Prop. 107 L (2011–2012)

Endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside