Ot.prp. nr. 65 (2007-2008)

Om lov om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven

Til innholdsfortegnelse

4 Forskuddsferie

4.1 Gjeldende rett

Ferieloven § 7 nr. 3 annet punktum åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå «skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende år». Etter bestemmelsens ordlyd er det ikke noen begrensning i hvor mange feriedager som etter avtale kan avvikles forskuddsvis. Av lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 54 (1986-87) s. 71) går det frem at det ikke ble funnet grunnlag for å foreslå begrensinger i partenes avtalefrihet knyttet til forskuddsferie fordi det ikke ble ansett å være en risiko for at arbeidstaker skulle miste feriefritid. Det må på denne bakgrunn legges til grunn at det etter gjeldende rett ikke er noen begrensning i adgangen til å avtale avvikling av forskuddsferie.

4.2 Departementets høringsforslag

I høringsnotatet foreslås det at dagens ubegrensede rett til å ta ut ferie på forskudd begrenses til to uker tilsvarende hva som gjelder for retten til overføring av ferie. Det ble pekt på at selv om man ikke risikerer at arbeidstakers ferierettigheter går tapt ved avvikling av forskuddsferie, vil denne adgangen kunne innebære at en arbeidstaker blir gående en lang periode uten ferie. Dette er i strid med et av hovedhensynene bak ferieloven - og arbeidstidsdirektivet - nemlig å sikre arbeidstakerne en viss årlig arbeidsfri til hvile og rekreasjon.

4.3 Høringsuttalelsene

YS og Akademikerne ser innvendingene som kan reises mot dagens bestemmelse, men mener bestemmelsen har skapt få problemer. YS peker på at det særlig for utenlandske arbeidstakere er behov for å kunne avvikle en lengre sammenhengende ferie og mener at det ikke bør foreslås begrensninger.

Landbrukets arbeidsgiverforening og Helse- og omsorgsdepartementet ser ikke behovet for endringer. Helse- og omsorgsdepartementet mener at forslaget vil oppfattes som en uheldig begrensning av et gode for ansatte, uten at dette er begrunnet i et behov fra arbeidsgiversiden.

KS støtter forslaget og mener det er positivt at lengden på forskuddsferie og overførbar ferie blir den samme og viser til at det i dag er et unaturlig skille mellom disse. Også øvrige høringsinstanser som uttaler seg om dette punktet, støtter forslaget.

4.4 Departementets vurderinger og forslag

Departementet kan forstå at den vide adgangen til å avvikle ferie forskuddsvis kan oppleves som positiv for noen arbeidstakere, blant annet fordi dette gir en mulighet til å avvikle en lengre, sammenhengende ferie. På den annen side vil det samme argumentet kunne gjøres gjeldende i forhold til adgangen til å overføre ferie til det påfølgende ferieår. Der er det likevel innført en begrensning i overføringsadgangen på 12 virkedager, jf. ferieloven § 7 nr. 3. Etter departementets vurdering er det vanskelig å begrunne at det skal gjelde så vidt ulike regler for de to nevnte tilfellene. Selv om man ikke risikerer at arbeidstakers ferierettigheter går tapt ved avvikling av forskuddsferie, vil denne adgangen kunne innebære at en arbeidstaker blir gående en lang periode uten ferie. Dette er i strid med et av hovedhensynene bak ferieloven - og arbeidstidsdirektivet - nemlig å sikre arbeidstakerne en viss årlig arbeidsfri til hvile og rekreasjon. Departementet viser til at arbeidstidsdirektivet og kravet om fire ukers årlig betalt ferie er kommet i tid etter ferieloven av 1988. Dagens ubegrensede rett til å avvikle ferie på forskudd har således ikke vært vurdert i forhold til direktivet.

Departementet viser til at selv med en begrensning i adgangen til å avvikle forskuddsferie til to uker vil arbeidstakere kunne avvikle lengre perioder med ferie dersom forskuddsferie kombineres med overføring av feriedager. Ferieloven vil således ikke være til hinder for at det avtales inntil 8 uker sammenhengende ferie et år. I tillegg kommer den avtalefestede femte ferieuken som uavhengig av ferieloven kan spares opp over flere år.

På denne bakgrunn foreslår departementet at dagens adgang til å avtale avvikling av ferie forskuddsvis begrenses til 12 virkedager på tilsvarende måte som gjelder for adgangen til å overføre ferie til påfølgende år.

Det vises til forslaget til endringer i § 7 i tråd med ovennevnte. Av pedagogiske grunner foreslår departementet samtidig at § 7 nr. 3 første punktum om adgangen til å fravike bestemmelsen, skilles ut og reguleres i et nytt nr. 4. På denne måten blir adgangen til å ta ut forskuddsferie og overføre feriedager synliggjort i § 7 nr. 3.

Til dokumentets forside