Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

9 Endring i arbeidsmarkedsloven § 27

I Ot. prp. nr. 56 (2006-2007) om lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (innleie, påseplikt for oppdragsgiver og innsynsrett for tillitsvalgte mv.) varslet Arbeids- og inkluderingsdepartementet at det skal utarbeides en forskrift med nærmere vilkår for en godkjennings- og kontrollordning for bemanningsforetak/vikarbyrå med hjemmel i arbeidsmarkedsloven § 27. Formålet er å få bedre oversikt over aktørene i utleiemarkedet og å øke kontrollen med at lovpålagte forpliktelser til staten etterleves. Det legges til grunn at en slik ordning gjennom å sikre ryddighet i utleiebransjen, vil bidra til å skape mer ordnede arbeidsforhold og skikkelige vilkår for utenlandske arbeidstakere. Proposisjonen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 12. juni 2006, jf. Innst. O. nr. 92 (2006-2007).

Utkast til forskrift om melde- og registreringsplikt for bemanningsforetak i tråd med føringene i proposisjonen og fra et flertall i Arbeids- og sosialkomiteen har vært på alminnelig høring vinteren 2008. Forskriften pålegger alle bemanningsforetak som skal drive utleievirksomhet i Norge en plikt til å sende melding til Arbeidstilsynet. I meldingen skal det dokumenteres at bedriften har oppfylt lovpålagte registreringsplikter i relevante offentlige registre (Enhets- og Foretaksregisteret og skatteetaten), samt at bestemte krav til bedriftens organisering og økonomi er oppfylt. Arbeidstilsynet skal føre et offentlig register over bemanningsforetak som har oppfylt meldeplikten.

For å sikre at en slik obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak blir et effektivt virkemiddel, anser departementet det som nødvendig å stille visse krav også til innleievirksomheten. I høringen ble det foreslått å innføre en hjemmelsbestemmelse i arbeidsmarkedsloven § 27 andre ledd, andre punktum som åpner for at departementet kan fastsette nærmere vilkår for innleie av arbeidstakere fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie. Det var ingen merknader til forslaget i høringsrunden.

Departementet foreslår på denne bakgrunn en ny bestemmelse i arbeidsmarkedsloven § 27 som gir hjemmel til å fastsette nærmere vilkår for innleie av arbeidstaker(e) fra bemanningsforetak, herunder at slik innleie kun er tillatt dersom virksomheten er registrert i Arbeidstilsynets register.

Til dokumentets forside