Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside