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette vil for eksempel gjelde arbeidstakere over 60 år der 6 G ikke fullt ut kompenserer lønnsbortfallet under ferien. I disse tilfellene skal det ikke skje noen overføring av ferie.

Det er tatt inn en henvisning til erstatningsbestemmelsen i § 14. Det beror på hvorvidt vilkårene i § 14 er oppfylt om arbeidsgiver faktisk vil få erstatningsansvar.

For arbeidstakere som ikke har avviklet ferie på grunn av sykdom/permisjoner videreføres gjeldende rett, jf. henvisningen til § 11 nr. 2 andre ledd og den foreslåtte presiseringen i denne. I disse tilfeller må en overføring av ikke avviklet ferie baseres på avtaleadgangen i § 7 nr. 3 første ledd, eventuelt i tillegg til krav om overføring av inntil 12 virkedager ferie etter § 9 nr. 1. I den utstrekning arbeidstaker ikke krever slik overførsel, eller det er forhold som faller inn under § 9 nr. 2 og det ikke er inngått avtale om overføring, vil manglende avviklet ferie på tilsvarende måte som i dag bli økonomisk kompensert ved ferieårets utløp etter § 11 nr. 2 andre ledd.

Bestemmelsen inneholder ingen begrensning for videre overføring fra et år til neste. Det kan således overføres ikke avviklet ferie over flere år. For de tilfeller arbeidsforholdet opphører skal imidlertid alle opptjente feriepenger utbetales siste lønningsdag før fratreden, jf. § 11 nr. 3. Denne vil gjelde tilsvarende for også den foreslåtte overførte delen.

Til § 7 nr. 4

Viderefører dagens § 7 nr. 3 første setning. Andre og tredje setning er foreslått noe endret videreført i nr. 3.

Til § 11 nr. 2 andre ledd

Dagens adgang til å få manglende avviklet ferie økonomisk kompensert, begrenses til de tilfeller der dette skyldes sykdom/permisjoner. Det vises til § 7 nr. 4 andre ledd hvor det for andre tilfeller foreslås en overføring av ikke avviklet ferie til neste ferieår, jf. nærmere merknadene til denne bestemmelsen.

11.2 Arbeidsmiljøloven

Til § 4-5 syvende ledd

Bestemmelsen gir hjemmel for departementet til å fastsette forskrift om arbeidsgivers behandling av kjemikalier; herunder bestemmelser om bruk, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon og begrensning av kjemikalier.

Til § 5-4 fjerde ledd

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift om produsent, importør og forhandlers behandling av kjemikalier, herunder bestemmelser om fremstilling, registrering, vurdering, godkjennelse, rapportering, informasjon og begrensning av kjemikalier.

11.3 Arbeidsmarkedsloven

Til § 27 andre ledd, andre punktum

Bestemmelsen gir departementet hjemmel til å fastsette forskrift med nærmere vilkår for innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak og for tilsyn med slik innleie, herunder krav om at innleie fra bemanningsforetak kun skal være tillatt dersom virksomheten er registrert i Arbeidstilsynets register.

Til dokumentets forside